ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/63

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-04-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-04-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-04-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις: 1.του ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ Α΄ 137), όπως οι διατάξεις του συμπληρώθηκαν, τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν: α) με το άρθρο 22 παρ. 2, εδάφια πρώτο και δεύτερο του ν. 1735/1987 Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη Δημόσια Διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 195), β) με το άρθρο 41 παρ. 1 του ν. 1828/1989 Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 2), γ) με το άρθρο 7 παρ. 8 του ν. 1943/1991 Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 50), δ) με το άρθρο 37 του ν. 1968/1991 Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Α΄ 150), ε) με το άρθρο 6 παρ. 6 και το άρθρο 8 του ν. 2026/1992 Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 43), στ) με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1712/ 1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 154), ζ) με το άρθρο 30 παρ. 2 του ν. 2190/1994 Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης (ΦΕΚ Α΄ 28), η) με το άρθρο 1 του ν. 2469/1997 Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 38), θ) με το άρθρο 18 παρ. 16 του ν. 2503/1997 Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 107), ι) το άρθρο 7 παρ. 5 του ν. 2880/2001 Πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΕΙΑ για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 9), ια) με το άρθρο 23 παρ. 1 του ν. 3156/2003 Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 157) και ιβ) με το άρθρο 1 του ν. 3242/2004 Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ (ΦΕΚ Α΄ 102), 2.του ν. 1299/1982 Οργάνωση Υπηρεσιών Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Α΄ 129), όπως οι διατάξεις του συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν ή τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις: α) του άρθρου 14 παρ. 3 του ν. 1320/1983 Πρόσληψη στο Δημόσιο Τομέα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 6) και β) του άρθρου 16 παρ. 6 του ν. 1400/1983 Τροποποίηση και συμπλήρωση υπαλληλικών διατάξεων (ΦΕΚ Α΄ 156), 3.του άρθρου 11 παρ. 1, 2 εδ. α΄ και 3 του ν. 1586/1986 Βαθμολογική διάρθρωση των θέσεων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 37), 4.του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 1735/1987 Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 195), 5.των άρθρων 7 παρ. 4, 71 και 79 του ν. 1943/1991 Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 50), όπως το άρθρο 71 τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 παρ. 19 του ν. 2190/1994 Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης (ΦΕΚ Α΄ 28), 6.του άρθρου 33 του ν. 2190/1994 Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης (ΦΕΚ Α΄ 28), όπως η παρ. 5 συμπληρώθηκε με το άρθρο 14 παρ. 13 του ν. 2266/1994 Έλεγχος δημόσιου τομέα - Μετατάξεις - Κατάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Άλλες ρυθμίσεις (ΦΕΚ Α΄ 218), 7.του άρθρου 18 παρ. 11 του ν. 2224/1994 Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 112), 8.του άρθρου 2 του ν. 2292/1995 Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 35), 9.του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 2343/1995 Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 211), 10.του άρθρου 4 του ν. 2344/1995 Οργάνωση πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 212), 11.του άρθρου 18 παρ. 16 του ν. 2503/1997 Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 107), 12.του άρθρου 4 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2594/1998 Κύρωση ως κώδικα του σχεδίου νόμου Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών (ΦΕΚ Α΄ 62), 13.του άρθρου 41 παρ. 3 του ν. 2912/2001 Προσαρμογή στις διατάξεις της οδηγίας 94/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχημάτων και συμβάντων Πολιτικής Αεροπορίας - Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων, ρύθμιση συναφών οργανωτικών θεμάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 94), 14.του άρθρου δέκατου εβδόμου του ν. 2932/2001 Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 145), 15.του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 2984/2002 Οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ρυθμίσεις προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 15), 16.του άρθρου 3 του ν. 3049/2002 Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 212), 17.του άρθρου 1 παρ. 1 του π.δ. 224/1986 Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.) (ΦΕΚ Α΄ 91), 18.του άρθρου 1 παρ. 1 του π.δ. 229/1986 Σύσταση και οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΦΕΚ Α΄ 96), 19.του άρθρου 1 παρ. 1 του π.δ. 68/1987 Σύσταση Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ Α΄ 39), 20.του άρθρου 1 παρ. 1 του π.δ. 417/1987 Σύσταση Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Α΄ 186), 21.του άρθρου 1 παρ. 1 του π.δ. 3/1990 Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Α΄ 1), 22.του άρθρου 1 παρ. 1 του π.δ. 484/1991 Σύσταση στο Υπουργείο Γεωργίας Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής, ΕΟΚ και Διεθνών Σχέσεων, τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 402/1988 Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας (Α΄ 187) (ΦΕΚ Α΄ 177), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του π.δ. 385/1994 Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 402/1988 Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας (Α΄ 187) (ΦΕΚ Α΄ 216), 23.του άρθρου 1 του π.δ. 500/1991 Σύσταση Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων, Δημοσίων Επενδύσεων, Περιφερειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης καθώς και Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Α΄ 181), 24.του π.δ. 294/1993 Σύσταση Υπηρεσίας Διοικητικής Μέριμνας Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Α΄ 131), 25.του άρθρου 1 του π.δ. 475/1993 Σύσταση Γενικής Γραμματείας απασχόλησης και διαχείρισης κοινοτικών πόρων στο Υπουργείο Εργασίας (ΦΕΚ Α΄ 205), 26.του άρθρου 1 του π.δ. 400/1995 Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της (ΦΕΚ Α΄ 226), 27.του άρθρου 1 του π.δ. 401/1995 Σύσταση Γενικής Γραμματείας τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της (ΦΕΚ Α΄ 226), 28.του άρθρου 1 του π.δ. 59/1996 Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της (ΦΕΚ Α΄ 51), 29.του άρθρου 1 του π.δ. 166/1996 Σύσταση Γενικής Γραμματείας Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθορισμός των αρμοδιοτήτων της και τροποποίηση και συμπλήρωση των π.δ. 69/1988 και 91/1991 (ΦΕΚ Α΄ 125), 30.του άρθρου 1 παρ. 1 του π.δ. 61/1997 Σύσταση Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Α΄ 53), 31.του άρθρου 1 παρ. 1 του π.δ. 197/1997 Σύσταση Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της (ΦΕΚ Α΄ 156), 32.του π.δ. 406/2001 Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών των άλλων Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γενική Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Α΄ 289), 33.του άρθρου 7 παρ. 1 του π.δ. 159/2002 Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών και προσωπικού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Εξωτερικών και σύσταση Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας στο Υπουργείο Εξωτερικών (ΦΕΚ Α΄ 140), 34.του π.δ. 32/2004 Σύσταση και Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α΄ 28), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 179/2004 Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος υπ΄ αριθμ. 32/2004 Σύσταση και Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α΄ 156), 35.της ΠΥΣ 88/1985 Οργάνωση και λειτουργία Πολιτικών γραφείων μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών (ΦΕΚ Α΄ 142), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε ή αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις: α) της ΠΥΣ 120/1985 Συμπλήρωση και τροποποίηση της 88/2.8.1985 πράξης Υπουργικού Συμβουλίου Οργάνωση και λειτουργία Πολιτικών γραφείων μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών (ΦΕΚ Α΄ 176), β) της ΠΥΣ 206/1993 Συμπλήρωση της ΠΥΣ 88/2.8.1985 (ΦΕΚ Α΄ 219), γ) της ΠΥΣ 31/1995 Τροποποίηση της παραγράφου 2 της υπ αριθμ. 206/30.12.1993 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου Συμπλήρωση της ΠΥΣ 88/2.8.1985 (ΦΕΚ Α΄ 16), δ) της ΠΥΣ 377/1995 Συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. 88/2.8.1985 ΠΥΣ Οργάνωση και λειτουργία Πολιτικών Γραφείων μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών, (ΦΕΚ Α΄ 6/ 1996) ε) της ΠΥΣ 262/1996 Συμπλήρωση της ΠΥΣ 88/ 2.8.1985 (ΦΕΚ Α΄ 193), και στ) της ΠΥΣ 33/1997 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ. 88/2.8.1985 ΠΥΣ και προσαρμογή της στις διατάξεις του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ Α΄ 109), 36.της ΠΥΣ 50/1990 Κανονισμός Λειτουργίας του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Α΄ 76), 37.της ΠΥΣ 31/2000 Συλλογικά Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ Α΄ 134), 38.της ΠΥΣ 14/2004 Σύσταση Επιτροπής για τον καθορισμό της στρατηγικής και την ανάπτυξη της πληροφορικής (ΦΕΚ Α΄ 116), 39.της υπ αριθμ. Υ43/1985 απόφασης του Πρωθυπουργού Σύσταση και κατάργηση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού στα Υπουργεία Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης, Εξωτερικών και Γεωργίας (ΦΕΚ Β΄ 475), 40.της υπ αριθμ. Υ114/1986 απόφασης του Πρωθυπουργού Σύσταση και κατάργηση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών και σειρά τάξης νέων Υπουργείων (ΦΕΚ Β΄ 247), 41.της υπ αριθμ. Υ579/1988 απόφασης του Πρωθυπουργού Σύσταση θέσης Υφυπουργού στο Υπουργείο Γεωργίας (ΦΕΚ Β΄ 438), 42.της υπ αριθμ. Υ1197/1990 απόφασης του Πρωθυπουργού Σύσταση θέσης Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (ΦΕΚ Β΄ 625), 43.της υπ αριθμ. Υ520/1991 απόφασης του Πρωθυπουργού Κατάργηση δεκαεννιά (19) θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών (ΦΕΚ Β΄ 808), 44.της υπ αριθμ. Υ521/1991 απόφασης του Πρωθυπουργού Κατάργηση δεκαεπτά (17) θέσεων Υφυπουργών (ΦΕΚ Β΄ 808), 45.της Υ1495/1991 απόφασης του Πρωθυπουργού Σύσταση θέσης Υφυπουργού στο Υπουργείο Αιγαίου (ΦΕΚ Β΄ 694), 46.της υπ αριθμ. Υ1486/1991 απόφασης του Πρωθυπουργού Κατάργηση θέσης Αναπληρωτή Υπουργού και σύσταση θέσης Υφυπουργού στο Υπουργείο Εξωτερικών (ΦΕΚ Β΄ 624), 47.της υπ αριθμ. 426/1992 απόφασης του Πρωθυπουργού Σύσταση δύο (2) θέσεων Υφυπουργών στο Υπουργείο Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 504), 48.της υπ αριθμ. Υ710/1992 απόφασης του Πρωθυπουργού Σύσταση δέκα τριών (13) θέσεων Υφυπουργών (ΦΕΚ Β΄ 712), 49.της υπ αριθμ. Υ594/1993 απόφασης του Πρωθυπουργού Σύσταση τεσσάρων (4) θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών με ταυτόχρονη κατάργηση ισάριθμων θέσεων Υφυπουργών (ΦΕΚ Β΄ 826), 50.της υπ αριθμ. 391/1994 απόφασης του Πρωθυπουργού Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών, μετατροπή θέσεων Υφυπουργών σε θέσεις Αναπληρωτών Υπουργών, θέσης Αναπληρωτή Υπουργού σε θέση Υφυπουργού και κατάργηση θέσης Υφυπουργού (ΦΕΚ Β΄ 540), 51.της υπ αριθμ. 1430/1995 απόφασης του Πρωθυπουργού Σύσταση - Μετατροπή - Κατάργηση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ Β΄ 809), 52.της υπ αριθμ. 133/1996 απόφασης του Πρωθυπουργού Μετατροπή δύο (2) θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών σε θέσεις Υφυπουργών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ Β΄ 52), 53.της υπ αριθμ. Υ174/1996 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Αναδιάρθρωση του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού, εσωτερική διάρθρωση και σύνθεση σε προσωπικό. Βαθμολογική και μισθολογική διαβάθμιση των θέσεων (ΦΕΚ Β΄ 204), όπως τροποποιήθηκε με: α) την Υ77/1999 απόφαση του Πρωθυπουργού Τροποποίηση της Υ174 (ΦΕΚ 204/Β΄/28.3.1996) (ΦΕΚ Β΄ 166) και β) την Υ134/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Τροποποίηση και συμπλήρωση της Υ174/27.3.1996 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 1620), 54.της 204/1996 απόφασης του Πρωθυπουργού Σύσταση - Κατάργηση θέσεων Υφυπουργών (ΦΕΚ Β΄ 70), 55.της υπ αριθμ. Υ348/1996 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Αύξηση των θέσεων μετακλητών υπαλλήλων στο Γραφείο Οργάνωσης και Διοίκησης του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β΄ 410), 56.της υπ αριθμ. Υ829/1996 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Προσθήκη μίας θέσης ειδικού συμβούλου στο Διπλωματικό Γραφείο (ΦΕΚ Β΄ 1052), 57.της υπ αριθμ. 2224/1996 απόφασης του Πρωθυπουργού Κατάργηση θέσης Υφυπουργού Οικονομικών και σύσταση θέσης Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (ΦΕΚ Β΄ 906), 58.της υπ αριθμ. Υ228/2000 απόφασης του Πρωθυπουργού Διυπουργικές Επιτροπές (ΦΕΚ Β΄ 676), 59.της υπ αριθμ. Υ316/2000 απόφασης του Πρωθυπουργού Σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής για την ισότητα των δύο φύλων (ΦΕΚ Β΄ 870), 60.της υπ αριθμ. Υ876/2001 απόφασης του Πρωθυπουργού Σύσταση Διυπουργικής επιτροπής για το εθνικό σχέδιο δράσης κατά των ναρκωτικών (ΦΕΚ Β΄ 1389), 61.της υπ αριθμ. Υ892/2001 απόφασης του Πρωθυπουργού Σύσταση θέσεων Υφυπουργών στα Υπουργεία Ανάπτυξης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄ 1453), 62.της υπ αριθμ. Υ1057/2001 απόφασης του Πρωθυπουργού Σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής για την ανασυγκρότηση της υπαίθρου (ΦΕΚ Β΄ 1638), 63.της υπ αριθμ. Υ315/2003 απόφασης του Πρωθυπουργού Σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής για τον Τουρισμό (ΦΕΚ Β΄ 764), 64.της υπ αριθμ. Υ2/2004 απόφασης του Πρωθυπουργού Σύσταση θέσεων Υπουργού Αναπληρωτή Πολιτισμού και Υφυπουργού Εξωτερικών στα Υπουργεία Πολιτισμού και Εξωτερικών και κατάργηση θέσης Υπουργού Αναπληρωτή Εξωτερικών στο Υπουργείο Εξωτερικών (ΦΕΚ Β΄ 514), 65.της υπ αριθμ. Υ25/2004 απόφασης του Πρωθυπουργού Σύσταση θέσης Υφυπουργού Τουρισμού στο Υπουργείο Τουρισμού (ΦΕΚ Β΄ 516), 66.της υπ αριθμ. Υ119/2004 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Προσαρμογή στις διατάξεις του ν. 3205/2003, της κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού των Οικονομικών Υ174/27.3.1996 (ΦΕΚ 204/Β/1996) Αναδιάρθρωση του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού. Εσωτερική διάρθρωση και σύνθεση σε προσωπικό. Βαθμολογική και μισθολογική διαβάθμιση των θέσεων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την κοινή απόφαση υπ αριθμ. Υ725/27.6.1997 (ΦΕΚ 550/Β/7.7.1997) Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ. Υ174/27.3.1996 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών και προσαρμογή της στις διατάξεις του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ Β΄ 1102) και 67.της υπ αριθμ. οικ.2/8098/0022/9.2.2004 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Αποδοχές μετακλητών, ειδικών συμβούλων και συνεργατών των Πολιτικών Γραφείων μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών (ΦΕΚ Β΄ 332), ως εξής:
  • τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004 Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ (ΦΕΚ Α΄ 102),
  • τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 παρ. 2 του ν. 3133/2003 Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης (ΦΕΚ Α΄ 85),
  • τη διάταξη του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 154) και όπως το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του ν. 2469/1997 Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 38) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
  • τα από 3.2.2005, 9.2.2005 και 4.3.2005 πρακτικά της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης, με πρόταση του Πρωθυπουργού,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2005-04-22 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα.
Τροποποίηση Τύπος
A/2005/98
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης. 2003/3133 2003
Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α. 2004/3242 2004
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Παράταση της ισχύος της υπ’ αριθμ. 55/1998 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα». 2005/30_28-11-2005 2005
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 14/28.6.2004 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση Επιτροπής για τον καθορισμό της στρατηγικής και την ανάπτυξη της Πληροφορικής» (ΦΕΚ Α΄ 116). 2005/31_28-11-2005 2005
Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα. 2006/33_27-12-2006 2006
Παράταση της ισχύος της υπ’ αριθμ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα». 2007/15_21-12-2007 2007
Παράταση της ισχύος της υπ’ αριθμ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ Α΄ 280). 2008/17_18-12-2008 2008
) Ανασύνθεση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α). 2009/20_27-10-2009 2009
) Ανασύνθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής. 2009/21_27-10-2009 2009
Διαδικασία έγκρισης προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού - Τροποποίηση της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ Α΄ 280). 2009/6_5-5-2009 2009
Σύσταση Επιτροπής για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού και Ενεργειακής Κυβερνητικής Πολιτικής*. 2010/17_2-6-2010 2010
Παράταση της ισχύος της 33/2006 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διο­ρισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα». 2010/37_29-12-2010 2010
Ανασύνθεση της Επιτροπής Θεσμών. 2010/4_12-2-2010 2010
Ανασύνθεση της Επιτροπής Μεγάλων Έργων και Υποδομών. 2010/5_12-2-2010 2010
Τροποποίηση της 33/2006 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα». 2010/6_17-2-2010 2010
Τροποποίηση της 11/1-9-2008 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «1. Σύσταση Επιτροπής για τις διαπραγματεύσεις με την Διεθνή Εταιρεία κατασκευής - εκμετάλλευσης του αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς -Αλεξανδρούπολη ΤRΑΝS ΒΑLΚΑΝ ΡΒV, προκειμένου να υπογραφεί η[...]" 2010/7_1-3-2010 2010
Μεταφορά και καθορισμός θέσεων ειδικών συμβούλων -ειδικών συνεργατών, μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων με απόσπαση στα Πολιτικά Γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2011/21_12-7-2011 2011
Ανασύνθεση της Κυβερνητικής Επιτροπής καικαθορισμός των αρμοδιοτήτων της. 2011/22_12-7-2011 2011
Ανασύνθεση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α). 2011/23_12-7-2011 2011
Ανασύνθεση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.). 2011/27_7-8-2011 2011
Ανασύνθεση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) και της Επιτροπής Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 2011/29_31-8-2011 2011
Μεταφορά και καθορισμός θέσεων ειδικών συμβούλων-ειδικών συνεργατών, μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων με απόσπαση στα Πολιτικά Γραφεία του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Φ. Σαχι[...]" 2011/30_15-9-2011 2011
Ανασύνθεση της Κυβερνητικής Επιτροπήςκαι καθορισμός των αρμοδιοτήτων της. 2011/34_30-11-2011 2011
Παράταση της ισχύος της 33/2006 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διο­ρισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα». 2011/35_29-12-2011 2011
Σύσταση Επιτροπής Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 2011/7_28-4-2011 2011
Συμμετοχή της Ελλάδος στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (Εurοpean Βank fοr Recοnstructiοn and Deνelοpment - ΕΒRD). 2011/8_28-4-2011 2011
Τροποποίηση της 7/28-4-2011 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση Επιτροπής Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (Α΄ 102). 2012/16_28-5-2012 2012
Τροποποίηση της 33/2006 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα». 2012/17_28-5-2012 2012
Ανασύνθεση του Κυβερνητικού ΣυμβουλίουΕξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.). 2012/18_5-6-2012 2012
Ανασύνθεση του Κυβερνητικού ΣυμβουλίουΕξωτερικών και Άμυνας (Κ.Υ.Σ.Ε.Α.) 2012/21_19-7-2012 2012
Παράταση της θητείας των μελών της προβλεπόμενης στις 7/28-2-2012 και 9/8-3-2012 Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου προσωρινής ενιαίας Διοικούσας Επιτροπής και ανακαθορισμός της μηνιαίας αποζημίωσής τους. 2012/22_24-7-2012 2012
Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006 «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (Α΄ 280), όπως τροποποιήθηκε με την ΠΥΣ 6/2010 (Α΄ 25). 2012/28_13-8-2012 2012
Ανασύνθεση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (Κ.Υ.Σ.Ε.Α.) 2012/29_28-8-2012 2012
Τροποποίηση της 7/2011 Π.Υ.Σ. «Σύσταση Επιτροπής Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (Α΄ 102). Μετονομασία της Επιτροπής σε «Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». 2012/30_31-8-2012 2012
Καθορισμός των θέσεων Ειδικών Συμβούλων - Ειδικών Συνεργατών, Μετακλητών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων με απόσπαση στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 2012/34_12-9-2012 2012
.Ανασύνθεση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.). 2012/35_19-9-2012 2012
Τροποποίηση της 7/2011 Π.Υ.Σ. «Σύσταση Επιτροπής Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (Α΄102). Ανάθεση καθηκόντων γραμματειακής υποστήριξης. 2012/39_12-12-2012 2012
Μεταφορά θέσεων ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών, μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλου με απόσπαση στο Πολιτικό Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Θεόδωρου Πάγκαλου. 2012/3_19-1-2012 2012
Παράταση της ισχύος της 33/2006 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα». 2012/40_31-12-2012 2012
Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012. 2012/6_28-2-2012 2012
Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6του άρθρου 1 του ν. 4046/2012. 2012/7_28-2-2012 2012
Ορισμός μελών της προβλεπόμενης στο άρθρο 1 της 7/28-2-2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου προσωρινής ενιαίας Διοικούσας Επιτροπής και ρύθμιση άλλων θεμάτων. 2012/9_8-3-2012 2012
Ανασύνθεση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (Κ.Υ.Σ.Ε.Α.). 2013/12_8-7-2013 2013
Έγκριση Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποίησης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε (Δ.Ε.Η. Α.Ε). 2013/15_24-7-2013 2013
Σχέδιο Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση σοβαρών διαταραχών του εφοδιασμού σε πετρέλαιο ή/και Πετρελαιοειδή Προϊόντα. 2013/27_19-9-2013 2013
Ανασύνθεση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.). 2013/28_24-9-2013 2013
Τροποποίηση της 12/8-7-2013 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Ανασύνθεση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (Κ.Υ.Σ.Ε.Α.)» (Α΄ 159). 2013/32_1-11-2013 2013
Παράταση της ισχύος της 33/2006 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα». 2013/35_18-12-2013 2013
Ρύθμιση θεμάτων κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 11 του άρθρου 6α του ν. 3864/2010 (Α΄ 119), όπως προστέθηκε με την υποπαράγραφο Α3 της παραγράφου Α του άρθρου δεύτερου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85). 2014/11_11-4-2014 2014
Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου Απασχόλησης. 2014/13_14-4-2014 2014
Παράταση της ισχύος της 33/2006 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα». 2014/29_22-12-2014 2014
Σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής για τη Βιομηχανική Πολιτική. 2014/5_14-2-2014 2014
Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. 2014/6_17-2-2014 2014
Συνυπογραφή από το Ελληνικό Δημόσιο του Σχεδίου Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. 2014/7_27-2-2014 2014
Τροποποίηση της 3/6.2.2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου για την Οικονομική Πολιτική». 2015/19_21-7-2015 2015
Τροποποίηση της 6/17.2.2014 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους». 2015/20_14-8-2015 2015
Ανασύσταση και ανασυγκρότηση της Ομάδας Διαχείρισης Έργου για την Απλούστευση της Αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας». 2015/21_14-8-2015 2015
Τροποποίηση της 6/17.2.2014 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους». 2015/23_6-10-2015 2015
Τροποποίηση της 5/25-2-2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Ανασύνθεση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.)». 2015/25_13-10-2015 2015
Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 2015/2_6-2-2015 2015
Αύξηση των ενιαίων θέσεων ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών, στο Πολιτικό Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης. 2015/35_22-10-2015 2015
Ανασύσταση του Κυβερνητικού Συμβουλίου για την Οικονομική Πολιτική. 2015/37_02-11-2015 2015
Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π.). 2015/38_02-11-2015 2015
Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου για την Οικονομική Πολιτική. 2015/3_6-2-2015 2015
Αύξηση των ενιαίων θέσεων ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών, μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων με απόσπαση στο Πολιτικό Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ιωάννη Μουζάλα. 2015/40_5-11-2015 2015
Αύξηση των ενιαίων θέσεων ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών, μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων με απόσπαση στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 2015/41_18-11-2015 2015
Αύξηση των ενιαίων θέσεων ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών και των θέσεων μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων στο Πολιτικό Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δημητρίου Παπαγγελόπουλου. 2015/47_10-12-2015 2015
Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής. 2015/48_11-12-2015 2015
.Παράταση της ισχύος της 33/2006 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα». 2015/51_30-12-2015 2015
Ανασύνθεση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.). 2015/5_25-2-2015 2015
Αύξηση των ενιαίων θέσεων ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών, στο Πολιτικό Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης. 2015/6_27-3-2015 2015
Αύξηση των ενιαίων θέσεων ειδικών συμβούλων- ειδικών συνεργατών στο Πολιτικό Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Γεωργίου Χουλιαράκη. 2016/17_24-8-2016 2016
(1) Αύξηση των ενιαίων θέσεων ειδικών συμβούλων ειδικών συνεργατών στο Πολιτικό Γραφείο της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Έλενας Κουντουρά. 2016/18_6-9-2016 2016
(2) Αύξηση των ενιαίων θέσεων ειδικών συμβούλων ειδικών συνεργατών στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Υγείας και στο Πολιτικό Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη. 2016/19_6-9-2016 2016
(1) Αύξηση των ενιαίων θέσεων ειδικών συμβούλων- ειδικών συνεργατών στο Πολιτικό Γραφείο της Υπουργού Τουρισμού. 2016/25_20-12-2016 2016
Παράταση της ισχύος της 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα». 2016/27_29-12-2016 2016
Αύξηση των ενιαίων θέσεων ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών και των θέσεων μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 2016/6_2-3-2016 2016
Αύξηση των ενιαίων θέσεων ειδικών συμβούλων ειδικών συνεργατών στο πολιτικό γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 2017/21_13-10-2017 2017
(1) Παράταση της ισχύος της 33/2006 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα». 2017/25_20-12-2017 2017
Σύσταση της Εθνικής Επιτροπής για την Ενέργεια και το Κλίμα. 2017/27_27-12-2017 2017
(1) Τροποποίηση της 38/2-11-2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου για τη «Σύσταση και λειτουργία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π)». 2017/3_24-1-2017 2017
(1) Σύσταση και συγκρότηση της Ομάδας Διαχείρισης Έργου για τη θέσπιση νέου πλαισίου για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας. 2017/6_5-4-2017 2017
(2) Αύξηση των ενιαίων θέσεων ειδικών συμβούλων–ειδικών συνεργατών στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Εσωτερικών. 2018/11_24-8-2018 2018
(1) Τροποποίηση της 37/2-11-2015 πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Ανασύσταση του Κυβερνητικού Συμβουλίου για την Οικονομική Πολιτική». 2018/15_5-10-2018 2018
(1) Σύσταση και συγκρότηση της Ομάδας Διαχείρισης Έργου για την εποπτεία των οικονομικών δραστηριοτήτων και της αγοράς προϊόντων. 2018/4_19-4-2018 2018
(2) Αύξηση των ενιαίων θέσεων ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών και μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 2018/5_19-4-2018 2018
Τροποποίηση της 48/11-12-2015 πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής» (Α’ 172). 2018/6_20-4-2018 2018
Έγκριση Μεταβίβασης στην Κυριότητα του ΑΟΟΑ, Ακινήτων, που ανήκαν στην περιουσία του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ). ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ(Συνεδρίαση 4η/30.5.2006) 2006/1_16.06.2006 2006
Κύρωση Πρωτοκόλλου Ανταλλαγής Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας (Άγκυρα 18 Ιουλίου 2007). 2007/οικ.6119 2007
Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) Πατρών στα διοικητικά όρια του Δ. Ωλενίας Ν. Αχαΐας. 2008/4417 2008
Έγκριση της δι’ ανταλλαγής ρηματικών διακοινώσεων συναφθείσης Συμφωνίας περί καταργήσεως θεωρήσεως σε κοινά, διπλωματικά και επίσημα διαβατήρια (για τη Δημοκρατία της Γουατεμάλας) ή υπηρεσιακά (για την Ελληνική Δημοκρατία) (Γουατεμάλα, 25.8.1999/26.8.1999). 2009/Φ.0544_Μ.5042ΑΣ.176 2009
Εγκριση του Πρωτοκόλλου της 4ης Συνάντησης της Μικτής Επιτροπής Μεταφορών Ελλάδας - Ουκρανίας» (Αθήνα, 27-28 Μαΐου 2009). 2009/Φ.0544_Μ.6267_ΑΣ.455 2009
Αποδοχή Τροποποιήσεων Ετών 2005 & 2009 του Παραρτήματος της Διεθνούς Σύμβασης «Περί Διευκόλυνσης της Διεθνούς Ναυτιλιακής Κίνησης, 1965». 2012/3131.Α.16_295_2012 2012
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 2ης συνόδου της Μικτής Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Οικονομική, Τεχνολογική και Επιστημονική Συνεργασία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας» (Κισινάου, 25 Νοεμβρίου 2011). 2013/0544_Μ.6501_ΑΣ261 2013
Έγκριση του Πρωτοκόλλου Μικτής Επιτροπής μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και Μεταφορών της Δημοκρατίας της Αλβανίας» (Τίρανα, 20/12/2012). 2013/0544_Μ.6566_ΑΣ84 2013
Έγκριση του Πολιτιστικού, Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Νεολαίας και Αθλητισμού Προγράμματος ανταλλαγών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας για τα έτη 2013-2014-2015. 2013/0544_Μ.6590_ΑΣ136 2013
Έγκριση του Πρακτικού Διόρθωσης και του Πρωτοκόλλου Διόρθωσης της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σερβίας, αφετέρου, που υπεγράφη στο Λουξεμβούργο στις [...]" 2013/Φ.0546_Μ.6162Α_ΑΣ224 2013
Έγκριση του Πρωτοκόλλου Συνάντησης της Μεικτής Επιτροπής Μεταφορών Ελλάδας-Ουκρανίας» (Αθήνα, 5-6 Μαρτίου 2013). 2014/0544_Μ.6683_ΑΣ48 2014
Έγκριση του Πρωτοκόλλου μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας σχετικά με τη χωροθέτηση και την οριογραμμή επί της δεύτερης διασυνοριακής οδικής γέφυρας μεταξύ των δύο χωρών στην περιοχή της συ[...]" 2014/Φ.0544_Μ.6629_ΑΣ158 2014
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Μεικτής Επιτροπής μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών της Δημοκρατίας της Αλβανίας (Αθήνα, 14.11.2014). 2015/0544_Μ.6767_ΑΣ482 2015
Έγκριση Υπογραφής από ΤΑΙΠΕΔ της Σύμβασης Παραχώρησης Αναβάθμισης, Συντήρησης, Διαχείρισης και Λειτουργίας περιφερειακών αεροδρομίων Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδος και Ιονίου (Ομάδα Α) και Αιγαίου (Ομάδα Β). ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΥΣΟΙΠ) 2015/240Β 2015
Έγκριση της δι’ ανταλλαγεισών επιστολών ετήσιας παρατάσεως, για δύο διαδοχικά έτη, της Ελληνο-Αιγυπτιακής Συμφωνίας της 26ης Σεπτεμβρίου 1966, για την αποζημίωση των Ελληνικών συμφερόντων μετά των προσηρτημένων σε αυτή κειμένων (Κάιρο, 26 Ιουνίου 201[...]" 2015/Φ.0544_Μ.6724_ΑΣ264 2015
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Συνόδου της Μικτής Ελληνοσερβικής Επιτροπής για τις οδικές μεταφορές. 2015/Φ.0544_Μ.6738_ΑΣ388 2015
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Μικτής Επιτροπής για τις οδικές μεταφορές μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών της Δημοκρατίας της Αλβανίας (Τίρανα, 29/01/2016). 2016/0544_Μ.6861_ΑΣ189 2016
Έγκριση του Προγράμματος Πολιτιστικής και Επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τα έτη 2014-2016. 2016/Φ.0544_Μ.6756_ΑΣ362 2016
Έγκριση Τροποποίησης της Συμφωνίας της 15ης Σεπτεμβρίου 1992 μεταξύ Ελλάδος - Μεξικού για την αμοιβαία κατάργηση θεωρήσεως σε διπλωματικά και υπηρεσιακά διαβατήρια. 2016/Φ.0544_Μ.6758_ΑΣ456 2016
Έγκριση της δι ανταλλαγεισών επιστολών παρατάσεως της Ελληνο-Αιγυπτιακής Συμφωνίας της 26.9.1966 για την αποζημίωση των Ελληνικών συμφερόντων μετά των προσαρτημένων σ αυτή κειμένων (Κάιρο, 4 Ιουλίου 2016 και 28 Ιουλίου 2016). 2016/Φ.0544_Μ.6915_ΑΣ437 2016
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 4ης Συνόδου της Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής Οικονομικής, Βιομηχανικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν. 2017/Φ.0544_Μ.6893_ΑΣ52459 2017
Έγκριση του Προγράμματος Συνεργασίας στον τομέα της Παιδείας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας για τα έτη 2017-2021. 2017/Φ.0544_Μ.6995_ΑΣ21074 2017
Έγκριση του Προγράμματος Πολιτιστικής, Εκπαιδευτικής και Επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κροατίας για τα έτη 2017, 2018 και 2019. 2017/Φ.0544_Μ.7011_ΑΣ27620 2017
Έγκριση της διανταλλαγής επιστολών παρατάσεως της Ελληνο-Αιγυπτιακής Συμφωνίας της 26ης Σεπτεμβρίου 1966 για την αποζημίωση των ελληνικών συμφερόντων (Κάιρο, 19 Ιουνίου και 9 Ιουλίου 2017). 2017/Φ.0544_Μ.7046_ΑΣ40816 2017
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 5ης Συνάντησης της Κοινής Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Οικονομική, Βιομηχανική και Τεχνολογική Συνεργασία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αρμενίας (Αθήνα, 4 Μαρτίου 2016). 2017/Φ.0546_Μ.6853_ΑΣ52414 2017
Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση της ΔΕΗ Α.Ε. στο λιγνίτη. ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2017/πρωτ.57 2017
Έγκριση Πρωτοκόλλου Μικτής Επιτροπής Οδικών μεταφορών μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών της Δημοκρατίας της Αλβανίας. 2018/Φ.0544_Μ.6971_ΑΣ2573 2018
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της συνάντησης της Μικτής Επιτροπής για την οδική μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων μεταξύ Αντιπροσωπειών της Δημοκρατίας της Σερβίας και της Δημοκρατίας της Ελλάδας. 2018/Φ.0544_Μ.7014_ΑΣ29575_1_ 2018
Έγκριση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ της Αστυνομικής Ακαδημίας Ελλάδος και της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου, κατ’ εφαρμογήν της Συμφωνίας της 3ης Δεκεμβρίου 2007 μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δ[...]" 2018/Φ.0544_Μ.7052_ΑΣ20711 2018
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Μικτής Επιτροπής μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Υποδομών και Ενέργειας της Δημοκρατίας της Αλβανίας. 2018/Φ.0544_Μ.7137_ΑΣ26310 2018
Έγκριση της δι’ ανταλλαγής επιστολών παρατάσεως της Ελληνο-Αιγυπτιακής Συμφωνίας της 26ης Σεπτεμβρίου 1966 για την αποζημίωση των ελληνικών συμφερόντων (Κάιρο, 20 και 28 Ιουνίου 2018) 2018/Φ.0544_Μ.7162_ΑΣ43078 2018
Αναστολή των πλειστηριασμών από πιστωτικά ιδρύματα και άλλους πιστωτές. 2011/1_04.01.2011 2011
Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας, [...]" 2012/1_05.12.2012 2012
Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας. 2012/1_31.12.2012 2012
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις 2005/3391 2005
Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.). 2005/3429 2005
Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις 2006/3469 2006
Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις 2006/3470 2006
Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων για τη χρηματοδοτική μίσθωση, διατάξεις περί δημοσίων εσόδων και άλλες ρυθμίσεις. 2006/3483 2006
Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 –2013. 2007/3614 2007
Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις. 2008/3697 2008
Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις. 2008/3728 2008
Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις. 2009/3734 2009
Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις. 2009/3752 2009
Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, θεμάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις. 2009/3790 2009
Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις,ρυ­θμί­σεις στις εργασιακές σχέσεις. 2010/3863 2010
Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμούκαι Τουρισμού. 2010/3878 2010
Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε[...]" 2011/3917 2011
Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις. 2011/3965 2011
Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις. 2011/4013 2011
Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.. 2012/4057 2012
Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτωνδημοσιονομικών ελέγχων και άλλες διατάξεις 2012/4081 2012
Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις. 2013/4109 2013
Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις. 2013/4110 2013
Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις. 2013/4146 2013
Ρύθμιση θεμάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις. 2014/4237 2014
Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 2014/4257 2014
Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις. 2015/4320 2015
Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις. 2015/4325 2015
Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ[...]" 2016/4375 2016
Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις. 2016/4384 2016
Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις. 2016/4389 2016
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις. 2016/4430 2016
Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις. 2016/4440 2016
Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και άλλες διατάξεις. 2016/4445 2016
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμι[...]" 2017/4483 2017
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις. 2018/4537 2018
Ρύθμιση θεμάτων Πυροσβεστικού Σώματος, Πυροσβεστικής Ακαδημίας και πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης. 2005/118 2005
Ίδρυση Τμήματος στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 2005/130 2005
Σύσταση Περιφερειακών Μονάδων στο Ταμείο Ασφαλίσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ). 2005/131 2005
Χαρακτηρισμός μαρτυρικών χωριών. 2005/140 2005
Τροποποίηση π.δ. 207/2002 περί Κανονισμού Πτητικής Λειτουργίας Δημοσίων Αερομεταφορών - Αεροπλάνα. 2005/143 2005
Επιθεωρητές Πτητικών Μέσων και Προτύπων του Σώματος Επιθεωρητών Ασφαλείας Πτήσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. 2005/147 2005
Δήλωση περιουσιακής κατάστασης αστυνομικού προσωπικού, συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας, των συζύγων και των τέκνων τους. 2005/148 2005
Οργανισμός του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης. 2005/149 2005
Τροποποίηση των π.δ/των 394/1994 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή των μεγάλων Έργων Δυτικής Ελλάδας» (Α΄ 219), 219/1997 «Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την μελέτη και κατασκευή Έργων συντήρησης β[...]" 2005/150 2005
Σύσταση Περιφερειακού Γραφείου Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στη Θεσσαλονίκη. 2005/152 2005
Ίδρυση Αστυνομικού Τμήματος Ταύρου 2005/153 2005
Σύσταση Τμήματος Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας με τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 14/2001 Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας (Α΄ - 12). 2005/154 2005
Ίδρυση Αστυνομικού Τμήματος Ολυμπιακού Χωριού. 2005/155 2005
Μετάταξη του Υπολιμεναρχείου Καρπάθου σε Λιμεναρχείο. 2005/156 2005
Μετάταξη του Υπολιμεναρχείου Γυθείου σε Λιμεναρχείο. 2005/157 2005
Ίδρυση Β΄ Λιμενικού Τμήματος στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 2005/158 2005
Σύσταση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) στο Δήμο Πύλης του Νομού Τρικάλων - Συμπλήρωση του π.δ. 551/1988 (ΦΕΚ 259 Α) και άλλες διατάξεις). 2005/159 2005
Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την παράταση της προσωρινής άδειας και συνέχισης της λειτουργίας των συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, που λειτουργούσαν ή λειτούργησαν διακεκομμένα ή μόνο επί ορ[...]" 2005/160 2005
Επιθεωρητές Προτύπων Ασφαλείας από Έκνομες Ενέργειες και Ηλεκτρονικών Μέσων Υποστήριξης Ασφαλείας του Σώματος Επιθεωρητών Ασφαλείας Πτήσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. 2005/165 2005
Συμπλήρωση του Κανονισμού περί μεγίστου χρόνου απασχόλησης πληρωμάτων Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ ταχυπλόων πλοίων, που κυρώθηκε με το π.δ 381/2001 (Α΄ 252). 2005/166 2005
Τροποποίηση - Συμπλήρωση Νομοθετημάτων της Σχολής Ικάρων. 2005/168 2005
Ανακατανομή θέσεων προσωπικού διπλωματικών αρχών. 2005/169 2005
Τροποποίηση του υπ’ αριθμ. 67/1997 προεδρικού διατάγματος «Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υπποστηρικτικών Υπηρεσιών. 2005/170 2005
Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 319/1995 «Οργανισμός Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 174) και π.δ. 352/1995 «Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων» (Α΄ 187). 2005/171 2005
Τροποποίηση του π.δ. 193/2002 «Οργανισμός Διάρθρωσης και Λειτουργίας Οίκου Ναύτου» (Α΄ 177). 2005/174 2005
Κύρωση τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (SΟLΑS), 1974, όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την απόφαση 69(69)/18.5.1998 της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (ΜSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ). 2005/175 2005
Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασµοί), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2002/44/ΕΚ. 2005/176 2005
Συμμετοχή της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος στις δαπάνες λειτουργίας των Υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 2005/177 2005
Κανόνες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου και τα άρθρα 1 και 2 της Οδηγίας 200[...]" 2005/178 2005
Καθιέρωση δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας για το Δημοτικό Διαμέρισμα Σκουληκαριάς του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη του Νομού Άρτας, προς τιμή του ήρωα του 1821, Γεωργίου Καραϊσκάκη. 2005/181 2005
Τροποποίηση του Προεδρικού διατάγματος 383/2002 (ΦΕΚ 332/Α΄/30.12.2002) «Καθορισμός ειδικού νοσηλίου των Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής και Ημερήσιας Νοσηλείας». 2005/187 2005
Διδασκαλία Οπλοτεχνικής - Σκοποβολής στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, κατά τροποποίηση διατάξεων π.δ. 319/95 «Οργανισμός Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας» και π.δ. 352/1995 «Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας». 2005/189 2005
Ανακατανομή θέσεων προσωπικού διπλωματικών αρχών. 2005/190 2005
Υποχρεώσεις των ασφαλισμένων, συνταξιούχων και μελών των οικογενειών τους έναντι των ασφαλιστικών οργανισμών και επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη τήρησής τους. 2005/191 2005
Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 25/2004 «Προϋποθέσεις χορήγησης διαβατηρίων, χρονική ισχύς, αντικατάσταση, απώλεια και ακύρωση αυτών». 2005/193 2005
Σύσταση Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας και Γραφείου Διευκόλυνσης Ατόμων με Αναπηρίες στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 2005/194 2005
Τροποποίηση της παραγράφου 2Β του άρθρου 2 του π.δ. 242/2003 (ΦΕΚ 219 Α΄). 2005/195 2005
Μετάταξη του Υπολιμεναρχείου Νεάπολης Βοιών σε Λιμεναρχείο. 2005/196 2005
Οργάνωση και διενέργεια δοκιμασίας, η οποία απαιτείται για προαγωγή υπαλλήλων κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) του Υπουργείου Εξωτερικών από βαθμό Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ σε βαθμό Συμβούλου Οικονομικών και [...]" 2005/197 2005
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Σταθαίικων του Δήμου Κουτσοποδίου του Ν. Αργολίδος, της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος. 2005/198 2005
Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας ΕκπαίδευσηςΝομού Θεσσαλονίκης. 2005/200 2005
Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος που καταβάλλει το Επικουρικό Ταμείο Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων στους μετόχους του. 2005/203 2005
Αποδοχή παραίτησης Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. 2005/204 2005
Διορισμός Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. 2005/205 2005
Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 47/1996 «Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (Α΄ 33). 2005/206 2005
Μετονομασία του Δημοτικού Διαμερίσματος Δάφνης, του Δήμου Φαρίδος, νομού Λακωνίας, σε «Δημοτικό Διαμέρισμα Καμινίων» και του οικισμού Δάφνης του Δημοτικού Διαμερίσματος Δάφνης, του Δήμου Φαρίδος, νομού Λακωνίας, σε «Οικισμό Καμινίων». 2005/208 2005
Μετονομασία του Δήμου Λιδορικίου, του νομού Φωκίδας σε Δήμο Λιδωρικίου. 2005/209 2005
Μετονομασία του Δημοτικού Διαμερίσματος Ελληνικού, του Δήμου Μονεμβασίας, νομού Λακωνίας, σε «Δημοτικό Διαμέρισμα Κουλεντίων». 2005/210 2005
Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετακινήσεις συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών. 2005/211 2005
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών: α) των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Νομού Αττικής, και β) της Κοινότητας Διονύσου Νομού Αττικής. 2005/212 2005
Τροποποίηση του π.δ. 265/8.10.2002 «Οργανισμός του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών» (ΦΕΚ 233/Α΄). 2005/213 2005
Ίδρυση Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κοζάνης. 2005/214 2005
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στον οικισμό Παραλίας Οφρυνίου του Δήμου Ορφανού Νομ. Καβάλας της Ιεράς Μητροπό­λεως Ελευθερουπόλεως. 2005/215 2005
Ίδρυση Ανδρώας Κοινοβιακής Ιεράς Μονής Αγίας Τριά­δος Τραγάνας της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος. 2005/216 2005
Εφαρμογή της απόφασης 1521 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. (ΟΗΕ). 2005/217 2005
Θέσπιση κυρώσεων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 2182/2004 του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τα μετάλλια και τις μάρκες που προσομοιάζουν με τα κέρματα ευρώ. 2005/221 2005
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Σιβρίτου Νομού Ρεθύμνης. 2005/223 2005
Σύσταση και ανακατανομή περιφέρειας αρμοδιότητας προξενικών αρχών Βραζιλίας. 2005/227 2005
Μετονομασία της Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Περαίας Πέλλης σε Ενορία του Ιερού Ναού Αγίων Θεοδώρων Περαίας Πέλλης, του Δήμου Βεγορίτιδος, του Νομού Πέλλης, της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας. 2005/230 2005
Τροποποίηση διατάξεων του μέρους Α΄ του π.δ/τος 259/1998 (ΦΕΚ 191/Α/12.8.1998) «περί απαγορεύσεως της χρησιμοποιήσεως ορισμένων ουσιών με ορμονική ή θυρεοστατική δράση και των β-αγωνιστών στη ζωική παραγωγή για κερδοσκοπικούς λόγους, περί λήψεως μέτρ[...]" 2005/233 2005
Ίδρυση Γραφείου Πρωτοβάθμιας ΕκπαίδευσηςΔιεύθυνσης Πέλλας. 2005/237 2005
Θέσπιση Δελτίου Στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες. 2005/241 2005
Υγειονομικοί όροι τους οποίους πρέπει να πληρούν τα ζώντα αιγοπρόβατα, που αποτελούν αντικείμενο εμπορίου, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 91/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως ισχύει. 2005/242 2005
Διάρθρωση, καθορισμός αρμοδιοτήτων και κλάδων επιλογής προϊσταμένων της Διεύθυνσης του Ειδικού Ληξιαρχείου του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 2005/243 2005
Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 322/2000 «Οργανισμός του Επιμελητηρίου Καρδίτσας» (Α/265). 2005/244 2005
΄Ιδρυση Διεύθυνσης Χειρισμού Κρίσεων. 2005/245 2005
Προαγωγή Σταθμού Τροχαίας Σαλαμίνος σε Τμήμα Τροχαίας. 2005/246 2005
Κατάργηση Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «Β΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Βέροιας» του Δήμου Βέροιας του Νομού Ημαθίας. 2005/247 2005
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Λακωνίας στους Δήμους Βοιών, Ασωπού, Μονεμβασίας και Ζάρακα και σύσταση Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, με την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Βοιών. 2005/248 2005
Κατάργηση του Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας. 2005/249 2005
Εφαρμογή της απόφασης 1483 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2005/250 2005
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1572 (2004) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2005/251 2005
Σύσταση Νομαρχιακού Ιδρύματος με το όνομα «Κεφαλληνιακό Ίδρυμα Ερευνών (Κ.Ι.Ε.)» στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κεφαλληνίας και Ιθάκης. 2005/252 2005
Συμμετοχή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στις δαπάνες λειτουργίας των Υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 2005/253 2005
Ρύθμιση υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου). 2005/254 2005
Μεταφορά δύο (2) κενών οργανικών θέσεων του κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων – Στενογράφων στους κλάδους ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Προσωπικού ΕΡΤ και Τουρισμού. 2005/255 2005
Συμμετοχή του Οίκου Ναύτου στις δαπάνες λειτουργίας Υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 2005/257 2005
Καταστατικό του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.). 2005/258 2005
Σύσταση Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας και Τμήματος Διευκόλυνσης Ατόμων με Αναπηρίες (Α.ΜΕ.Α.) στην Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.). 2005/259 2005
Τροποποίηση του π.δ/τος 258/1987, «Διευκόλυνση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από δικηγόρους σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 77/249/ΕΟΚ της 22ας Μαρτίου 1977», (Α΄125). 2005/260 2005
Τροποποίηση του π.δ/τος 152/2000, «Διευκόλυνση της μόνιμης άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος στην Ελλάδα από δικηγόρους που απέκτησαν τον επαγγελματικό τους τίτλο σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ε.Ε. (οδηγία 98/5/ΕΚ)», (Α΄130). 2005/261 2005
Τροποποίηση του π.δ/τος 376/1997 «Κανονισμός Λειτουργίας του Αρείου Πάγου» (Α΄ 246), όπως ισχύει. 2005/263 2005
Σύσταση, διάρθρωση, αρμοδιότητες και λειτουργία Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 2005/264 2005
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2000/79/ΕΚ για την οργάνωση του χρόνου εργασίας του ιπταμένου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας. 2006/1 2006
‘Ίδρυση της Γυναικείας Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου, στο Δήμο Σκοπέλου, του Νομού Μαγνησίας, της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. 2006/100 2006
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Τιμίου Προδρόμου στον Δήμο Νεάπολης, του Νομού Θεσσαλονίκης, της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως. 2006/101 2006
Σύσταση, κατάργηση, υπαγωγή σε αρχές εξωτερικής υπηρεσίας και καθορισμός περιφέρειας αρμοδιότητας και σύνθεσης Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.). 2006/102 2006
Σύσταση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας και Αυτοτελούς Γραφείου Διευκόλυνσης Ατόμων με Αναπηρίες. 2006/104 2006
Τροποποίηση του π.δ. 60/2006 (Α΄ 65) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου». 2006/105 2006
Σύσταση Τμήματος Παραλαβής και Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων με τροποποίηση διατάξεων π.δ/τος 179/1995 (Α΄ 169). 2006/106 2006
Σύσταση Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Εκπαιδεύσεων και Τμήματος Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας - CΕΡΟL με τροποποίηση διατάξεων π.δ/τος 14/2001 (Α΄ 12). 2006/107 2006
Οργάνωση και λειτουργία της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας. 2006/108 2006
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1546 (2004) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2006/109 2006
Μετονομασία του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων της Σχολής Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (π.δ. 96/1998, Α΄ 85), σε Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων. 2006/110 2006
Μετονομασία του Τμήματος Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων». 2006/111 2006
Μετονομασία του Τμήματος Γεωπονίας Ζωϊκής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (π.δ. 165/2001, Α΄ 148), σε Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος. 2006/112 2006
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Ανθεμούντα Νομού Χαλκιδικής. 2006/113 2006
Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρωτοκόλλου του 1978 αναφορικά με την Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 1973 (Αναθεωρημένο Παράρτημα ΙV της Δ.Σ. ΜΑRΡΟL 73/78). 2006/114 2006
Σύσταση Τμήματος Ποιότητας και Αποδοτικότητας - Άσκηση Αρμοδιοτήτων Διευκόλυνσης Ατόμων με Αναπηρίες στο Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. 2006/115 2006
Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα». 2006/116 2006
Αναδιοργάνωση των περιφερειακών Τελωνειακών Υπηρεσιών, τροποποίηση του π. δ/τος 551/1988 (Α΄ 259) και άλλες οργανωτικές διατάξεις. 2006/117 2006
Επανίδρυση της Ανδρώας Κοινοβιακής Ιεράς Μονής Γενεσίου της Θεοτόκου στην περιοχή Αιμυαλών, του Δημοτικού Διαμερίσματος Δημητσάνας, του Δήμου Δημητσάνης, του Νομού Αρκαδίας, της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως. 2006/119 2006
Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/42/ΕC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 13ης Ιουνίου 2003, για την Αναφορά Περιστατικών στην Πολιτική Αεροπορία. 2006/120 2006
Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 126/2000 «Όροι και προϋποθέσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης των υποψηφίων κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων» (Α 111)». 2006/121 2006
Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών της Ακαδημίας Αθηνών 2006/122 2006
Οργανικές θέσεις αστυνομικού προσωπικού γενικώνκαθηκόντων. 2006/123 2006
Εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 3577/92 και την Οδηγία 98/18 του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1998. 2006/124 2006
Ίδρυση Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. 2006/125 2006
Τροποποίηση π.δ. 17/1999 «Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 10). 2006/126 2006
Γενική Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. 2006/127 2006
Συμμετοχή του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ) στις δαπάνες λειτουργίας Υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 2006/128 2006
Οργάνωση και λειτουργία του Ινστιτούτου Νεολαίας. 2006/129 2006
Υγειονομικός έλεγχος σπέρματος βοοειδών σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 88/407/ΕΟΚ του Συμβου­λίου, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2003/43/ΕΚ του Συμβουλίου. 2006/130 2006
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης 2006/131 2006
Κατάργηση Παιδόπολης «Αγία Ελένη» Ιωαννίνων 2006/132 2006
Σύσταση Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας και Αυτοτελούς Γραφείου Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. 2006/133 2006
Τροποποίηση του π.δ. 221/2002 «Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Σερρών» (ΦΕΚ Α΄ 207/2002). 2006/134 2006
Σύστημα πρόσληψης ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας και τρόπος εκπαίδευσης αυτού. 2006/135 2006
Τροποποίηση του π.δ. 456/1983 (Α΄172) κατά το μέρος που αφορά τον καθορισμό ορίων του Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο.) περιοχής ΠΑΡΝΗΘΑΣ του νομού Αττικής. 2006/136 2006
Ίδρυση Αστυνομικού Τμήματος και Τμήματος Ασφαλείας Νέου Φαλήρου και άλλες διατάξεις. 2006/137 2006
Τροποποίηση του π.δ. 100/2003 «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού» (Α΄- 94). 2006/138 2006
Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 319/1995 «Οργανισμός Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄- 174) και π.δ. 352/1995 «Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων» (Α΄- 187). 2006/139 2006
Εφαρμογή της απόφασης 1591 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2006/140 2006
Κατάργηση Προεδρικών Διαταγμάτων και απαγόρευση της συνέχισης της χρήσης του τίτλου «Επιμελητήριο». 2006/141 2006
Τροποποίηση του π. δ/τος 159/2000 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Εργων για την μελέτη και κατασκευή Ειδικών Συγκοινωνιακών Έργων του Λεκανοπεδίου Αττικής (ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ)» (Α΄ 139/12.6.2000). 2006/142 2006
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1579 (2004) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. (Ο.Η.Ε.) 2006/143 2006
Αύξηση θέσεων ιπτάμενου προσωπικού τεχνιτών της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων Ελληνικής Αστυνομίας. 2006/144 2006
Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Ποιότητας και Αποδοτικότητας και Τμήματος Διευκόλυνσης Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρία στις Περιφέρειες της χώρας. 2006/145 2006
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανώντου Δήμου Αιγείρου Νομού Ροδόπης. 2006/146 2006
Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων διπλώματος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης, της ειδικότητας Τεχνικός Περιελίξεων Ηλεκτρικών Μηχανών του Τομέα Ηλεκτρολογίας, [...]" 2006/147 2006
Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων διπλώματος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης, της ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανημάτων Έργων» του τομέα Μηχανολογίας, των Ινστιτού[...]" 2006/148 2006
Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρμόνιση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ. 2006/149 2006
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2003/109/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες. 2006/150 2006
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος, στον Δήμο Πανοράματος, του Νομού Θεσσαλονίκης, της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. 2006/151 2006
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Παναγίας Ελευθερώτριας, στην περιοχή Άνω Καλλιθέα, του Δήμου Ρεθύμνης, του Νομού Ρεθύμνης, της Ιεράς Μητροπό­λεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. 2006/152 2006
Οργανισμός του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)». 2006/154 2006
Τροποποίηση του άρθρου 7 του β.δ. 671/1969 Περί Οργανισμού των Τμημάτων της Σχολής Ικάρων (Α΄ 209), όπως ισχύει. 2006/155 2006
Μετονομασία της Ενορίας του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο Συνοικισμό Δενδροποτάμου, σε Ενορία του Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου, στο Συνοικισμό Δενδροποτάμου του Δήμου Μενεμένης, του Νομού Θεσσαλονίκης, της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως. 2006/156 2006
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, στην περιοχή Φοινικιάς, του Δήμου Ηρακλείου, του Νομού Ηρακλείου, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 2006/157 2006
Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2004/51/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 και τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 9 του π.δ. 41/2005. 2006/158 2006
Ίδρυση Σχολής Επιθεωρητών Ασφαλείας Πλοίων. 2006/159 2006
Τροποποίηση του π.δ. 230/1998 «Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 177)». 2006/160 2006
Σύσταση Άμισθου Γενικού Προξενείουστη Νότια Κορέα. 2006/161 2006
Σύσταση πάγιας προκαταβολής στην Πρεσβεία της Ελλάδος στο Τάλλιν. 2006/162 2006
Τροποποίηση του π.δ. 360/1992 «Οργανισμός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.)» (ΦΕΚ Α΄ 183) - Σύσταση και αναδιάρθρωση κλάδων και θέσεων μονίμου πολιτικού προσωπικού στην Ε.Υ.Π. 2006/163 2006
Επιθεώρηση των τελικών ελικοφόρων αξόνων και των περιοδικών ελέγχων αεροφυλακίων των εμπορικών πλοίων. 2006/164 2006
Τύπος και αρχή εκδόσεως του δελτίου ταυτότητας των δικαστικών λειτουργών του δικαστικού σώματος Ενόπλων Δυνάμεων. 2006/166 2006
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2002/15/ΕΚ Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών» (L80/23.3.2002)». 2006/167 2006
Διαδικασία εκλογής μελών της Διοικητικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και συγκρότησή της σε σώμα. 2006/168 2006
Ίδρυση Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 2006/169 2006
Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης κατά τροποποίηση των διατάξεων των π. δ/των 4/1995 (Α΄ - 1), 319/1995 (Α΄ - 174), 352/1995 (Α΄ - 187) και 190/1996 (Α΄ - 153). 2006/170 2006
Τροποποίηση του π.δ. 340/2003 Κύρωση Κανονισμού Στολών Αξιωματικών-Ανθυπασπιστών-Οπλιτών (Ανδρών-Γυναικών) του Στρατού Ξηράς (Α’ 300). 2006/171 2006
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1637 (2005) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2006/172 2006
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1636 (2005) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2006/173 2006
Καθορισμός Επαγγελματικών Δικαιωμάτων πτυχιούχων των Τμημάτων: α) Διεθνούς Εμπορίου, β) Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων, γ) Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο, δ) Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, ε) Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής, στ[...]" 2006/174 2006
Ρύθμιση θεμάτων Πυροσβεστικής Ακαδημίαςκαι άλλες διατάξεις. 2006/175 2006
Μετονομασία του Δήμου Ορεστίδος του Νομού Καστοριάς σε Δήμο Άργους Ορεστικού. 2006/177 2006
Μετονομασία του συνοικισμού Παραλίμνη του Δημοτικού Διαμερίσματος Αράξου του Δήμου Λαρισσού του Νομού Αχαΐας σε Ακρωτήριο Αράξου 2006/178 2006
Μετονομασία της θέσης κάτω από το Κέντρο Εκπαίδευσης Γεωργικής Επιμόρφωσης, του Δήμου Αργαλαστής, σε θέση «Ιωάννη Μυλωνά και Ιωάννη Καρασάβα». 2006/180 2006
Σύσταση Τμήματος Οικονομικών Μεταβολών στη Διεύθυνση Οικονομικού του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορισμός αρμοδιοτήτων και κλάδου επιλογής προϊσταμένου. 2006/181 2006
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Σύμης Νομού Δωδεκανήσου. 2006/182 2006
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Μονεμβασίας Νομού Λακωνίας. 2006/183 2006
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών: α) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου», β) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου», γ) του Νομι[...]" 2006/184 2006
Ίδρυση και οργάνωση Παιδικού Σταθμού του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας - Πειραιά «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ». 2006/186 2006
Τροποποίηση του π.δ. 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α) και αναδιοργάνωση της Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 2006/187 2006
Αναδιάρθρωση Διευθύνσεων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας κατά τροποποίηση διατάξεων του π. δ/τος 14/2001 (Α΄ - 12) - Τροποποίηση των π.δ/των 332/2000 (Α΄- 269) και 224/2001 (Α΄- 173). 2006/189 2006
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2002/92/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (L 9/15.1.2003). 2006/190 2006
Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 2006/191 2006
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων στο Δήμο Χανίων και σύσταση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, με την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων. 2006/192 2006
Περί αντικαταστάσεως της παρ.1 του άρθρου 19 του π.δ. 78/1998 «Καταστατικό Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης Αγροτών» (Α’ 72)». 2006/194 2006
Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών επιμελητών κοινωνικής αρωγής. 2006/195 2006
Ίδρυση Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ/νσης Ξάνθης. 2006/196 2006
Ίδρυση Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων. 2006/197 2006
Ίδρυση Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών. 2006/198 2006
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου στο Δήμο Αλίμου, του Νομού Αττικής, της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Σμύρνης. 2006/199 2006
Τροποποίηση - συμπλήρωση των διατάξεων του π.δ. 455/1995 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 93/15 ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με την εμπορία και τον έλεγχο των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσεως» (Α΄ 268) σε συμμόρφ[...]" 2006/2 2006
Μετάταξη του Περιφερειακού Γραφείου Οίκου Ναύτου (ΠΕ.Γ.Ο.Ν.) ΡΕΘΥΜΝΟΥ σε Παράρτημα Οίκου Ναύτου (Π.Ο.Ν.). 2006/200 2006
Τροποποίηση του π.δ/τος 225/1986 «Σύσταση και Λειτουργία των Περιφερειακών Τμημάτων του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Ο.Ε.Ε)» 2006/201 2006
Σύσταση Τμήματος Ποιότητας και Αποδοτικότητας σε Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Εξωτερικών - Τροποποίηση και συμπλήρωση π.δ. 230/1998 «Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 177). 2006/203 2006
Ίδρυση κλάδου εκπαιδευτικού προσωπικού ΠΕ34Ιταλικής γλώσσας. 2006/204 2006
Ίδρυση της Ανδρώας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Μεγάλης Παναγίας Κουμαραδαίων, του Δήμου Πυθαγορείου, του Νομού Σάμου, της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας. 2006/205 2006
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανώντου Δήμου Τεμένους Νομού Ηρακλείου. 2006/206 2006
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών: α) του Δήμου Αντιρρίου Νομού Αιτωλοακαρνανίας, και β) του Συμβουλευτικού Κέντρου Προληπτικής Ιατρικής του Δήμου Χαλανδρίου Νομού Αττικής. 2006/207 2006
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανώντου Δήμου Γερόνθρων Νομού Λακωνίας. 2006/208 2006
Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων διαχείρισης και διεκπεραίωσης θεμάτων Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης προσωπικού πιστωτικών ιδρυμάτων από το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.). 2006/209 2006
Κατάργηση της Γενικής Διεύθυνσης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Γεωργικών Διαρθρώσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 2006/210 2006
Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του Κανονισμού 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. 2006/211 2006
Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. 2006/212 2006
Αθλητικός Αστυνομικός Σύνδεσμος - Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 141/1991 «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών» (Α΄- 58). 2006/213 2006
Κατανομή οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων του Κράτους. 2006/214 2006
Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης. 2006/215 2006
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργώνκατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 2006/216 2006
Σύσταση Υπηρεσιών Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας και στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας. 2006/217 2006
Οργανισμός των Εθνικών Χιονοδρομικών ΚέντρωνΣελίου και Βασιλίτσας. 2006/218 2006
Περί καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων. 2006/219 2006
Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου ΚοινωνικήςΑλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) 2006/22 2006
Τροποποίηση π.δ. 37/1992 «Οργανισμός Σχολής Ελικοπτέρων Ναυτικού (Ο/ΣΕΝ) (Α΄ 17). 2006/220 2006
Σύσταση και οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 2006/221 2006
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στον οικισμό Τριών Εκκλησιών, του Δημοτικού Διαμερίσματος Παρανύμφων, του Δήμου Αστερουσίων, του Νομού Ηρακλείου, της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας. 2006/222 2006
Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 4 τουπ.δ. 345/2003 (Α΄ 314). 2006/223 2006
Τροποποίηση του π.δ/τος 376/1997 «Κανονισμός Λειτουργίας του Αρείου Πάγου» (Α΄ 246), όπως ισχύει. 2006/224 2006
Ίδρυση Τμημάτων στα Παραρτήματα Πύργου και Αιγίου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πάτρας, καθορισμός περιεχομένου σπουδών αυτών, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους και μετονομασία Τμημάτων Τ.Ε.Ι. 2006/226 2006
Εφαρμογή της απόφασης 1596 (2005) του Συμβου­λίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2006/227 2006
Απαγόρευση αλιείας στην θαλάσσια περιοχήΚαλύμνου - Κω. 2006/228 2006
Τροποποίηση του π.δ. 262 /1999 (Α΄ 214) κατά το μέρος που αφορά στον καθορισμό ορίων του Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο.) περιοχής ΤΡΕΙΣ ΜΠΟΥΚΕΣ της νήσου Σκύρου. 2006/229 2006
Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑνώνυμηΕταιρεία Μονάδων Υγείας» («Α.Ε.Μ.Υ.Α.Ε.») 2006/23 2006
Σύσταση στο Πυροσβεστικό Σώμα οργανικών θέσεων πυροσβεστικού προσωπικού Γενικών Υπηρεσιών για τη στελέχωση του Κέντρου Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 2006/230 2006
Συμμετοχή του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων στις δαπάνες λειτουρ-γίας των υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 2006/231 2006
Συμμετοχή του Ταμείου Ο.Α.Ε.Ε.-Τ.Ε.Β.Ε. στις δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου.» 2006/232 2006
Τροποποίηση του π. δ/τος 19/1995 «Προσαρμογή της νομοθεσίας προς την οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991, για την άδεια οδήγησης» (Α΄ 15) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 2006/233 2006
Περί τροποποιήσεως του π.δ. 351/1991 «Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων που ισχύουν για τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών της Προεδρίας της Δημοκρατίας» (Α΄ 121)» 2006/234 2006
Μετατροπή της Γυναικείας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Αγίας Αικατερίνης Παλλήνης σε Ανδρώα Ιερά Κοινοβιακή Μονή Αγίας Αικατερίνης, στην περιοχή Διοικητικό Κέντρο - Λουτρό, του Δήμου Παλλήνης, του Νομού Ανατολικής Αττικής, της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας κ[...]" 2006/235 2006
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Τυχερού Νομού Έβρου. 2006/236 2006
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 9/2001 «Καθορισμός Αναμνηστικού Μεταλλίου Επιχειρήσεων Κύπρου και Προϋποθέσεις Απονομής » (ΦΕΚ Α΄ 8). 2006/237 2006
Σύσταση θέσεων ιδιωτικού δικαίου στο Γραφείο του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ανώνυμης Εταιρείας «ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ» (Ε.ΔΙ.Σ.Υ. Α.Ε.). 2006/238 2006
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1616 (2005) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2006/239 2006
Περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων», σύμφωνα με την Οδηγία 2002/14/ΕΚ της 11.3.2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε.L 80/23.3.2002). 2006/240 2006
Αποδοχή τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης «Για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978», η οποία κυρώθηκε με τον ν. 1314/ 1983 (Α΄ 2), όπως αυτή τροποποιήθηκε. 2006/241 2006
Τροποποίηση του π.δ. 405/1990 «Οργανισμός του Τα­μείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.)» (Α΄ 160). 2006/242 2006
Συμπλήρωση και τροποποίηση του π.δ. 78/2006 (Φ.Ε.Κ. 80Α΄) «Διάρθρωση, στελέχωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων». 2006/243 2006
Κατανομή των οργανικών θέσεων των Ειρηνοδικών στα Ειρηνοδικεία και Πταισματοδικεία του Κράτους. 2006/244 2006
Κανόνες υγειονομικού ελέγχου για την εισαγωγή και τη διαμετακόμιση ορισμένων ζώντων οπληφόρων ζώων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 2004/68/ΕΚ και τροποποίηση ορισμένων διατάξεων. 2006/245 2006
Γενικός Κανονισμός Προσωπικού των Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και των ΚΤΕΛ του ν. 2963/2001. 2006/246 2006
Τροποποίηση του π.δ. 407/95 (Α΄ 228) «Ηθικές αμοιβές διαμνημονεύσεων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος. 2006/247 2006
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών των Δήμων Βαγίων Νομού Βοιωτίας και Πέτα Νομού Άρτας. 2006/248 2006
Περί εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 1643 (2005) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2006/249 2006
Συμμετοχή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) στις δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 2006/250 2006
Τροποποίηση διατάξεων του από 13/15.6.1957 β. δ/τος «Περί ιδρύσεως Επικουρικού Ταμείου Χωροφυλακής» (Α΄, 106). 2006/251 2006
Σύσταση Εθνικού Γραφείου Πληροφοριών Ποδοσφαίρου, κατά τροποποίηση π.δ/τος 14/2001 (Α΄- 12) και Γραφείων Πρόληψης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, κατά τροποποίηση π. δ/των 1/2001 (Α΄- 1) και 48/2006 (Α΄- 50). 2006/252 2006
Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 53/2004 “Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 85/384/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων πιστοποιητικών και άλλων τίτλων στον τομέα της αρχιτεκτονικής και τη θέσ[...]" 2006/253 2006
Σύσταση Προξενικών Γραφείων σε Πρεσβείες 2006/254 2006
Περί παρατάσεως της προθεσμίας της παραγράφου 6 του άρθρου 10 του νομοθετικού διατάγματος 3082/1954 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών περί συμβολαιογράφων» (Α΄ 257). 2006/255 2006
Μετονομασία της παραλίας «Βούρκος», του Δήμου Μολάων, σε παραλία «Βιανδίνη» 2006/256 2006
Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μεσσηνίας. 2006/257 2006
Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Χαλκιδικής. 2006/258 2006
Καθορισμός αρμοδιοτήτων, κλάδων προσωπικού, κλάδων επιλογής προϊσταμένου του Τμήματος Εθνικού Δημοτολογίου της Διεύθυνσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και ρύθμιση συναφών θεμάτων. 2006/3 2006
Καθορισμός τυποποιημένων φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων που χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων εντός της Χώρας και από τη Χώρα προς τα άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Κ. και των λεπτομερών διαδικασιών που σχ[...]" 2006/30 2006
Οργανισμός της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού. 2006/31 2006
Μετονομασία του Δήμου Τσοτιλίου, του Νομού Κοζάνης, σε Δήμο Τσοτυλίου. 2006/34 2006
Μετονομασία του Δήμου Βλαχέρνας, του Νομού Άρτης σε Δήμο Βλαχερνών. 2006/35 2006
Μετονομασία της Κοινότητας Τριπύλας, του Νομού Μεσσηνίας σε Κοινότητα Τριπύλης. 2006/36 2006
Μετονομασία του Δήμου Αλιάκμονα, του Νομού Καστοριάς σε Δήμο Μεσοποταμίας. 2006/37 2006
Ίδρυση Καταστήματος Κράτησης στο Δήμο Τρικκαίων του Νομού Τρικάλων. 2006/38 2006
Κατάργηση μιας θέσης Υπαρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, σύσταση οργανικών θέσεων Ανωτάτων Αξιωματικών, αναδιάρθρωση του Αρχηγείου και άλλες ρυθμίσεις. 2006/39 2006
Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στον Άγιο Νικόλαο του Δήμου Λεύκτρου Μεσσηνίας και καθορισμός της τοπικής και καθ’ ύλην αρμοδιότητας αυτού». 2006/4 2006
Αναγνώριση διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων των κτηνιάτρων υπηκόων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και μέτρα για τη διευκόλυνση της πραγματικής άσκησης του δικαιώματος εγκατάστασης και του δικαιώματος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα σ[...]" 2006/40 2006
Παρακολούθηση των ζωονόσων και των ζωονοσογόνων παραγόντων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2003/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 2006/41 2006
Καθορισμός των υποδειγμάτων των επίσημων πιστοποιητικών φυτοϋγείας ή των πιστοποιητικών φυτοϋγείας επανεξαγωγής που συνοδεύουν φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα από τρίτες χώρες και αναφέρονται στο π.δ. 365/2002 (Α΄ 307), σε συμμόρφωση προς τη[...]" 2006/42 2006
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στον οικισμό Κάτω Περαίας, του Δημοτικού Διαμερίσματος Περαίας, του Δήμου Θερμαϊκού, του Νομού Θεσσαλονίκης, της Ιεράς Μητροπόλεως Κασσανδρείας. 2006/43 2006
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, του Δήμου Αγίου Νικολάου, της Επαρχίας Μεραμβέλλου, του Νομού Λασιθίου, της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου. 2006/44 2006
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος - Αγίου Βασιλείου στην περιοχή των Εργατικών Κατοικιών Λιμένος Θάσου, του Δήμου Θάσου, του Νομού Καβάλας, της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου. 2006/45 2006
΄Εγκριση τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Συντονισμού και Γνωματεύσεως (Κ.Ι.Σ.). 2006/46 2006
Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτι­κού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 2006/47 2006
Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις. 2006/48 2006
Τοπικός Αστυνόμος - Τροποποίηση διατάξεων του π. δ/τος 141/1991 «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρε­σιών» (Α΄- 58). 2006/49 2006
Καθορισμός Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας, για την εκτέλεση αποφάσεων αποστρατειών - απολύσεων Ανθυπαστυνόμων - Αρχιφυλάκων - Αστυφυλάκων, Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων. 2006/50 2006
Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίαςτων Λαϊκών Αγορών. 2006/51 2006
Τροποποίηση του π.δ. 372/1992 «Τρόπος διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Επιμελητηρίων» (187 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 193/1997 (155 Α΄), 309/1997 (220 Α΄) και 164/01 (148 Α΄) και τρόπος εκλογής των[...]" 2006/52 2006
Τροποποίηση, συμπλήρωση και αντικατάσταση των άρθρων 3,7 και 8 του π.δ. 136/1997 περί Οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων. 2006/53 2006
Διάρθρωση, αρμοδιότητες και στελέχωση της Διεύθυνσης Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (Δ.Ε.Δ.Α.Κ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης. 2006/54 2006
Περί ορθής γραφής του ονόματος του Δήμου Ινναχωρίου, του νομού Χανίων σε «Δήμο Ιναχωρίου». 2006/55 2006
Τροποποίηση του π. δ/τος 85/2001 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την μελέτη και κατασκευή του έργου “ Ύδρευση Ηρακλείου Κρήτης και Αγίου Νικολάου από το φράγμα Αποσελέ­μη” (ΕΥΔΕ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ)» (ΦΕΚ 73/Α΄/12.4.2001). 2006/56 2006
Σύσταση Ελαφρών Συνεργείων - Τροποποίηση διατάξεων π.δ/τος 14/2001 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄- 12). 2006/58 2006
Καθιέρωση της πρώτης µετά την 17η Ιουνίου Κυριακής, ως δηµόσιας εορτής τοπικής σηµασίας για το Νοµό Χανίων, σε ανάµνηση της επανάστασης του 1770 στην Κρήτη. 2006/59 2006
Αποδοχή παραίτησης Υφυπουργού Δημόσιας Τάξης. 2006/6 2006
Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου. 2006/60 2006
Τροποποίηση και συμπλήρωση π.δ. 230/1998 «Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 177) - Σύσταση Γραφείου Προωθήσεως Ελληνικών Υποψηφιοτήτων σε Διεθνείς Οργανισμούς. 2006/61 2006
Οργανισμός του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικώνκαι Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ). 2006/62 2006
Σύσταση Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ) στους Δήμους Θεσπρωτικού και Φαναριού του Νομού Πρεβέζης - Τροποποίηση του π.δ. 551/1988 (ΦΕΚ Α΄ 259). 2006/63 2006
Ίδρυση Γυναικείας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Αγίων Πάντων Γυθείου στο Νομό Λακωνίας, της Ιεράς Μητροπόλεως Γυθείου και Οιτύλου. 2006/64 2006
Ίδρυση της Ανδρώας Κοινοβιακής Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος στη Κοινότητα Βλάστης, του Νομού Κοζάνης, της Ιεράς Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης. 2006/65 2006
Ίδρυση της Γυναικείας Κοινοβιακής Ιεράς Μονής Παναγίας Φανερωμένης στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίας Κυριακής, του Δήμου Αλιάκμονος, του Νομού Καστοριάς, της Ιεράς Μητροπόλεως Καστοριάς. 2006/66 2006
Ίδρυση της Γυναικείας Κοινοβιακής Ιεράς Μονής Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης στο Δημοτικό Διαμέρισμα Πάλιουρα, του Δήμου Διρφύων, του Νομού Ευβοίας, της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. 2006/67 2006
Διαχειριστικά μέτρα αλιείας στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ των εκβολών των ποταμών Ευήνου και Αχελώου. 2006/68 2006
Περί εφαρμογής της απόφασης 1532 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). 2006/7 2006
Τροποποίηση του π.δ. 52/2005 «Ειδικές απαιτήσεις ευστάθειας για επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία (rο-rο) σύμφωνα με την Οδηγία 2003/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Απριλίου 2003 (L 123/22/17.5.2003)» (Α΄ 79), σε συμμόρφωση με[...]" 2006/70 2006
Κύρωση τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (SΟLΑS), 1974, όπως αυτές υιοθετήθηκαν με τις αποφάσεις 134(76)/12.12.2002 και 151(78)/20.5.2004 της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (ΜSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακ[...]" 2006/71 2006
Τροποποίηση του π.δ. 6/2000 (8/Α΄) «Επαγγελματικά Δικαιώματα Βοηθών Φαρμακείου. 2006/72 2006
Διάρθρωση, αρμοδιότητες και στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων: α) Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης, β) Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, και γ) Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέ­σεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 2006/73 2006
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Παιδικού Σταθμού του Δήμου Ρεντίνας Νομού Θεσσαλονίκης. 2006/74 2006
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών: α) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Υποδοχής Αστέγων Δήμου Αθηναίων», του Δήμου Αθηναίων Νομού Αττικής, β) του Δήμου Σταυρούπολης Νομού Ξάνθης και γ) του Δήμου Πάτμου Νομού Δωδεκανήσου. 2006/75 2006
Τροποποίηση διατάξεων π.δ/τος 4/1995 «Εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των γενικών εξετάσεων» (Α΄ 1). 2006/76 2006
Αναδιάρθρωση κενών οργανικών θέσεων του Τ.Ε.Ι.Καλαμάτας. 2006/77 2006
Τροποποίηση διατάξεων Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθμ. 36/2000 (ΦΕΚ 29Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης». 2006/79 2006
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών: α) Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δήμος Αθηναίων - Εθνικός Κήπος», του Δήμου Αθηναίων Νομού Αττικής, β) Του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης, γ) Του Δήμου Γόρτυνος Νομ[...]" 2006/8 2006
Παροχή προσωρινής προστασίας σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων αλλοδαπών 2006/80 2006
Μετάταξη του Υπολιμεναρχείου Στυλίδας σε Λιμεναρχείο. 2006/81 2006
Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, εξεταζόμενα μαθήματα και διαδικασία προαγωγικών εξετάσεων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αρχιφυλάκων γενικών καθηκόντων. 2006/82 2006
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών και Αγίας Αναστασίας, στον Οικισμό Νέας Κερύνειας, Δημοτικού Διαμερίσματος Κερύνειας, Δήμου Διακοπτού, Νομού Αχαΐας της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας. 2006/83 2006
Έλεγχοι ταυτότητας και φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, που αναφέρονται στο Μέρος Β του Παραρτήματος V του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307), οι οποίοι μπορεί να διενεργούνται σε τόπο διαφορετικό από το σημείο εισόδου στ[...]" 2006/84 2006
Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 14/2001 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ - 12) και του π.δ. 208/2001 «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ - 164). 2006/85 2006
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών της Κοινότητας Πανόρμου Νομού Κυκλάδων. 2006/86 2006
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, στον οικισμό Δρυού Πάρου, της Ιεράς Μητροπόλεως Παροναξίας. 2006/87 2006
Κατανομή θέσεων μονίμου προσωπικού των Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης. 2006/88 2006
Ονομασία της τεχνητής λίμνης του Φράγματος Πηνειού, Νομού Ηλείας σε λίμνη «Κωνσταντίνου Καραμανλή». 2006/89 2006
Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.) 2006/9 2006
Κατηγορίες θέσεων, κλάδοι και προσόντα διορισμού του μόνιμου προσωπικού του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). 2006/90 2006
Για το ρόλο των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Εταιρία. 2006/91 2006
Περιορισμός συναρμοδιότητας Υπουργών προβλεπόμενης από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3284/2004. 2006/92 2006
Αναβάθμιση Άμισθου Προξενείου. 2006/93 2006
Χορήγηση οικονομικής ενισχύσεως σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών, λόγω εορτών Χριστουγέννων 2005. 2006/94 2006
Τρόπος και διαδικασία εκλογής, συγκρότηση και σύνθεση των Διοικητικών Επιτροπών των Επιμελητηρίων του ν. 2081/1992, όπως ισχύει. 2006/95 2006
Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 2006/96 2006
Καθορισμός Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των πτυχιούχων των Τμημάτων α) Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων και β) Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.). 2006/97 2006
Τροποποίηση του π.δ/τος 151/2001 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την μελέτη, κατασκευή και λειτουργία των Έργων «Ελεύθερη Λεωφόρος Ελευσίνας – Σταυρού – Α/Δ Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού» και «Γέφυρα Ρίου – Αν[...]" 2006/98 2006
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου στον Δήμο Ευόσμου, του Νομού Θεσσαλονίκης, της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως. 2006/99 2006
Καθιέρωση της 30ής Σεπτεμβρίου ως ημέρας μνήμης των Εθνικών μας Ευεργετών. 2007/1 2007
Αύξηση θέσεων Επιθεωρητών- Ελεγκτών και Βοηθών Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης 2007/10 2007
Μετατροπή της Γυναικείας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Αγίων Αποστόλων, του Δημοτικού Διαμερίσματος Περιθωρίου, του Δήμου Αιγείρας, του Νομού Αχαΐας, της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, σε Ανδρώα Ιερά Κοινοβιακή Μονή. 2007/100 2007
Ίδρυση της Ανδρώας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Αγίου Νεκταρίου Παλαιογρατσάνου Κοζάνης, του Δήμου Βελεντού, του Νομού Κοζάνης, της Ιεράς Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης. 2007/101 2007
Ανασύσταση της Ανδρώας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Τιμίου Προδρόμου, του Δήμου Ναούσης, του Νομού Ημαθίας, της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας και μετατροπή αυτής σε Γυναικεία Ιερά Κοινοβιακή Μονή. 2007/102 2007
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Εισοδίων Θεοτόκου, στο Δήμο Σερρών, του Νομού Σερρών, της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης. 2007/103 2007
Αναδιάρθρωση θέσεων μόνιμου προσωπικού του Οργανισμού Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.). 2007/104 2007
Συμπλήρωση των διατάξεων του π.δ. 193/2001 (Φ.Ε.Κ. 156Α). 2007/105 2007
Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους. 2007/106 2007
Τροποποίηση του π.δ/τος 14/2001 (Α΄ - 12) - Αναδιάρθρωση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας και αύξηση οργανικών θέσεων. 2007/107 2007
Σύσταση κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και ανακατανομή των υφισταμένων θέσεων προσωπικού στο Λιμενικό Ταμείο Λάγος. 2007/109 2007
Καθορισμός ποσοστών απομείωσης Αρωματικών Υδρογονανθράκων, κωδικών Σ.Ο. 27.07 και Σ.Ο. 29.02 και άλλων ενεργειακών προϊόντων. 2007/11 2007
Σύσταση κλάδου ΤΕ Λογιστικού και ανακατανομή των υφιστάμενων θέσεων προσωπικού στο Λιμενικό Ταμείο Κύμης. 2007/110 2007
Σύσταση κλάδου ΠΕ Περιβαλλοντολόγων και ανακατανομή των υφισταμένων θέσεων προσωπικού στο Λιμενικό Ταμείο Λέσβου. 2007/111 2007
Κατάργηση και σύσταση θέσεων διοικητικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. 2007/113 2007
Μεταφορά έδρας του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κυπρίνου, κατά τροποποίηση του π.δ/τος 177/1999 (Α΄- 166). 2007/114 2007
Απαγόρευση αλιείας στις θαλάσσιες περιοχές: 1. Καλύμνου - Κω (όρμος Χοχυλαρίου), Βορείων Ακτών νήσου Κω, 2. Κόλπου Ιερισσού, Ν. Χαλκιδικής (θέση Κακούδι), 3. Ιονίου Πελάγους, Ν. Πρέβεζας (όρμος Φαναρίου, όρμος Αγ. Ιωάννη). 2007/115 2007
Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων και άλλες διατάξεις. 2007/116 2007
Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 2007/118 2007
Κύρωση τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου, 1988, που αναφέρεται στη Διεθνή Σύμβαση περί Γραμμών Φορτώσεως 1966, σύμφωνα με τις Αποφάσεις ΜSC 143(77)/5.6.2003 και ΜSC 172(79)/9.12.2004 της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (Μaritime Safety Cοmmittee) του Διεθνή[...]" 2007/119 2007
Τροποποίηση του π.δ. 48/1999 « Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) και Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.)» (Α΄ 51). 2007/12 2007
Σύσταση Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης και Παροχής Πληροφοριών στη Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 2007/120 2007
Τροποποίηση του π.δ. 375/2002 «Καθορισμός τελών υπέρ του Λογαριασμού Επιθεωρήσεων και τρόπος είσπραξης και διαχείρισης αυτών» (ΦΕΚ 322 Α΄). 2007/122 2007
Τροποποίηση του π.δ. 329/1998 «Σύσταση Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος στο Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης» (ΦΕΚ 222/Α΄/29.9.1998). 2007/124 2007
Κατάργηση Γενικού Προξενείου - σύσταση Προξενικού Γραφείου. 2007/125 2007
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξορύξεωςκαι μεταφοράς Ναξίας σμύριδος. 2007/126 2007
Συμμετοχή του Ταμείου Ασφαλίσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων (Τ.Α.Ξ.Υ.) στις δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 2007/127 2007
Συμμετοχή του Ταμείου Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών Συντακτών & Υπαλλήλων Τύπου (Τ.Α.Ι.Σ. Υ.Τ.) στις δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 2007/128 2007
Συμμετοχή του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) στις δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 2007/129 2007
Ρύθμιση θεμάτων αδειών αστυνομικού προσωπικού, κατά τροποποίηση του π. δ/τος 27/1986 (Α΄ 11). 2007/13 2007
Απαλλαγή των πλοίων, που φέρουν σημαία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, από την υποχρεωτική πλοήγηση. 2007/130 2007
Κάλυψη κενών θέσεων Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων του Κλάδου Πληροφορικής του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις. 2007/132 2007
Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Απριλίου 2004 σχετικά με την ασφάλεια των αεροσκαφών τρίτων χωρών τα οποία χρησιμοποιούν κοινο[...]" 2007/133 2007
Μεταφορά έδρας και μετονομασία αστυνομικών Υπηρεσιών, κατά τροποποίηση διατάξεων π. δ/των 1/2001 (Α΄- 1), 208/2001 (Α΄- 164) και 310/1998 (Α΄- 125). 2007/134 2007
Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 25/2004 «Προϋποθέσεις χορήγησης διαβατηρίων, χρονική ισχύς, αντικατάσταση, απώλεια και ακύρωση αυτών». 2007/135 2007
Ίδρυση Τμήματος Σλαβικών Σπουδών στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 2007/136 2007
Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης «περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής στην θάλασσα, (ΠΑΑΖΕΘ – SΟLΑS 1974)», όπως αυτές υιοθετήθηκαν την 20.5.2004 με τις αποφάσεις ΜSC 152 (78)/ 20.5.2004 και ΜSC 153 (78)/20.5.2004 καθώς και κύρωση των τρ[...]" 2007/137 2007
Οργάνωση υπηρεσιών Ελληνικής Αγροφυλακής. 2007/138 2007
Σύσταση - κατάργηση προξενικών αρχών και προξενικών γραφείων. 2007/139 2007
Καθορισμός προδιαγραφών για τη δημιουργία αυτοκινητοδρομίων. 2007/14 2007
Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/100/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της [...]" 2007/140 2007
Μεταφορά έδρας συμβολαιογράφου από το Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Γλυφάδας Αττικής που υπάγονται στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αθηνών. 2007/141 2007
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙ της Πράξης περί των όρων προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθου[...]" 2007/142 2007
Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Αιγαίου 2007/145 2007
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει. 2007/146 2007
Αναβάθμιση, υποβάθμιση και σύνθεση προσωπικού έμμισθων προξενικών αρχών. 2007/147 2007
Κωδικοποίηση των διατάξεων κανονιστικών διαταγμάτων και κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων της εθνικής νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. 2007/148 2007
Μετονομασία των Τμημάτων Φυτικής Παραγωγής και Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε Τμήματα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής και Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών. 2007/149 2007
Προϋποθέσεις χορήγησης εξόδων υπεράσπισης και πολιτικής αγωγής στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, το πυροσβεστικό προσωπικό και στις οικογένειες αυτών. 2007/15 2007
Εφαρμογή της απόφασης 1695 (2006) του Συμβου­λίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2007/151 2007
Εφαρμογή των αποφάσεων 1683 (2006), 1688 (2006) και 1689 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2007/152 2007
Εφαρμογή της απόφασης 1701 (2006) του Συμβου­λίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2007/153 2007
Ίδρυση Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου με την επωνυμία «Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού» 2007/155 2007
Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 284/1988 (Α΄ 128), όπως ισχύει, και σύσταση στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας και Αυτοτελούς Γραφείου Προσβασιμότητας και Λοιπών Διευκολύνσεων Ατόμων με Αναπηρίες, γι[...]" 2007/156 2007
Τροποποίηση διατάξεων του Π.δ/τος 284/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 128). 2007/157 2007
Συμμετοχή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στις δαπάνες λειτουργίας των Υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 2007/158 2007
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2004/50/ΕΚ (ΕΕL 220/40 Οδηγίας της 21.6.2004) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου 2004 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 96/48/Ε[...]" 2007/159 2007
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών α) του Δήμου Αμβρακικού Νομού Άρτας, καθώς και β) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Οργανισμός Αθλητικών Κέντρων και Χώρων Άθλησης Δήμου Καρδίτσας». 2007/16 2007
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2004/49/ΕΚ του Ευρώπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων, η οποία τροποποιεί την οδηγία 95/18/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις άδ[...]" 2007/160 2007
Ίδρυση Ινστιτούτου Βιοϊατρικών και Βιομοριακών Ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). 2007/161 2007
Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους, κατά τροποποίηση του π.δ. 307/1986 όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2006/15/ΕΚ. 2007/162 2007
Αποδοχή παραίτησης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 2007/163 2007
Διορισμός Υπουργών. 2007/164 2007
Κύρωση Κανονισμού Στολών Μαθητών και Μαθητριών Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ). 2007/165 2007
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 211/2005 «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετακινήσεις συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών» (Α΄ 254). 2007/166 2007
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου: α) «Ενιαίος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Σκύδρας» του Δήμου Σκύδρας Νομού Πέλλας, β) «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ριζού» του ίδιου Δήμου και γ) «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί[...]" 2007/17 2007
Τροποποίηση του άρθρου 33 του Καταστατικούτου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Ο.Τ.Ε. 2007/170 2007
Υπαγωγή στην ασφάλιση του Ταμείου Ασφαλίσεως Ασθένειας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως, Γενικής και Αμέρικαν Εξπρές του προσωπικού της ΡRΟΤΟΝ ΒΑΝΚ Α.Ε. 2007/171 2007
Κύρωση τροποποίησης του Κανονισμού Πτητικής Λειτουργίας Δημοσίων Αερομεταφορών - Αεροπλάνα. 2007/173 2007
Συμμετοχή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) στις δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 2007/174 2007
Συμμετοχή του Ταμείου Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.) στις δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 2007/175 2007
Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 430/1979 «περί εκκαθαρίσεως των αρχείων της κεντρικής και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών. 2007/176 2007
Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 2004/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με τη Διαλειτουργικότητα των Συστημάτων Τηλεδιοδίων στην Κοινότητα. 2007/177 2007
Ανακατανομή θέσεων προσωπικού του ΛιμενικούΤαμείου Ν. Χανίων 2007/178 2007
Σύσταση κλάδου ΠΕ Μηχανικών και ανακατανομή των υφισταμένων θέσεων προσωπικού στο Λιμενικό Ταμείο Ν. Μεσσηνίας. 2007/179 2007
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, του Νομού Αττικής, της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής. 2007/18 2007
Υποχρεώσεις και δικαιώματα του αγρονομικού προσωπικού της Ελληνικής Αγροφυλακής. 2007/180 2007
Σύσταση πάγιας προκαταβολής στην Πρεσβείατης Ελλάδος στη Ντόχα. 2007/181 2007
Σύσταση πάγιας προκαταβολής στην Πρεσβείατης Ελλάδος στη Μανίλα. 2007/182 2007
Σύσταση πάγιας προκαταβολής στην Πρεσβεία της Ελλάδος στο Ανόι. 2007/183 2007
Σύσταση Άμισθου Προξενείου της Ελλάδας με έδρα τη Γένοβα της Ιταλίας. 2007/184 2007
Τροποποίηση του π.δ/τος 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», (Α΄263). 2007/186 2007
Οργανισμός του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ). 2007/187 2007
Τροποποίηση του π.δ. 240/2004 «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των Οδηγιών 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2001, 89/594/ΕΟΚ, 90/658/ΕΟΚ, που αφορούν το επάγγελμα του οδοντιάτρου» (ΦΕΚ 222 Α΄). 2007/188 2007
Ανασύσταση της Ανδρώας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Τιμίου Προδρόμου, του Δημοτικού Διαμερίσματος Λαφυστίου, του Δήμου Λεβαδέων, του Νομού Βοιωτίας, της Ιεράς Μητρxοπόλεως Θηβών και Λεβαδείας. 2007/189 2007
Μετατροπή της Ανδρώας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βογατσικού, του Δήμου Ίωνος Δραγούμη, του Νομού Καστοριάς, της Ιεράς Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης, σε Γυναικεία Ιερά Κοινοβιακή Μονή. 2007/19 2007
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης, στον Οικισμό Ανθοκήπων του Δήμου Ευκαρπίας, του Νομού Θεσσαλονίκης, της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως. 2007/190 2007
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Συνοικισμό Παλόβης του Δήμου Πύλου, του Νομού Μεσσηνίας, της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας. 2007/191 2007
Ίδρυση της Ανδρώας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Αγίου Γεωργίου του Δημοτικού Διαμερίσματος Καλλιθέας, του Δήμου Τολοφώνος, του Νομού Φωκίδος, της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος. 2007/192 2007
Ίδρυση της Γυναικείας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Παραβόλας Τριχωνίδος στην περιοχή Λακούλες, του Δημοτικού Διαμερίσματος Παραβόλας, του Δήμου Παραβόλας, του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας. 2007/193 2007
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού του εν Αγίοις Πατρός ημών Νεκταρίου του εν Αιγίνη, στην περιοχή «Σταθμός» Αιτωλικού, του Δημοτικού Διαμερίσματος Αιτωλικού, του Δήμου Αιτωλικού, του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας. 2007/194 2007
Μετατροπή της Ανδρώας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Σισανίου, του Δημοτικού Διαμερίσματος Σισανίου, του Δήμου Ασκίου, του Νομού Κοζάνης, της Ιεράς Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης, σε Γυναικεία Ιερά Κοινοβιακή Μονή. 2007/195 2007
Ανασύσταση της Ανδρώας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Αγίων Πάντων, στην περιοχή Γάλακτος, του Οικισμού Ελαφίνας, του Δημοτικού Διαμερίσματος Πολυδένδρου, του Δήμου Μακεδονίδος, του Νομού Ημαθίας, της Ιεράς Μητροπόλεως Βέροιας, Ναούσης και Καμπάνιας και μετ[...]" 2007/196 2007
Σύσταση θέσης ερευνητή στο Κέντρο Ερευνών Αστρονομίας και Εφηρμοσμένων Μαθηματικών της Ακαδη­μίας Αθηνών. 2007/197 2007
Επαγγελματική κατοχύρωση των διπλωματούχων της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 2007/199 2007
Παράταση προθεσμίας παραγράφου 1 άρθρου 20 ν. 1091/19980 «Περί διοικήσεως και διαχειρίσεως των Βακουφίων της Μουσουλμανικής Μειονότητας εις την Δυτικήν Θράκην και των περιουσιών αυτών» (Α΄ 267). 2007/2 2007
Ίδρυση της Γυναικείας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Αγίας Βαρβάρας Θερμοπηγής, του Δήμου Σιδηροκάστρου, του Νομού Σερρών, της Ιεράς Μητροπόλεως Σιδηροκάστρου. 2007/20 2007
Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας ΕκπαίδευσηςΝομού Εύβοιας. 2007/200 2007
Συγκρότηση της Τεχνικής Επιτροπήςτου Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 2007/201 2007
Αποδοχή παραίτησης Υπουργών και Υφυπουργών. 2007/202 2007
Συγχώνευση Υπουργείων. 2007/205 2007
Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών. 2007/206 2007
Τροποποίηση του π.δ. 133/2002 «Για την κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά» (ΦΕΚ Α΄ 109). 2007/207 2007
Αναπροσαρμογή του ανωτάτου ορίου προϋπολογισμού για την εκτέλεση έργων από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). 2007/208 2007
Καθιέρωση της 7ης Μαΐου ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας για το Δήμο Μηλεών Νομού Μαγνησίας. 2007/209 2007
Ανασύσταση της Ανδρώας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Γενεσίου Θεοτόκου Καλλίπετρας, του Δημοτικού Διαμερίσματος Ράχης, του Δήμου Βεροίας, του Νομού Ημαθίας, της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας. 2007/21 2007
Καθιέρωση της πρώτης Κυριακής του Ιουλίου, ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας για την Κοινότητα Καλαρρυτών Νομού Ιωαννίνων. 2007/210 2007
Καθιέρωση της πρώτης, μετά την 19η Ιουλίου, Κυριακής ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας για το Δήμο Λεβιδίου Νομού Αρκαδίας. 2007/211 2007
Καθιέρωση της 22ας Αυγούστου ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας για το Δήμο Σιβρίτου και για το Δημοτικό Διαμέρισμα Κρύας Βρύσης του Δήμου Λάμπης Νομού Ρεθύμνης. 2007/212 2007
Καθιέρωση της 17ης Νοεμβρίου, ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας για το Νομό Σάμου. 2007/213 2007
Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του Κανονισμού το κλάδου Υγείας του Ταμείου Ασφάλισης Συμβολαιογράφων. 2007/214 2007
Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. 2007/215 2007
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 «σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών των ναυτικών, τα οποία εκδίδονται από τα κράτη μέ[...]" 2007/216 2007
Σύσταση Τμήματος Τεχνολογικών Συστημάτων C4Ι στη Διεύθυνση Τεχνικών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. 2007/217 2007
Μεταφορά οργανικών θέσεων διακόνων από την Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας και την Ιερά Μητρόπολη Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως στην Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας. 2007/218 2007
Προσθήκη διατάξεως στο Προεδρικό διάταγμα 342/2000 (ΦΕΚ Α΄ 296). 2007/219 2007
Ίδρυση Χερσαίου Συνοριακού Σταθμού Μαυροματίου Σαγιάδας, Νομού Θεσπρωτίας. 2007/22 2007
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη (ΕΕL 31/6.2.2003). 2007/220 2007
Τροποποίηση του π.δ. 292/1995 χρήση του όρου Επιμελητήριο στο Ελληνοκινέζικο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (Α΄ 164). 2007/221 2007
Ανασύσταση της Ανδρώας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Προφήτου Ηλιού, στο Δήμο Καρλοβασίων, του Νομού Σάμου, της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας. 2007/222 2007
Ανασύσταση της Ανδρώας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Παναγίας Βροντιανής, του Δημοτικού Διαμερίσματος Βουρλιωτών, του Δήμου Βαθέος, του Νομού Σάμου, της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας. 2007/223 2007
΄Ιδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αναστάσεως Κυρίου, στην περιοχή «Εργατικών Κατοικιών», του Δήμου Αμπελοκήπων, του Νομού Θεσσαλονίκης, της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως. 2007/224 2007
΄Ιδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στον Οικισμό Καλαθά, του Δημοτικού Διαμερίσματος Κουνουπιδιανών, του Δήμου Ακρωτηρίου, του Νομού Χανίων, της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου. 2007/225 2007
Περί καθορισμού του τρόπου δωρεάν προμήθειας και επιλογής διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές ή σπουδαστές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 2007/226 2007
Οργάνωση και λειτουργία Ειδικού Ταμείου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α.)». 2007/227 2007
Τροποποίηση του π.δ/τος 208/2000 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την μελέτη και κατασκευή του Έργου Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΕΥΔΕ/Β.Ο.Α.Κ.)» (ΦΕΚ Α΄ 187). 2007/228 2007
Σύσταση θέσεων ιδιωτικού δικαίου στο Γραφείο του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ανώνυμης Εταιρείας «ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.)». 2007/229 2007
Εφαρμογή της απόφασης 1607 (2005) του Συμβου-λίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. (Ο.Η.Ε.). 2007/23 2007
Κανονισμός αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των Τελωνειακών Υπαλλήλων και της λειτουργίας των Περιφερειακών Τελωνειακών Αρχών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 2007/231 2007
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 216/2003 (Α΄ 181) «Περί στοιχειωδών απαιτήσεων για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων», σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2006/83/ΕΚ της Επιτροπής. 2007/232 2007
Εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/104/ΕΚ του Συμβουλίου (κτηνιατρική νομοθεσία), λόγω προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. 2007/233 2007
Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης στο Υπουργείο Εσωτερικών. 2007/234 2007
Ίδρυση Τμημάτων Δίωξης Λαθρομετανάστευσης,αύξηση οργανικών θέσεων Συνοριακών Φυλάκων. 2007/235 2007
Τροποποίηση του π.δ. 19/2006 «Κανονισμός Κατάταξης στο Πυροσβεστικό Σώμα των Δοκίμων Πυροσβεστών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 16) και του π.δ. 17/2006 «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, τροποποίηση και συμπλήρωση των π.δ. 170/1996,[...]" 2007/236 2007
Αποδοχή παραίτησης Υπουργού Απασχόλησηςκαι Κοινωνικής Προστασίας. 2007/237 2007
Διορισμός Υπουργού Απασχόλησηςκαι Κοινωνικής Προστασίας. 2007/238 2007
Περί εφαρμογής της απόφασης 1723 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. (Ο.Η.Ε.). 2007/239 2007
Καθιέρωση περιορισμένων και απαγορευμένων περιοχών στον Ελληνικό Εναέριο Χώρο. 2007/24 2007
Τροποποίηση του π.δ/τος 107/2001 «Ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων για εργασία ή απασχόληση σε προγράμματα ή σπουδές» (ΦΕΚ 97 Α). 2007/240 2007
Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού. 2007/241 2007
Συμμετοχή του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (Μ.Τ.Α.) στις δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 2007/243 2007
Σύσταση θέσης ερευνητή στο Κέντρο Ερεύνης Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών. 2007/244 2007
Περί παρατάσεως της προθεσμίας της παραγράφου 6 του άρθρου 10 του ν.δ. 3082/1954 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών περί συμβολαιογράφων» (Α΄ 257). 2007/245 2007
Μεταφορά μιας οργανικής θέσης διακόνου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών στην Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας. 2007/246 2007
Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 121/1999 «Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών» (ΦΕΚ 127/Α΄). 2007/25 2007
Τροποποίηση του π. δ/τος 157/1991 «Αύξηση αμοιβών ιατρικών επισκέψεων και ιατρικών και οδοντιατρικών πράξεων» (ΦΕΚ 62/Α΄). 2007/26 2007
Αποδοχή τροποποιήσεων στα Παραρτήματα του Πρωτοκόλλου του 1978 αναφορικά με την Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 1973 (Αναθεωρημένα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της Δ.Σ. ΜΑRΡΟL 73/78). 2007/27 2007
Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης “περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής στην θάλασσα, (ΠΑΑΖΕΘ – SΟLΑS 1974)”, όπως αυτές υιοθετήθηκαν την 9η Δεκεμβρίου 2004 με την απόφαση ΜSC 170(79)/9.12.2004 καθώς και κύρωση των τροποποιήσεων του Πρωτοκ[...]" 2007/28 2007
Ανακατανομή θέσεων προσωπικού αρχών εξωτερικής υπηρεσίας Υπουργείου Εξωτερικών. 2007/29 2007
Τροποποίηση των π.δ/των 243/1998 «Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιωμάτων υπηρεσίας στα πλοία» (Α΄ 181) και 133/2000 «Σύσταση διπλώματος προϊσταμένου Αρχιθαλαμηπόλου Εμπορικού Ναυτικού, ειδικά προσόντα υποψηφίων για τη[...]" 2007/3 2007
Τροποποίηση των Διατάξεων που αφορούν την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την εκτέλεση του έργου αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης. 2007/30 2007
Οργανισμός του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού. 2007/31 2007
Μέτρα καταπολέμησης του αφθώδους πυρετού, σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 2003/85/ΕΚ. 2007/32 2007
Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Δια­χειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.» και έγκριση του καταστατικού της. 2007/33 2007
Κριτήρια και διαδικασία για τη μεταφορά και ένταξη προσωπικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Δ.Ε.Π.Α Α.Ε.» στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.». 2007/34 2007
Ίδρυση Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφήςστο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 2007/35 2007
Καθορισμός προσόντων και προϋποθέσεων για την εκλογή ή εξέλιξη σε θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή[...]" 2007/36 2007
Κατάργηση των Σταθμών ΟστρακοκαλλιέργειαςΘεσσαλονίκης και Λέσβου. 2007/37 2007
Αρμοδιότητες του Διοικητή και του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ). 2007/38 2007
Αύξηση οργανικών θέσεων Ειδικών Φρουρών. 2007/39 2007
Σύσταση τεσσάρων (4) οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς -Εθνική Χαρτοθήκη κατ’ εφαρμογή του π.δ. 164/2004. 2007/4 2007
Ρυθμίσεις για την προστασία των εργαζομένων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2002/74/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 2007/40 2007
Χρήση του όρου «Επιμελητήριο» από την ένωση με τίτλο «ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ». 2007/41 2007
Χρήση του όρου «Επιμελητήριο» από το σωματείο με τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΣΕΡΒΙΑΣ». 2007/42 2007
Χρήση του όρου «Επιμελητήριο» από το σωματείο με τίτλο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ-ΤΣΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ». 2007/43 2007
Κατανομή οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων του Κράτους. 2007/44 2007
Κατανομή οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων του Κράτους. 2007/45 2007
Κατανομή οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων του Κράτους. 2007/46 2007
*Ανακατανομή θέσεων προσωπικού εξωτερικής υπηρεσίας Υπουργείου Εξωτερικών. 2007/47 2007
Τροποποίηση του π.δ. 242/1999 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α΄ 201). 2007/48 2007
Θέση σε κυκλοφορία νέων αναμνηστικών κερμάτων κυκλοφορίας 2 € με αφορμή τον εορτασμό της 50ης επετείου από την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης (1957-2007) για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καθορισμός των κυρίων γνωρισμάτων τους. 2007/49 2007
Τροποποίηση-συμπλήρωση των διατάξεων του π.δ/τος 258/2005 (Α΄316) – Καταστατικό του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.). 2007/5 2007
Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307) «Μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα στη Χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα κα[...]" 2007/50 2007
Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί[...]" 2007/51 2007
΄Ιδρυση Καταστήματος Κράτησης στο Δήμο Γρεβενών του Νομού Γρεβενών. 2007/52 2007
΄Ιδρυση Καταστήματος Κράτησης στο Δήμο Δομοκού του Νομού Φθιώτιδος. 2007/53 2007
Συνδρομή κατά τη διέλευση σε περίπτωση απομάκρυνσης υπηκόων τρίτων χωρών δια της αεροπορικής οδού. 2007/54 2007
Εφαρμογή της απόφασης 1647 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) 2007/55 2007
Τροποποίηση του π.δ. 60/1992 «Περί συνθέσεως υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων οργάνων Μ.Τ.Σ.». 2007/56 2007
Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που διέπουν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) 2007/57 2007
Τροποποίηση του π.δ. 351/1991 «Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων, που ισχύουν για τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών της Προεδρίας της Δημοκρατίας» (Α΄ 121). 2007/58 2007
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε. 2007/59 2007
Τροποποίηση του π.δ. 242/1999 (Α΄ 201) «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 2007/6 2007
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/[...]" 2007/60 2007
Σχολεία Υποχρεωτικής Φοίτησης Μονίμων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων. 2007/61 2007
Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων διπλώματος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» της ομάδας Υγείας του Τομέα «Υ[...]" 2007/62 2007
Οργανισμός του Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Ιπποδρομιών. 2007/63 2007
Τροποποίηση της περίπτωσης γ της παρ. 12 του άρθρου 19 του β.δ/τος 207/1965 «Περί συστάσεως ΤΑΠ-ΕΤΒΑ και εγκρίσεως του διέποντος τούτο Κανονισμού» (ΦΕΚ Α΄, 52/31.3.1965). 2007/64 2007
Εισαγωγή στη Σχολή Δοκίμων Αρχιπυροσβεστώντης Πυροσβεστικής Ακαδημίας. 2007/65 2007
Σύσταση, αναβάθμιση, κατάργηση και ανακαθορισμός περιφέρειας αρμοδιότητας άμισθων προξενικών αρχών. 2007/66 2007
Τροποποίηση του π.δ/τος 4/1995 «Εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα τωνγενικών εξετάσεων» (Α- 1). 2007/67 2007
Καθιέρωση της τελευταίας Κυριακής του Μαΐου, ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας για το Νομό Λασιθίου. 2007/68 2007
Τροποποίηση διατάξεων του από 542/14.9.1964 β.δ/τος «Περί συστάσεως Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων» (Α΄, 156) 2007/69 2007
Ανακατανομή θέσεων προσωπικού του Λιμενικού Ταμείου Νομού Λευκάδας. 2007/7 2007
Τροποποίηση του π.δ. 73/2006 «Διάρθρωση, αρμοδιότητες και στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων: α) Οικο­νομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης, β) Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, και γ) Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνική[...]" 2007/70 2007
Αξιολόγηση των μαθητών της Α΄ τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου. 2007/71 2007
Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 551/1988 «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)» (Α΄259). 2007/72 2007
Καθιέρωση της 6ης Δεκεμβρίου, εορτής της μνήμης του Αγίου Νικολάου, πολιούχου της Κω, ως ημέρας αργίας για την πόλη της Κω. 2007/73 2007
Καθιέρωση της 18ης Ιανουαρίου, εορτής της μνήμης του Αγίου Αθανασίου, πολιούχου της Αμαλιάδας, ως ημέρας αργίας για την πόλη της Αμαλιάδας. 2007/74 2007
Τροποποίηση του π.δ. 36/1997 «Οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄- 36). 2007/75 2007
Αποδοχή παραίτησης του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 2007/76 2007
Διορισμός Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 2007/77 2007
Κατανομή θέσεων μονίμου προσωπικού των Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης. 2007/78 2007
Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων [...]" 2007/79 2007
Ανακατανομή θέσεων προσωπικού του Λιμενικού Ταμείου Νομού Φθιώτιδας. 2007/8 2007
Κινητές Αστυνομικές Μονάδες – Τροποποίηση διατάξεων του π. δ/τος 141/1991 «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών» (Α΄ - 58). 2007/80 2007
Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης κατά τροποποίηση των διατάξεων των π.δ. 319/1995 (Α΄ - 174), 352/1995 (Α΄ - 187), 190/1996 (Α΄ - 153) και 380/1996 (Α΄ - 251). 2007/81 2007
Ίδρυση Γραφείου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Βοιωτίας. 2007/82 2007
Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας ΕκπαίδευσηςΝομού Λακωνίας. 2007/83 2007
Αναδιοργάνωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) και τροποποίηση του π.δ. 203/2000 (Α΄ 183). 2007/84 2007
Ίδρυση της Ανδρώας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Αγίας Ζώνης Βλαμαρής, του Δήμου Βαθέος, του Νομού Σάμου, της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας. 2007/85 2007
Ίδρυση Παραρτήματος και Τμήματος Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι. στο Διδυμότειχο, καθορισμός περιεχομένου σπουδών αυτού, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας του και σύσταση θέσεων προσωπικού Τ.Ε.Ι. 2007/86 2007
Εφαρμογή της υπ’αριθμ. 1671 (2006) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2007/87 2007
Εφαρμογή της απόφασης 1672 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2007/88 2007
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης» από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 2007/89 2007
Στολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος 2007/9 2007
Σύσταση Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας και Τμήματος Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού 2007/90 2007
Τροποποίηση του άρθρου 55 του π.δ/τος 584/1985 «Οργάνωση και λειτουργία Υγειονομικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 204). 2007/91 2007
Εφαρμογή της απόφασης 1649 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2007/93 2007
Τροποποίηση του π.δ. 122/2006 « Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών της Ακαδημίας Αθηνών» (Α΄ 123). 2007/95 2007
Συμπλήρωση και τροποποίηση του π.δ/τος 49/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα». 2007/97 2007
Σύσταση θέσεων για Μουσουλμάνους δημοσίους εκπαιδευτικούς λειτουργούς των μειονοτικών δημοσίων σχολείων της Θράκης 2007/98 2007
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα Κρήτης, στον Οικισμό Αρκαλοχωρίου, του Δημοτικού Διαμερίσματος Αρκαλοχωρίου, του Δήμου Αρκαλοχωρίου, του Νομού Ηρακλείου, της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου. 2007/99 2007
Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) 2008/1 2008
Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης αστυνομικού προσωπικού κατά τροποποίηση του π.δ. 190/1996 (Α΄- 153) και άλλες διατάξεις. 2008/100 2008
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/114/ΕΚ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές ή την εθελοντική υπηρεσία. 2008/101 2008
Κανονισμός Πτυχίων Χειριστών Ελικοπτέρων 2008/102 2008
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών των Δήμων Επιδαύρου Νομού Αργολίδας και Ξηροβουνίου Νομού Άρτας, της Κοινότητας Κέχρου Νομού Ροδόπης, καθώς και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δι­καίου των Δήμων Ναυπλίου Νομού Αργολίδας, Δάφνης Νομού Αττικής και[...]" 2008/103 2008
Σύσταση Άμισθων Προξενικών Αρχών στην Ιταλία και τη Ναμίμπια. 2008/104 2008
Τροποποίηση του π.δ. 452/1995 (ΦΕΚ 265/29.12.1995 τ.Α΄) «Ίδρυση Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού». 2008/105 2008
Αύξηση οργανικών θέσεων Ειδικών Φρουρών. 2008/106 2008
Τροποποίηση του π.δ. 133/2000 «Σύσταση διπλώματος Προϊσταμένου Αρχιθαλαμηπόλου Εμπορικού Ναυτικού, ειδικά προσόντα υποψηφίων για την απόκτηση του και παρεχόμενο από αυτό δικαίωμα υπηρεσίας στα πλοία» (Α΄ 116), όπως ισχύει. 2008/107 2008
Περί μετονομασίας του Ειδικού Αμίσθου Υποθηκοφυλακείου Νέων Λιοσίων, σε Υποθηκοφυλακείο Ιλίου 2008/108 2008
Αποδοχή τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης «Για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978», η οποία κυρώθηκε με το ν. 1314/ 1983 (Α΄ 2), όπως αυτή τροποποιήθηκε. 2008/109 2008
Ίδρυση «Γ.Α.Κ. - Τοπικό Αρχείο Πόρου» 2008/11 2008
Τροποποίηση του π.δ/τος 243/1998 «Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιωμάτων υπηρεσίας στα πλοία» (Α΄ 181), όπως ισχύει 2008/110 2008
Σύσταση παγίας προκαταβολής ΕλληνικήςΑγροφυλακής. 2008/111 2008
Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Κρήτης. 2008/112 2008
Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης αστυνομικού προσωπικού. 2008/113 2008
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 141/1991 «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών» (Α΄- 58). 2008/114 2008
Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας. 2008/115 2008
Τροποποίηση του π.δ. 51/2006 (Α΄ 53) «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών.». 2008/116 2008
Καθορισμός της διαδικασίας και των ειδικότερων όρων μετάταξης των προς απόλυση υπαλλήλων λόγω κατάργησης θέσεων. 2008/117 2008
Τροποποίηση του π.δ. 56/1989 «Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) του Υπουρ­γείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Α΄/28), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2008/118 2008
Ανακατανομή μιας (1) οργανικής θέσεως Ειρηνοδίκη. 2008/119 2008
Σύσταση Άμισθου Προξενείου της Ελλάδας με έδρα το Λάγκος της Νιγηρίας. 2008/12 2008
Πειθαρχικό Δίκαιο Αστυνομικού Προσωπικού 2008/120 2008
Καθορισμός των υποχρεώσεων των ασφαλιστικών οργανισμών, των θεραπόντων και ελεγκτών ιατρών και των φαρμακοποιών, καθώς και των σχετικών κυρώσεων. 2008/121 2008
Καθορισμός διαδικασίας και τρόπου διεξαγωγής διαγωνισμού για πρόσληψη υπαλλήλων κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού στο Υπουργείο Εξωτερικών. 2008/122 2008
Αύξηση και κατανομή θέσεων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2008/123 2008
Ίδρυση της Ανδρώας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Οσίου Μαξίμου του Καυσοκαλύβη, του Δήμου Σώστου, του Νομού Ροδόπης, της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρώνειας και Κομοτηνής. 2008/124 2008
Κύρωση και θέση σε ισχύ του 3ου Συμπληρώματος της Ελληνικής Φαρμακοποιΐας έκδοση V. 2008/125 2008
Αποδοχή παραίτησης Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. 2008/126 2008
Διορισμός Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 2008/127 2008
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/71/ΕΚ της 12ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την ειδική διαδικασία εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς επιστημονικής έρευνας 2008/128 2008
Ίδρυση Καταστήματος Κράτησης στο Δήμο Θηβαίων του Νομού Βοιωτίας. 2008/13 2008
Καθιέρωση της 19ης Απριλίου ως ημέραςΦιλελληνισμού και Διεθνούς Αλληλεγγύης. 2008/130 2008
Αναβάθμιση Προξενείου Βανκούβερ σε Γενικό Προξενείο. 2008/131 2008
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίας Σκέπης, του Δημοτικού Διαμερίσματος Παραλίας Αυλίδος, του Δήμου Αυλίδος, του Νομού Ευβοίας, της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδείας. 2008/132 2008
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής, στο Δήμο Ελληνικού, του Νομού Αττικής, της Ιεράς Μητροπόλεως Γλυφάδας. 2008/133 2008
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος, στην περιοχή Λουτρά, του Δημοτικού Διαμερίσματος Σταμνάς, του Δήμου Αιτωλικού, του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας. 2008/134 2008
Μετονομασία του Οικισμού «Μηλέαι» του Δήμου Μηλεών του Νομού Μαγνησίας. 2008/135 2008
Μεταφορά έδρας του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, Νομού Άρτας. 2008/136 2008
Μετονομασία του Οικισμού «Πινακάται» του Δήμου Μηλεών του Νομού Μαγνησίας. 2008/137 2008
Τροποποίηση του π.δ. 167/2005 (ΦΕΚ 220/Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης» με τη σύσταση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 2008/138 2008
Μετονομασία του Δήμου Λαρισσού του Νομού Αχαΐας σε Δήμο Λαρίσου. 2008/139 2008
Μετονομασία της Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου στην περιοχή Νέας Ηρακλίτσας, σε Ενορία Ιερού Ναού Παναγίας Φανερωμένης και Αγίου Γεωργίου στην περιοχή Νέας Ηρακλίτσας, του Δημοτικού Διαμερίσματος Νέας Ηρακλίτσας, του Δήμου Ελευθερών, του Νομού[...]" 2008/14 2008
Μετονομασία του Τοπικού Διαμερίσματος Κλειστού του Δήμου Φουρνά του Νομού Ευρυτανίας σε Τοπικό Δια­μέρισμα Κλειτσού. 2008/140 2008
Ίδρυση Γραφείων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. 2008/141 2008
Μεταφορά μίας (1) κενής οργανικής θέσης του κλάδου ΠΕ ιατρών Ειδικοτήτων, με ταυτόχρονη κατάργηση του κλάδου από την Περιφερειακή Υπηρεσία (Διεύθυνση Θεσσαλονίκης) στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Συντάξεων και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (ΤΣΑΥ). 2008/142 2008
Σύσταση πάγιας προκαταβολής στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. 2008/143 2008
Καθιέρωση της 6ης Νοεμβρίου ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας για το Δήμο Αμυνταίου Νομού Φλώρινας. 2008/144 2008
Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 41/2005 (Α΄ 60) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις Οδηγίες 91/440/ΕΟΚ και 95/18/ΕΚ όπως τροποποιήθηκαν με τις οδηγίες 2001/12/ΕΚ και 2001/13/ΕΚ, αντιστοίχως και της οδηγίας 2001/14/ΕΚ για την ανάπτυξη των [...]" 2008/145 2008
Τροποποίηση του π.δ/τος 49/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 2008/146 2008
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών των Δήμων Οινούντος Νομού Λακωνίας, Ζαρού Νομού Ηρακλείου και Παναγίας Νομού Χαλκιδικής. 2008/147 2008
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών τον Δήμου Βλαχερνών Νομού Άρτας και της Κοινότητας Γράμου Νομού Καστοριάς. 2008/148 2008
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών: α) του Δήμου Πάργας Νομού Πρέβεζας, β) του Δήμου Ασωπού Νομού Λακωνίας και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτού και γ) του Δήμου Μαραθόκαμπου Νομού Σάμου. 2008/149 2008
Ανασύσταση της Ανδρώας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στο Τοπικό Διαμέρισμα Βράχας, του Δήμου Φουρνάς, του Νομού Ευρυτανίας, της Ιεράς Μητροπόλεως Καρπενησίου. 2008/150 2008
Ίδρυση της Γυναικείας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Αγίου Γεωργίου, στην περιοχή Γιαλάγα», του Δημοτικού Διαμερίσματος Μελανθίου, του Δήμου Άργους Ορεστικού, του Νομού Καστοριάς, της Ιεράς Μητροπόλεως Καστοριάς. 2008/151 2008
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, στο συνοικισμό Πανόραμα, του Δημοτικού Διαμερίσματος Δράμας, του Δήμου Δράμας, του Νομού Δράμας, της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας. 2008/152 2008
Μετονομασία του οικισμού Τραπεζαντή του Τοπικού Δια­μερίσματος Τραπεζαντής του Δήμου Φάριδος του Νομού Λακωνίας σε οικισμό Τραπεζοντή. 2008/153 2008
Μετονομασία της Κοινότητας Σαμαρίνης του Νομού Γρεβενών σε Κοινότητα Σαμαρίνας. 2008/154 2008
Χρήση του όρου «Επιμελητήριο» από το σωματείο με τίτλο «ΕΛΛΗΝΟ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ» 2008/155 2008
Μεταφορά έδρας συμβολαιογράφου από το Τοπικό Δια­μέρισμα Πύργου του Δήμου Αστερουσίων στο Τοπικό Διαμέρισμα Βαγιονιάς του Δήμου Γόρτυνας που υπάγονται στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Πύργου Κρήτης. 2008/156 2008
Αποδοχή παραίτησης Υπουργού Επικρατείας 2008/157 2008
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12.12.2006, για την ρύθμιση της χρησιμοποίησης των αεροπλάνων που υπάγονται στο παράρτημα 16 της σύμβασης για την διεθνή [...]" 2008/158 2008
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001 (Α΄160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2006/50/[...]" 2008/159 2008
Μετονομασία του τοπωνυμίου «Γουδί» του Δήμου Αθηναίων, Νομού Αττικής. 2008/16 2008
Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι. 2008/160 2008
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ.211/2005 «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετακινήσεις συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών» (Α΄- 254). 2008/161 2008
Συμμετοχή του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ στις δαπάνες λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 2008/162 2008
Ίδρυση της Ανδρώας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Σκριπερού, του Δήμου Παλαιοκαστριτών, του Νομού Κερκύρας, της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων. 2008/163 2008
Ίδρυση της Ανδρώας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου, στον οικισμό Ανακασιάς, του Δήμου Ιωλκού, του Νομού Μαγνησίας, της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού. 2008/164 2008
Τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικαστικών Επιμελητών. 2008/165 2008
Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 53/2004 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 85/384/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων πιστοποιητικών και άλλων τίτλων στον τομέα της αρχιτεκτονικής και τη θέσ[...]" 2008/166 2008
Συμπλήρωση π.δ. 131/2006 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου, σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης» (Α΄- 143). 2008/167 2008
Διενέργεια γενικών απογραφών: Οικοδομών - Κτι­ρίων και Πληθυσμού - Κατοικιών, κατά τα έτη 2010 – 2011. 2008/168 2008
Οργανισμός του Κέντρου Στήριξης Αυτιστικών Ατόμων Μαγνησίας, Κε.Σ.Α.Α. Μαγνησίας. 2008/169 2008
Μετονομασία του Δήμου Λευκασίου του ΝομούΑχαΐας. 2008/17 2008
Οργανισμός υπηρεσιών και προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευα­σιών και ΄Αλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.). 2008/170 2008
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1793 (2007) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2008/171 2008
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1790 (2007) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. (Ο.Η.Ε.). 2008/172 2008
Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» (ΦΕΚ Α΄1). 2008/173 2008
Τροποποίηση του π.δ. 284/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128/τ.Α΄). 2008/174 2008
Ίδρυση θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού στο τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 2008/175 2008
Τροποποίηση του π.δ/τος 225/1995 (Α΄ 130) - θέσπιση παροχών επιδοτούμενου παραθερισμού στους συνταξιούχους κύριας ασφάλισης του Ταμείου Νομικών, που δεν λαμβάνουν σύνταξη από άλλο φορέα. 2008/176 2008
Αναδιοργάνωση των περιφερειακών Τελωνειακών Υπηρεσιών, τροποποίηση του π. δ/τος 551/1988 (ΦΕΚ Α΄ 259). 2008/177 2008
Τροποποίηση του υπ’ αριθμ. 102/2000 Προεδρικού Διατάγματος «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρας- Αθηνών- Θεσσαλονίκης-Ευζώνων (ΕΥΔΕ Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ) (Α΄99). 2008/178 2008
Μετονομασία του Τοπικού Διαμερίσματος Προδρόμου του Δήμου Θίσβης, Νομού Βοιωτίας. 2008/18 2008
Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων του Τμήματος Βιομηχανικού Σχεδιασμού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. 2008/180 2008
Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων του Τμήματος Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ΤΕΙ Πάτρας. 2008/181 2008
Καθιέρωση της 27ης Οκτωβρίου ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας για το Δήμο Λαγκαδά Νομού Θεσσαλονίκης. 2008/182 2008
Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων των Τμημάτων α) Πληροφορικής, β) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων, γ) Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης, δ) Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, ε) Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, σ[...]" 2008/183 2008
Κατανομή οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων του Κράτους. 2008/184 2008
Τροποποίηση του π.δ. 49/2004 (ΦΕΚ Α΄41) κατά το μέρος που αφορά στον καθορισμό των χερσαίων ορίων του Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο) περιοχής ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ του νομού Αττικής. 2008/185 2008
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 2008/186 2008
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών Δήμων και Δημοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 2008/187 2008
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών των Δήμων Θρακομακεδόνων Νομού Αττικής, Τροπαίων Νομού Αρκαδίας, Κροκεών Νομού Λακωνίας και Μουσούρων Νομού Χανίων, καθώς και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων Μουσούρων Νομού Χανίων και Ναυπλίου Ν[...]" 2008/188 2008
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Δήμου Μακεδνών Ν. Καστοριάς, της Κοινότητας Αμαξάδων Ν. Ροδόπης και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων Τυμπακίου Ν. Ηρακλείου, Λαππαίων Ν. Ρεθύμνης και Οινοφύτων Ν. Βοιωτίας 2008/189 2008
Μετονομασία του Οικισμού Μάντρες, έδρα του Δήμου Δωδώνης, Νομού Ιωαννίνων. 2008/19 2008
Θέσπιση γενικού πλαισίου ενημέρωσης και διαβούλευσης πληρωμάτων ποντοπόρων πλοίων, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2002/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2002 “περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσ[...]" 2008/190 2008
΄Ιδρυση και Καταστατικό του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων - Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων Α.Ε. (Α.Π.Ε.-Μ.Π.Ε. Α.Ε.). 2008/191 2008
Τροποποίηση Συστατικής Πράξης του «Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων. 2008/192 2008
Θέση σε κυκλοφορία νέων αναμνηστικών κερμάτων κυκλοφορίας 2 € με αφορμή τον εορτασμό της 10ης επετείου της Ο.Ν.Ε και καθορισμός των κυρίων γνωρισμάτων τους. 2008/193 2008
Σύσταση στο Πυροσβεστικό Σώμα οργανικών θέσεων πυροσβεστικού προσωπικού Γενικών Καθηκόντων. 2008/194 2008
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών των Δήμων Κάστρου - Κυλλήνης Νομού Ηλείας, Ανατολικής Μάνης και Νιάτων Νομού Λακωνίας, Απολλωνίων Νομού Λευκάδας, Εστιαιώτιδας Νομού Τρικάλων, Ζερβοχωρίων και Τορώνης Νομού Χαλκιδικής και Μαστιχοχωρίων Νομού[...]" 2008/195 2008
Κατάργηση Χερσαίων Συνοριακών Σταθμών Προμαχώνα Νομού Σερρών και Ορμένιου Νομού ΄Εβρου, καθώς και μεθοριακής διάβασης Εξοχής Ν. Δράμας. 2008/198 2008
Τροποποίηση του π.δ. 193/2005 με τίτλο «Σύσταση Κοινοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία ‘‘Κοινοτικός Οίκος Ευγηρίας Θεόδωρος και Δέσποινα Κυριακίδου” στην Κοινότητα Δροσιάς του Ν. Αττικής». 2008/199 2008
Μεταφορά έδρας του Δήμου Αροανίας, Νομού Αχαΐας. 2008/2 2008
Μετονομασία του Δήμου Σπάρτης του Νομού Λακωνίας. 2008/20 2008
΄Ιδρυση Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Διεύ­θυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής. 2008/200 2008
Μετονομασία του Δήμου Σταγίρων-Ακάνθου του Νομού Χαλκιδικής. 2008/21 2008
Μετονομασία του Τοπικού Διαμερίσματος Καλαμίου του Δήμου Σούδας, Νομού Χανίων. 2008/22 2008
Σύσταση Κέντρου Ερευνών Θεωρητικών και Εφηρμοσμένων Μαθηματικών στην Ακαδημία Αθηνών. 2008/23 2008
Διάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και αρμοδιότητες των Διευθύνσεων και των Τμημάτων της. 2008/24 2008
Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2005/61/ΕΚ της Επιτροπής της 30ής Σεπτεμβρίου 2005, για την εφαρμογή της Οδηγίας 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τις απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας (ανιχνευσιμότητα[...]" 2008/25 2008
Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31.3.2004 για τη θέσπιση προτύπων, ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την α[...]" 2008/26 2008
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 455/1990 «Σύσταση και αναδιάρθρωση Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Υπουρ­γείου Γεωργίας» (ΦΕΚ 174/Α΄). 2008/28 2008
Οργανισμός Επιμελητηρίου Μαγνησίας. 2008/29 2008
Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. 2008/3 2008
Σύσταση Άμισθων Προξενικών Αρχών στη Βραζιλία και στην Ισπανία. 2008/30 2008
Μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου και μετονομασία Τμήματος Τ.Ε.Ι. 2008/31 2008
Προσαρμογή του π.δ/τος 40/1997 (Α΄ 39) προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/109/Ε.Κ. του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 «για την προσαρμογή της Οδηγίας 94/45/ΕΚ για τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης ή μιας διαδικασίας σε επιχειρήσει[...]" 2008/32 2008
Μέτρα για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών σε συμμόρφωση με την οδηγία 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου (L 10). 2008/33 2008
Καθιέρωση της πρώτης μετά την 17η Ιουνίου Κυριακής, ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας για την Κρήτη, σε ανάμνηση της επανάστασης του 1770. 2008/34 2008
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 166/1996 (Α΄/125) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., καθορισμός των αρμοδιοτήτων της και τροποποίηση και συμπλήρωση των π.δ. 69/1988 και 91/1991». 2008/35 2008
Χορήγηση γονικής άδειας και άδειας απουσίας σε εργαζόμενους με σχέση ναυτικής εργασίας σε εμπορικά πλοία, σύμφωνα με την οδηγία 96/34/ΕΚ του Συμβουλίου. 2008/37 2008
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2006/103/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ης Νοεμβρίου 2006, για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της πολιτικής μεταφορών, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. 2008/38 2008
Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/32/ΕΚ της Επιτροπής της 1ης Ιουνίου 2007 (ΕΕL141/63 της 2.6.2007) για την τροποποίηση του Παραρτήματος VΙ της Οδηγίας 96/48/ΕΚ (ΕΕL 235 της 17.9.1996) του Συμβουλίου σχετικά με τ[...]" 2008/39 2008
Σύσταση Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων Μελετών - Κατασκευών, Λειτουργίας και Συντήρησης Έργων Παραχώρησης. 2008/4 2008
Αναβάθμιση Άμισθου Προξενείου Σιγκαπούρης 2008/40 2008
Σύσταση Προξενικού Γραφείου στην Πρεσβεία Σόφιας 2008/41 2008
Σύσταση Προξενικού Γραφείου στην Πρεσβεία Χάγης 2008/42 2008
Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αγροφυλακής. 2008/43 2008
Συμπλήρωση του καταστατικού της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρίας όσον αφορά το ρόλο των εργαζομένων, σύμφωνα με την Οδηγία 2003/72/ΕΚ /22.7.2003 2008/44 2008
Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. 2008/45 2008
Τροποποίηση του π.δ. 92/1991 (Φ.Ε.Κ. 43/Α΄/1991) «Σύσταση Διεύθυνσης Επιθεώρησης, Τμημάτων, τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 320/1988 «Οργανισμός Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 149/Α΄)» 2008/46 2008
Μετονομασία Αστυνομικού Τμήματος και Τμήματος Ασφαλείας Αχαρνών και Αστυνομικού Τμήματος Ολυμπιακού Χωριού - ΄Ιδρυση Β΄ Τμήματος Ασφαλείας Αχαρνών – Ολυμπιακού Χωριού και άλλες δια­τάξεις. 2008/47 2008
Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ισότηταςτων Φύλων 2008/5 2008
Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) 2008/50 2008
Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) 2008/51 2008
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 141/1991 «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών» (Α΄ 58). 2008/52 2008
Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/82/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου 2004 (ΕΕL261/24 της 6.8.2004), σχετικά με την υποχρέωση των αερομεταφορέων να κοινοποιούν τα στοιχεία των επιβατών 2008/53 2008
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 138/1995 «θέσπιση γενικών μέτρων καταπολέμησης ορισμένων ασθενειών των ζώων καθώς και ειδικών μέτρων για την φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων…» (Α΄ 88) σε συμμόρφωση προς την υπ’ αριθμ. 2007/10/ΕΚ Οδηγία της Επιτροπής της Ε.Ε. 2008/54 2008
Οργανισμός του Ινστιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (Ι.Κ.Π.Α.) 2008/55 2008
Εφαρμογή της απόφασης 1731 (2006) του Συμβου­λίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2008/56 2008
Εφαρμογή της απόφασης 1727 (2006) του ΣυμβουλίουΑσφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2008/57 2008
Εφαρμογή της απόφασης 1698 (2006) του ΣυμβουλίουΑσφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2008/58 2008
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος, στο Συνοικισμό Νικοπόλεως, του Δήμου Σταυρουπόλεως, του Νομού Θεσσαλονίκης, της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως. 2008/59 2008
Συγκρότηση Σχολής Ηλεκτρονικού Πολέμου στο Στρατό Ξηράς. 2008/6 2008
Μετονομασία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, σε Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. 2008/60 2008
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας, Ιωάννου Χρυσοστόμου και Σπυρίδωνος, του Δήμου Καρδίτσας, του Νομού Καρδίτσας, της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων. 2008/61 2008
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Φωτίου του Μεγάλου, στο Ε΄ Δημοτικό Διαμέρισμα, του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Νομού Θεσσαλονίκης, της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. 2008/62 2008
Ίδρυση της Ανδρώας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Προφήτου Ηλιού, του Δήμου Ερυθρών, της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής, της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος. 2008/63 2008
Ίδρυση Τμήματος Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.), καθορισμός περιεχομένου σπουδών αυτού, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας, σύσταση θέσεων προσωπικού. 2008/64 2008
«Καθιέρωση της πρώτης, μετά την 26η Μαΐου, Κυριακής ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας για το Νομό Αρκαδίας». 2008/65 2008
Μετάθεση του χρόνου έναρξης ισχύος του Προεδρικού Διατάγματος 207/2007 «Τροποποίηση του π.δ. 133/2002 ΄΄Για την κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά΄΄ [...]" 2008/66 2008
Κύρωση της από 29.6.2007 Συμφωνίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ανώνυμης Εταιρείας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών», για την τροποποίηση των τμημάτων 1, 2 και 4 του Παραρτήματος 1 της Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου (ΣΑΑ), η οποία κυρώθηκε με τις[...]" 2008/67 2008
Καθιέρωση της 9ης Μαΐου ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας για την Κοινότητα Ζωνιανών Νομού Ρεθύμνης. 2008/68 2008
Καθιέρωση της 3ης Ιουνίου ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας για το Δήμο Καντάνου Νομού Χανίων. 2008/69 2008
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. 2008/7 2008
Καθιέρωση της τελευταίας Κυριακής του Ιουλίου ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας για το Δήμο Κομποτίου Νομού Άρτας. 2008/70 2008
Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με το όνομα «Γηροκομείο ο Άγιος Νεκτάριος της Στοργής και της Αγάπης» στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας του Νομού Αρκαδίας 2008/71 2008
Μεταφορά έδρας συμβολαιογράφου από το Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίας Άννας του Δήμου Νηλέως Ευβοίας στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μαντουδίου του Δήμου Κηρέως Ευβοίας που υπάγονται στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αγίας Άννας. 2008/72 2008
Τροποποίηση του π.δ. 56/1989 (ΦΕΚ Α/28) «Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2008/73 2008
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, «σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοπ[...]" 2008/74 2008
Άδειες προσωπικού της Ελληνικής Αγροφυλακής. 2008/75 2008
Μεταφορά οργανικών θέσεων διακόνων από την Ιερά Μητρόπολη Αργολίδος, την Ιερά Μητρόπολη Μεγάρων και Σαλαμίνος και την Ιερά Μητρόπολη Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, στην Ιερά Μητρόπολη Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου. 2008/77 2008
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Τρύφωνος στο Δήμο Τριπόλεως, του Νομού Αρκαδίας, της Ιεράς Μητροπόλεως Μαντινείας και Κυνουρίας. 2008/78 2008
Μετατροπή της Ανδρώας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Παναγίας Φανερωμένης, του Δημοτικού Διαμερίσματος Καλλιφωνίου, του Δήμου Καλλιφωνίου, του Νομού Καρδίτσας, της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων, σε Γυναικεία Ιερά Κοινοβιακή Μονή. 2008/79 2008
Οργανισμός της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. 2008/8 2008
Ανάθεση της διοίκησης και διαχείρισης των ιχθυοσκαλών στην Εταιρεία Ανάπτυξης Αλιείας (ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε.). 2008/80 2008
Ανακατανομή θέσεων προσωπικού αρχών εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, κατάργηση Γενικού Προξενείου Βουκουρεστίου και σύσταση Προξενικού Γραφείου στην Πρεσβεία Βουκουρεστίου. 2008/81 2008
Ανακατανομή θέσεων προσωπικού αρχών εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. 2008/82 2008
Προσόντα, κριτήρια και διαδικασία πρόσληψης συνο-ρια­κών φυλάκων. 2008/84 2008
Μεταβολή του συνολικού αριθμού και της κατά βαθμό κατανομής των οργανικών θέσεων του κλάδου Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών. 2008/85 2008
Τροποποίηση των Προεδρικών διαταγμάτων 258/1987 (ΦΕΚ 125/Α΄) και 152/2000 (ΦΕΚ 130/Α΄), σύμφωνα με την Οδηγία 2006/100/ΕΚ. 2008/86 2008
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και μεταφοράς Ναξίας σμύριδος. 2008/87 2008
Κατάργηση των Προεδρικών διαταγμάτων 381/1997 (ΦΕΚ 189 Α΄) και 212/2000 (ΦΕΚ 260 Α΄) και απαγόρευση της συνέχισης της χρήσης του τίτλου «Επιμελητήριο». 2008/88 2008
Τροποποίηση του π.δ. 265/8.10.2002 «Οργανισμός του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών» (ΦΕΚ 233/Α΄). 2008/9 2008
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγ[...]" 2008/90 2008
Περί µετονοµασίας του Ειδικού Αµίσθου Υποθηκοφυλακείου Νέων Λιοσίων, σε Υποθηκοφυλακείο Ιλίου. 2008/92 2008
Κατάργηση του άρθρου 1 του π. δ/τος 162/1981 «Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων πολεοδομικών εφαρμογών εις τον Δήμον Ναυπάκτου (ΦΕΚ Α΄/48)». 2008/93 2008
΄Ιδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης στο συνοικισμό Μακρυγιάννη, του Γ΄ Δημοτικού Διαμερίσματος Ανατολικού Τομέα, του Δήμου Πατρέων, του Νομού Αχαΐας, της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών. 2008/94 2008
Τροποποίηση του π. δ/τος 584/1985 «Οργάνωση και λειτουργία Υγειονομικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄- 204). 2008/95 2008
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για τη θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσ[...]" 2008/96 2008
Τροποποίηση άρθρου 12 του π.δ. 351/1991 «Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων, που ισχύουν για τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών της Προεδρίας της Δημοκρατίας (Α΄ 121). 2008/98 2008
Συγκρότηση, διάρθρωση και λειτουργία του “Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων” (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του Οργανισμού. 2008/99 2008
Τροποποίηση των π.δ/των: α) 180/1983 (Α΄ 71) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την εκτέλεση του έργου Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος Πρωτεύουσας», όπως αυτό ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το π.δ/γμα 353/2002 ([...]" 2009/1 2009
Οργάνωση Γραμματείας της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής 2009/10 2009
Οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων ΕλληνικήςΑγροφυλακής. 2009/100 2009
Τροποποίηση του π.δ./τος 219/1995 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Κορίνθου (ΦΕΚ 116/Α΄). 2009/101 2009
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 336/1995 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας» (ΦΕΚ 179/Α΄). 2009/102 2009
Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 153/2004 «Περί Οργανισμού της Σχολής Εθνικής Άμυνας» (Α΄ 111). 2009/103 2009
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 2009/104 2009
Εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 125/2000 «Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων των Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πατρών και του Τμήματος Θεάτρου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου[...]" 2009/105 2009
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. 2009/106 2009
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 2009/107 2009
Ίδρυση Τμήματος Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και κατάργηση της Σχολής Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 2009/108 2009
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΥΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 2009/109 2009
Μετάταξη Λιμενικού Σταθμού Γαλαξιδίου σε Υπολιμεναρχείο, καθορισμός της τοπικής αρμοδιότητος αυτού και της κατηγορίας συνθέσεως του προσωπικού του. Επανακαθορισμός των ορίων της τοπικής αρμοδιότητας του Υπολιμεναρχείου Ιτέας 2009/11 2009
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2009/110 2009
Χαρακτηρισμός μαρτυρικών χωριών. 2009/111 2009
Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού και προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος. 2009/112 2009
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας. 2009/113 2009
Αύξηση και κατανομή θέσεων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 2009/114 2009
Τροποποίηση του π.δ. 242/1999 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α΄201). 2009/115 2009
Σύσταση Νομαρχιακού Λιμενικού ΤαμείουΘεσσαλονίκης. 2009/116 2009
Ανακατανομή των περιφερειών αρμοδιότητας των προξενικών αρχών της Ελλάδας στη Συρία. 2009/117 2009
Ανακατανομή θέσεων προσωπικού του ΛιμενικούΤαμείου Νομού Σάμου. 2009/118 2009
Καθορισμός του τρ