ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/65

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-04-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-04-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-04-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α΄ 204), όπως αυτό τροποποιήθηκε από το π.δ. 6/2003 (ΦΕΚ Α΄ 5).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο άρθρο 1 του π.δ. 292/2001 (ΦΕΚ Α΄ 204), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 1 του π.δ. 6/2003 (ΦΕΚ Α΄ 5), προστίθεται υποπαράγραφος ιβ ως εξής: ιβ. Βαθμολογία συνέντευξης μέχρι 200 μονάδες.
2.  
  Στο άρθρο 2 του π.δ. 292/2001 (ΦΕΚ Α΄ 204), προστίθεται νέα υποπαράγραφος ως υποπαράγραφος β, αναριθμουμένων των υφισταμένων υποπαραγράφων β, γ και δ σε γ, δ και ε αντίστοιχα, ως εξής: β. Επιτροπή Συνέντευξης Υποψηφίου. Η Επιτροπή απαρτίζεται από στελέχη του οικείου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν την ικανότητα λόγω των γνώσεών τους ή της εμπειρίας τους να αξιολογήσουν την εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου και τη δυνατότητά του να ανταποκριθεί στην άσκηση των καθηκόντων με τα οποία συνδέεται άμεσα η θέση που πρόκειται να καταλάβει ως Επαγγελματίας Οπλίτης. Τα σχετικά με τη συγκρότηση και τη λειτουργία της Επιτροπής, τη διαδικασία διεξαγωγής της συνέντευξης όπως και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.
3.  
  Στο άρθρο 3 του π.δ. 292/2001 (ΦΕΚ Α΄ 204), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 5 του ΠΔ 6/2003 (ΦΕΚ Α΄5), προστίθεται νέα παράγραφος ως παράγραφος 2, αναριθμουμένων των υφισταμένων 2, 3 και 4 παραγράφων σε 3, 4 και 5 αντίστοιχα, ως εξής:
  Η Επιτροπή Συνεντεύξεων είναι αρμόδια για την αξιολόγηση και τη βαθμολόγηση της εν γένει προσωπικότητας του υποψηφίου και της δυνατότητάς του να ανταποκριθεί στην άσκηση των καθηκόντων, με τα οποία συνδέεται άμεσα η θέση που πρόκειται να καταλάβει ως Επαγγελματίας Οπλίτης. Η Επιτροπή αξιολογεί και βαθμολογεί την εμφάνιση, την παράσταση, την ικανότητα αντίληψης, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που είναι συναφείς με την ειδικότητα και το στρατιωτικό επάγγελμα, την ικανότητα προσαρμογής στο στρατιωτικό περιβάλλον και καταρτίζει πρακτικό αιτιολογώντας την κρίση της .
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος προεδρικού διατάγματος αρχίζει από την ημερομηνία της δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
2.  
  Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος
 • Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2936/2001 Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 166).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 παραγρ. 14 του ν. 2292/1995 Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 35).
 • Τη γνωμάτευση με αριθμό 4/9ης/8.3.2005 Συνεδρίασης του Συμβουλίου των Αρχηγών Γενικών Επιτελείων.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 29 Α παράγρ. 2 του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α΄ 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/ 1992 (ΦΕΚ Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγρ. 2 α του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38).
 • Τη με αριθ. Δ 69/6.4.2005 Γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις. 2001/2936 2001
Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών. 2001/292 2001
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α΄ 204). 2003/6 2003
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία