Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στο Στόμιο Λάρισας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του, κατάταξή του σε κατηγορία σε σχέση με τα κριτήρια μεταθέσεων και μεταβολή των ορίων της τοπικής αρμοδιότητας του Λιμενικού Σταθμού Αγιοκάμπου Λάρισας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται Λιμενικός Σταθμός στο λιμάνι του Στομίου Λάρισας
2.  
  Τα όρια της τοπικής αρμοδιότητας του Λιμενικού Σταθμού Στομίου ορίζονται στα παράλια του Νομού Λάρισας, βόρεια από τις εκβολές, μη συμπεριλαμβανόμενες, του χειμάρρου «ΠΑΠΑΠΟΥΛΙ» και νότια μέχρι τις εκβολές, συμπεριλαμβανόμενες, του χειμάρρου «ΚΟΚΚΙΝΟ ΝΕΡΟ» και περιλαμβάνουν τους όρμους, τους λιμένες, τις νησίδες, τα παράλια γενικά με την κατά νόμο χερσαία ζώνη και την αντίστοιχη χωρική θάλασσα
3.  
  Τα όρια της τοπικής αρμοδιότητας του Λιμενικού Σταθμού Αγιοκάμπου Λάρισας, που είχαν ορισθεί με την παράγραφο 6 του π.δ. 350/2002 (Α΄ 290), τροποποιούνται και ορίζονται στα παράλια του Νομού Λάρισας βόρεια από τις εκβολές, μη συμπεριλαμβανόμενες, του χειμάρρου «ΚΟΚΚΙΝΟ ΝΕΡΟ» και νότια έως την θέση «ΑΣΠΡΟΒΡΑΧΟΣ» και περιλαμβάνουν τους όρμους, τους λιμένες, τις νησίδες, τα παράλια γενικά με την κατά νόμο χερσαία ζώνη και την αντίστοιχη χωρική θάλασσα.
Άρθρο 2
1.  
  Η καθ ύλη αρμοδιότητα του Λιμενικού Σταθμού περιλαμβάνει:
 1. Την άσκηση από τον Προϊστάμενο, το νόμιμο αναπληρωτή και τους υπηρετούντες σ αυτόν Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές και Αρχικελευστές Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.) που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών του Λιμενικού Σώματος, όλων των αρμοδιοτήτων γενικών ανακριτικών υπαλλήλων σχετικά με αδικήματα που τελούνται στην περιφέρεια του Λιμενικού Σταθμού.
 2. Την τήρηση Βιβλίου Εγγραφής Μικρών Σκαφών (Β.Ε.Μ.Σ.).
 3. Την έκδοση αδειών πλόων, αλιείας επαγγελματικών και ερασιτεχνικών σκαφών, την έκδοση ατομικών αδειών επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας καθώς και την τήρηση Βιβλίων Μητρώων αυτών
 4. Τη βεβαίωση Φαρικών Τελών και Υγειονομικών Δικαιωμάτων
 5. Τη βεβαίωση και είσπραξη Πλοηγικών Τελών
 6. Τη βεβαίωση και είσπραξη Λιμενικών Τελών
 7. Την είσπραξη υπέρ Ειδικού Κεφαλαίου Λιμενικής Αστυνομίας από διάθεση εντύπων και βεβαίωση Τελών
 8. Την έκδοση, αντικατάσταση και εξόφληση των ναυτολογίων των Ελληνικών Πλοίων, όπως ορίζεται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις περί Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ), την διενέργεια μεταβολών στα πληρώματα και την θεώρηση των ναυτολογίων κατά τον κατάπλου και απόπλου των εν λόγω πλοίων.
 9. Τις διατυπώσεις κατάπλου και απόπλου πλοίων με ξένη σημαία.
 10. Τη σύνταξη δελτίων ναυτιλιακών πληροφοριών κατά τα ισχύοντα κάθε φορά
 11. Την παρακολούθηση των δρομολογίων των επιβατηγών (Ε/Γ) πλοίων που προσεγγίζουν στην περιοχή αρμοδιότητάς του και την τήρηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν την επιβατική κίνηση
 12. Την εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται σε θέματα έρευνας και διάσωσης καθώς και πρόληψης ή καταστολής θαλάσσιας ρύπανσης
 13. Την εφαρμογή των οργανωτικών διαταγών και εγκυκλίων της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, μετά την ένταξή του στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών του Λιμενικού Σώματος
 14. Την εκτέλεση κάθε άλλου καθήκοντος που ανατίθεται σ΄ αυτό από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ) ή το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου
 15. Οι διοικητικές πράξεις επιβολής προστίμου εκδίδονται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου
2.  
  Ο Προϊστάμενος του Λιμενικού Σταθμού αλληλογραφεί με τις Κρατικές Αρχές και ιδιώτες για θέματα αρμοδιότητας του Λιμενικού Σταθμού. Εξαιρούνται τα έγγραφα που αφορούν θέματα γενικής φύσεως, η σύνταξη και η αποστολή των οποίων ενεργείται μέσω του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου.
Άρθρο 3
1.  
  Ο Λιμενικός Σταθμός Στομίου Λάρισας, υπάγεται διοικητικά στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου, αναφέρεται σ αυτό για κάθε υπόθεση της αρμοδιότητάς του και συμμορφώνεται με τις διαταγές του. Όταν δίδεται ειδική διαταγή αναφέρεται απ΄ ευθείας στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ) και κοινοποιεί τις αναφορές στην Προϊστάμενη Λιμενική Αρχή.
2.  
  Ο Λιμενικός Σταθμός εξαρτάται οικονομικά από την Λιμενική Αρχή Βόλου και οι σχετικές δαπάνες λειτουργίας του καταβάλλονται από την Παγία Προκαταβολή αυτής
Άρθρο 4
1.  
  Στην περίπτωση Γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του π.δ. 190/2003 (Α΄ 145) μετά την λέξη «ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ» προστίθενται οι λέξεις «ΣΤΟΜΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ».
Άρθρο 5
1.  
  Το παρόν ισχύει ένα μήνα από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τα άρθρα 119 παράγραφος 1 και 127 παράγραφος 1 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (Α΄ 311).
 • Το άρθρο 13 παράγραφος 2 του ν. 672/1977 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ν.δ. 530/1970» «περί Λιμενοφυλάκων και ετέρων τινών διατάξεων» (Α΄ 235) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του ν. 2329/1995 «Ρύθμιση θεμάτων του Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 172).
 • Το άρθρο 29Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με την διάταξη του άρθρου 1 παράγραφος 2 εδάφιο α΄ του ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Το άρθρο 22 παράγραφος 3 του ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).
 • Την υπ αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 519).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ποσού δέκα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων (14.200) ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2005 και ποσού χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη 2006 - 2010. Η εν λόγω δαπάνη για το μεν έτος 2004 θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Ειδ. Φ. 41/110 και ΚΑΕ 0712, 1711, 1723, 1713, 1712, 1725, 0824) για δε τα επόμενα οικονομικά έτη από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται ανά έτος για τον σκοπό αυτό στον ανωτέρω προϋπολογισμό (Ειδ. Φ. 41/ 110 ΚΑΕ 0824).
 • Την υπ αριθμ. 83/2005 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/14650/ΔΙΟΕ85 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/14650_ΔΙΟΕ85 2004
ΝΟΜΟΣ 1977/672 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/672 1977
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού του Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ) και άλλες διατάξεις 1995/2329 1995
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος. 2002/3079 2002
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/530 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/530 1970
Επανακαθορισμός ορίων τοπικής αρμοδιότητας ορισμένων Λιμενικών Αρχών. 2002/350 2002
Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις του στρατιωτικού προσωπικού Λιμενικού Σώματος στο εσωτερικό και μεταθέσεις του στο εξωτερικό. 2003/190 2003
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία