Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων του Κεφαλαίου Β του π.δ. 170/1996 «Κανονισμός μεταθέσεων» (Α΄ 131).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 11 του π.δ. 170/1996, όπως αντικαταστάθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του π.δ. 150/1998 (Α΄ 113) προστίθεται ως πρώτη παράγραφος χωριστού άρθρου 10Α και αντικαθίσταται ως εξής:
  Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι, που υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος και δεν έχουν μέχρι την έναρξη ισχύος του δηλώσει τόπο συμφερόντων, υποχρεούνται εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, να υποβάλουν άπαξ δήλωση προτίμησης της πόλης, στην οποία επιθυμούν να υπηρετήσουν και η οποία λογίζεται, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος, ως πόλη συμφερόντων τους. Την ίδια υποχρέωση για δήλωση πόλης συμφέροντος έχουν άπαξ και όσοι κατατάσσονται εφεξής στο Πυροσβεστικό Σώμα. Η δήλωση υποβάλλεται τον τελευταίο μήνα πριν την αποφοίτηση από την οικεία Σχολή. Όσοι δεν υποβάλλουν δήλωση εντός της ανωτέρω προθεσμίας θεωρείται η πόλη που υπηρετούν, ως πόλη συμφερόντων τους. Ως πόλη συμφερόντων ο υπάλληλος δύναται να επιλέξει.
 1. Την πόλη γέννησής του, εφόσον σ αυτή εδρεύει Πυροσβεστική Υπηρεσία ή την πλησιέστερη προς τον τόπο γέννησής του πόλη στην οποία εδρεύει Πυροσβεστική Υπηρεσία.
 2. Την πόλη στην οποία υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος και
 3. Την πόλη στην οποία αποδεδειγμένα με συμβολαιογραφική πράξη έχει ιδιόκτητη κατοικία ο ίδιος ή η σύζυγός του.
 4. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις (α) και (γ) οι υπάλληλοι Ειδικών Υπηρεσιών μπορούν να δηλώσουν την πλησιέστερη στον τόπο γέννησης ή κατοικίας τους πόλη όπου λειτουργεί αντίστοιχη Ειδική Υπηρεσία.
 5. Αν ο υπάλληλος δηλώσει διαφορετική πόλη συμφερόντων από τις ανωτέρω περιπτώσεις οφείλει με αναφορά του να αιτιολογήσει επαρκώς την επιλογή του αυτή.
 6. Η αναφορά αυτή εισάγεται στο αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων, το οποίο εξετάζει τη βασιμότητα ή μη των λόγων.
 7. Εάν το Συμβούλιο κρίνει επαρκείς τους προτεινόμενους λόγους, με απόφασή του, που γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο, εγκρίνει την πόλη που επέλεξε ο υπάλληλος, ως πόλη συμφερόντων του.
 8. Σε διαφορετική περίπτωση ο/η υπάλληλος υποχρεούται να επιλέξει μία από τις πόλεις που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις.
 9. Σε περίπτωση κατάργησης Πυροσβεστικού Κλιμακίου, αυτοδικαίως θεωρείται ως πόλη συμφερόντων του, η πόλη έδρα στην οποία υπάγεται διοικητικά το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο.
 10. Δηλώσεις που έχουν υποβληθεί για το σκοπό αυτό εξακολουθούν να ισχύουν.
 11. Αλλαγή της πόλης συμφερόντων για μία από τις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου αυτής επιτρέπεται ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου, μόνον στις ακόλουθες περιπτώσεις.
 12. Θανάτου συζύγου.
 13. Απόκτησης πρώτης κατοικίας από υπάλληλο ή σύζυγο σε διαφορετική πόλη.
 14. Κατάργησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
 15. Κατάργησης Πυροσβεστικού Κλιμακίου.
 16. Επί προαγωγής στο βαθμό του Επιπυραγού, όταν δεν προβλέπεται θέση στο βαθμό του στην πόλη που μέχρι την προαγωγή του είχε δηλώσει ως πόλη συμφερόντων του.
 17. Ως πόλη, για τις ανωτέρω περιπτώσεις, (α-η) νοείται η περιοχή δικαιοδοσίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
 18. Αλλαγή πόλης συμφερόντων γίνεται μόνο ύστερα από ομόφωνη απόφαση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων.
 19. Οι αιτήσεις για αλλαγή τόπου συμφερόντων οποτεδήποτε και αν έχουν υποβληθεί εξετάζονται από 1/9 έως 1/12 εκάστου έτους.
 20. Οι Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί, που κατατάσσονται στην οικεία Σχολή, σύμφωνα με το άρθρο 1 του π.δ. 365/1990 (Α΄ 195), ή εισάγονται σε αυτή με εξετάσεις και προέρχονται από πυροσβέστες που κατατάσσονται στο Πυροσβεστικό Σώμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Κατάταξης (π.δ. 167/2003 (Α΄ 138), όπως ισχύει κάθε φορά, δηλώνουν πόλη συμφερόντων τους για την εφαρμογή του κανονισμού μεταθέσεων και λαμβάνουν τα προβλεπόμενα από αυτόν μόρια στην αρχή του τελευταίου εκπαιδευτικού έτους σπουδών τους. 2.
2.  
  Οι παρ. 3, 4, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 11 αναριθμούνται αντίστοιχα σε παρ. 2, 3, 4, 5, 6 και 7.
3.  
  Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 11 μετά τη φράση «εκτός Λευκάδας» προστίθεται φράση που έχει ως εξής: και σε Υπηρεσίες νησιών που ανήκουν στις Περιφερειακές Διοικήσεις Αττικής, Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας εκτός Ευβοίας
4.  
  Μετά το άρθρο 11 προστίθεται άρθρο 11Α που έχει ως εξής: Άρθρο 11Α 1 Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι που κατετάγησαν στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως Δόκιμοι Πυροσβέστες από την 62η εκπαιδευτική σειρά μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καθώς και όσοι κατατάσσονται εφεξής, μετατίθενται στην πόλη συμφέροντός τους μόνον εφόσον προκύψει σε αυτήν πραγματική κενή οργανική θέση και ταυτόχρονα έχει προηγηθεί πρόσληψη πυροσβεστών στην Υπηρεσία από την οποία επιθυμούν να μετατεθούν Προκειμένου να μετατεθούν στην πόλη συμφέροντός τους λαμβάνεται υπόψη η μεταξύ τους σειρά αρχαιότητας και προκειμένου για πυροσβεστικούς υπαλλήλους της ιδίας εκπαιδευτικής σειράς λαμβάνεται υπόψη η μεταξύ τους σειρά αρχαιότητας που είχαν κατά την αποφοίτησή τους από τη Σχολή Πυροσβεστών Στην Υπηρεσία που μετατίθενται δεν λαμβάνουν μόρια. 2 Για τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή από τον Κανονισμό Μεταθέσεων (Κεφ Β΄ π.δ. 170/1996) οι διατάξεις των άρθρων 12, 13, 14, 15,19 παρ. 2 και 7 και 20 Όσοι πυροσβεστικοί υπάλληλοι κατατάσσονται, ως επιτυχόντες στις κατηγορίες «ΣΤ» και «Ζ», που προβλέπονται από τον κανονισμό κατάταξης (άρθρο 1 παρ. 2 π.δ. 170/2003), όπως ισχύει κάθε φορά, υπηρετούν υποχρεωτικά μόνον σε Λιμενικό Πυροσβεστικό Σταθμό και τη Μουσική Μπάντα του Σώματος αντίστοιχα .
Άρθρο 2
1.  
  Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 13, όπως συμπληρώθηκε με την περ. 4 του άρθρου 1 του π.δ. 33/1997 (Α΄ 35), αντικαθίσταται ως εξής: Οι μεταθέσεις αυτές ενεργούνται με αίτηση του υπαλλήλου για σπουδές του ιδίου ή μέλους της οικογένειάς του σε δημόσια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πλην των παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, για την απόκτηση πρώτου πτυχίου καθώς και για σπουδές του ιδίου προς απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφών με τις δραστηριότητες του Πυροσβεστικού Σώματος από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής Η διάρκεια τους δεν μπορεί να παραταθεί πέραν των προβλεπομένων ετών φοίτησης συν δύο (2) έτη, όταν πρόκειται για απόκτηση πρώτου πτυχίου και για μεταπτυχιακό τίτλο, όσο διαρκεί το πρόγραμμα σπουδών Τα έτη φοίτησης υπολογίζονται από την έγγραφή
Άρθρο 3
1.  
  Το άρθρο 14 αντικαθίσταται ως εξής: 14 για λόγους υπαιτιότητας του υπαλλήλου Πυροσβεστικοί υπάλληλοι που τιμωρούνται για σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα με ανώτερη πειθαρχική ποινή ή διώκονται για τα ποινικά αδικήματα του εμπρησμού με πρόθεση, της υπεξαίρεσης, απιστίας και απάτης σε βάρος του Δημοσίου, δωροδοκίας, παράβασης καθήκοντος, πλαστογραφίας, παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας, παράβασης του νόμου περί ναρκωτικών, επιτρέπεται, ύστερα από απόφαση του αρμοδίου συμβουλίου μεταθέσεων, να μετατίθενται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού
Άρθρο 4
1.  
  Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 15, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 239/2000 (Α΄ 201), προστίθεται εδάφιο ως εξής: Θεωρείται ότι έχουν διοριστεί από τον ίδιο πίνακα κατάταξης οι επιτυχόντες της Κατηγορίας Γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 167/2003, που απέκτησαν στο Πυροσβεστικό Σώμα υπηρεσιακή άδεια οδήγησης Γ΄ Κατηγορίας και άνω με αυτούς της Κατηγορίας Δ΄ της ιδίας παραγράφου» Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 15, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 239/2000 (Α΄ 201), προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής «Η έγκριση αμοιβαίας μετάθεσης συνεπάγεται και την αλλαγή της πόλης συμφερόντων των υπαλλήλων .
3.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής: 3 Οι μεταθέσεις για συνυπηρέτηση των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος με σύζυγό τους δημόσιο υπάλληλο ενεργούνται μόνο στις περιπτώσεις που επιτρέπουν οι διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 4 του ν. 287/1976 (Α΄ 78), κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου και μόνον όταν αποδεδειγμένα δεν μπορεί να εξασφαλισθεί η συνυπηρέτηση από την Υπηρεσία του/της συζύγου Ο υπάλληλος που μετατέθηκε σε Υπηρεσία για συνυπηρέτηση με τον/τη σύζυγό του για όσο διάστημα υπηρετεί εκεί δεν λαμβάνει μόρια λογιζόμενης της πόλης αυτής ως πόλης συμφερόντων του .
4.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής: 4 Πυροσβεστικοί υπάλληλοι, εφόσον είναι κατώτεροι κατά βαθμό ή νεώτεροι, σε περίπτωση ομοιοβάθμων, συζύγου πυροσβεστικού υπαλλήλου, αστυνομικού, λιμενικού ή στρατιωτικού των Ενόπλων Δυνάμεων, έχουν δικαίωμα συνυπηρέτησης στην ημεδαπή Δικαίωμα επίσης συνυπηρέτησης έχουν και με σύζυγο πολιτικό υπάλληλο του Σώματος Στην περίπτωση αυτή ο πολιτικός υπάλληλος ακολουθεί τον πυροσβεστικό
Άρθρο 5
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 17 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Για τις τοποθετήσεις των Πυροσβεστών που εξέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Πυροσβεστών εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κανονισμού κατάταξης (π.δ. 167/2003), όπως ισχύει κάθε φορά .
2.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 17 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 17 του π.δ. 122/2001 (Α΄ 112) αντικαθίσταται ως εξής: 2 Οι Αρχιπυροσβέστες που αποφοιτούν από την οικεία Σχολή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας τοποθετούνται στις κενές θέσεις του βαθμού τους στις Υπηρεσίες από τις οποίες προήλθαν με βάση τον συνολικό αριθμό των μορίων τους, προηγουμένων των εχόντων τα περισσότερα μόρια Οι Αρχιπυροσβέστες που κατετάγησαν στο Πυροσβεστικό Σώμα το έτος 1996 με την 62η εκπαιδευτική σειρά πυροσβεστών και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος ή κατατάσσονται εφεξής, έπονται των Αρχιπυροσβεστών του προηγούμενου εδαφίου και μεταξύ τους ισχύει η σειρά αρχαιότητας που είχαν κατά την έξοδό τους από τη Σχολή Δοκίμων Πυροσβεστών Οι υπεράριθμοι, εφόσον υπάρχουν, τοποθετούνται για μια διετία σε κενές οργανικές θέσεις άλλων Υπηρεσιών και έχουν για αυτούς εφαρμογή οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού, για όλες τις περιπτώσεις κατά τις τακτικές μεταθέσεις, εφόσον έχουν αποφοιτήσει μέχρι 15 Οκτωβρίου του έτους των μεταθέσεων Εάν δεν μετατίθενται στις Υπηρεσίες του τόπου συμφερόντων ή κατάταξής τους, επανέρχονται κατά τις τακτικές μεταθέσεις μετά τη συμπλήρωση της διετίας, εφόσον το επιθυμούν, στις Υπηρεσίες από τις οποίες εισήχθηκαν στη Σχολή Δοκίμων Αρχιπυροσβεστών
3.  
  Η παρ. 4 του άρθρου 17 καταργείται και η παρ. 5 αναριθμείται σε 4.
Άρθρο 6
1.  
  Μετά το τρίτο εδάφιο της παρ. 2(α) του άρθρου 18 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Κατ εξαίρεση των ανωτέρω όσοι υπηρέτησαν σε Υπηρεσίες που λειτουργούν σε νησιά των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Ηπειρωτικής Ελλάδος λαμβάνουν μία μονάδα για κάθε μήνα υπηρεσίας σ αυτές επιπλέον των προβλεπομένων από την παράγραφο αυτή μορίων. 2 Στην περίπτωση (γ) της παρ. 2 του άρθρου 18, αντικαθίστανται η υποπερίπτωση (5) και προστίθεται και υποπερίπτωση (6) ως εξής «(5) Από 501 - 700 χλμ. 80 μόρια (6) Από 701 και άνω 100 μόρια» Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 18, όπως προστέθηκε με την περίπτωση 7 του άρθρου 1 του π.δ. 33/ 1997, αντικαθίσταται ως εξής «4 Οι τοποθετήσεις των εξερχομένων από τις Σχολές Αρχιπυροσβεστών και Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας θεωρούνται μεταθέσεις για τον υπολογισμό μορίων των περιπτώσεων (γ) και (δ) της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εκτός εκείνων προς την πόλη στην οποία υπηρετούσαν πριν την εισαγωγή τους στις Σχολές αυτές .
Άρθρο 7
1.  
  Η παρ. 4 του άρθρου 19 αντικαθίσταται ως εξής: 4 Μετά την κοινοποίηση των πινάκων της προηγούμενης παραγράφου, οι επιθυμούντες μετάθεση υπάλληλοι, που έχουν καταταγεί μέχρι και το έτος 1995, εφόσον μέχρι 15 Οκτωβρίου του έτους αυτού συμπληρώνουν ένα (1) έτος στην πόλη που υπηρετούν, υποβάλλουν αιτήσεις μεταθέσεων, το αργότερο μέχρι 10 Απριλίου, στις οποίες δηλώνουν την πόλη συμφερόντων Στο ίδιο χρονικό διάστημα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και οι αναφερόμενοι στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 11 του παρόντος υπάλληλοι .
Άρθρο 8
1.  
  Το άρθρο 20 αντικαθίσταται ως εξής: 20 1 Αποσπάσεις πυροσβεστικών υπαλλήλων επιτρέπονται στις ακόλουθες περιπτώσεις 1 για υπηρεσιακούς λόγους προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες ή εποχικές ή ειδικές υπηρεσιακές ανάγκες των Υπηρεσιών και 2 με αίτησή τους Οι αποσπάσεις της παραγράφου αυτής διενεργούνται με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου. 2 Οι αποσπάσεις με αίτηση των υπαλλήλων διενεργούνται χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο και ικανοποιούνται μόνον εφόσον 1 δεν δημιουργούνται λειτουργικά προβλήματα στις Υπηρεσίες από τις οποίες θα αποσπαστούν και 2 δεν μετατίθενται κατά τις προσεχείς μετά την υποβολή της αίτησης τακτικές μεταθέσεις Οι αποσπάσεις αυτές μπορεί να είναι διάρκειας μέχρι και δύο (2) μήνες και επιτρέπεται μία ανά διετία. 3 Οι αποσπάσεις για υπηρεσιακούς λόγους διενεργούνται για χρονικό διάστημα μέχρι και τέσσερις (4) μήνες κάθε έτος εκτός των περιπτώσεων 1 των παρ. 5 και 6 του άρθρου 11, οι οποίες διαρκούν μέχρι τις επόμενες τακτικές μεταθέσεις. 2 της μετάταξης των υπαλλήλων Γενικών Υπηρεσιών στον κλάδο Ειδικών Υπηρεσιών. 3 λειτουργίας παραρτήματος της Σχολής Δοκίμων Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας σε πόλη άλλη εκτός της πόλης έδρας αυτής, οι οποίες είναι δυνατόν να διαρκέσουν κατά το χρονικό διάστημα λειτουργίας της Σχολής αυτής Σε περιπτώσεις που οι αποσπάσεις διενεργούνται για υπηρεσιακούς λόγους, αποσπώνται από τις Υπηρεσίες, που πρόκειται να γίνουν οι αποσπάσεις, οι υπάλληλοι που δεν έχουν αποσπασθεί στο παρελθόν και έχουν, σε σύγκριση με τους ομοιόβαθμους τους της ίδιας Υπηρεσίας, τα λιγότερα μόρια Στην Υπηρεσία που αποσπάται υπάλληλος, λαμβάνει μόρια κατά τις διατάξεις της περίπτωσης (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του παρόντος Δεν επιτρέπεται απόσπαση για υπηρεσιακούς λόγους υπαλλήλου που στο χρονικό διάστημα από 31 Αυγούστου κάθε έτους μέχρι τις προσεχείς τακτικές μεταθέσεις συμπληρώνει το χρόνο που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του παρόντος Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου αυτής επιτρέπεται απόσπαση για υπηρεσιακούς λόγους, μέχρι και ένα (1) έτος, πυροσβεστικών υπαλλήλων πτυχιούχων Πανεπιστημίου ή όσων έχουν αποκτήσει ειδικές γνώσεις ύστερα από εκπαίδευση με δαπάνες της Υπηρεσίας .
Άρθρο 9
1.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 21, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 8 του άρθρου 1 του π.δ. 33/1997, αντικαθίσταται ως εξής: 2 Με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος μπορεί να μεταθέτει αξιωματικούς, από οποιαδήποτε Υπηρεσία και αν υπηρετούν, προκειμένου να τοποθετηθούν στο γραφείο του Υπουργού, Υφυπουργού και Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Υπασπιστές του Αρχηγού, Υπαρχηγών, Γενικού Επιθεωρητή και Διευθυντή Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος Για τους Υπασπιστές Αρχηγού, Υπαρχηγών, Γενικού Επιθεωρητή και Διευθυντή Αρχηγείου, και τον αρχαιότερο ή ανώτερο Αξιωματικό που τοποθετείται στο Γραφείο Υπουργού, Υφυπουργού και Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, για όσο χρόνο υπηρετούν στις θέσεις αυτές, δεν ισχύει ο Κανονισμός Μεταθέσεων, μετά δε την μετακίνησή τους από τη θέση αυτή επανέρχονται στην Υπηρεσία από την οποία προήλθαν, αν υπάρχει κενή θέση στο βαθμό τους, διαφορετικά μετατίθενται κατά τις επόμενες τακτικές μεταθέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού
2.  
  Η περίπτωση (γ) της παρ. 3 του άρθρου 21 αντικαθίσταται ως εξής: γ. Οι μετακινήσεις των πυροσβεστικών υπαλλήλων από το βαθμό του πυρονόμου και κάτω από μία Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε άλλη γίνεται από τον οικείο Περιφερειακό Διοικητή .
3.  
  Στην περίπτωση (β) της παρ. 5 του άρθρου 21 οι λέξεις «τους Διοικητές» αντικαθίστανται με τις λέξεις «των Διοικητών».
Άρθρο 10
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 22 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Εξαιρούνται των μεταθέσεων - αποσπάσεων και υπηρετούν στην πόλη που επιθυμούν οι πολύτεκνοι, οι γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες, οι υπάλληλοι που έχουν την επιμέλεια τουλάχιστον ενός (1) ανήλικου παιδιού και τελούν σε χηρεία ή έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια συγγενούς εξ αίματος μέχρι και 2ου βαθμού, οι υπάλληλοι που έχουν σύζυγο με αναπηρία τουλάχιστον 67%, οι διαζευγμένοι που έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια έστω και ενός ανήλικου παιδιού, οι ολυμπιονίκες και οι παθόντες στην υπηρεσία και εξαιτίας αυτής που βρίσκονται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, εφόσον δικαιολογείται θέση στο βαθμό τους στην Υπηρεσία που υπηρετούν
2.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 22 όπως αντικαταστάθηκε διαδοχικά με την περίπτωση 14 του άρθρου 2 του π.δ. 150/ 1998 (Α΄ 113) και παρ. 4 του άρθρου 3 του π.δ. 397/1998 (Α΄ 276) αντικαθίσταται ως εξής: 3 Οι υπάλληλοι που μετατίθενται σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13, 14, 16 παρ. 1 και οι υπαγόμενοι στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου υπηρετούν στις νέες Υπηρεσίες ως υπεράριθμοι για όσο διάστημα προβλέπεται από αυτά Τα αιρετά μέλη των Συμβουλίων Μεταθέσεων και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων ή των προσωρινών διοικήσεων των πρωτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων των πυροσβεστικών υπαλλήλων, εφόσον αυτές ανήκουν σε δευτεροβάθμιες, τα μέλη των δευτεροβαθμίων οργανώσεων, που ανήκουν σε τριτοβάθμιες οργανώσεις καθώς και τα μέλη Πρωτοβαθμίων Ενώσεων πανελλαδικής έκτασης και των περιφερειακών εκπροσώπων αυτών, εφόσον οι τελευταίοι φέρουν το βαθμό μέχρι και του Επιπυραγού, υπηρετούν για όλο το διάστημα που διαρκεί η θητεία τους στην πόλη έδρα αντίστοιχα των Συμβουλίων και των Συνδικαλιστικών οργανώσεων, εκτός των περιφερειακών εκπροσώπων, που επιτρέπεται να μετακινούνται σε Υπηρεσίες εντός της οικείας Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών .
3.  
  Η παρ. 4 του άρθρου 22 όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 10 του άρθρου 1 του π.δ. 33/1997 αντικαθίσταται ως εξής: Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, εκτός των διατάξεων των άρθρων 10 και 19 παρ. 1 και 2, δεν έχουν εφαρμογή για τους Αξιωματικούς που φέρουν το βαθμό του Αντιπυράρχου, Πυράρχου και Αρχιπυράρχου .
Άρθρο 11
1.  
  Το άρθρο 23 αντικαθίσταται ως εξής: 23 μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις 1 Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος και του Κανονισμού κατάταξης (π.δ. 167/2003) θεωρείται, ως ενιαία πόλη, ο νομός Αττικής, εκτός του Λαυρίου, Αίγινας, Μεγάρων και Βιλίων Επίσης θεωρούνται ότι ευρίσκονται στην ίδια πόλη η Π.Υ. Κω με την Π.Υ. Κ/Α Κω, η Π.Υ. Καλαμάτας με την Π.Υ./Π.Α. Καλαμάτας, η Π.Υ. Λεχαινών με την Π.Υ./Π.Α. Ανδραβίδας και η Π.Υ. Ρόδου με την Π.Υ./Κ.Α. Ρόδου και οι Υπηρεσίες βιομηχανικών περιοχών (ΒΙ.ΠΕ.) με τις ομώνυμες Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών ή τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Πόλεων Ως πόλη έδρα των υπολοίπων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αεροδρομίων θεωρείται το ίδιο το Αεροδρόμιο. 2 Όπου στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος και προκειμένου για μετάθεση, απόσπαση ή μετακίνηση γίνεται αναφορά στον όρο «υπάλληλοι» νοούνται οι ομοιόβαθμοι πυροσβεστικοί υπάλληλοι ή αυτοί στους οποίους νομίμως μπορούν να ανατεθούν τα αυτά καθήκοντα. 3 Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι μέχρι το βαθμό του Πυρονόμου που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος σε Υπηρεσίες των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων εκτός της Λευκάδας καθώς και στις Υπηρεσίες νησιών που ανήκουν στις Περιφερειακές Διοικήσεις Αττικής, Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας εκτός Νομού Ευβοίας μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν, με αίτησή τους, τη μόνιμη παραμονή στην Υπηρεσία που υπηρετούν μέχρι το τέλος της σταδιοδρομίας τους, εφόσον δεν εξελιχθούν σε αξιωματικούς Δικαίωμα να ζητήσουν με αίτησή τους μόνιμη παραμονή στις Υπηρεσίες αυτές έχουν και οι υπάλληλοι που θα υπηρετήσουν μελλοντικά στις Υπηρεσίες αυτές Η αίτησή τους εισάγεται στο Συμβούλιο Μεταθέσεων το οποίο αποφαίνεται οριστικά Οι αποφάσεις αυτές είναι υποχρεωτικές για τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Αρνητική απόφαση του Συμβουλίου πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται και για κάθε άλλη Υπηρεσία του Σώματος πριν από την προκήρυξη διαγωνισμού κατάταξης για την κάλυψη θέσεων προσωπικού της Υπηρεσίας αυτής Για τους υπαλλήλους που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις της παραγρ. 5 του προηγούμενου άρθρου. 4 Για τις μεταθέσεις των πυροσβεστικών υπαλλήλων που μετατάχθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 και 4 του άρθρου 3 του ν. 2612/ 1998 (Α΄ 112) εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 164/ 1999 (Α΄ 159), όπως ισχύουν κάθε φορά .
Άρθρο 12
1.  
  Η παρ. 7 του άρθρου 21 που προστέθηκε με την παρ. 1 (γ) του άρθρου 2 του π.δ. 145/2002 (Α΄ 119) καταργείται.
Άρθρο 13
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παρ. 1 εδαφ. στ και θ του άρθρου 11 του ν. 1481/84 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ 49).
 • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 2800/ 2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις υπ αριθμ. 54 και 105/2005 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1976/287 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/287 1976
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις. 1998/2612 1998
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/365 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/365 1990
Κανονισμός κατάταξης δοκίμων Πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος. 1996/170 1996
Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις διατάξεων του Κεφ. Β του π.δ. 170/1996 «Κανονισμός κατάταξης δοκίμων πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α 131). 1997/33 1997
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 170/1996 «Κανονισμός κατάταξης δοκίμων Πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α΄ 131)». 1998/150 1998
Τροποποιήσεις, αντικαταστάσεις και συμπληρώσεις διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του Π.Δ. 170/ 1996 και άλλες διατάξεις. 1998/397 1998
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/239 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/239 2000
Εισαγωγή στη Σχολή Δοκίμων Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 170/1996 «Κανονισμός κατάταξης δοκίμων πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α΄ 131). 2001/122 2001
Ρύθμιση θεμάτων κάλυψης θέσεων Ανθυποπυραγών Τεχνικών του Π.Σ. και άλλες διατάξεις. 2002/145 2002
Κανονισμός κατάταξης στο Πυροσβεστικό Σώμα των Δοκίμων Πυροσβεστών. 2003/167 2003
Καθορισμός διοικητικών κυρώσεων, οργάνων και διαδικασία επιβολής τους στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες των λεωφορείων του ν. 2963/2001. 2003/170 2003