ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/87

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-05-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-05-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-05-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση π.δ. 322/2003 «Οργανισμός Σχολής Υποβρυχίων (Ο/ΣΥΒ)» (Α/271).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο π.δ. 322/2003 (Α΄ 271) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:.
 1. Στις παραγράφους 3 α (1) και 4 α του άρθρου 17 προστίθενται αντίστοιχα τα παρακάτω εδάφια (ε) και (5):
 2. (1) Εδάφιο (ε) «Ειδίκευσης Αξιωματικού Ιατρού Υποβρυχίων (ΥΑΥΙ)».
 3. (2) Εδάφιο (5) «Πτυχίο ΥΑΥΙ (Ειδίκευσης Αξιωματικού Ιατρού Υποβρυχίων).
 4. Το αποκτούν.
 5. Αξιωματικοί Ιατροί, απόφοιτοι Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) ή Σχολής Επίκουρων Αξιωματικών Ιατρών (ΣΕΑ/Ι) που προορίζονται να υπηρετήσουν ή να αποσπασθούν κατά περίπτωση στα Υ/Β.».
 6. Στις παραπομπές 1 και 2 της περίπτωσης β΄ (Υπόδειγμα λοιπών Πτυχίων) της παραγράφου 1 του άρθρου 28, μετά τις λέξεις «ΥΠΑΡΧΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ» προστίθενται «ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ» και «ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ»
2.  
  Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τα άρθρα 1 παρ. 1 περίπτωση β) και παρ. 2, 3 και 5 του α.ν. 428/1937 «Περί της εν τω Β. Ναυτικώ Εκπαιδεύσεως» (Α΄ 15).
 • Την παράγραφο 4ε του άρθρου 14 και την παράγραφο 1ι του άρθρου 17 του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και Λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 35).
 • Το άρθρο 29 Α του ν. 1558/1985 (Α΄ 137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2α του ν. 2469/ 1997 (Α΄ 38).
 • Την υπ αριθμ. 1/5.1.2005 γνώμη του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου.
 • Την από 10.2.2005 εισήγηση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Τη υπ αριθμ. 79/14.4.2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2005-05-31 Τροποποίηση π.δ. 322/2003 «Οργανισμός Σχολής Υποβρυχίων (Ο/ΣΥΒ)» (Α/271).
Τροποποίηση Τύπος
A/2005/126
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1937/428 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1937/428 1937
Οργανισμός Σχολής Υποβρυχίων (Ο/ΣΥΒ) 2003/322 2003
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία