ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/64

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-04-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-04-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-04-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 86/2001 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (ΦΕΚ 73/Α΄).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε το Π.Δ. 86/2001 (ΦΕΚ 73/τ.Α΄/12.4.2001) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 26/2002 (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/ 12.2.2002), το Π.Δ. 115/2002 (ΦΕΚ 95 τ.Α΄/30.4.2002) , το Π. [...]"
1.  
  Η περίπτωση ε της παραγράφου 2 του άρθρου 3, του Π.Δ. 86/2001 αντικαθίσταται, ως εξής: 1 Στη Β΄ τάξη εξετάζονται όλα τα μαθήματα σε επίπεδο σχολικής μονάδας Γραπτώς εξετάζονται τα εξής Ι. Μαθήματα Γενικής Παιδείας 1 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 2 Νεοελληνική Γλώσσα 3 Ιστορία 4 Άλγεβρα 5 Γεωμετρία 6 Φυσική 7 Θρησκευτικά 8 Νεοελληνική Λογοτεχνία 9 Εισαγωγή στο Δίκαιο και τους Πολιτικούς Θεσμούς 10 Χημεία 11 Βιολογία 12 Α΄ Ξένη Γλώσσα 13 Ένα (1) μάθημα επιλογής ΙΙ Μαθήματα Κατεύθυνσης 1 Θεωρητική Κατεύθυνση i Αρχαία Ελληνικά Κείμενα ii Λατινικά iii Αρχές Φιλοσοφίας. 2 Θετική Κατεύθυνση i Μαθηματικά ii Φυσική iii Χημεία 3 Τεχνολογική Κατεύθυνση i Μαθηματικά ii Φυσική iii Τεχνολογία Επικοινωνιών 2 Το πρώτο εδάφιο της περιπτώσεως 7 της παραγράφου Β του άρθρου 7 του Π.Δ. 86/2001 αντικαθίσταται ως εξής «Φωτοαντίγραφα των Α. Δ. των μαθητών της τελευταίας τάξης του Λυκείου στα οποία αναγράφεται η προφορική βαθμολογία τους, αποστέλλονται υποχρεωτικά με ευθύνη του Διευθυντή κάθε Λυκείου στην αρμόδια Διεύθυνση ή Γραφείο Εκπαίδευσης μέσα σε μία εβδομάδα από τη λήξη των μαθημάτων του κάθε τετραμήνου .
2.  
  2. Η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα της Α΄ και Β΄ τάξης Ενιαίου Λυκείου δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το μισό και περισσότερη από τα 2/3 της διδακτέας. Η επιλογή και ο ακριβής προσδιορισμός της για κάθε μάθημα γίνεται με εισήγηση των διδασκόντων και με την έγκριση του Διευθυντή του Λυκείου και γνωστοποιείται στους μαθητές πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων. Εξαιρούνται τα μαθήματα της Β΄ τάξης του Ενιαίου Λυκείου, για τα οποία η διδακτέα - εξεταστέα ύλη καθορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην §1 του άρθρου 14 του παρόντος Π.Δ.
3.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2, του άρθρου 11 του Π.Δ. 86/2001, αντικαθίσταται ως εξής: Κατά τον ορισμό των εξεταστικών κέντρων λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συγκοινωνιακές συνθήκες που αφορούν μαθητές της τελευταίας τάξης
4.  
  Από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3, του άρθρου 11, του Π.Δ. 86/2001 διαγράφεται η λέξη «προαγωγικών». Κατ εξαίρεση είναι δυνατόν να δοθούν χωριστά θέματα, στα τμήματα της Α΄ τάξης του κάθε Λυκείου, εάν συντρέχει αποχρών λόγος, ο οποίος αναγράφεται σε σημείωση κάτω από το έγγραφο που περιέχει τα θέματα».
5.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 12, του Π.Δ. 86/2001 αντικαθίσταται ως εξής: Τα θέματα των προαγωγικών εξετάσεων στην Α΄ και Β΄ τάξη και των απολυτηρίων εξετάσεων στη Γ΄τάξη, Δημοσίων και Ιδιωτικών Ενιαίων Λυκείων για τα μαθήματα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας, διατυπώνονται με τη συνεργασία των καθηγητών που διδάσκουν το ίδιο μάθημα στην ίδια τάξη κάθε Λυκείου, είναι κοινά για όλα τα τμήματα της τάξης του Λυκείου και εγκρίνονται από τον Διευθυντή του Λυκείου
6.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 12 του Π.Δ. 86/2001 αντικαθίσταται ως εξής: Τα θέματα των απολυτηρίων εξετάσεων της Γ΄ τάξης, οι οποίες διεξάγονται ταυτόχρονα σε όλα τα Λύκεια, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώνεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, για τα μαθήματα που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο επιλέγονται από την ΚΕΕ, κατά τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 18 του παρόντος Π.Δ. και είναι κοινά για όλα τα Λύκεια της χώρας .
7.  
  Η εισαγωγή του άρθρου 13 του Π.Δ. 86/2001 αντικαθίσταται ως εξής: Για την προετοιμασία, την οργάνωση, την διεξαγωγή, τον συντονισμό, την εποπτεία και την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων στα μαθήματα της Γ΄ τάξης του Ενιαίου Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, συστήνονται οι ακόλουθες επιτροπές με τις αντίστοιχες για κάθε μια αρμοδιότητες». 8.Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Π.Δ. 86/2001 αντικαθίσταται ως εξής «Έργο της επιτροπής είναι η δημιουργία του ηλεκτρονικού αρχείου των μαθητών της Γ΄ τάξης του Ενιαίου Λυκείου η συγκέντρωση και καταχώριση στην κεντρική μονάδα του υπολογιστή των βαθμολογικών στοιχείων των μαθητών αυτών, ο εφοδιασμός των Λυκείων που λειτουργούν ως εξεταστικά κέντρα με το απαραίτητο έντυπο υλικό και των μηχανογραφικών καταστάσεων των μαθητών για την διεξαγωγή των εξετάσεων και γενικά η αντιμετώπιση κάθε θέματος που αφορά την προετοιμασία για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων .
9.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Π.Δ. 86/2001 αντικαθίσταται ως εξής: 2 Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) Ι) Ημερήσιων Ενιαίων Λυκείων και ΙΙ) Εσπερινών Ενιαίων Λυκείων Έργο κάθε μιας από τις ανωτέρω Κ.Ε.Ε. είναι η γενική εποπτεία και ο συντονισμός διενέργειας των απολυτηρίων εξετάσεων της Γ΄ τάξης των ημερήσιων και της Δ΄ τάξης των εσπερινών Ενιαίων Λυκείων αντίστοιχα, στα μαθήματα που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, η επιλογή και τελική διαμόρφωση των θεμάτων των εξετάσεων αυτών, η αποστολή τους με τον ασφαλέστερο τρόπο στα λύκεια που λειτουργούν ως εξεταστικά κέντρα και στις νομαρχιακές επιτροπές και η λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την διασφάλιση της αδιάβλητης διεξαγωγής των εξετάσεων, η παροχή των αναγκαίων κατά την κρίση της διευκρινίσεων και οδηγιών στα Βαθμολογικά Κέντρα για την ομαλή και απρόσκοπτη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων και την διασφάλιση ενιαίων κριτηρίων αξιολόγησης σε όλα τα βαθμολογικά κέντρα, η επίλυση οποιουδήποτε θέματος ήθελε προκύψει στα εξεταστικά ή βαθμολογικά κέντρα και για το οποίο δεν προβλέπεται λύση από τις κείμενες διατάξεις, η διασφάλιση εφαρμογής των κείμενων διατάξεων από όλους τους εμπλεκόμενους στις εξετάσεις, η παράταση του χρόνου της εξέτασης σε ορισμένα ή σε όλα τα εξεταστικά κέντρα εφόσον κατά την κρίση της συντρέχουν λόγοι που επιβάλλουν την παράταση αυτή και γενικά η λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την ομαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση των διαδικασιών των εξετάσεων και της βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων .
10.  
  Το στοιχείο iii της περιπτώσεως α της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Π.Δ. 86/2001, όπως έχει αντικατασταθεί από την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Π.Δ. 26/2002, και έχει τροποποιηθεί από την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Π.Δ. 80/2003, αντικαθίσταται ως εξής: iii) Μέχρι δώδεκα (12) μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων ή ΕΠ ΤΕΙ ή σχολικοί σύμβουλοι ή εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βαθμό Α΄, από τους οποίους δυο τουλάχιστον ειδικότητας φιλολόγου και τουλάχιστον ένας σχετικής με τα εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας Από τα μέλη αυτά τουλάχιστον τέσσερα (4) είναι μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων ή ΕΠ ΤΕΙ, τουλάχιστον δύο (2) είναι σχολικοί σύμβουλοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δύο (2) τουλάχιστον είναι καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βαθμό Α΄ Οι καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ορίζονται ως τακτικά μέλη πρέπει να έχουν διδάξει το ίδιο σχολικό έτος τουλάχιστον ένα από τα εξεταζόμενα μαθήματα της Γ΄ τάξης του Ενιαίου Λυκείου
11.  
  Το πρώτο εδάφιο της περιπτώσεως ε της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Π.Δ. 86/2001 που προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του Π.Δ. 26/2002, αντικαθίσταται ως εξής: 1 Αν οι εξετάσεις σε ένα ή περισσότερα μαθήματα της Γ΄ τάξης του Ενιαίου Λυκείου από αυτά που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, δεν πραγματοποιηθούν ή διακοπούν για λόγους ανωτέρας βίας ή άλλους αντικειμενικούς λόγους σε ένα ή περισσότερα από τα σχολεία που χρησιμοποιούνται ως εξεταστικά κέντρα ή καταστεί αδύνατη η ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας και της βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων μαθητών που εξετάστηκαν σε ένα ή περισσότερα από τα εξεταστικά αυτά κέντρα για τους ίδιους λόγους, οι εξετάσεις στα συγκεκριμένα εξεταστικά κέντρα επαναλαμβάνονται για τα αντίστοιχα μαθήματα με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από γνώμη της οικείας Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων
12.  
  Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του Π.Δ. 86/2001, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του Π.Δ. 26/2002, αναριθμήθηκε με το εδάφιο β της παρ. 4 του Π.Δ. 80 /2003 και συμπληρώθηκε με τις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 1 του Π.Δ. 80/2003, η φράση «καθώς και του μαθήματος της Α΄ τάξης που ενδεχομένως διδάσκουν» αντικαθίσταται με τη φράση «καθώς και του μαθήματος της Α΄ ή Β΄ τάξης που ενδεχομένως διδάσκουν».
13.  
  Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 14 του Π.Δ. 86/ 2001 αντικαθίστανται ως εξής: 1 Για όλα τα μαθήματα της Α΄ τάξης του Ενιαίου Λυκείου, για τα μαθήματα της Β΄ τάξης Θρησκευτικά, Νεοελληνική Λογοτεχνία, Εισαγωγή στο Δίκαιο και τους Πολιτικούς Θεσμούς, Χημεία, Βιολογία, Ξένη Γλώσσα και ένα (1) μάθημα επιλογής, καθώς και για τα μαθήματα της Γ΄ τάξης του Ενιαίου Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς σε επίπεδο σχολικής μονάδας η εξεταστέα ύλη καθορίζεται σε κάθε Λύκειο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 16 του παρόντος Π.Δ. Η εξεταστέα ύλη στις προαγωγικές εξετάσεις της Β΄ τάξης στα μαθήματα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Νεοελληνική Γλώσσα, Ιστορία, Άλγεβρα, Γεωμετρία, Φυσική και στα μαθήματα Κατεύθυνσης, καθώς και στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄ τάξης στα μαθήματα που εξετάζονται με κοινά σε εθνικό επίπεδο θέματα ταυτίζεται με τη διδακτέα ύλη και καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, το αργότερο ως τα τέλη Σεπτεμβρίου, ύστερα από σχετική εισήγηση του Π.Ι., και είναι κοινή για όλα τα Λύκεια της χώρας. 2 Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων του Β΄ Τετραμήνου το πρόγραμμα διεξαγωγής των απολυτηρίων εξετάσεων της Γ΄ τάξης για τα μαθήματα που εξετάζονται με κοινά σε εθνικό επίπεδο θέματα Το πρόγραμμα των εξετάσεων αυτών γνωστοποιείται στις Διευθύνσεις και στα Γραφεία Δ.Ε. και στη συνέχεια στα Ενιαία Λύκεια της χώρας όπου και αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων και ενημερώνονται οι μαθητές από το Διευθυντή του Λυκείου Το πρόγραμμα των εξετάσεων των μαθημάτων που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας ορίζεται από το Σύλλογο Διδασκόντων και ανακοινώνεται από το Διευθυντή του Λυκείου στους μαθητές, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων .
14.  
  Ο τίτλος του άρθρου 16 του Π.Δ. 86/2001 «Γραπτές προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α΄ τάξης», αντικαθίσταται από τον τίτλο «Γραπτές προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α΄ και Β΄τάξης».
15.  
  Οι παράγραφοι 1, 2 και 4 του άρθρου 16, του Π.Δ. 86/2001 αντικαθίστανται ως εξής: i. «1. Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης διενεργούνται με την ευθύνη του Διευθυντή και του Συλλόγου των διδασκόντων σε κάθε Λύκειο.
16.  
  Ο τίτλος του άρθρου 17 του Π.Δ. 86/2001 «Γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών των Β΄ και Γ΄ τάξεων» αντικαθίσταται από τον τίτλο «Γραπτές απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών της Γ΄ τάξης».
17.  
  Η παράγραφος Α του άρθρου 17 του Π.Δ. 86/2001 όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 10 του άρθρου 1 του Π.Δ. 26/2002, αντικαθίσταται ως εξής: Α. Οι γραπτές απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών της Γ΄ τάξης στα μαθήματα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος Π.Δ με την επιφύλαξη του άρθρου 37 .
18.  
  Ο τίτλος του άρθρου 18 του Π.Δ. 86/2001 « Διαδικασία επιλογής, διατύπωσης και διαβίβασης των θεμάτων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των μαθητών των Β΄ και Γ΄ τάξεων των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο», αντικαθίσταται από τον τίτλο «Διαδικασία επιλογής, διατύπωσης και διαβίβασης των θεμάτων των απολυτηρίων εξετάσεων των μαθητών της Γ΄ τάξης των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο».
19.  
  Η παράγραφος 5 του άρθρου 19 του Π.Δ. 86/2001 αντικαθίσταται ως εξής: 5 Ειδικά για τα μαθήματα της Γ΄ τάξης κατά την παραλαβή των δοκιμίων είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο των ατομικών στοιχείων των μαθητών ενώπιόν τους, τα καλύπτουν με την επικόλληση αδιαφανούς ταινίας και τα εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή για τυχόν σημείωση ονομαστικών ή άλλων διακριτικών στοιχείων που μπορούν να αποκαλύψουν την ταυτότητα του εξεταζομένου
20.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 21 του Π.Δ. 86/2001, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 1 του Π.Δ. 80/2003, αντικαθίσταται ως εξής: 1 Τα γραπτά των προαγωγικών εξετάσεων στην Α΄ και τη Β΄τάξη και των απολυτηρίων εξετάσεων στη Γ΄ τάξη στα μαθήματα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας διορθώνονται και βαθμολογούνται από τον καθηγητή, ο οποίος δίδαξε το αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους Οι βαθμοί παραδίδονται μαζί με τα γραπτά στη Διεύθυνση του Λυκείου μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη διενέργεια των εξετάσεων Μετά το τέλος των εξετάσεων αυτών, με ευθύνη του Διευθυντή κάθε Ενιαίου Λυκείου, αποστέλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση ή Γραφείο Δ.Ε. κατάσταση με τα ονόματα των μαθητών της Γ΄ τάξης, στην οποία αναγράφεται η γραπτή βαθμολογία τους στα μαθήματα που εξετάστηκαν σε επίπεδο σχολικής μονάδας Οι καταστάσεις αυτές επικυρώνονται από το Διευθυντή του Ενιαίου Λυκείου και είναι δυνατόν να τροποποιηθούν, μόνον εφόσον οι μαθητές υποβάλλουν αίτηση αναβαθμολόγησης και η βαθμολογία του γραπτού δοκιμίου τροποποιηθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις .
21.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Π.Δ. 86/2001, όπως έχει αντικατασταθεί από την παράγραφο 12 του άρθρου 1 του Π.Δ. 26/2002, αντικαθίσταται ως εξής: 2 Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτούνται τα αναγκαία Βαθμολογικά Κέντρα (Β.Κ.) για τη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο οι μαθητές της τελευταίας τάξης των Ενιαίων Λυκείων ημερήσιων και εσπερινών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος .
22.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 23 του Π.Δ. 86/2001, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 16 του άρθρου 1 του Π.Δ. 26/2002 και από την παράγραφο 15 του άρθρου 1 του Π.Δ. 80/2003, αντικαθίσταται ως εξής: 2 Μετά την οριστικοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, της γραπτής βαθμολογίας για όλα τα μαθήματα τα οποία εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, η Λυκειακή Επιτροπή παραδίδει τις καταστάσεις στο Διευθυντή του Λυκείου, ο οποίος συγκαλεί το Σύλλογο διδασκόντων για την έκδοση των αποτελεσμάτων απόλυσης των μαθητών μετά την εξαγωγή του βαθμού ετήσιας επίδοσης κατά μάθημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του διατάγματος αυτού.
23.  
  Ο τίτλος του άρθρου 24 του Π.Δ. 86/2001 « Αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων στην Α΄ τάξη του Ενιαίου Λυκείου και στη Β΄ και Γ΄ τάξη των μαθημάτων που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας», αντικαθίσταται από τον τίτλο: «Αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων στην Α΄ και Β΄ τάξη του Ενιαίου Λυκείου και στη Γ΄ τάξη των μαθημάτων που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας».
24.  
  Η εισαγωγική περίοδος του άρθρου 24 του Π.Δ 86/ 2001 αντικαθίσταται ως εξής: Σε αναβαθμολόγηση υπόκεινται τα γραπτά δοκίμια των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης και της Γ΄ τάξης στα μαθήματα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας, με την ακόλουθη διαδικασία
25.  
  Το πρώτο εδάφιο της περιπτώσεως α της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Π.Δ. 86/2001 αντικαθίσταται ως εξής: Μαθητής της Α΄ ή της Β΄ τάξης που απουσιάζει δικαιολογημένα από την εξέταση μαθήματος λόγω ασθένειας ή άλλου αποχρώντος λόγου, με αίτηση του κηδεμόνα ή του ιδίου, εφόσον είναι ενήλικος, που υποβάλλεται στον Διευθυντή του Λυκείου, εξετάζεται άλλη ημέρα εντός της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου, την οποία ορίζει με απόφασή του ο Σύλλογος των διδασκόντων.
26.  
  Το τελευταίο εδάφιο της περιπτώσεως β της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Π.Δ. 86/2001, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 18 του άρθρου 1 του Π.Δ. 26/2002, διαγράφεται.
27.  
  Το εδάφιο γ, το οποίο προστέθηκε στην παράγραφο 2 του άρθρου 25 του Π.Δ. 86/2001 με την παράγραφο 20 του άρθρου 1 του Π.Δ. 80/2003 διαγράφεται.
28.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του Π.Δ. 86/2001, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 1 του Π.Δ. 26/2002, και αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 21 του άρθρου 1 του Π.Δ. 80/2003 αντικαθίσταται ως εξής: Για να συμμετάσχει μαθητής στις εξετάσεις του εδαφίου β της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, πρέπει το αργότερο εντός τριών (3) ημερών από την ημέρα λήξης των εξετάσεων του Ιουνίου να καταθέσει ο ίδιος, εφόσον είναι ενήλικος, ή ο κηδεμόνας του στο Διευθυντή του Λυκείου
29.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 26 του Π.Δ. 86/2001 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Η επιτροπή του Β.Κ., μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης, παραδίδει τα γραπτά των απολυτηρίων εξετάσεων στον Πρόεδρο της οικείας Νομαρχιακής Επιτροπής, ο οποίος μεριμνά για τη φύλαξή τους σε κατάλληλο χώρο σχολικής μονάδας ή άλλου δημόσιου κτιρίου της οικείας Νομαρχίας .
30.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 27 του Π.Δ. 86/2001, η οποία αναριθμήθηκε ως παράγραφος 2 με την παράγραφο 21 του άρθρου 1 του Π.Δ. 26/2002 αντικαθίσταται ως εξής: 2 Οι μαθητές του άρθρου αυτού της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης, σε όσα μαθήματα εξετάζονται ενδοσχολικά, εξετάζονται ταυτόχρονα με τους μαθητές της τάξης στην οποία ανήκουν και στα ίδια θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Ειδικά, οι μαθητές του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εξετάζονται ενώπιον επιτροπής, την οποία συγκροτεί για το σκοπό αυτό ο Διευθυντής του Λυκείου και την αποτελούν ο ίδιος ή ο Υποδιευθυντής, ως Πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας Ο μέσος όρος (Μ.Ο.) των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα .
31.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 27 του Π.Δ. 86/2001, η οποία αναριθμήθηκε ως παράγραφος 3 με την παράγραφο 21 του άρθρου 1 του Π.Δ. 26/2002 αντικαθίσταται ως εξής: Οι μαθητές της Γ΄τάξης του άρθρου αυτού, για τα εξεταζόμενα με κοινά θέματα, σε εθνικό επίπεδο μαθήματα, εξετάζονται
32.  
  Η περίπτωση α της παραγράφου 5 του άρθρου 36 του Π.Δ. 86/2001 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Κατ εξαίρεση των διατάξεων του παρόντος διατάγματος, οι μαθητές της Γ΄ Τάξης των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ) μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων του Β΄ Τετραμήνου, να εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα στο σχολείο τους με θέματα που θα ορίζονται από τον οικείο Σύλλογο Διδασκόντων
33.  
  Η περίπτωση δ της παρ. 5 του άρθρου 36 του Π.Δ. 86/2001 διαγράφεται.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος, αν δεν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις, αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 και 11 του Ν. 2525/ 1997 (ΦΕΚ 188 τ.Α΄/23.9.1997) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 τ. Α΄/ 2.5.2001).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 5 περ. α, β, ζ, του άρθρου 8 παρ. 9 περ. α, στ και ζ και του άρθρου 32 παρ. 6 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ. Α΄/30.9.1985) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138/τ.Α΄/2.7.2004) «Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 2 και της παραγράφου 47 του άρθρου 14 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 τ. Α΄/14.3.2000) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 τ. Α΄).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α) και του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 τ.Α), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 τ.Α΄).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη.
 • Την υπ’ αριθμ. 20/2004 πράξη του Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
 • Την υπ’ αριθμ. 75/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, με πρόταση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2005-04-26 Τροποποίηση του Π.Δ. 86/2001 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (ΦΕΚ 73/Α΄).
Τροποποίηση Τύπος
A/2005/99
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Για την Ακαδηµία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις: 1990/1894 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις. 1997/2525 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις 2001/2909 2001
Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. 2004/3255 2004
Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου. 2001/86 2001
Τροποποίηση του Π.Δ. 86/2001 (ΦΕΚ 73 Α΄) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου». 2002/26 2002
Τροποποίηση και συμπλήρωση του ΠΔ 86/2001 (ΦΕΚ 73 Α~) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου». 2003/80 2003
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία