ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/73

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-05-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-05-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-05-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Χερσαίου Συνοριακού Σταθμού Μέρτζιανης, Δημοτικού Διαμερίσματος Μελισσόπετρας Δήμου Κόνιτσας, Νομού Ιωαννίνων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται χερσαίος Συνοριακός Σταθμός Μέρτζιανης στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μελισσόπετρας Δήμου Κόνιτσας Νομού Ιωαννίνων, το καθεστώς του οποίου διέπεται από τις διατάξεις του άρθρ. 9 του ν. 2647/1998 (ΦΕΚ Α΄ 237). Ο Συνοριακός Σταθμός συγκροτείται από τις κατά νόμο αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Περιφέρειας Ηπείρου.
Άρθρο 2 "Το παρόν διάταγμα ισχύει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 4 Μαΐου 2005 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤ [...]"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι χώροι που καταλαμβάνουν συνολικά οι στεγαζόμενες δημόσιες υπηρεσίες καθώς και οι λοιποί βοηθητικοί χώροι αποτυπώνονται στις συνημμένες κατόψεις υπογείου, ισογείου και δώματος του Κτιρίου Ελέγχου Διερχομένων και στο συνημμένο πίνακα εμβαδών. Αθήνα, 4 Μαΐου 2005 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ ΦΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (4)Τροποποίηση των διατάξεων της υπ’ αριθμ. ΠΔ/ΤΕ 2258/ 2.11.1993, όπως ισχύει, περί της γνωστοποίησης των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των συνεταιριστικών τραπεζών στην Τράπεζα της Ελλάδος. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Συνεδρίαση 196/14.4.2005, Θέμα 1) Αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 18 του ν. 2076/1992, όπως ισχύει, σχετικά με την αρμοδιότητα της Τράπεζας της Ελλάδος για την άσκηση εποπτείας, β) την υπ’ αριθμ. ΠΔ/ΤΕ 2246/16.9.1993, όπως ισχύει, σχετικά με την εποπτεία και τον έλεγχο των μεγάλων χρηματοδοτικών ιδρυμάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων και ειδικότερα το κεφ. Γ, παρ. 2α, σύμφωνα με το οποίο τα πιστωτικά ιδρύματα γνωστοποιούν στην Τράπεζα της Ελλάδος τα χρηματοδοτικά ανοίγματα που υπερβαίνουν το 10% των ιδίων κεφαλαίων τους, γ) την υπ’ αριθμ. ΠΔ/ΤΕ 2258/2.11.1993, όπως ισχύει, σχετικά με τον καθορισμό του πλαισίου λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων υπό τη μορφή πιστωτικών συνεταιρισμών του ν. 1667/1986 και ειδικότερα τις διατάξεις του κεφ. Α, παρ. 3α, όπως ισχύουν (τελευταία σχετ. τροποπ. απόφ. ΕΤΠΘ 7/44/7.8.1998), με τις οποίες καθορίστηκε ότι ως προς τη γνωστοποίηση των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των συνεταιριστικών τραπεζών προς τον ίδιο συνεταίρο ή προς ομάδα συνδεδεμένων πελατών εφαρμόζονται οι ανωτέρω διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2246/ 16.9.1993, δ) τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος, αποφάσισε: να τροποποιήσει τις διατάξεις του κεφ. Α παρ. 3α, της ΠΔ/ΤΕ 2258/2.11.1993, όπως ισχύει, και να καθορίσει ότι μειώνεται από ποσοστό 10% σε ποσοστό 5% των ιδίων κεφαλαίων των συνεταιριστικών τραπεζών το όριο γνωστοποίησης στην Τράπεζα της Ελλάδος των μεγάλων χρηματοδοτικών τους ανοιγμάτων. Κατά τα λοιπά οι διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2258/2.11.1993, όπως ισχύουν, παραμένουν αμετάβλητες. Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ο Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο.
2.  
  Τις διατάξεις του άρθρου 29Α~ του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α~) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α~) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α~).
3.  
  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού
4.  
  Την υπ’ αριθμ. 53/16.3.2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, αποφασίζουμε:.
Άρθρο 3 "Στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 4 Μαΐου 2005 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙ [...]"
1.  
  Τις διατάξεις:
 1. της παραγράφου 10 του άρθρου 35 του ν. 3274/2004 «Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού» (Α~ 195),.
 2. του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α~ 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α~ 154) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του ν. 2469/1997 (Α~ 38).
2.  
  Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β~ 527).
3.  
  Την υπ’ αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ 85 από 17.3.2004 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β~ 519).
4.  
  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, προκαλείται επί τον τακτικού προϋπολογισμού και επί του προϋπολογισμού των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α~ βαθμού και των λοιπών νομικών προσώπων διμοσίου δικαίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, ενδεχόμενη ετήσια δαπάνη, από τυχόν απασχόληση κατά την 4η Δεκεμβρίου, ημέρα αργίας για την πόλη της Καρδίτσας, προσωπικού δημοσίων υπηρεσιών και υπηρεσιών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α~ βαθμού και λοιπών νομικών προσώπων διμοσίου δικαίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που λειτουργούν στην πόλη αυτή βάσει νόμου, όλες τις ημέρες του μήνα ή σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση και την ως εκ τούτου καταβολή της προβλεπόμενης για τις εξαιρέσιμες ημέρες, σχετικής αποζημίωσης. Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής, εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα και από την έκδοση υπουργικής απόφασης ή απόφασης του οικείου Δ.Σ., κατά περίπτωση. Η εν λόγω δαπάνη, εφόσον συντελεστεί, θα Επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς των οικείων Υπουργείων, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α~ βαθμού και λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου ή/ και ιδιωτικού δικαίου, κατά περίπτωση.
5.  
  Την υπ’ αριθμ. Δ 60/28.3.2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Οικονομίας & Οικονομικών και του Υπουργού Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, αποφασίζουμε:.
 • Το γεγονός ότι με τις διατάξεις αυτού του Διατάγματος προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δαπάνη ύψους εξήντα χιλιάδων ευρώ, κατ έτος, η οποία αναλύεται στους κατωτέρω κωδικούς, ως εξής: ΚΑΕ 0851 Συντήρηση κτιρίου 3.000 ευρώ ΚΑΕ 0871 Αμοιβές φυσικών προσώπων γενικά 9.000 ευρώ ΚΑΕ 0875 Αμοιβές φυσικών προσώπων για καθαριότητα 18.000 ευρώ ΚΑΕ 1231 Υλικά καθαριότητας 1.000 ευρώ ΚΑΕ 1232 Κατ αποκοπή χορήγημα 5.000 ευρώ ΚΑΕ 1512 Καύσιμα θέρμανσης 24.000 ευρώ
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 (Β~ 527) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
 • Την υπ’ αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ85/17.3.2004 (Β~ 519) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
 • Την υπ’ αριθμ. 27304/17.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β~ 517) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 3 του ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α~ 237).
 • Τη υπ’ αριθμ. Δ 21/27.1.2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των Υπουργών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Δημόσιας Τάξης,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α~ 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α~ 154) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του ν. 2469/1997 (Α~ 38).
 • Την υπ’ αριθμ. 20814/7.6.2001 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών, Γεωργίας και Δημόσιας Τάξης, «Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας των Συνοριακών Σταθμών» (Β~ 796).
 • Την υπ’ αριθμ. 7001/9/16-γ/2003 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 500/Β΄/23.4.2003) για τον καθορισμό της θέσης Μέρτζιανη, ως σημείο εισόδου - εξόδου από τη χώρα.
 • Την υπ’ αριθμ. 2367/2000 απόφαση της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίνεται η οριζοντιογραφία νέας γενικής διάταξης (χωροθέτηση) του έργου «Κατασκευή Συνοριακού Σταθμού Μέρτζιανης».
 • Το υπ’ αριθμ. 5736 /17.10.2003 έγγραφο της Περιφέρειας Ηπείρου, με τα συνημμένα σε αυτό σχεδιαγράμματα που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 565/27.2.2001 απόφαση της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και τον πίνακα εμβαδών των Υπηρεσιών που στεγάζονται στο Συνοριακό Σταθμό Μέρτζιανης.
 • Τη μελέτη εφαρμογής του Κτιρίου Ελέγχου Διερχομένων του έργου «Κατασκευή Συνοριακού Σταθμού Μέρτζιανης» (κατόψεις), που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 565/2001/ 27.2.2001 απόφαση της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1993/2246 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/2246 1993
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1993/2258 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/2258 1993
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/20814 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/20814 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/7001/9/16Γ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/7001_9_16Γ 2003
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/14650/ΔΙΟΕ85 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/14650_ΔΙΟΕ85 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/27304 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/27304 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1667 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1667 1986
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1998/2647 1998
Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. 2004/3274 2004
Ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων για εργασία ή απασχόληση σε προγράμματα ή σπουδές. 2001/107 2001
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 107/2001 (ΦΕΚ 97/τ.Α΄) «Ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων για εργασία ή απασχόληση σε προγράμματα ή σπουδές. 2003/333 2003
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία