ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/46

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-03-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-03-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-03-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μετάταξη Μονίμων Υπαξιωματικών - Ανθυπασπιστών Πτυχιούχων ΑΕΙ προερχομένων από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) σε Ειδικότητες Αξιωματικών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Γενικά"
1.  
  Μόνιμοι Υπαξιωματικοί και Ανθυπασπιστές που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) μετατάσσονται σε ειδικότητα Αξιωματικού κατά τις ισχύουσες περί τούτου διατάξεις προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Ανθυπολοχαγών και αντιστοίχων του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας, αν επιλεγούν για μετάταξη από το οικείο κατά Κλάδο Ανώτατο Συμβούλιο, ως πληρούντες τα κριτήρια του άρθρου 4 του παρόντος
Άρθρο 2 "Διαδικασίες Μετάταξης"
1.  
  Με απόφαση του Ανωτάτου κατά Κλάδο Συμβουλίου, που εκδίδεται το μήνα Μάιο εκάστου έτους, καθορίζονται, σύμφωνα με τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες, οι θέσεις του άρθρου 1 κατά ειδικότητα που μπορούν να καλυφθούν με μετατάξεις μονίμων Υπαξιωματικών και Ανθυπασπιστών πτυχιούχων Α.Ε.Ι.
2.  
  Οι επιθυμούντες να μεταταγούν υποβάλλουν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους αίτηση, προς τη Μονάδα ή Υπηρεσία που υπηρετούν, στην οποία δηλώνουν ότι επιθυμούν να μεταταγούν σε ειδικότητες Αξιωματικών, οι οποίες θα κριθούν από το οικείο κατά Κλάδο Ανώτατο Συμβούλιο ως σχετικές με τα πτυχία που διαθέτουν και συνυποβάλλουν στην αναφορά τους. Ειδικά για το Πολεμικό Ναυτικό οι επιθυμούντες να μεταταγούν υποβάλλουν το πτυχίο ΑΕΙ ανεξαρτήτως τμήματος ή Σχολής. Αιτήσεις υποβαλλόμενες μετά την ανωτέρω προθεσμία δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται από τη Μονάδα στην οποία υπηρετούν.
3.  
  Η αίτηση με τα συνημμένα σ αυτή επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων υποβάλλεται από τη Μονάδα ή Υπηρεσία στην οποία υπηρετεί ο δικαιούχος εντός δεκαημέρου από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας προς τις αρμόδιες Διευθύνσεις των Γενικών Επιτελείων για το Στρατό Ξηράς και την Πολεμική Αεροπορία και στη Διοίκηση Ναυτικής Εκπαίδευσης για το Πολεμικό Ναυτικό
4.  
  Οι αρμόδιες Διευθύνσεις των ανωτέρων Κλάδων:
 1. Συγκεντρώνουν τα στοιχεία που απαιτούνται να τεθούν υπόψη του Ανωτάτου Συμβουλίου
 2. Διαβιβάζουν τα στοιχεία αυτά στη Γραμματεία του Ανώτατου Συμβουλίου
 3. Προωθούν προς έκδοση Προεδρικό Διάταγμα μετάταξης και ονομασίας των κριθέντων ως μετατασσομένων
Άρθρο 3 "Αρμοδιότητες Ανωτάτου Συμβουλίου - Πίνακες"
1.  
  Το Ανώτατο Συμβούλιο του οικείου Κλάδου είναι αρμόδιο:
 1. Να προσδιορίσει τις ειδικότητες Αξιωματικών στις οποίες δύνανται να μεταταγούν οι ενδιαφερόμενοι προς τις οποίες προσιδιάζουν τα υποβληθέντα πτυχία του ή αν σε ουδεμία ειδικότητα προσιδιάζουν
 2. Να καταρτίσει πίνακες υποψηφίων για κάθε ειδικότητα, στις οποίες περιλαμβάνονται όλοι οι υποψήφιοι των οποίων το υποβληθέν πτυχίο τους προσιδιάζει στις ειδικότητες κατά απόλυτη σειρά αρχαιότητος
 3. Να αξιολογήσει και να επιλέξει από τους πίνακες υποψηφίων ειδικότητας κατ απόλυτο σειρά αρχαιότητος όσους πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 4 τερματίζοντας την κρίση με την πλήρωση της τελευταίας των κενών οργανικών θέσεων της ειδικότητος
 4. Να καταρτίσει πίνακες:
 5. (1) Μετατασσόμενων στον οποίο περιλαμβάνονται όσοι επιλέγηκαν να καλύψουν τις κενές οργανικές θέσεις των ειδικοτήτων, (2) Μη μετατασσόμενων στον οποίο περιλαμβάνονται όλοι όσοι το πτυχίο τους δεν προσιδιάζει σε ειδικότητα Αξιωματικού, δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 4 ή δεν κρίθηκαν λόγω κάλυψης των διαθεσίμων κενών θέσεων
2.  
  Ειδικά για τους υποψηφίους προς μετάταξη Υπαξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού, το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο εξετάζει εάν υφίστανται υπηρεσιακές ανάγκες δεδομένου ότι αυτοί μετατάσσονται σε Αξιωματικούς διατηρώντας την ειδικότητα που τους είχε απονεμηθεί κατά την αποφοίτησή τους από τη ΣΜΥΝ
Άρθρο 4 "Κριτήρια"
1.  
  Κριτήρια προς εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 3 είναι για τους κρινόμενους τα εξής:
 1. Το υποβληθέν πτυχίο τους να προσιδιάζει σε ειδικότητα Αξιωματικού, όπως αυτές αναγράφονται στο άρθρο 1 του Ν. 2439/96 «Ιεραρχία και εξέλιξη των μονίμων αξκών των ΕΔ».
 2. Να έχουν τα ουσιαστικά τους προσόντα σε βαθμό εξαίρετο
 3. Να έχουν αποφοιτήσει με βαθμό τουλάχιστον «λίαν καλώς» από τα προβλεπόμενα σχολεία της ειδικότητος τους
 4. Να μην έχουν ελαττώματα από τα αναφερόμενα στο νόμο περί ιεραρχίας και προαγωγών των μονίμων υπαξιωματικών
 5. Να μην έχουν τιμωρηθεί κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους με πειθαρχικές ποινές για παραπτώματα που κατά την κρίση του Συμβουλίου επηρεάζουν δυσμενώς τα ηθικά και επαγγελματικά προσόντα, το κύρος και το στρατιωτικό πνεύμα
 6. Να μη συντρέχουν στο πρόσωπο τα κωλύματα που αναφέρονται στο άρθρο 8 του Ν. 2683/1999 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 19/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2.  
  Το κριτήριο της παραγράφου 1α του παρόντος άρθρου δεν τυγχάνει εφαρμογής για τους υπό μετάταξη Υπαξιωματικούς τους Πολεμικού Ναυτικού
Άρθρο 5 "Κύρωση Πινάκων"
1.  
  Οι πίνακες συντάσσονται εις διπλούν, κυρώνονται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Η απόφαση του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους μέσα σε δύο μήνες από το τέλος των εργασιών του. Διοικητική προσφυγή κατά της αποφάσεως του Συμβουλίου δεν επιτρέπεται.
2.  
  Η μετάταξη στο Σώμα/Ειδικότητα, η προαγωγή στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των ΕΔ καθώς και η ένταξη τους στη νέα επετηρίδα ενεργείται με Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο προκαλείται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, μέσα σε ένα μήνα από την κύρωση των πινάκων
3.  
  Οι μεταταχθέντες ανθυπολοχαγοί και αντίστοιχοι της Πολεμικής Αεροπορίας εγγράφονται στην επετηρίδα της νέας ειδικότητας τους, μετά τους υπηρετούντες ομοιοβάθμους τους και μετά τους ονομασθέντες το ίδιο ημερολογιακό έτος ανθυπολοχαγούς αποφοίτους ΑΣΕΙ. Οι μεταταχθέντες σημαιοφόροι εγγράφονται στην επετηρίδα των Αξιωματικών Πληρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών - Τεχνών μετά τους προαχθέντες το ίδιο ημερολογιακό έτος Σημαιοφόρους προερχομένους από τη ΣΜΥΝ.
4.  
  Για τη μετέπειτα εξέλιξη, κρίσεις, προαγωγής, φοίτηση σε σχολεία, της ειδικότητας τους ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2439/96 που αναφέρονται στους αξκούς της νέας ειδικότητάς τους.
Άρθρο 6 "Τελικές Διατάξεις"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
2.  
  Στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος
 • Την παράγραφο 11 του άρθρου 25 του Ν. 2439/96 (ΦΕΚ 219/Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από τότε που ίσχυσε με την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του Ν. 2913/2001 «Ρύθμιση θεμάτων Μετοχικών Ταμείων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 102/Α΄).
 • Την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄).
 • Την εισήγηση του ΣΑΓΕ, που διατυπώθηκε με την γνωμάτευση υπ αριθμ. 42 της 14ης/28.7.2003 Συνεδρίασεώς του.
 • Την υπ αριθμ. 177026/17.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής ΄Αμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής ΄Αμυνας» (ΦΕΚ 517/Α΄).
 • Την υπ αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 519/Α΄).
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α΄), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α΄) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/ 1997 (ΦΕΚ 38/Α΄) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και η οποία θα καλύπτεται από τους ΚΑΕ 0411, 0433 του Π/Υ ΓΕΣ 0411, 0421, 0433 και 0435 του Π/Υ ΓΕΝ και 0411/Ε.Φ. 11-410 του Π/Υ ΓΕΑ.
 • Την υπ αριθμ. 473/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής ΄Αμυνας
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/14650/ΔΙΟΕ85 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/14650_ΔΙΟΕ85 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/177026 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/177026 2004
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Ιεραρχία και εξέλιξη των μονίμων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1996/2439 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
Ρύθμιση θεμάτων Μετοχικών Ταμείων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις 2001/2913 2001
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία