Προϋποθέσεις και τρόπος διενέργειας του ελέγχου - Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αποστολή - Αρμοδιότητες
Άρθρο 1
1.  
  Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ) έχει ως αποστολή τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, την παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου των Ελεγκτικών Σωμάτων της Δημόσιας Διοίκησης και τον εντοπισμό φαινομένων διαφθοράς και της κακοδιοίκησης (ν. 3074/ 2002 Α΄ 296).
2.  
  Όπου στο παρόν διάταγμα αναφέρεται ο όρος δημόσια διοίκηση ή δημόσιες υπηρεσίες, νοούνται οι αναφερόμενες στην παρ. 2α του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 (Α΄ 296).
3.  
  Για τις Διεθνείς Σχέσεις ο τίτλος Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης αποδίδεται στα Αγγλικά «General Ιnspectοr οf Ρublic Αdministratiοn» και στα Γαλλικά «Ιnspecteur General de Ι’ Αdministratiοn Ρublique»
Άρθρο 2 "Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (άρθρο 1 του ν.3074/2002 Α΄ 296):"
1.  
  Μπορεί να διατάσσει αυτεπαγγέλτως τη διενέργεια επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και τα ιδιαίτερα Σώματα και Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου: i. των Υπουργείων, ii. των Περιφερειών, iii. των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, iν. των επιχειρήσεων τους, ν. των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, νi. των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, νii. των δημοσίων επιχειρήσεων, νiii. των επιχειρήσεων, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος.
2.  
  Παρακολουθεί τη δράση του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και των ιδιαίτερων Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου της περ. β΄ της παρ. 2 του ιδίου άρθρου. Ειδικότερα παρακολουθεί την πορεία των ελέγχων που διενεργούνται και ενημερώνεται για τα πορίσματα αυτών οποτεδήποτε το ζητήσει.
3.  
  Αξιολογεί το έργο των Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου
4.  
  Μπορεί να διεξάγει ελέγχους, επανέλεγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες:
 1. στο Δημόσιο,
 2. στα ΝΠΔΔ,
 3. στους ΟΤΑ, πρώτου και δεύτερου βαθμού και στις επιχειρήσεις τους,
 4. στα κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου,
 5. στις δημόσιες επιχειρήσεις
 6. στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος
5.  
  Διεξάγει έλεγχο των ετήσιων δηλώσεων οικονομικής κατάστασης («πόθεν έσχες») όλων των μελών των Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου
6.  
  Μπορεί να ελέγχει καταγγελίες οι οποίες υποβάλλονται στο Γραφείο του σχετικά με φαινόμενα κακοδιοίκησης στους φορείς της παρ. 2α του άρθρου 1 του ν.3074/2002 (Α΄ 296) και στα Σώματα και τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου αυτών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Προϋποθέσεις και τρόπος διενέργειας του ελέγχου
Άρθρο 3
1.  
  Στο πλαίσιο της αποστολής του ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης επιλαμβάνεται υποθέσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του κατόπιν καταγγελίας ή αυτεπαγγέλτως με την προϋπόθεση ότι αυτές αναφέρονται σε χρόνο όχι προγενέστερο της τριετίας από τη στιγμή που έλαβε γνώση. Η διερεύνηση των υποθέσεων αυτών γίνεται κατόπιν εντολής του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης με ελέγχους που πραγματοποιούνται ή από τους Βοηθούς του ή από τους Ειδικούς Επιθεωρητές της Υπηρεσίας του ή από τα ιδιαίτερα Σώματα και Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου και Επιθεωρήσεων των δημόσιων υπηρεσιών. Η εντολή ελέγχου από το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης μπορεί να δίδεται και απευθείας σε συγκεκριμένους Επιθεωρητές-Ελεγκτές. Οι έλεγχοι, οι επανέλεγχοι και οι επιθεωρήσεις που πραγματοποιούνται από τα Σώματα και τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου κατόπιν εντολής του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ασκούνται κατά προτεραιότητα.
2.  
  Οι έλεγχοι, οι επανέλεγχοι και οι επιθεωρήσεις ως μηχανισμοί διασφάλισης της νομιμότητας της διοικητικής δράσης στοχεύουν στην αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς και στον καταμερισμό τυχόν ευθυνών, στον έλεγχο της διαχείρισης του δημόσιου χρήματος και στον εντοπισμό των τομέων της δημόσιας διοίκησης που χρειάζονται βελτίωση με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών. Οι έλεγχοι, οι επανέλεγχοι και οι επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα τις αρχές της ακεραιότητας, της εχεμύθειας και της ουδετερότητας.
Άρθρο 4
1.  
  Οι έλεγχοι, οι επανέλεγχοι, οι επιθεωρήσεις και οι έρευνες διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους. Τακτικοί είναι οι προγραμματισμένοι, ενώ έκτακτοι είναι αυτοί που διενεργούνται οποτεδήποτε αυτό κρίνεται επιβεβλημένο και μπορεί να είναι γενικοί ή ειδικοί. Οι γενικοί αφορούν στο σύνολο των λειτουργιών ενός ή περισσότερων φορέων, ενώ οι ειδικοί αφορούν σε συγκεκριμένους τομείς αρμοδιοτήτων ενός ή περισσοτέρων φορέων ή σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Επίσης, οι έλεγχοι μπορεί να είναι δειγματοληπτικοί, με δυνατότητα γενίκευσης, όπου αυτό απαιτείται.
2.  
  Εφ’ όσον το αντικείμενο του ελέγχου είναι σύνθετο ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης μπορεί να συγκροτεί κλιμάκια Επιθεωρητών - Ελεγκτών από δύο ή περισσότερα Σώματα ή Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου, διαφορετικών, ανάλογα με την υπόθεση, ειδικοτήτων και να ορίζει υπεύθυνο σύνταξης της έκθεσης ελέγχου. Στα κλιμάκια αυτά μπορούν να μετέχουν, κατά περίπτωση και Ειδικοί Επιθεωρητές της Υπηρεσίας του.
3.  
  Τα ιδιαίτερα Σώματα και οι Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου των δημόσιων υπηρεσιών οφείλουν να ενημερώνουν το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για την εξέλιξη της διερεύνησης των υποθέσεων, όποτε αυτό τους ζητηθεί
4.  
  Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης μπορεί να θέτει προθεσμία περάτωσης των ελέγχων, επανελέγχων, επιθεωρήσεων και ερευνών που διενεργούνται είτε από την Υπηρεσία του, είτε από τα Σώματα και τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου των δημοσίων υπηρεσιών
5.  
  Μετά το πέρας της διερεύνησης συντάσσεται τεκμηριωμένη έκθεση η οποία υποβάλλεται στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Οι εκθέσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τα κριτήρια ελέγχου που χρησιμοποιήθηκαν, διαπιστώσεις, συμπεράσματα και προτάσεις, να αναγνωρίζουν τα φαινόμενα διαφθοράς, κακοδιοίκησης ή ανεπαρκών υπηρεσιών, να περιέχουν εποικοδομητικές προτάσεις βελτίωσης, καθώς και συγκεκριμένες προτάσεις για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την εξάλειψη των φαινομένων αυτών. Οι εκθέσεις πρέπει να είναι περιεκτικές, σαφείς, κατανοητές, βασισμένες σε στοιχεία και εστιασμένες πρωτίστως, στα αποτελέσματα, αλλά και στις εσωτερικές διαδικασίες. Η επαφή με τον ελεγχόμενο φορέα επαναλαμβάνεται προκειμένου να καταδειχθεί, εάν οι προτάσεις έγιναν δεκτές και υλοποιήθηκαν αποτελεσματικά. Οι εκθέσεις ελέγχου αποτελούν διοικητικά έγγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45) όπως ισχύει κάθε φορά και υπόκεινται στους περιορισμούς του ίδιου άρθρου. Εάν από την έκθεση διαπιστώνεται παράνομη συμπεριφορά ή άλλες παραβάσεις υπαλλήλου, λειτουργού ή οργάνου φορέων της παρ. 2α του άρθρου 1 του ν.3074/2002 (Α΄ 296) που επισύρουν διοικητικές ή ποινικές ευθύνες, αυτές καταγράφονται με ειδική και αιτιολογημένη πρόταση για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης, από το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ή από τα αρμόδια όργανα φορέων αυτών. Αν τα πραγματικά περιστατικά στοιχειοθετούν αξιόποινες πράξεις, συντάσσεται πόρισμα το οποίο διαβιβάζεται, με κάθε πληροφορία και τα σχετικά έγγραφα, στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
6.  
  Κατά τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων όλα τα εμπλεκόμενα όργανα και οι δημόσιες υπηρεσίες οφείλουν να συνεργάζονται και να παραδίδουν άμεσα όλα τα απαραίτητα στοιχεία ή πληροφορίες για τη διεξαγωγή του ελέγχου
7.  
  Η μη χορήγηση των στοιχείων ή των πληροφοριών, η απόκρυψη τους ή η χορήγηση, εν γνώσει, ανακριβών στοιχείων και γενικά η παρακώλυση ή η παραπλάνηση του έργου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, των Βοηθών του και των Ειδικών Επιθεωρητών του, πέρα από ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα
8.  
  Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει να μην ανακοινωθεί το όνομα του και τα άλλα προσωπικά στοιχεία του στη δημόσια υπηρεσία, στην οποία αναφέρεται η καταγγελία. Αν δεν είναι δυνατή η διερεύνηση της υπόθεσης χωρίς την ανακοίνωση του ονόματος του, ο ενδιαφερόμενος ειδοποιείται σχετικά.
Άρθρο 5
1.  
  Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης διεξάγει ο ίδιος ή με τους Βοηθούς του ή τους Ειδικούς Επιθεωρητές ή τα αρμόδια όργανα της παρ. 1 του άρθρου 2, του παρόντος, Ένορκη Διοικητική Εξέταση και σε κάθε περίπτωση μπορεί να ασκήσει ή να διατάξει την άσκηση πειθαρχικής δίωξης ή τη λήψη άλλων διοικητικών μέτρων. Μπορεί επίσης να παραπέμπει υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση πειθαρχικού οργάνου στο αμέσως ανώτερο πειθαρχικό όργανο ασκώντας τα προβλεπόμενα από το νόμο ένδικα μέσα (άρθρο 26 του ν.3200/2003 Α΄ 281 ).
2.  
  Η Ένορκη Διοικητική Εξέταση μπορεί να διενεργηθεί μετά το πέρας ή κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης του ελέγχου ή του επανελέγχου, κατόπιν εντολής του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ή των Προϊσταμένων των Σωμάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου
3.  
  Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι Βοηθοί Γενικοί Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης, οι Ειδικοί Επιθεωρητές, το προσωπικό της Γραμματείας του, οι Επιθεωρητές-Ελεγκτές των Σωμάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου, καθώς και το προσωπικό των υπηρεσιών που με οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκεται στις υποθέσεις για τις οποίες διενεργείται επιθεώρηση ή έλεγχος, έχουν υποχρέωση να ενεργούν σύμφωνα με το ν.2472/1997 (Α΄ 50) ως προς τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των εμπλεκομένων και να διαφυλάσσουν τα διάφορα επαγγελματικά και άλλα απόρρητα στοιχεία που περιήλθαν με οποιοδήποτε τρόπο σε γνώση τους, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η υποχρέωσή τους αυτή εκτείνεται και μετά την αποχώρησή τους από την υπηρεσία και για μία πενταετία, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικός χρόνος από άλλες διατάξεις. Δικαίωμα ανακοινώσεων για θέματα του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης έχει μόνο ο ίδιος, ο Αναπληρωτής του ή Βοηθός του που έχει ειδική εντολή.
Άρθρο 6
1.  
  Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (παρ. 2 η άρθρο 1 του ν.3074/2002 Α΄ 296) συντάσσει ετήσια έκθεση, στην οποία παρουσιάζει τις σημαντικότερες υποθέσεις, που σχετίζονται με φαινόμενα διαφθοράς, κακοδιοίκησης και αδιαφανών διαδικασιών στο χώρο της δημόσιας διοίκησης, αξιολογεί το έργο όλων των Σωμάτων και των Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου και Φορέων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 (Α΄ 296) και διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση λειτουργίας των ανωτέρω Σωμάτων και Υπηρεσιών και για την πλέον εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών και των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Η έκθεση του υποβάλλεται το Μάιο κάθε έτους στον Πρωθυπουργό και στον Πρόεδρο της Βουλής και κοινοποιείται στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης μπορεί να υποβάλλει στον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Βουλής και στον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό, εκθέσεις κατά τη διάρκεια του έτους. Στην έκθεση γίνεται ειδική αναφορά στις περιπτώσεις μη εφαρμογής των προτάσεων του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ή των Σωμάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου από τους ελεγχόμενους φορείς.
Άρθρο 7
1.  
  Τα Σώματα και οι Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου υποχρεούνται να αποστέλλουν στο Γενικό Επιθεωρητή Δημοσίας Διοίκησης τον προγραμματισμό δράσης τους ανά εξάμηνο
2.  
  Αντίγραφα των πορισμάτων ή των εκθέσεων των διενεργούμενων επιθεωρήσεων και ελέγχων υποβάλλονται στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης αμέσως μετά την ολοκλήρωση και κατάθεση τους στην αρμόδια Υπηρεσία
Άρθρο 8
1.  
  Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (παρ. 2 στ. άρθρο 1 του ν.3074/2002 Α΄ 296) συγκαλεί το Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου (Σ.Ο.Ε.Ε.) και προεδρεύει αυτού. Οι επικεφαλής των Σωμάτων και των Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου υποβάλλουν κατά τη μηνιαία συνεδρίαση του Σ.Ο.Ε.Ε. πίνακες στους οποίους παρουσιάζονται περιληπτικά οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι που εκκρεμούν και το στάδιο στο οποίο βρίσκονται, καθώς και όσοι έχουν περατωθεί. Τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης από τα Σώματα και τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου και ενδιάμεσα των συνεδριάσεων του Σ.Ο.Ε.Ε., εφόσον τους ζητηθούν.
Άρθρο 9
1.  
  Στα πλαίσια του ελέγχου από το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης των ετήσιων δηλώσεων οικονομικής κατάστασης («πόθεν έσχες») όλων των μελών των Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου, κατά τις διατάξεις της παρ. 2 ε του άρθρου 1 του ν.3074/2002 (Α΄ 296) αποστέλλονται στο Γραφείο του τα σχετικά έντυπα κατά τις κείμενες διατάξεις, σε χρονικό διάστημα που καθορίζεται από τον ίδιο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Οργάνωση και Λειτουργία του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης
Άρθρο 10
1.  
  Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης προΐσταται της υπηρεσίας, κατευθύνει και συντονίζει το έργο της
2.  
  Το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης επικουρούν στην άσκηση του έργου του οι Βοηθοί του, στους οποίους μπορεί να αναθέτει καθήκοντα της αρμοδιότητάς του και ιδίως την εποπτεία των ελέγχων, επανελέγχων, επιθεωρήσεων και ερευνών τις οποίες έχει διατάξει, καθώς και τη διερεύνηση συγκεκριμένων υποθέσεων, θέτοντας προθεσμία περάτωσης της διερεύνησης της υπόθεσης
3.  
  Η υποστήριξη του έργου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και των Βοηθών του παρέχεται από Ειδικούς Επιθεωρητές
4.  
  Οι Ειδικοί Επιθεωρητές διεξάγουν επίσης με εντολή του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ή των Βοηθών του, ελέγχους, επανέλεγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες κατά το άρθρο 1 του ν.3074/2002 (Α΄ 296) και εκτελούν καθήκοντα ειδικών ανακριτικών υπαλλήλων.
5.  
  Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης:
 1. Συντονίζει και εποπτεύει το έργο των Βοηθών του και μπορεί να ορίζει τους τομείς δραστηριότητας τους
 2. Εποπτεύει, κατευθύνει και αξιολογεί τους Ειδικούς Επιθεωρητές και το προσωπικό της Γραμματείας
 3. Μπορεί να τοποθετεί τους Ειδικούς Επιθεωρητές σε συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας
 4. Είναι πειθαρχικός Προϊστάμενος των Ειδικών Επιθεωρητών και του προσωπικού της Γραμματείας και μπορεί να επιβάλει ποινή επίπληξης ή προστίμου ίσου με τις αποδοχές ενός μηνός.
 5. Έχει, επίσης, τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τον Υπαλληλικό Κώδικα για το μόνιμο και επί θητεία προσωπικό και από το π.δ. 410/88 (Α΄ 191) για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, όπως ισχύει κάθε φορά.
 6. Είναι διατάκτης των δαπανών και αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στον οποίο εγγράφονται υπό ίδιο φορέα οι απαιτούμενες πιστώσεις
6.  
  Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης ορίζει ως αναπληρωτή του, κατά περίπτωση, έναν από τους Βοηθούς του
7.  
  Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, οι Βοηθοί του, οι Ειδικοί Επιθεωρητές, καθώς και το προσωπικό της Γραμματείας εφοδιάζονται για όλη τη διάρκεια της θητείας τους με υπηρεσιακές ταυτότητες που αποδεικνύουν την ιδιότητά τους
Άρθρο 11
1.  
  Στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης λειτουργεί Γραμματεία το επίπεδο της οποίας ορίζεται σε Διεύθυνση. Η Γραμματεία είναι αρμόδια για τη διοικητική οργάνωση και λειτουργία της υπηρεσίας, την οικονομική της διαχείριση, τη λειτουργία του μηχανογραφικού της συστήματος και την εν γένει εύρυθμη λειτουργία της. Ειδικότερα η Γραμματεία είναι αρμόδια για: Την υποστήριξη του έργου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Τις διαδικασίες στελέχωσης, εκπαίδευσης και ανάπτυξης του πάσης φύσεως προσωπικού της Υπηρεσίας. Την τήρηση του πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων και του εμπιστευτικού πρωτοκόλλου υποθέσεων της αρμοδιότητας του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Τη διακίνηση της αλληλογραφίας και την αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων. Τη βεβαίωση της ακρίβειας αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων, καθώς και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Το χειρισμό των θεμάτων που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση του πάσης φύσεως προσωπικού της υπηρεσίας. Τις διαδικασίες σύνταξης του ετήσιου προϋπολογισμού και την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων που εκάστοτε προβλέπονται, καθώς και την ευθύνη εκτέλεσης του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Την εκκαθάριση των αποδοχών και λοιπών απολαβών και αποζημιώσεων του πάσης φύσεως προσωπικού της υπηρεσίας. Την εκτίμηση και καταγραφή των πάσης φύσεως αναγκών της υπηρεσίας σε έπιπλα, γραφική ύλη, αναλώσιμα είδη, μηχανογραφικό εξοπλισμό, είδη αυτοματισμού γραφείου και λοιπά υλικά και την προώθηση των απαιτούμενων διαδικασιών. Τη διαχείριση όλων των οικονομικών θεμάτων και την εκτέλεση των πάσης φύσεως προμηθειών, καθώς και τη διαχείριση δαπανών και την είσπραξη εσόδων. Τη διαχείριση του υλικού (αγορά, μίσθωση, παραλαβή, καταχώριση, αποθήκευση, διανομή). Την ανάθεση εργασιών και την παρακολούθηση της εκτέλεσης τους. Την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων. Τη μέριμνα για τη συγκρότηση και λειτουργία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 1 του ν.3074/2002 (Α΄ 296), που προστέθηκε με το άρθρο 26 παρ. 4 του ν.3200/2003 (Α΄ 281). Τη διοικητική μέριμνα που αφορά στην ασφάλεια, στην καθαριότητα και στην ευταξία των γραφείων της υπηρεσίας. Το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη συντήρηση των μηχανογραφικών εφαρμογών, τη λειτουργία του μηχανογραφικού εξοπλισμού και τη στήριξη του ηλεκτρονικού συστήματος. Την επιμέλεια και το συντονισμό της εκτύπωσης της ετήσιας έκθεσης. Τη σύγκληση και τη γραμματειακή υποστήριξη του Σ.Ο.Ε.Ε. Την οργάνωση της επικοινωνίας με τους πολίτες, τα Σώματα και τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου, δικαστικές αρχές, τους φορείς του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Τη λειτουργία Βιβλιοθήκης. Την οργάνωση των Δημόσιων και Διεθνών Σχέσεων της υπηρεσίας. Την έκδοση ενημερωτικών εντύπων και καταχωρίσεων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Τη διοργάνωση συναντήσεων - συνεδρίων. Τη συμμετοχή εκπροσώπων της υπηρεσίας σε συναντήσεις - συνέδρια στο εσωτερικό και εξωτερικό. Την εκτέλεση κάθε άλλης σχετικής, με το αντικείμενο της υπηρεσίας, εργασίας. Στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παρ. 2 περ. δ και της παρ. 7 εδ. τελευταίο του άρθρου 1 του ν.3074/2002 «Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 296), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 26 του ν.3200/2003 «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, Ίδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 281).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν.1558/1985 (Α΄ 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν.2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του ν.2469/1997(Α΄ 38).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107).
 • Την υπ’ αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄ 519).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. Δ 63/30.3.2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/14650/ΔΙΟΕ85 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/14650_ΔΙΟΕ85 2004
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 1999/2690 1999
Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις. 2002/3074 2002
Τροποποιήσεις του Ν. 1388/1983 «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης», ίδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις. 2003/3200 2003
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/410 1988
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία