ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/78

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-05-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-05-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-05-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ/τος 390/1995 Καθορισμός προσόντων και προϋποθέσεων για την εκλογή ή εξέλιξη σε θέση Διδακτικού Ερευνητικού προσωπικού του Τμήματος Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή και δημοσιεύσεων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στα γνωστικά αντικείμενα του άρθρου 1 του π.δ. 390/1995 (Α΄ 217) προστίθεται και το γνωστικό αντικείμενο του Θεατρικού Φωτισμού.
2.  
  Η περ. 2 του άρθρου 2 του ως άνω π.δ/τος αντικαθίσταται ως ακολούθως: Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου το καλλιτεχνικό έργο ενός υποψηφίου είναι ιδιαιτέρως υψηλής στάθμης και έχει τύχει καθολικής αναγνώρισης στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, είναι δυνατή η εκλογή ή η εξέλιξη κατά τις προηγούμενες παραγράφους χωρίς τον περιορισμό του απαιτούμενου ελαχίστου χρόνου εκπαιδευτικής πείρας ή αυτοδύναμης διδασκαλίας, ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της εισηγητικής επιτροπής και εφόσον ληφθεί ειδική απόφαση με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των εκλεκτόρων ως προς τη συνδρομή των λόγων που επιβάλλουν την κατάταξη της συγκεκριμένης περίπτωσης μεταξύ των προαναφερομένων ειδικών περιπτώσεων..
Άρθρο 2
1.  
  Οι ρυθμίσεις του προηγούμενου άρθρου ισχύουν για μεταβατικό διάστημα μέχρι 31 Αυγούστου 2010. Όσοι υποψήφιοι για κατάληψη θέσεων ΔΕΠ κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα, τούτο αποτελεί ουσιαστικό προσόν και υπερέχει όλων των άλλων τίτλων που αναφέρονται στο παρόν διάταγμα.
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 14 παρ. 8 του ν. 1268/1982 (Α΄ 87), όπως αναδιατυπώθηκε με το εδάφιο η της παρ. 6 του άρθρου 79 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) και των άρθρων 45 παρ. 16 και 50 παρ. 1 του ιδίου ν. 1268/1982. β) του άρθρου 29 Α΄ του ν. 1558/1985 όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του ν. 2469/ 1997 (Α΄ 38).
 • Της υπ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 608).
 • Της γνώμης της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση 102/ 6.12.2004).
 • Το γεγονός ότι από την έκδοση του Διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ αριθμ. 59/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/37876/ΣΤ5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/37876_ΣΤ5 2004
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Καθορισμός προσόντων και προϋποθέσεων για την εκλογή ή εξέλιξη σε θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόν[...]" 1995/390 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία