ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/59

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-04-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-04-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-04-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διεύρυνση σύνθεσης προσωπικού αρχών εξωτερικής υπηρεσίας Υπουργείου Εξωτερικών και σύσταση Προξενικών Γραφείων

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τροποποιείται η διάταξη της παραγράφου 2 των Πρεσβειών του πίνακα Α΄ του άρθρου 2 του Π.Δ. 194/1998 (Α΄ 144/1998), όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 4 του Π.Δ. 255/1999 (Α΄ 209/1999), και διευρύνεται η σύνθεση της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Άγκυρα της Τουρκίας με την προσθήκη μίας (1) επιπλέον θέσης υπαλλήλου του διπλωματικού κλάδου με βαθμό Συμβούλου Πρεσβείας Α΄ ή Β΄.
Άρθρο 2
1.  
  Τροποποιείται η διάταξη της παραγράφου 10 των Πρεσβειών του πίνακα Α΄ του άρθρου 2 του Π.Δ. 194/1998, όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη του άρθρου 2 του Π.Δ. 102/2003 (Α΄ 96/2003), και διευρύνεται η σύνθεση της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Αμπούτζα της Νιγηρίας με την προσθήκη μίας (1) επιπλέον θέσης υπαλλήλου του κλάδου Διοικητικής, Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης.
Άρθρο 3
1.  
  Τροποποιείται η διάταξη της παραγράφου 64 των Πρεσβειών του πίνακα Α΄ του άρθρου 2 του Π.Δ. 194/1998 και διευρύνεται η σύνθεση της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Πεκίνο της Κίνας με την προσθήκη μίας (1) επιπλέον θέσης υπαλλήλου του διπλωματικού κλάδου με βαθμό Γραμματέα Πρεσβείας Α΄, Β΄ ή Γ΄ και δύο (2) επιπλέον θέσεων υπαλλήλων του κλάδου Διοικητικής, Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης.
Άρθρο 4
1.  
  Τροποποιείται η διάταξη της παραγράφου 4 των Μονίμων Αντιπροσωπειών του πίνακα Α΄ του άρθρου 2 του Π.Δ. 194/1998, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου μόνου του Π.Δ. 310/2003 (Α΄ 263/2003 και διόρθωση σφάλματος Α΄ 269/2003), και διευρύνεται η σύνθεση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη με την προσθήκη μίας (1) επιπλέον θέσης υπαλλήλου του διπλωματικού κλάδου με βαθμό Συμβούλου Πρεσβείας Α΄ ή Β΄, μίας (1) θέσης υπαλλήλου του επιστημονικού προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας με βαθμό Νομικού Συμβούλου ή Αναπληρωτή Νομικού Συμβούλου ή Εισηγητή και μίας (1) επιπλέον θέσης Ιδιαίτερου γραμματέα.
Άρθρο 5
1.  
  Συνιστάται Προξενικό Γραφείο στην Πρεσβεία της Ελλάδας στη Βαλέτα με περιφέρεια αρμοδιότητας όλη την επικράτεια του κράτους της Μάλτας
Άρθρο 6
1.  
  Συνιστάται Προξενικό Γραφείο στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βίλνιους με περιφέρεια αρμοδιότητας όλη την επικράτεια του κράτους της Λιθουανίας
Άρθρο 7
1.  
  Συνιστάται Προξενικό Γραφείο στην Πρεσβεία της Ελλάδας στη Ρίγα με περιφέρεια αρμοδιότητας όλη την επικράτεια του κράτους της Λετονίας
Άρθρο 8
1.  
  Συνιστάται Προξενικό Γραφείο στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ταλίν με περιφέρεια αρμοδιότητας όλη την επικράτεια του κράτους της Εσθονίας
Άρθρο 9
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 40, της παραγράφου 5 του άρθρου 87, του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 129 και του άρθρου 149 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος κυρώθηκε με τη διάταξη του άρθρου πρώτου του Ν. 2594/ 1998 «Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου ``Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών’’» (Α΄ 62/1998).
 • Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.2004 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 519/2004).
 • Τη διάταξη της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137/1985), όπως προστέθηκε με τη διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση των Επιμελητηρίων» (Α΄ 154/1992), και αντικαταστάθηκε με τη διάταξη του εδαφίου α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38/1997).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος θα προκληθεί συνολική ετήσια δαπάνη ύψους εξακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (624.500,00 ευρώ) και εφάπαξ δαπάνη ύψους εκατόν ογδόντα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (180.200,00 ευρώ), οι οποίες θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών (Ειδικός Φορέας 09-120, Κ.Α.Ε. 0248, 0284, 0343 και 0714).
 • Την υπ’ αριθμ. 44/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εξωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/14650/ΔΙΟΕ85 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/14650_ΔΙΟΕ85 2004
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών». 1998/2594 1998
Περί συνθέσεως προσωπικού διπλωματικών και προξενικών αρχών. 1998/194 1998
«Μεταβολή της έδρας της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, Κατάργηση του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Βερολίνο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, ίδρυση Προξενικού Γραφείου της Πρεσβείας της Ελλάδος στην[...]" 1999/255 1999
Ανακατανομή θέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Νιγηρία και τροποποίηση του Π.Δ. 194/1998 Περί συνθέσεως προσωπικού διπλωματικών και προξενικών αρχών (Α΄ 144). 2003/102 2003
Ανακατανομή θέσεων προσωπικού αρχών εξωτερικής υπηρεσίας Υπουργείου Εξωτερικών. 2003/310 2003
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση θέσεων προσωπικού στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Πεκίνο. 2018/34 2018