ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/79

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-05-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-05-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-05-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 323/98 (Α΄ 219) Στατιστικές έρευνες που διενεργούνται στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 96/16/ΕΚ του Συμβουλίου και εκτέλεση της υπ αριθμ. 97/80/ΕΚ απόφασης της Επιτροπής, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2003/107/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Με το παρόν διάταγμα τροποποιούνται διατάξεις του π.δ. 323/1998 (Α΄ 219) σχετικά με τις στατιστικές έρευνες που διενεργούνται στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2003/107/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε αριθμ. L 7 της 13.1.2004 σελίδα 40).
Άρθρο 2 "(Άρθρο 1 της Οδηγίας 2003/107/Ε.Κ) Το π.δ. 323/1998 τροποποιείται ως εξής:"
1.  
  Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:
 1. στην παράγραφο 1β) προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
 2. 4. την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη των κύριων γαλακτοκομικών προϊόντων σύμφωνα με την καταλληλότερη μέθοδο μέτρησης ή εκτίμησης, ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία των δεδομένων.
2.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: Η Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης ανακοινώνει ετησίως στην Επιτροπή μεθοδολογικές πληροφορίες που αφορούν τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 παράγραφος 1, σύμφωνα με τυποποιημένο ερωτηματολόγιο που καταρτίζει η Επιτροπή
3.  
  Στο άρθρο 7, η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:
 1. στο στοιχείο β) διαγράφεται η δεύτερη περίπτωση
 2. το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
 3. γ) τον Σεπτέμβριο του έτους που ακολουθεί το έτος της ημερομηνίας αναφοράς, τα αποτελέσματα που αναφέρονται στο άρθρο 2 σημείο 2 και στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο 5) και στοιχείο γ)
5.  
  την ποσότητα αγελαδινού γάλακτος που παράγεται από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε περιφερειακή βάση (εδαφική μονάδα ΝUΤS 2) σύμφωνα με την καταλληλότερη μέθοδο μέτρησης ή εκτίμησης, ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία των δεδομένων
 1. η παράγραφος 2 καταργείται
Άρθρο 3 "(Άρθρο 2 της Οδηγίας 2003/107/ΕΚ)"
1.  
  Το παρόν διάταγμα αρχίζει να ισχύει από την 31η Μαρτίου 2004. Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου (Α΄ 34), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν.1892/1990 (Α΄ 101) και του άρθρου 4 του ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 παράγρ. 4 του ν. 1440/1984 (Α΄70) και τροποποιήθηκε τελικώς με το άρθρο 22 του ν. 2789/2000 (Α΄ 21). β) του άρθρου 29 Α του ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα (Α΄ 134), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παραγρ. 2α του ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις υπ αριθμ. 231/2004 και 34/2005 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
Στατιστικές έρευνες που διενεργούνται στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 96/16/Ε.Κ. του Συμβουλίου και εκτέλεση της αριθμ. 97/80/Ε.Κ. Απόφασης της Επιτροπής . 1998/323 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία