ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/61

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-04-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-04-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-04-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αναπροσαρμογή του ανωτάτου ορίου του εφάπαξ βοηθήματος που παρέχεται απο το Ταμείο Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων στους ασφαλισμένους υπαλλήλους του.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το ανώτατο όριο του εφάπαξ βοηθήματος, που καταβάλλεται από το Ταμείο Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων (Κλάδος Πρόνοιας) στους ασφαλισμένους υπαλλήλους του, της ΠΕ κατηγορίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει σε καμμία περίπτωση το 70% του ποσού που λαμβάνει ασφαλισμένος Εφημεριδοπώλης ή Υπάλληλος Πρακτορείου στον Κλάδο Προνοίας με 35 χρόνια ασφάλισης. Για την κατηγορία Τ.Ε., το ανώτατο όριο του εφάπαξ βοηθήματος καθορίζεται στο 90% του παραπάνω ποσού που ισχύει για τους υπαλλήλους της ΠΕ κατηγορίας. Για την κατηγορία ΔΕ το ανώτατο όριο του εφάπαξ βοηθήματος καθορίζεται στο 80% του παραπάνω ποσού που ισχύει για τους υπαλλήλους της ΠΕ κατηγορίας. Για την κατηγορία ΥΕ το ανώτατο όριο του εφάπαξ βοηθήματος καθορίζεται στο 70% του παραπάνω ποσού που ισχύει για τους υπαλλήλους της ΠΕ κατηγορίας.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Π. Δ/τος αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του Ν. 1140/ 1981 (Α΄ 68).
 • Την υπ’ αριθμ. Δ38/22.2.2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Απασχολήσεως και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
 • Την ΥΔ1/10.3.2004 (Β΄ 513) απόφαση του Πρωθυπουργού, με την οποία μεταβλήθηκε ο τίτλος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (άρθρο 1 εδάφ. α΄).
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 71 του Ν. 2084/1992 (Α΄ 165).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 97).
 • Την υπ’ αριθμ. 80015/22.4.2004 (Β΄ 598) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 80026/ 9.6.2004 (Β΄ 883) και 80045/23.8.2004 (Β΄ 1293) όμοιες.
 • Τη γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων, που διατυπώθηκε κατά την υπ’ αριθμ. 103/12.11.2003 συνεδρίασή του.
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ), που διατυπώθηκε κατά την 2η/25.10.2004 συνεδρίαση του Α΄ κλιμακίου.
 • Την εκπονηθείσα τον Απρίλιο του 2004 Αναλογιστική Μελέτη και την υπ’ αριθμ. 30525/305/9.1.2004 Οικονομική Έκθεση της Δ/νσης Αναλογιστικών Μελετών της Γ.Γ.Κ.Α.
 • Το γεγονός ότι απο τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού αλλά προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΤΣΕΥΠ, ύψους 70.000 ευρώ περίπου, για την επόμενη πενταετία, η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0631.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2004/ΥΔ1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΥΔ1 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/80015 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/80015 2004
ΝΟΜΟΣ 1981/1140 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1140 1981
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1992/2084 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία