ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/8

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-01-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-01-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-01-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ.894/1981 (226 Α΄) όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ.296/1985 (109 Α΄) «Περί της παρεχομένης εις τους ασφαλισμένους του Οίκου Ναύτου προστασίας».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Δικαιούχοι Προστασίας"
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 2 του Π.Δ. 894/1981 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Π.Δ. 296/1985 αντικαθίσταται ως εξής: 8 Οι σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού κατά το χρόνο της φοίτησής τους.
Άρθρο 2 "Μέλη οικογένειας"
1.  
  Τα εδάφια β και γ της παρ. 1 του άρθρου 5 του Π.Δ. 894/1981 όπως αντικαταστάθηκαν με το εδάφιο β της παρ. 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 296/1985 αντικαθίστανται ως εξής: 1 Τα παιδιά που δεν συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους καθώς και αυτά που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους και έως το 21ο έτος εφόσον είναι άνεργα
2.  
  Το εδάφιο δ της παρ.1 του άρθρου 5 του Π.Δ. 894/1981 όπως αντικαταστάθηκε με το εδάφιο δ της παρ. 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 296/1985 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Τα έγγαμα ή άγαμα ανίκανα για εργασία παιδιά που έχουν διαρκή σωματική ή πνευματική αναπηρία
Άρθρο 3 "Ειδικά σκευάσματα και φαρμακευτικό υλικό"
1.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 894/1981 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 296/1985 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 2 Δεν περιλαμβάνονται στην παρεχόμενη προστασία και ως εκ τούτου δεν αναγνωρίζονται δαπάνες, που αφορούν στην προμήθεια μεταλλικών ποσίμων υδάτων, καλλυντικών, διαιτητικών προϊόντων και παιδικών τροφών Εξαιρετικώς χορηγούνται 1 σκευάσματα ειδικής διατροφής για πρόωρα νεογνά ή για τους ασθενείς των οποίων έχει διαταραχθεί η αφομοίωση ή ο μεταβολισμός και κρίνονται απολύτως αναγκαία για τη διαιτητική τους αγωγή, 2 διαγνωστικές δοκιμασίες αυτοπροσδιορισμού παθολογικών ευρημάτων στο αίμα και στα ούρα, 3 αναλώσιμο υγειονομικό υλικό συνήθους χρήσης Οι περιπτώσεις των νόσων για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται η χρήση των ως άνω εξαιρετικώς χορηγουμένων ειδών, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας ύστερα από πρόταση του Δ.Σ./Ο.Ν. Τα είδη, η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά χορήγησης αυτών καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ./Ο.Ν.
Άρθρο 4 "Βιβλιάρια προστασίας"
1.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 8 του Π.Δ. 894/1981 αντικαθίσταται ως εξής: 2 Προκειμένου για συνταξιούχους, τα βιβλιάρια προστασίας εκδίδονται με την προσκόμιση της οριστικής πράξης συνταξιοδότησης από το ΝΑΤ και ισχύουν επ’ αόριστον Η θεώρηση είναι υποχρεωτική σε κάθε περίπτωση μεταβολής της οικογενειακής τους κατάστασης.
2.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 20 του Π.Δ. 894/1981 όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 18 του Π.Δ. 296/1985 αντικαθίσταται ως εξής: Τα βιβλιάρια προστασίας των περιπτώσεων της μη διακοπτόμενης προστασίας, όπως και τα βιβλιάρια του προσωπικού της Πλοηγικής Υπηρεσίας θεωρούνται υποχρεωτικώς ανά διετία
Άρθρο 5 "Τοπικά όρια προστασίας"
1.  
  Το άρθρο 10 του Π.Δ. 894/1981 όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 7 του Π.Δ. 296/1985 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1 Η προβλεπόμενη από το παρόν Π.Δ. προστασία παρέχεται στους προστατευόμενους του Ο.Ν. που κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν στην Ελλάδα. 2 Για νοσηλεία των ασφαλισμένων του Οίκου Ναύτου στο εξωτερικό εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.2716/1999 οι Υπουργικές Αποφάσεις που ήδη ισχύουν αλλά και εκείνες που θα εκδοθούν στο μέλλον κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 39 του Ν.1759/1988. 3 Οι δαπάνες που αναγνωρίζονται και καταβάλλονται στους ασφαλισμένους του Ο.Ν. που νοσηλεύονται στο εξωτερικό βάσει των διατάξεων της ανωτέρω παραγράφου είναι 1 Το σύνολο των δαπανών νοσηλείας του ασθενούς, ο οποίος νοσηλεύθηκε είτε ως εσωτερικός, είτε ως εξωτερικός ασθενής, όπως επίσης και το σύνολο της δαπάνης νοσηλείας του δότη στις περιπτώσεις μεταμοσχεύσεων. 2 Το αντίτιμο της δαπάνης των εισιτηρίων μετάβασης και επιστροφής του ασθενούς, του συνοδού αυτού, εφ’ όσον η ύπαρξή του κριθεί αναγκαία από τις ειδικές Υγειονομικές Επιτροπές, όπως επίσης και του δότη στις περιπτώσεις μεταμοσχεύσεων Σε περίπτωση θανάτου καταβάλλεται και η δαπάνη συντήρησης και μεταφοράς της σορού Δεν αναγνωρίζονται δαπάνες μετάβασης και επιστροφής στην περίπτωση ασφαλισμένου, ευρισκομένου στο εξωτερικό και λόγω βίαιου, αιφνίδιου ή αναπότρεπτου συμβάντος ασθένησε και νοσηλεύθηκε σε νοσοκομείο της χώρας όπου βρισκόταν. 3 Ημερήσια έξοδα διαμονής και διατροφής του ασθενούς κατά το χρόνο της εξωνοσοκομειακής του νοσηλείας, του συνοδού κατά τη διάρκεια νοσηλείας του ασθενούς εντός και εκτός του θεραπευτηρίου και του δότη κατά τη διάρκεια της εξωνοσοκομειακής νοσηλείας του Ο αναγκαίος χρόνος για εξωνοσοκομειακή παραμονή ασθενούς και δότη καθορίζεται από το θεραπευτήριο, με ανώτατο όριο αναγνωρισμένο από τον Ο.Ν. αυτό των τριάντα (30) ημερών Το ύψος της ημερήσιας δαπάνης για διαμονή και διατροφή θα είναι αυτό που καθορίζεται κάθε φορά για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου. 4 Τα δικαιολογητικά, τα οποία απαιτούνται για την καταβολή των ανωτέρω δαπανών είναι τα εξής 1 Ιστορικό νοσηλείας ή βεβαίωση του θεράποντα ιατρού στις περιπτώσεις εξωνοσοκομειακής περίθαλψης. 2 Αναλυτικοί λογαριασμοί νοσηλείας σε πρωτότυπα τιμολόγια. 3 Πρωτότυπες εξοφλητικές αποδείξεις των ανωτέρω τιμολογίων ή πρωτότυπα εξοφλημένα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών. 4 Πρωτότυπες εξοφλητικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών από εργαστηριακούς εξωτερικούς ιατρούς ή εξωτερικά εργαστήρια παρακλινικών εξετάσεων. 5 Αποκόμματα εισιτηρίων μεταφορικών μέσων, μετάβασης και επιστροφής Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, πλην των εισιτηρίων, πρέπει να είναι θεωρημένα από την αρμόδια Προξενική Αρχή και σε περίπτωση που δεν υπάρχει Προξενική Αρχή από την αρμόδια Αστυνομική ή άλλη Δημόσια Αρχή και επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα. 5 Με απόφαση του Δ.Σ./Ο.Ν. και έγκριση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας για διευκόλυνση των ασφαλισμένων, δύναται ο Ο.Ν. σε ειδικές περιπτώσεις να αναλαμβάνει την απ’ευθείας πληρωμή των δαπανών νοσηλείας στα θεραπευτήρια του εξωτερικού με τη συνδρομή των οικείων Προξενικών Αρχών Προϋπόθεση για τα ως άνω είναι η προσκόμιση από το Νοσηλευτικό Κέντρο του εξωτερικού βεβαίωσης για το κόστος και το χρόνο νοσηλείας εντός και εκτός του Νοσηλευτικού Κέντρου Με την αυτή διαδικασία παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής στους ασφαλισμένους μέρους των πιθανολογούμενων δαπανών μετάβασης και επιστροφής, όπως επίσης και των εξόδων διαμονής του ασθενούς, συνοδού και τυχόν δότη. 6 Εάν το περιστατικό ασθενείας αντιμετωπίζεται μεν σε χώρα της Ευρώπης, αλλά ο ασφαλισμένος επιθυμεί να νοσηλευθεί σε άλλη, μη Ευρωπαϊκή χώρα, τότε ο Ο.Ν. βαρύνεται μόνο με το 30% των δαπανών νοσηλείας, των εξόδων ταξιδιού και διαμονής όπως καθορίζονται στην παρ. 3 εδάφια (β) και (γ) του παρόντος άρθρου .
Άρθρο 6 "Νοσοκομειακή περίθαλψη"
1.  
  Τα άρθρα 13 και 16 του Π.Δ. 894/1981 όπως τροποποιήθηκαν από τα άρθρα 11 και 14 αντίστοιχα του Π.Δ. 296/1985, αντικαθίστανται ως ακολούθως: 1 Η νοσοκομειακή περίθαλψη περιλαμβάνει την εν γένει ενδιαίτηση του ασθενούς κάθε ιατρική και φαρμακευτική αγωγή, πάσης φύσεως εργαστηριακές εξετάσεις, μοσχεύματα, βηματοδότες και εν γένει υλικά απαραίτητα στις χειρουργικές επεμβάσεις Η περίθαλψη παρέχεται στα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., σε δημοσίου χαρακτήρα Νοσοκομεία, σε νοσοκομεία του Ι.Κ.Α. καθώς και σε συμβεβλημένες με τον Ο.Ν. ιδιωτικές κλινικές. 2 Για τη νοσοκομειακή περίθαλψη της ανωτέρω παραγράφου απαιτείται η έκδοση από την Υγειονομική Υπηρεσία Οίκου Ναύτου (Υ.Υ.Ο.Ν.) δελτίου παραπομπής με την προσκόμιση γνωμάτευσης του θεράποντα ιατρού, πριν από την εισαγωγή ή κατά τη διάρκεια της νοσηλείας και προ της εξόδου του ασφαλισμένου από το Νοσοκομείο Για την εισαγωγή σε συμβεβλημένες με τον Ο.Ν. ιδιωτικές κλινικές απαιτείται δελτίο παραπομπής από την Υ.Υ.Ο.Ν. με την προσκόμιση γνωμάτευσης του θεράποντα ιατρού, πριν την εισαγωγή ή εντός δύο (2) ημερών από την εισαγωγή στις περιπτώσεις επείγοντος περιστατικού. 3 Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η νοσηλεία σε μη συμβεβλημένες με τον Ο.Ν. Ιδιωτικές Κλινικές στις εξής περιπτώσεις 1 Εφ’ όσον πρόκειται μόνο για χειρουργικές επεμβάσεις, 2 Για νοσηλείες επι επείγοντος περιστατικού ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις περιέχουσες άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του ασθενούς και εφόσον το νοσηλευτικό κέντρο, ευρίσκεται απολύτως πλησίον της κατοικίας του ασθενούς ή του εκτάκτου συμβάντος και 3 για παραμονή προώρων νεογνών σε θερμοκοιτίδα ή τμήμα προώρων Ειδικότερα αναγνωρίζονται και καταβάλλονται τα εξής Ι. Για τις περιπτώσεις του εδαφίου (α) και (β) καταβάλλονται τα αντίστοιχα οριζόμενα ποσά σύμφωνα με το Κρατικό Τιμολόγιο Ιδιωτικών Κλινικών, όπως αυτό κάθε φορά καθορίζεται στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Οικονομίας και Οικονομικών Οι ημέρες νοσηλείας για τις παραπάνω περιπτώσεις είναι όπως προβλέπονται στις εκάστοτε αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΙΙ Για τις περιπτώσεις του εδαφίου (γ) καταβάλλονται τα εκάστοτε οριζόμενα από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συμβατικά νοσήλια. 4 Σε ειδικές περιπτώσεις ανάγκης επιτρέπεται η απασχόληση νυχτερινής αποκλειστικής νοσοκόμας, κατόπιν εγκρίσεως του ελεγκτού ιατρού Ο.Ν., για χρονικό διάστημα μέχρι 20 νύκτες .
Άρθρο 7 "Παροχές σε χρήμα"
1.  
  Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 15 του Π.Δ. 894/1981 όπως αντικαταστάθηκαν από τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 13 του Π.Δ. 296/1985 και η παρ. 8 του άρθρου 13 του Π.Δ. 296/1985 αντικαθίστανται ως ακολούθως: 2 Παρέχεται μηνιαίο επίδομα «οίκοι περίθαλψης» σε ασφαλισμένους του Ο.Ν. οι οποίοι πάσχουν από καρκίνο τελικού σταδίου, ακρωτηριασμό αμφοτέρων των άνω ή κάτω άκρων, πλήρη τύφλωση, σχιζοφρένεια, παρανοϊκή ψύχωση, ΑΙDS, ημιπληγία με πλήρη παράλυση των άκρων (πλην τετραπληγίας, παραπληγίας), απομυελινωτικές νόσους τελικού σταδίου, μεσογειακή αναιμία και υπόκεινται σε αποσιδήρωση, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια Το επίδομα αυτό χορηγείται με την προσκόμιση στην αρμόδια Επιτροπή της Υ.Υ.Ο.Ν. γνωμάτευσης αντίστοιχης Κλινικής Δημόσιου Νοσοκομείου για τη νόσο και απόφαση του Δ.Σ./Ο.Ν. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η χρονική διάρκεια καταβολής του, που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία Με τη λήξη της πενταετίας η κάθε περίπτωση επανεξετάζεται Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση του Δ.Σ./Ο.Ν. η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας Η καταβολή του επιδόματος αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα νοσηλείας του δικαιούχου σε νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική και εφόσον η νοσηλεία του υπερβαίνει τις 30 ημέρες. 2 Οι παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 15 του Π.Δ. 894/1981 όπως αντικαταστάθηκαν από τις παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 13 του Π.Δ. 296/1985 αντίστοιχα, αντικαθίστανται ως ακολούθως:« 1 Προκειμένου για την ειδική αγωγή σε εκπαιδευτήρια, οικοτροφεία ή θεραπευτήρια των σωματικά ή νοητικά ανάπηρων ή δυσπροσάρμοστων παιδιών των ασφαλισμένων του Ο.Ν. καταβάλλονται οι δαπάνες μεταφοράς, φοίτησης και νοσηλείας ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, μετά από γνωμάτευση της Υ.Υ.Ο.Ν. και σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που ισχύουν κάθε φορά για τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς αρμοδιότητας του Υπουργείου αυτού. 2 Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η παροχή της ειδικής αγωγής του παραπάνω εδαφίου, με γνωμάτευση της ίδιας επιτροπής παρέχεται ανεξαρτήτως ηλικίας, μηνιαίο επίδομα «οίκοι ενδιαίτησης και περίθαλψης» Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται στην αρχή κάθε έτους με απόφαση του Δ.Σ./Ο.Ν., η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας και δεν μπορεί να υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσό των δαπανών νοσηλείας του παραπάνω εδαφίου, όπως αυτό προβλέπεται από τις αντίστοιχες αποφάσεις του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας .
3.  
  Στο τέλος του εδαφίου (α) της παρ. 2 του άρθρου 19 του Π.Δ. 894/1981 όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 17 του Π.Δ. 296/1985 προσθέτονται τα εξής: «Το επίδομα ασθενείας καταβάλλεται, υπό τις αυτές προϋποθέσεις, στους εν ενεργεία ναυτικούς στις περιπτώσεις καταγμάτων, όταν η περίθαλψη έλαβε χώρα αυθημερόν σε εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκομείων ή Κλινικών».
Άρθρο 8 "Πρόσθετη περίθαλψη"
1.  
  Το άρθρο 17 του Π.Δ. 894/1981, όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το άρθρο 15 του Π.Δ. 296/1985, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1 Η πρόσθετη περίθαλψη παρέχεται μετά από γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού και έγκριση της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Οίκου Ναύτου (Υ.Υ.Ο.Ν.) και περιλαμβάνει (1) Ηλεκτροθεραπεία, μηχανοθεραπεία, φυσικοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχοθεραπεία (2) Ομματοϋάλια, πρισματικά γυαλιά, φακούς επαφής, θεραπευτικούς φακούς επαφής, ενδόφθαλμους φακούς, τεχνητούς οφθαλμούς, ακουστικά βαρηκοΐας (3) Όλα τα ορθοπεδικά είδη που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του Κρατικού Εργοστασίου κατασκευής ορθοπεδικών ειδών, τεχνητά μέλη, τεχνητές κόμες, τεχνητούς μαστούς, αναπηρικά αμαξίδια Δεν χορηγούνται αναπηρικά κρεβάτια και αεροστρώματα (4) Οδοντοστοιχίες. 2 Η αντικατάσταση των ειδών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο γίνεται κατά τη διαδικασία της παραγράφου 1 και εφόσον έχει παρέλθει από την προηγούμενη χορήγηση χρονικό διάστημα 1 έξι μηνών στην περίπτωση κηλεπιδέσμων και ελαστικών περικνημίδων, 2 ενός έτους στην περίπτωση πελμάτων, ορθοπεδικών υποδημάτων, ζωνών, κρυστάλλων ομματοϋαλίων, πρισματικών κρυστάλλων, θεραπευτικών φακών επαφής και φακών επαφής. 3 τριών ετών στην περίπτωση οδοντοστοιχιών, ακουστικών βαρηκοΐας, σκελετών ομματοϋαλίων, προσθέτων τεχνητών μελών, τεχνητών κομών, τεχνητών μαστών και λοιπών ορθοπεδικών ειδών, 4 πέντε ετών στην περίπτωση αναπηρικών αμαξιδίων Με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ν. μετά από εισήγηση της Υ.Υ.Ο.Ν. καθορίζονται τα είδη πρόσθετης περίθαλψης, τα οποία χορηγούνται εφάπαξ. 3 Δεν απαιτείται η παρέλευση του χρονικού διαστήματος που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στην περίπτωση αντικατάστασης 1 Ορθοπεδικών υποδημάτων, κρυστάλλων ομματοϋαλίων, πρισματικών κρυστάλλων, θεραπευτικών φακών επαφής, φακών επαφής, τεχνητών μελών και λοιπών ορθοπεδικών ειδών στα τέκνα ασφαλισμένων ηλικίας έως και 18 ετών. 2 Κρυστάλλων ομματοϋαλίων σε ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε επέμβαση καταρράκτη Για τις ως άνω περιπτώσεις απαιτείται γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού και έγκριση της Υ.Υ.Ο.Ν. 4 Για την προμήθεια των ειδών πρόσθετης περίθαλψης ο Οίκος Ναύτου επιβαρύνεται με τη δαπάνη που προβλέπεται από τον κατάλογο του κρατικού εργοστασίου κατασκευής ορθοπεδικών ειδών και από το Κρατικό Τιμολόγιο Για τα είδη που δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις κοστολογήσεις η δαπάνη με την οποία επιβαρύνεται ο Ο.Ν. καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για έγκρισή τους καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ./Ο.Ν., μετά από αιτιολογημένη γνώμη της Υ.Υ.Ο.Ν. Το ανώτατο όριο δαπάνης προμήθειας των ειδών αυτών καθορίζεται ετησίως με απόφαση του Δ.Σ./Ο.Ν., εγκρινομένης από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές χορήγησης των ειδών αυτών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς του Δημοσίου και του ΙΚΑ Δαπάνες επιδιόρθωσης των ειδών της πρόσθετης περίθαλψης βαρύνουν τον Ο.Ν. μετά από γνωμάτευση της ΥΥΟΝ .
Άρθρο 9 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Καταργείται το εδάφιο ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Π.Δ.296/1985 (109 Α΄).
Άρθρο 10 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει ένα μήνα μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις με υπ’αριθμ. 4579/37/20.12.2000 & 4698/15/ 23.6.2004 προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύτου.
 • Τις διατάξεις του Ν.2737/1999 (174 Α΄) «Μεταμοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων και άλλες διατάξεις».
 • Το άρθρο 29 Α του Ν. 1558/1985 (137 Α΄) «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (154 Α΄) όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (38 Α΄).
 • Το άρθρο 22 του Ν. 2362/1995 (247 Α΄) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
 • Το Π.Δ 81/2002 (Α΄ 57) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».
 • Τη με υπ’αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.2004 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (519 Β΄) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
 • Τη με υπ’αριθμ. 355/13.9.2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.
 • Το γεγονός ότι από τις προτεινόμενες διατάξεις, σύμφωνα με την αναλογιστική μελέτη, εκτιμάται αύξηση δαπάνης κατά τριακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες εξακόσια (329.600, 00) ΕΥΡΩ για το πρώτο έτος εφαρμογής και σε 329.940, 00, 330.140, 00, 329.810, 00, 328.980, 00 και 327.740, 00 ΕΥΡΩ αντίστοιχα για τα επόμενα πέντε έτη, σε βάρος του προϋπολογισμού του Οίκου Ναύτου (ΚΑΑΝ), που θα καλυφθούν από τις πιστώσεις που θα εγγραφούν στους σχετικούς κωδικούς των αντίστοιχων ετών.
 • Τις με υπ’αριθμ. 566/8.10.2002, 78/20.2.2004 και 279/9.11.2004 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
 • Το άρθρο 5 του Ν. 6002/1934 (37 Α΄) «Περί προστασίας των ανέργων εργατών θαλάσσης και των οικογενειών αυτών» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 318/1976 (111 Α΄).
 • Το άρθρο 2 του Α.Ν. 816/1948 (257 Α΄) «Περί επεκτάσεως της υπό του Ν.6002/1934 παρεχομένης ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής προστασίας και εις τας οικογενείας των εργαζομένων ναυτικών» που κυρώθηκε με το Ν. 978/1949 (120 Α΄).
 • Το άρθρο 39 του Ν. 1759/1988 (50 Α΄) «Ασφαλιστική κάλυψη ανασφάλιστων ομάδων, βελτίωση της κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας και άλλες διατάξεις».
 • Το άρθρο 73 του Ν.2084/1992 (165 Α΄) «Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις».
 • Το άρθρο 27 του Ν.2716/1999 (96 Α΄) «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις».
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/14650/ΔΙΟΕ85 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/14650_ΔΙΟΕ85 2004
ΝΟΜΟΣ 1934/6002 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1934/6002 1934
ΝΟΜΟΣ 1949/978 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1949/978 1949
ΝΟΜΟΣ 1976/318 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/318 1976
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1759 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1759 1988
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1992/2084 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις, 1999/2716 1999
Μεταμοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων και άλλες διατάξεις. 1999/2737 1999
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1948/816 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1948/816 1948
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/894 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/894 1981
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/296 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/296 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία