ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/60

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-04-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-04-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-04-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 17/1999 «Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 10).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Οι διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 17/1999 αντικαθίστανται ως εξής: 16 της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας 1 Η διάρκεια της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας είναι εξάμηνη. 2 Μετά παρέλευση τετραμήνου από την έναρξη της αρχικής εκπαίδευσης οι υποψήφιοι Ακόλουθοι Πρεσβείας ασκούνται σε Διευθύνσεις του Υπουργείου Εξωτερικών και στη συνέχεια πραγματοποιούν εκπαιδευτικά ταξίδια και ενημερωτικές επισκέψεις σε άλλες Αρχές και Υπηρεσίες και συμμετέχουν σε διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα.
Άρθρο 2
1.  
    Οι διατάξεις του άρθρου 18 του Π.Δ. 17/1999 αντικαθίστανται ως εξής: 18 1 Κατά τη διάρκεια των σπουδών γίνονται από τους διδάσκοντες περιοδικές εξετάσεις, ανάλογα με τη φύση, το σκοπό και τη χρονική διάρκεια του κάθε μαθήματος, σε συνεννόηση με το Διευθυντή Σπουδών. 2 Οι εξιτήριες εξετάσεις διενεργούνται μετά τη συμπλήρωση του εξάμηνου, από τριμελή επιτροπή εξετάσεων, τα μέλη της οποίας ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, που εκδίδεται τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων Ως μέλη της επιτροπής ορίζονται υπάλληλοι του διπλωματικού κλάδου Ο πρόεδρος της επιτροπής πρέπει να έχει το βαθμό τουλάχιστον του Πληρεξουσίου Υπουργού Β΄ Ορίζονται επίσης ως εξεταστές και άλλα πρόσωπα, που έχουν ειδικές γνώσεις στα εξεταζόμενα μαθήματα, χωρίς να είναι απαραίτητο αυτοί να είναι οι διδάξαντες και εξετάσαντες κατά τις περιοδικές εξετάσεις. 3 Οι εξιτήριες εξετάσεις γίνονται γραπτά ή προφορικά ή και με τους δύο τρόπους, κατά την κρίση της επιτροπής εξετάσεων.
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 και της παραγράφου 6 του άρθρου 14 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος κυρώθηκε με τη διάταξη του άρθρου πρώτου του Ν. 2594/1998 «Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου ``Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών’’» (Α΄ 62), όπως η παράγραφος 6 τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν. 2949/2001 «Προξενική διατίμηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 243) και της παραγράφου 8 του άρθρου 10 του Ν. 3196/2003 «Οργάνωση των Υπηρεσιών Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 274).
  • Τη γνωμοδότηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως αυτή διατυπώθηκε στα πρακτικά της 35ης συνεδρίασής του της 14ης Δεκεμβρίου 2004.
  • Τη διάταξη της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137), όπως προστέθηκε με τη διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση των Επιμελητηρίων» (Α΄ 154), και αντικαταστάθηκε με τη διάταξη του εδαφίου α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38), και το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την 55/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών». 1998/2594 1998
Προξενική διατίμηση και άλλες διατάξεις. 2001/2949 2001
Οργάνωση των Υπηρεσιών Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες διατάξεις. 2003/3196 2003
Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών 1999/17 1999
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία