ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/7

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-01-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-01-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-01-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμμετοχή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στις δαπάνες λειτουργίας των Υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η δαπάνη αμοιβής των υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου των απασχολουμένων πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας τους, εις τον διενεργούμενο, στο κατάστημα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κατασταλτικό έλεγχο των απολογισμών του των ετών 1991 - 1996, βαρύνει τον προϋπολογισμό του νομικού προσώπου. Η δαπάνη της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται στο ποσό των 5.500 ευρώ για χρονικό διάστημα τριών μηνών και κατανέμεται με απόφαση του προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο συνεργείο υπερωριακής απασχόλησης που συγκροτείται από υπαλλήλους του. Η αμοιβή του ανωτέρω συνεργείου θα υπολογισθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 3205/2003 (Α~ 297) και θα βαρύνει το σχετικό κονδύλι προϋπολογισμού χρήσης 2004 στο οποίο υπάρχει σχετική πρόβλεψη. Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Το άρθρο 25 του Ν. 1265/1972 «Περί ελέγχων των δαπανών του κράτους, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ. ως και των λογαριασμών των Δημοσίων υπολόγων και παρακολουθήσεως των εσόδων των» (Α~ 197) όπως κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 89 του Π. Δ. 774/1980 (Α~ 189).
 • Την αριθ. 288/2004 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης,
 • Το άρθρο 24 παρ. 3 εδαφ. ε του Ν. 1558/85 (Α~ 137).
 • Το Π. Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας - Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (Α~ 19).
 • Την αριθ. Δ15/Α/Φ.19/οικ. 4889/24.3.2004 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Γεώργιο Σαλαγκούδη και Ιωάννη Παπαθανασίου» (Β~ 528).
 • Το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 «Περιορισμό και βελτίωση της αποτελεσματικότητος των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α~ 38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Ανάπτυξης Κ1 -1177/ 13.9.2002 σχετικά με διενέργεια κατασταλτικού ελέγχου στην έδρα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών για τις χρήσεις 1991 - 1996 (Β~ 1272).
 • Το έγγραφο του Ε.Β.Ε. Αθηνών με αριθ. 13514/ 22.9.2004 σχετικά με διενέργεια κατασταλτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Τη σύμφωνη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου όπως διατυπώνεται στο 40ο σχετικό πρακτικό των γενικών συνεδριάσεων της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 8.12.1997.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/Δ15/Α/Φ.19/ΟΙΚ.4889 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/Δ15_Α_Φ_19_ΟΙΚ_4889 2004
ΝΟΜΟΣ 1972/1265 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/1265 1972
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις. 2003/3205 2003
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/774 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/774 1980
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία