ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/56

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-04-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-04-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-03-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί εφαρμογής των αποφάσεων 1388 (2002), 1390 (2002) και 1452 (2002) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Αίρεται η ισχύς των μέτρων που επιβλήθηκαν με το άρθρο 1 του Προεδρικού Διατάγματος 352/2001
Άρθρο 2
1.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 2 του Προεδρικού Διατάγματος 352/2001δεν εφαρμόζονται σε κεφάλαια και άλλους χρηματοοικονομικούς πόρους των Αφγανικών Αερογραμμών Αriana
Άρθρο 3
1.  
  Αίρεται από τις 19 Ιανουαρίου 2002 η ισχύς των μέτρων που επιβλήθηκαν με τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 του Προεδρικού Διατάγματος 296/2003, λόγω παρέλευσης της δωδεκάμηνης διάρκειας η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 23 της απόφασης 1333 (2000) του Συμβουλίου Ασφαλείας
Άρθρο 4
1.  
  Λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα κατά του Usama bin Laden, των μελών της οργάνωσης Αl-Qaida, των Ταλιμπάν, άλλων φυσικών προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και νομικών προσώπων που συνδέονται με αυτούς, όπως αναφέρονται στον κατάλογο που έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις αποφάσεις 1267 (1999) και 1333 (2000) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και ο οποίος ενημερώνεται τακτικά από την Επιτροπή που έχει συσταθεί με την απόφαση 1267 (1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας: (α) δεσμεύονται χωρίς καθυστέρηση όλα τα κεφάλαια και άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικοί πόροι των προαναφερομένων φυσικών προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και νομικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων που προέρχονται από περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην κυριότητα ή τελούν υπό τον έλεγχο, άμεσα ή έμμεσα, αυτών ή προσώπων τα οποία ενεργούν για λογαριασμό τους ή υπό τις οδηγίες τους και απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση διάθεση, τόσο αυτών όσο και οποιωνδήποτε άλλων κεφαλαίων, χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή οικονομικών πόρων, προς όφελος των προσώπων αυτών, από έλληνες υπηκόους ή από οποιαδήποτε πρόσωπα που βρίσκονται στο ελληνικό έδαφος, (β) απαγορεύεται η είσοδος ή διέλευση μέσω του ελληνικού εδάφους των προσώπων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι τούτο δεν δημιουργεί υποχρέωση άρνησης εισόδου ή απαίτηση για την αναχώρηση από το ελληνικό έδαφος ελλήνων υπηκόων και ότι η εν λόγω απαγόρευση δεν ισχύει όταν η είσοδος ή διέλευση είναι απαραίτητες για την εκτέλεση δικαστικής διαδικασίας ή εάν η Επιτροπή που έχει συσταθεί σύμφωνα με την απόφαση 1267 (1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών κρίνει, κατά περίπτωση μόνο, ότι η είσοδος ή η διέλευση είναι δικαιολογημένες, (γ) απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση προμήθεια, πώληση και μεταβίβαση στα φυσικά αυτά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα, από το ελληνικό έδαφος ή από έλληνες υπηκόους που βρίσκονται εκτός ελληνικού εδάφους, ή με τη χρήση πλοίων που φέρουν την ελληνική σημαία ή αεροσκαφών που είναι εγγεγραμμένα σε ελληνικά μητρώα, οπλισμού και σχετικού υλικού κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένων όπλων και πυρομαχικών, στρατιωτικών οχημάτων και εξοπλισμού, παραστρατιωτικού εξοπλισμού και ανταλλακτικών για τα ανωτέρω είδη, καθώς και τεχνικών συμβουλών, βοήθειας ή εκπαίδευσης σε σχέση με στρατιωτικές δραστηριότητες
Άρθρο 5
1.  
  Από τις 20 Δεκεμβρίου 2002, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1452 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, οι διατάξεις του άρθρου 2 του Προεδρικού Διατάγματος 352/2001, οι διατάξεις του άρθρων 6 και 7 του Προεδρικού Διατάγματος 296/2003 καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, δεν εφαρμόζονται σε κεφάλαια και άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικούς πόρους που τα σχετικά Κράτη έχουν καθορίσει ότι: (α) απαιτούνται για βασικά έξοδα, μεταξύ των οποίων πληρωμές για τρόφιμα, ενοίκια ή υποθήκες, φάρμακα και ιατρική θεραπεία, φόρους, ασφάλιστρα, και δαπάνες κοινής ωφέλειας, ή αποκλειστικά για την πληρωμή ευλόγων επαγγελματικών αμοιβών και την αποζημίωση για πραγματοποιηθέντα έξοδα που σχετίζονται με την παροχή νομικών υπηρεσιών, ή αμοιβών ή χρεώσεων για υπηρεσίες που αφορούν την συνήθη διατήρηση ή φύλαξη δεσμευμένων κεφαλαίων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων ή οικονομικών πόρων, κατόπιν γνωστοποίησης από τα σχετικά Κράτη προς την Επιτροπή που έχει συσταθεί δυνάμει της απόφασης 1267 (1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, της πρόθεσης να επιτραπεί, όπου αυτό απαιτείται, η πρόσβαση σε αυτά τα κεφάλαια, περιουσιακά στοιχεία ή σε αυτούς τους πόρους, και εφ όσον δεν υπάρξει αρνητική απόφαση της Επιτροπής εντός 48 ωρών από της εν λόγω γνωστοποίησης, (β) απαιτούνται για έκτακτα έξοδα, εφ όσον κάτι τέτοιο έχει γνωστοποιηθεί από το σχετικό Κράτος ή από τα σχετικά Κράτη στην Επιτροπή που έχει συσταθεί δυνάμει της απόφασης 1267 (1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και έχει εγκριθεί από την Επιτροπή αυτή
Άρθρο 6
1.  
  Επιτρέπεται από τις 20 Δεκεμβρίου 2002, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1452 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, να προστίθενται στους λογαριασμούς οι οποίοι υπάγονται είτε στις διατάξεις του άρθρου 2 του Προεδρικού Διατάγματος 352/2001 είτε στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Προεδρικού Διατάγματος 296/2003 είτε στις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος: α) οι τόκοι και άλλες αποδόσεις που οφείλονται επ αυτών των λογαριασμών, β) οι πληρωμές που οφείλονται βάσει συμβάσεων, συμφωνιών ή υποχρεώσεων που προέκυψαν πριν οι λογαριασμοί αυτοί υπαχθούν στις διατάξεις των αποφάσεων 1267 (1999), 1333 (2000) ή 1390 (2002) του Συμβουλίου Ασφαλείας, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω τόκοι, αποδοχές και πληρωμές συνεχίζουν να υπάγονται σε αυτές τις διατάξεις
Άρθρο 7
1.  
  Από τις 20 Δεκεμβρίου 2002, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1452 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, παύει να ισχύει η εξαίρεση που αναφέρεται στο άρθρο 2 του Προεδρικού Διατάγματος 352/ 2001. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε την δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος και στον ως άνω Υπουργό όπως και στους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε την εκτέλεσή του.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού.
 • Το Προεδρικό Διάταγμα 352/2001 περί εφαρμογής της αποφάσεως 1267 (1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΦΕΚ Α΄ 236).
 • Την απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών από 11 Σεπτεμβρίου 2001 περί δημοσιεύσεως της αποφάσεως 1333 (2000) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΦΕΚ Α΄ 214).
 • Το Προεδρικό Διάταγμα 296/2003 περί εφαρμογής της αποφάσεως 1333 (2000) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΦΕΚ Α΄ 252).
 • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ όπως αυτός κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945 (ΦΕΚ Α΄ 242).
 • Την υπ αριθμ. 257/2004 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας,
 • Το άρθρο 1 παρ. 1 του Α.Ν. 92/1967 «περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (ΦΕΚ Α΄ 139), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του Ν.2145/1993 (ΦΕΚ Α΄ 88).
 • Το άρθρο 29Α του Ν.1558/1985 (ΦΕΚ Α΄ 137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2, περ. α΄ του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38).
 • Την απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών από 21 Φεβρουαρίου 2002 περί δημοσιεύσεως της αποφάσεως 1388 (2002) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΦΕΚ Α΄ 40).
 • Την απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών από 21 Φεβρουαρίου 2002 περί δημοσιεύσεως της αποφάσεως 1390 (2002) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΦΕΚ Α΄ 40).
 • Την απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών από 2 Φεβρουαρίου 2004 περί δημοσιεύσεως της αποφάσεως 1452 (2002) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΦΕΚ Α΄ 27).
 • Την απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών από 15 Μαΐου 2000 περί δημοσιεύσεως της αποφάσεως 1267 (1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΦΕΚ Α΄ 136).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρύθμιση θεμάτων εκτελέσεως πάνων, επιταχύνσεως και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης και άλλων θεμάτων 1993/2145 1993
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
Περί εφαρμογής αποφάσεως 1267 (1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. 2001/352 2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2003/296 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/296 2003
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εφαρμογή των αποφάσεων 1735 (2006) και 1822 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 2010/67 2010
Εφαρμογή της απόφασης 1989 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 2015/14 2015
Περί εφαρμογής της απόφασης 2160 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 2016/113 2016
Εφαρμογή της απόφασης 2199(2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 2016/117 2016
Εφαρμογή των αποφάσεων 2161(2014) και 2178(2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 2016/42 2016
Εφαρμογή της απόφασης 2253(2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 2018/69 2018