Οργανισμός του Επιμελητηρίου Ευρυτανίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Αποστολή του Επιμελητηρίου Ευρυτανίας"
1.  
  Το Επιμελητήριο Ευρυτανίας είναι Ν.Π.Δ.Δ. και αποτελεί υποχρεωτική, αυτοτελή και ανεξάρτητη ένωση φυσικών και νομικών προσώπων, που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιφέρεια του Νομού Ευρυτανίας.
2.  
  Σκοπός του Επιμελητηρίου Ευρυτανίας είναι η προστασία και ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, του τουρισμού και των επαγγελματιών της περιφέρειάς του και η εν γένει οικονομική πρόοδος αυτής μέσα στα πλαίσια των συμφερόντων της Εθνικής Οικονομίας
3.  
  Η παροχή γνωμοδοτικών εισηγήσεων, για κάθε θέμα οικονομικού περιεχομένου, στην πολιτεία με γνώμονα πάντοτε την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειάς του και την εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος της εθνικής οικονομίας. Επίσης η παροχή γνωμοδοτικών εισηγήσεων και πληροφοριών για κάθε θέμα οικονομικού περιεχομένου προς τα μέλη του και κάθε ενδιαφερόμενο.
Άρθρο 2 "Διάρθρωση Υπηρεσιών"
1.  
  Το Επιμελητήριο Ευρυτανίας συγκροτείται από μία (1) υπηρεσιακή μονάδα επιπέδου Τμήματος
Άρθρο 3 "Αρμοδιότητες"
1.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος ανάγονται στα παρακάτω θέματα: Η συγκέντρωση στοιχείων και η παρακολούθηση παντός θέματος που αναφέρεται στο εμπόριο, τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία, τον τουρισμό, τους επαγγελματίες και γενικότερα στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Η τήρηση του μητρώου μελών και όλων των ειδικών μητρώων που απαιτούνται για την ορθή καταγραφή της επιχειρηματικότητας της περιφέρειας του Επιμελητηρίου, καθώς και η τακτική παρακολούθηση ίδρυσης, μεταβολής και διάλυσης των κάθε φύσης και μορφής επιχειρήσεων, αυτής. Η σύνταξη εκλογικών καταλόγων για την ανάδειξη της Διοίκησης του Επιμελητηρίου και κάθε σχετική εργασία προς τις εκλογές. Η στατική παρακολούθηση της οικονομικής και της επιχειρηματικής κίνησης και η μελέτη των στοιχείων που προκύπτουν από τα αρχεία του Επιμελητηρίου και από άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες. Η μελέτη εμπορικών, βιοτεχνικών, βιομηχανικών, τουριστικών και εν γένει οικονομικών θεμάτων. Η διενέργεια διαιτησιών, πραγματογνωμοσυνών δειγματοληψιών και επίλυση εμπορικών διαφορών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η συγκέντρωση στοιχείων για την προβολή της ελληνικής μεταποιητικής παραγωγής στην αγορά του εσωτερικού και εξωτερικού. Η οργάνωση ταξιδίων σε χώρες βιομηχανικά προηγμένες προς ενημέρωση των Ελλήνων επιχειρηματιών επί των νεωτέρων τεχνολογικών και οργανωτικών επιτεύξεων. Η πιστοποίηση της προέλευσης των εμπορευμάτων του εσωτερικού. Η παρακολούθηση των αναπτυξιακών νόμων, των κινήτρων και των Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων που αναφέρονται στην επιχειρηματική δράση καθώς και η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μελών του Επιμελητηρίου με κάθε πρόσφορο μέσο και τρόπο. Η οργάνωση εκθέσεων και εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου για την προβολή των δραστηριοτήτων του. Η παρακολούθηση του ημερήσιου και περιοδικού τύπου και η ενημέρωση των οργάνων της Διοίκησης και των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου επί των θεμάτων που αμέσως και εμμέσως ενδιαφέρουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η έκδοση ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΥΠΟΥ επί των πάσης φύσεως εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου. Η συγκέντρωση κάθε στοιχείου που θα βοηθήσει την γνωμοδοτική αρμοδιότητα του Επιμελητηρίου σύμφωνα με την επιμελητηριακή νομοθεσία. Ο χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού. Η επεξεργασία στοιχείων για την αριθμητική σύνθεση και τις αριθμητικές μεταβολές του προσωπικού. Η διακρίβωση των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού. Η μέριμνα για την εκπαίδευση προσωπικού στο εσωτερικό και εξωτερικό, στα πλαίσια της ισχύουσας κάθε φορά σχετικής νομοθεσίας. Η μέριμνα για την αξιοποίηση των μετεκπαιδευθέντων. Η λειτουργία της βιβλιοθήκης και ο εμπλουτισμός της με έντυπο και σε ηλεκτρονική μορφή υλικό. Η διακίνηση της ηλεκτρονικής και μη αλληλογραφίας, η επεξεργασία κειμένων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) και η αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων καθώς και η αρχειοθέτηση. Η παραλαβή από το Εθνικό Τυπογραφείο των ΦΕΚ ή άλλων εντύπων και διανομή τους στα αρμόδια γραφεία. Η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών. Η επικύρωση αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων εγγράφων υπηρεσιακών ή που προσκομίζουν οι πολίτες. Η φύλαξη και ο καθαρισμός του καταστήματος της Υπηρεσίας. Η λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, τηλεομοιοτυπικών συσκευών (Fax), πληροφοριακών συστημάτων και των λοιπών μέσων επικοινωνίας. Η κατάρτιση και τροποποίηση του προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου. Η διαχείριση κάθε δαπάνης, καθώς και η εκκαθάριση αποδοχών και γενικά αποζημιώσεων προσωπικού. Η είσπραξη κάθε εσόδου, η πρόσκληση των μελών του Επιμελητηρίου προς εξόφληση των συνδρομών τους και η επαφή με τραπεζικούς οργανισμούς. Η μέριμνα για την πρόσκληση των μελών της Διοίκησης στις συνεδριάσεις η προετοιμασία των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, η συγκέντρωση στοιχείων που χρειάζονται για την λήψη αποφάσεων από την διοίκηση και η γραμματειακή υποστήριξη των μελών της Διοικητικής Επιτροπής. Η τήρηση των πρακτικών της Διοικητικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου. Η προμήθεια κάθε μηχανήματος, υλικού ή άλλου περιουσιακού στοιχείου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η εκτέλεση εργασιών (τυπογραφικών, επισκευής και συντήρηση κτιρίων, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων). Η εκποίηση κάθε περιουσιακού στοιχείου. Η στέγαση της Υπηρεσίας. Η μέριμνα για την μηχανογραφική κάλυψη των εργασιών του Επιμελητηρίου. Η διαχείριση υλικού της Υπηρεσίας.
Άρθρο 4 "Διάρθρωση θέσεων κατά κατηγορίες και κλάδους Οι θέσεις του προσωπικού κατά κατηγορίες και κλάδους ορίζονται ως εξής:"
1.  
  ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού θέση μία (1)
2.  
  ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ Πληροφορικής θέση μία (1)
3.  
  ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ Διοικητικού - Γραμματέων θέσεις δύο (2)
Άρθρο 5
1.  
  Προσόντα διορισμού σε θέσεις μονίμου προσωπικού ορίζονται κατά ειδικότητα τα προβλεπόμενα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 347/2003 (ΦΕΚ 315/Α/2003) και όπως θα ισχύει κάθε φορά.
Άρθρο 6 "Προϊστάμενος υπηρεσίας"
1.  
  Του Τμήματος προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού εν ελλείψει αυτού, ΤΕ Πληροφορικής και εν ελλείψει ΔΕ Διοικητικού - Γραμματέων
Άρθρο 7
1.  
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΠΣΥΜ) ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ Π.Ε. Τ.Ε. Δ.Ε. ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΤΜΗΜΑ 1 1 2 4 ΣΥΝΟΛΟ 1 1 2 4 ΘΕΣΕΩΝ.
Άρθρο 8
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2503/1997 Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 107/Α).
 • Την υπ’αριθμ. 302/2004 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης,
 • Το άρθρο 29α του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά ΄Οργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παραγρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου Ευρυτανίας για το οικονομικό έτος 2004 5.094,65 ΕΥΡΩ, η οποία καλύπτεται από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους (Κ.Α.Ε. 0211, 0559, 0226, 0259, 0265, 0551) και για τα επόμενα έτη η δαπάνη θα είναι 71.324,82 ΕΥΡΩ και η οποία θα καλυφθεί από ανάλογες πιστώσεις που θα εγγράφονται κατ έτος στον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 8 του ν. 2081/1992 Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 164 Α΄).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 39 παράγρ. 2 του Ν. 3066/ 2002 Σύσταση Φορέα εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, σύσταση εταιρείας Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε., τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας Ελληνικές Αλυκές Α.Ε., απαλλοτριώσεις για τον Ταμιευτήρα ΥΗΕ Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 252/Α).
 • Το Π.Δ. 27/1996 Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας - Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, στο Υπουργείο Ανάπτυξης (ΦΕΚ 19/Α/1996).
 • Το Π. Δ. 81/2002 Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 57 Α).
 • Την υπ’αριθμ. Δ15/Α/Φ19/οικ. 4889/24.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Γεώργιο Σαλαγκούδη και Ιωάννη Παπαθανασίου (ΦΕΚ 528/Β/26.3.2004).
 • Την υπ’αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/6139/23.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 527/Β/2004).
 • Την υπ’αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 519/Β/17.3.2004).
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2005-03-21 Οργανισμός του Επιμελητηρίου Ευρυτανίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2005/72
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/14650/ΔΙΟΕ85 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/14650_ΔΙΟΕ85 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/Δ15/Α/Φ19/ΟΙΚ.4889 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/Δ15_Α_Φ19_ΟΙΚ_4889 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Σύσταση «Φορέα εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», σύσταση εταιρείας «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.», τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.», απαλλοτριώσεις για τον «Ταμιευτήρα ΥΗΕ Μεσοχώρας» και άλλες διατάξεις. 2002/3066 2002
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τροποποίηση διατάξεων Π. Δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα». 2003/347 2003
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία