Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Απριλίου 2001 για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών και της Οδηγίας 2003/103/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003 περί τροποποιήσεως της Οδηγίας 2001/25/ΕΚ για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Με το παρόν διάταγμα προσαρμόζεται η Ελληνική Νομοθεσία, προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Απριλίου 2001 για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών (ΕΕL 136/17 της 18.5.2001) και της Οδηγίας 2003/103/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003 περί τροποποιήσεως της Οδηγίας 2001/25/ΕΚ για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών ( ΕΕL 326/ 28 της 13.12.2003) .
Άρθρο 2
1.  
  Ορισμοί (
Άρθρο 3
1.  
  Πεδίο εφαρμογής (Άρθρο 2 της Οδηγίας 2001/25) Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται στους ναυτικούς, που αναφέρονται σε αυτό οι οποίοι εργάζονται σε θαλασσοπλοούντα πλοία που φέρουν την Ελληνική σημαία , µε εξαίρεση: -τα πολεµικά πλοία, τα βοηθητικά του πολεµικού ναυτικού ή άλλα πλοία των οποίων την κυριότητα ή διαχείριση έχει το κράτος και τα οποία απασχολούνται µόνο σε κυβερνητική µη εµπορική υπηρεσία -τα αλιευτικά σκάφη, -τις θαλαµηγούς αναψυχής που δεν χρησιµοποιούνται για εµπορικούς σκοπούς, -τα ξύλινα πλοία πρωτόγονης ναυπήγησης
Άρθρο 4
1.  
  Εκπαίδευση και πιστοποίηση (Άρθρο 3 της Οδηγίας 2001/25) 1.Οι Έλληνες ναυτικοί οι οποίοι εργάζονται στα πλοία στα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος σύμφωνα με το άρθρο 3, πρέπει να είναι εκπαιδευµένοι τουλάχιστον σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Διεθνούς σύμβασης SΤCW ,όπως καθορίζονται στο παράρτηµα Ι του παρόντος διατάγματος ,και να διαθέτουν τα προβλεπόµενα πιστοποιητικά στο άρθρο 5 , ή /και τα προβλεπόµενα κατάλληλα πιστοποιητικά στο άρθρο 2 σηµείο 27. Οι αλλοδαποί ναυτικοί, οι οποίοι εργάζονται στα πλοία στα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος σύμφωνα με το άρθρο 3, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά , τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Δ.Σ SΤCW, ανάλογα με την θέση και ειδικότητα ναυτολόγησης . 2.Τα µέλη του πληρώματος που πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό σύµφωνα µε τον κανονισμό ΙΙΙ/10.4 της Διεθνούς σύμβασης για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στην θάλασσα ( διεθνής σύμβαση SΟLΑS), η οποία έχει κυρωθεί με τον ν. 1045/1980 ( Α΄ 95) , πρέπει να έχουν εκπαιδευθεί και να κατέχουν τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 5
1.  
  Πιστοποιητικό (Άρθρο 4 της Οδηγίας 2001/25) Ως πιστοποιητικό νοείται κάθε έγκυρο έγγραφο, ανεξαρτήτως ονοµασίας το οποίο εκδίδεται από την ΔΕΚΝ , τις Σχολές Εμπορικού Ναυτικού και τις Λιμενικές Αρχές στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, το οποίο δίδει στον κάτοχό του το δικαίωµα να εργάζεται σε Ελληνικά πλοία υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις διατάξεις της Εθνικής Νομοθεσίας
Άρθρο 6 "Πιστοποιητικά και θεωρήσεις (Άρθρο 5 της Οδηγίας 2001/25 - Άρθρο 1 παράγραφος 1α-β της Οδηγίας 2003/103) 1.Τα πιστοποιητικά εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 11 του παρόντος διατάγματος . 2.Τα πιστοποιητικά για τους πλοιάρχους, αξιωµατικούς και χειριστέ [...]"
5.  
  Οι σχετικές θεωρήσεις ενσωματώνονται στο μορφότυπο των πιστοποιητικών που εκδίδονται όπως προβλέπεται στο τµήµα Α-Ι/2 του κώδικα SΤCW και θα χρησιμοποιείται ο τύπος θεώρησης που ορίζεται στο τµήµα Α-Ι/2 παράγραφος 1. Οι θεωρήσεις εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο VΙ παράγραφος 2 της σύμβασης SΤCW. 6.Η ΔΕΚΝ κατά την αναγνώριση πιστοποιητικού σύμφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 3 στοιχείο (α) εκδίδει πιστοποιητικό με σχετική θεώρηση που βεβαιώνει την αναγνώρισή του. Ο χρησιµοποιού-µενος τύπος θεώρησης, ορίζεται στην παράγραφο 3 του τµήµατος Α-Ι/2 του κώδικα SΤCW . 7.Οι θεωρήσεις που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους 5 και 6:.
 1. καθορίζονται ως προς την μορφή τους από την ΔΕΚΝ
 2. φέρουν η κάθε µία ένα μοναδικό αριθµό και
 3. λήγουν μόλις λήξει η ισχύς του θεωρημένου πιστοποιητικού ή μόλις αυτό ανακληθεί, ανασταλεί ή ακυρωθεί από την ΔΕΚΝ ή την αρμόδια για τον σκοπό αυτό υπηρεσία τρίτης χώρας που το εξέδωσε και, εν πάση περιπτώσει, δεν ισχύουν πέραν των πέντε ετών από την ημερομηνία έκδοσής τους. 8.Η ιδιότητα υπό την οποία επιτρέπεται να υπηρετεί ο κάτοχος του πιστοποιητικού προσδιορίζεται στον τύπο της θεώρησης µε την ίδια ακριβώς ορολογία που χρησιμοποιείται στις απαιτήσεις ασφαλούς στελέχωσης σύμφωνα με την Εθνική νομοθεσία.
9.  
  Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 παράγραφος 4, οποιοδήποτε πιστοποιητικό απαιτείται από το παρόν διάταγμα πρέπει να είναι διαθέσιμο στην πρωτότυπη μορφή του επί του πλοίου στο οποίο υπηρετεί ο κάτοχός του
Άρθρο 7
1.  
  Απαιτήσεις εκπαίδευσης (Άρθρο 6 της Οδηγίας 2001/25) Η εκπαίδευση η οποία απαιτείται κατά το άρθρο 4 είναι τύπου κατάλληλου για τις θεωρητικές γνώσεις και τις πρακτικές ικανότητες που απαιτούνται από το παράρτηµα Ι ,ιδίως για τη χρήση σωστικών και πυροσβεστικών μέσων, και εγκρίνεται από την ΔΕΚΝ
Άρθρο 8 "Αρχές που διέπουν τους παράκτιους πλόες (Άρθρο 7 της Οδηγίας 2001/25)"
1.  
  Στους ναυτικούς που υπηρετούν σε πλοία τα οποία δικαιούνται να φέρουν τη σηµαία άλλου κράτους µέλους ή άλλου συµβαλλόµενου μέρους της σύµβασης SΤCW και εκτελούν παράκτιους πλόες, δεν επιβάλλονται απαιτήσεις εκπαίδευσης ,πείρας ή πιστοποίησης, κατά τρόπο που καθιστά τις απαιτήσεις για τους ναυτικούς αυτούς αυστηρότερες των προβλεπομένων για ναυτικούς που υπηρετούν σε πλοία που φέρουν την Ελληνική σημαία . Σε καμία περίπτωση δεν επιβάλλονται στους ναυτικούς που υπηρετούν σε πλοία που φέρουν την σημαία άλλου κράτους µέλους ή άλλου συµβαλλόµενου μέρους της σύµβασης SΤCW απαιτήσεις καθ υπέρβαση των προβλεπόμενων από το παρόν διάταγμα για τα πλοία τα οποία δεν εκτελούν παράκτιους πλόες.
2.  
  Για τα πλοία που φέρουν την Ελληνική σημαία και εκτελούν τακτικούς παράκτιους πλόες κοντά στις ακτές άλλου κράτους µέλους ή άλλου συµβαλλόµενου μέρους της σύµβασης SΤCW ,οι οριζόμενες από την ΔΕΚΝ, απαιτήσεις εκπαίδευσης, πείρας και πιστοποίησης, για τους ναυτικούς που υπηρετούν σε τέτοια πλοία, θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμες προς τις απαιτήσεις του κράτους µέλους ή του συμβαλλόμενου μέρους της σύµβασης SΤCW, κοντά στις ακτές του οποίου κινείται το πλοίο, με την προϋπόθεση ότι οι απαιτήσεις αυτές δεν υπερβαίνουν τις απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος όσον αφορά πλοία που δεν εκτελούν παράκτιους πλόες. Οι ναυτικοί που υπηρετούν σε πλοίο του οποίου οι πλόες εκτείνονται πέρα από αυτούς οι οποίοι έχουν οριστεί ως παράκτιοι πλόες και το οποίο εισέρχεται σε ύδατα που δεν καλύπτονται από τον ορισµό αυτό, θα πρέπει να πληρούν τις κατάλληλες απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος . 3.Στα πλοία τα οποία φέρουν την Ελληνική σημαία παρέχονται επιπροσθέτως τα ευεργετήματα των διατάξεων του παρόντος διατάγματος που αφορούν παράκτιους πλόες, και όταν τα πλοία αυτά εκτελούν τακτικούς παράκτιους πλόες κοντά στις ακτές µη μέρους της σύµβασης SΤCW για τους παράκτιους πλόες, όπως έχουν οριστεί από την Εθνική Νομοθεσία. 4.Το ΥΕΝ ,δια των αρμοδίων Διευθύνσεων, κατά τον καθορισμό των παράκτιων πλόων και των όρων εκπαίδευσης και κατάρτισης που απαιτούνται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου , ανακοινώνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις λεπτομέρειες των διατάξεων που θεσπίζει.
Άρθρο 9 "Κυρώσεις ή πειθαρχικά μέτρα (Άρθρο 8 της Οδηγίας 2001/25)"
1.  
  Το ΥΕΝ, δια των αρμοδίων Διευθύνσεων και των Λιμενικών Αρχών διερευνά οποιαδήποτε έλλειψη ικανότητας, πράξη ή παράλειψη που περιέρχεται εις γνώσιν του και μπορεί να αποτελέσει άμεση απειλή για την ασφάλεια της ζωής ή της περιουσίας στη θάλασσα ή το θαλάσσιο περιβάλλον από τους κατόχους των πιστοποιητικών ή των θεωρήσεων που έχει εκδώσει η Ελλάδα, και αφορούν την εκτέλεση καθηκόντων τα οποία σχετίζονται µε τα πιστοποιητικά τους. Το ΥΕΝ ανακαλεί, αναστέλλει την ισχύ και ακυρώνει αυτά τα πιστοποιητικά για τους προαναφερθέντες λόγους καθώς και για την πρόληψη απάτης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν.δ 187/1973 ( Α΄ 261) περί ΚΔΝΔ. 2.Στα πλοία τα οποία φέρουν Ελληνική σημαία ή στους ναυτικούς που διαθέτουν πιστοποιητικά προβλεπόμενα από την Ελληνική Νομοθεσία, εφ όσον δεν τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος , επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 1314/1983 (Α΄ 2), ανεξαρτήτως της επιβολής λοιπών πειθαρχικών και ποινικών κυρώσεων . 3.Συγκεκριµένα, οι ανωτέρω κυρώσεις και τα πειθαρχικά μέτρα εφαρμόζονται , σε υπό ελληνική σημαία πλοία, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες:.
 1. εταιρεία ή πλοίαρχος έχει προσλάβει πρόσωπο που δεν είναι κάτοχος πιστοποιητικού όπως απαιτείται από το παρόν διάταγμα
 2. πλοίαρχος επέτρεψε σε πρόσωπο το οποίο δεν είναι κάτοχος του απαιτούµενου πιστοποιητικού, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, ή στο οποίο δεν έχει χορηγηθεί έγκυρη κατ εξαίρεση άδεια ναυτολόγησης ή το οποίο δεν διαθέτει τα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται από το άρθρο 19 παράγραφος 4 του παρόντος διατάγματος , να εκτελεί οποιαδήποτε λειτουργία ή υπηρεσία υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, η οποία σύµφωνα µε το παρόν διάταγμα απαιτείται να εκτελείται από πρόσωπο το οποίο είναι κάτοχος κατάλληλου πιστοποιητικού ή
 3. πρόσωπο επέτυχε µέσω απάτης ή παραποιηµένων εγγράφων να προσληφθεί για την εκτέλεση οποιασδήποτε λειτουργίας ή υπηρεσίας, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, η οποία σύµφωνα µε το παρόν διάταγμα απαιτείται να εκτελείται από πρόσωπο το οποίο είναι κάτοχος σχετικού πιστοποιητικού ή στο οποίο να έχει χορηγηθεί κατ εξαίρεση άδεια ναυτολόγησης
4.  
  Για οποιαδήποτε εταιρεία ή πρόσωπο, τα οποία βρίσκονται εντός της Ελληνικής δικαιοδοσίας , που θεωρούνται, με βάση σαφείς ενδείξεις, ως υπεύθυνοι ή γνώστες οποιασδήποτε εμφανούς μη συμμόρφωσης προς το παρόν διάταγμα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 , οι αρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΕΝ συνεργάζονται µε οποιοδήποτε Κράτος Μέλος ή άλλο συμβαλλόμενο μέρος της σύµβασης SΤCW, και ενηµερώνουν για την πρόθεσή τους να κινήσουν διαδικασίες ενώπιον δικαστικών αρχών στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους
Άρθρο 10 "Πρότυπα ποιότητας (Άρθρο 9 της Οδηγίας 2001/25) 1.Η ΔΕΚΝ διασφαλίζει ότι: α) όλες οι δραστηριότητες εκπαίδευσης, αξιολόγησης ικανότητας, πιστοποίησης, θεωρήσεων και επανεπικυρώσεων που εκτελούνται υπό την αιγίδα της, παρακολουθούνται συνεχώς µέσω ενό [...]"
3.  
  Η ΔΕΚΝ κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκθεση, σε σχέση µε την αξιολόγηση που διεξάγεται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 ,εντός έξι μηνών από τη διενέργεια της
Άρθρο 11 "Ιατρικά πρότυπα -Έκδοση και καταχώρηση των πιστοποιητικών (Άρθρο 10 της Οδηγίας 2001/25)"
1.  
  Με το π.δ. 591/1975 ( Α΄191) Περί υγειονομικής εξέτασης των υποψηφίων προς απογραφή ναυτικών, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και όπως κάθε φορά ισχύει, έχουν θεσπιστεί τα πρότυπα που αφορούν την καταλληλότητα των ναυτικών, από ιατρικής απόψεως , με έμφαση στην όραση και την ακοή.
2.  
  Η ΔΕΚΝ, οι Δημόσιες Σχολές Ε.Ν. και οι Λιμενικές Αρχές χορηγούν τα πιστοποιητικά ναυτικής ικανότητας µόνο σε υποψήφιους που πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου. 3.Οι υποψήφιοι για την πιστοποίηση αποδεικνύουν δεόντως:.
 1. την ταυτότητά τους
 2. παρέχει, όσον αφορά τη νομική υπόσταση αυτών των πιστοποιητικών, θεωρήσεων και κατ εξαίρεση αδειών ναυτολόγησης, πληροφορίες σε άλλα κράτη µέλη ή άλλα συμβαλλόμενα μέρη της σύµβασης SΤCW και σε εταιρείες που ζητούν εξακρίβωση της γνησιότητας και της εγκυρότητας των πιστοποιητικών τα οποία της προσκομίζονται από ναυτικούς που επιθυμούν την αναγνώριση των πιστοποιητικών τους ή απασχόληση σε πλοίο
 3. ότι πληρούν τα πρότυπα ικανότητας από ιατρική άποψη, ειδικά όσον αφορά την όραση και την ακοή, τα οποία έχουν θεσπιστεί από το π.δ. 591/1975 ( Α΄191), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και όπως κάθε φορά ισχύει, και ότι διαθέτουν ανάλογη γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής Απογραφέντων Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης (ΥΕΑΝΕΘ) ή της Ανωτάτης Ναυτικής Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΝΥΕ) που προβλέπεται από το ανωτέρω π.δ. , αναφορικά προς το αιτούμενο πιστοποιητικό ναυτικής ικανότητας , η οποία να βεβαιώνει την ικανότητα αυτή.
 4. ότι έχουν συµπληρώσει τη θαλάσσια υπηρεσία τους και οποιαδήποτε σχετική υποχρεωτική εκπαίδευση απαιτείται από το π.δ. 243/1998 ( Α΄ 181), όπως αυτό κάθε φορά ισχύει ,για το πιστοποιητικό για το οποίο έχουν υποβάλει αίτηση και.
 5. ότι πληρούν τα πρότυπα επάρκειας , τα οποία καθορίζονται από το π.δ. 243/1998 ( Α΄181), όπως αυτό κάθε φορά ισχύει ,για τις ιδιότητες, τις λειτουργίες και τα επίπεδα που πρέπει να προσδιορίζονται στη θεώρηση του πιστοποιητικού. 4.Η ΔΕΚΝ :.
Άρθρο 12
1.  
  Επανεπικύρωση των πιστοποιητικών (Άρθρο 11 της Οδηγίας 2001/25) 1.Κάθε πλοίαρχος, αξιωµατικός και χειριστής ραδιοεπικοινωνιών, κάτοχος πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί ή αναγνωριστεί σύµφωνα µε οποιοδήποτε κεφάλαιο που αναφέρεται στο παράρτημα Ι, εκτός του κεφαλαίου VΙ ,ο οποίος υπηρετεί σε πλοίο στη θάλασσα ή σκοπεύει να επιστρέψει σε θαλάσσια υπηρεσία ύστερα από κάποιο χρονικό διάστηµα που διήνυσε στην ξηρά, απαιτείται, για να συνεχίσει να θεωρείται ότι έχει τα προσόντα για θαλάσσια υπηρεσία, ανά χρονικά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τα πέντε έτη: α) να πληροί τα πρότυπα καταλληλότητας από ιατρική άποψη τα οποία καθορίζονται στο άρθρο 11 και β) να αποδεικνύει ότι εξακολουθεί να διαθέτει επαγγελματική ικανότητα σύµφωνα µε το τµήµα Α-Ι/11 του κώδικα SΤCW . 2.Κάθε πλοίαρχος, αξιωµατικός και χειριστής ραδιοεπικοινωνιών, για να συνεχίσει τη θαλάσσια υπηρεσία σε πλοία για τα οποία έχουν συμφωνηθεί διεθνώς ειδικές απαιτήσεις εκπαίδευσης, ολοκληρώνει επιτυχώς την εγκεκριμένη σχετική εκπαίδευση. 3.Η ΔΕΚΝ καθορίζει τον τρόπο αξιολόγησης και εκπαίδευσης για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των γνώσεων των κατόχων πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί πριν από την 1η Φεβρουαρίου του 2002 και είναι σύμφωνα με τα πρότυπα εκπαίδευσης της σύμβασης SΤCW 1978. Οι κύκλοι μαθημάτων ανανέωσης και εκσυγχρονισμού των γνώσεων εγκρίνονται και περιλαµβάνουν τις αλλαγές στους συναφείς εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς, που αφορούν την ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, και λαμβάνουν υπόψη τυχόν εκσυγχρονισμό των εν λόγω προτύπων ικανότητας. 4.Η ΔΕΚΝ , λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των εμπλεκομένων φορέων , εκπονεί ή προωθεί την εκπόνηση διαρθρωμένων κύκλων μαθημάτων ανανέωσης και εκσυγχρονισμού των γνώσεων, όπως προβλέπεται στο τμήμα Α-Ι/11 του κώδικα SΤCW . 5.Για τον εκσυγχρονισμό των γνώσεων των πλοιάρχων, των αξιωματικών και των χειριστών ραδιοεπικοινωνιών, οι αρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΕΝ, δια καταλλήλου ενημερώσεως των εμπλεκομένων φορέων, διασφαλίζουν ότι τα κείμενα πρόσφατων αλλαγών στους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς, που αφορούν την ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος,είναι στη διάθεση των υπό Ελληνική σημαία πλοίων.
Άρθρο 13
1.  
  Χρήση προσομοιωτών (Άρθρο 12 της Οδηγίας 2001/25) 1.Οι Δημόσιες Σχολές Ε.Ν. εφαρμόζουν τα πρότυπα λειτουργίας και τις λοιπές διατάξεις που καθορίζονται στο τµήµα Α-Ι/12 του κώδικα SΤCW ,καθώς και όσες άλλες απαιτήσεις προβλέπονται στο μέρος Α του κώδικα SΤCW ,για οποιοδήποτε σχετικό πιστοποιητικό όσον αφορά: α) ολόκληρη τη βασιζόμενη στους προσοµοιωτές υποχρεωτική εκπαίδευση. β) οποιαδήποτε αξιολόγηση ικανότητας απαιτείται από το μέρος Α του κώδικα SΤCW και πραγματοποιείται µέσω προσομοιωτή και γ) οποιαδήποτε, µέσω προσομοιωτή, επίδειξη συνεχούς δεξιότητας απαιτείται από το μέρος Α του κώδικα SΤCW . 2.Οι προσοµοιωτές που έχουν εγκατασταθεί ή λειτουργούν πριν από την 1η Φεβρουαρίου 2002, εξαιρούνται από την πλήρη τήρηση των προτύπων επιδόσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
Άρθρο 14 "Ευθύνες των εταιρειών (Άρθρο 13 της Οδηγίας 2001/25)"
1.  
  Σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3, οι εταιρείες θεωρούνται υπεύθυνες για την στελέχωση των πλοίων τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, και απαιτείται από κάθε τέτοια εταιρεία να διασφαλίζει ότι:
 1. κάθε ναυτικός που έχει τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε πλοίο της, είναι κάτοχος του κατάλληλου πιστοποιητικού σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος και τα οριζόμενα από την Εθνική Νομοθεσία
 2. τα πλοία της στελεχώνονται σύµφωνα µε τις σχετικές απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας
 3. τηρούνται ευχερώς προσιτά έγγραφα και στοιχεία σχετικά µε όλους τους ναυτικούς που απασχολούνται στα πλοία της και τα οποία περιλαµβάνουν, χωρίς αυτό να είναι περιοριστικό, αποδείξεις και στοιχεία σχετικά µε την πείρα, την εκπαίδευση, την καταλληλότητα από ιατρική άποψη και την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους
 4. οι ναυτικοί που τοποθετούνται σε οποιοδήποτε από τα πλοία της είναι εξοικειωμένοι µε τα συγκεκριμένα τους καθήκοντα και µε όλες τις ρυθμίσεις, τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, τις διαδικασίες και τα χαρακτηριστικά του πλοίου που σχετίζονται µε την εκτέλεση των συνήθων καθηκόντων τους, καθώς και των καθηκόντων τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και
 5. το πλήρωμα του πλοίου μπορεί να συντονίζει αποτελεσματικά τις δραστηριότητές του σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και κατά την εκτέλεση λειτουργιών ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια ή την πρόληψη ή τον περιορισμό της ρύπανσης
2.  
  Οι εταιρείες, οι πλοίαρχοι και τα µέλη του πληρώματος έχουν καθένας ευθύνη να διασφαλίζουν ότι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν άρθρο τηρούνται πλήρως και ότι λαμβάνονται άλλα παρόμοια μέτρα, εάν τυχόν είναι αναγκαία, για να διασφαλίζεται ότι κάθε µέλος του πληρώματος θα συμβάλει, µε την πείρα και την ενημέρωση που διαθέτει, στην ασφαλή λειτουργία του πλοίου
3.  
  Η εταιρεία παρέχει έγγραφες οδηγίες στον πλοίαρχο κάθε πλοίου για το οποίο εφαρµόζεται το παρόν διάταγμα και καθορίζει την πολιτική και τις διαδικασίες που θα ακολουθούνται για να διασφαλίζεται ότι όλοι οι νεοπροσλαμβανόµενοι στο πλοίο ναυτικοί θα έχουν, σε εύλογα χρονικά πλαίσια, την ευκαιρία να εξοικειωθούν µε τον εξοπλισμό του πλοίου, τις διαδικασίες λειτουργίας και τις λοιπές ρυθμίσεις του πλοίου που χρειάζονται για τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων τους, πριν αναλάβουν καθήκοντα. Αυτές οι πολιτικές και διαδικασίες περιλαµβάνουν:.
 1. την παροχή ευλόγου χρόνου ώστε ο νεοπροσλαµβανόµενος ναυτικός να έχει την ευκαιρία να εξοικειωθεί µε:
 2. i) το συγκεκριμένο εξοπλισμό τον οποίο θα χρησιμοποιεί ή θα χειρίζεται και ii) τις συγκεκριμένες διαδικασίες και ρυθμίσεις τήρησης φυλακών, ασφάλειας ,περιβαλλοντικής προστασίας και περιστάσεων έκτακτης ανάγκης, τις οποίες χρειάζεται να γνωρίζει προκειμένου να εκτελεί σωστά τα καθήκοντά του και
 3. τον καθορισμό ενός πεπειραμένου µέλους του πληρώματος, το οποίο θα είναι υπεύθυνο να διασφαλίζει ότι θα παρέχεται η ευκαιρία σε κάθε νεοπροσλαμβανόµενο ναυτικό να έχει τη βασική ενημέρωση σε γλώσσα που να κατανοεί
Άρθρο 15
1.  
  Καταλληλότητα προς εκτέλεση υπηρεσίας (Άρθρο 14 της Οδηγίας 2001/25) Για την πρόληψη της κόπωσης των μελών πληρώματος που μετέχουν σε φυλακές, εφαρμόζεται το π.δ 281/1998 (Α΄202) Εφαρμογή απαιτήσεων για τήρηση φυλακής των ναυτικών ,όπως αυτό κάθε φορά ισχύει, με το οποίο έχουν θεσπιστεί περίοδοι ανάπαυσης για το προσωπικό τήρησης φυλακών. Οι Λιμενικές Αρχές ελέγχουν ότι τα συστήματα τήρησης φυλακών ρυθμίζονται κατά τρόπο ώστε η αποτελεσματικότητα όλου του προσωπικού που μετέχει σε φυλακές να µην μειώνεται λόγω κοπώσεως και ότι οι υπηρεσίες ρυθμίζονται κατά τρόπο ώστε ο εκτελών την πρώτη φυλακή κατά την έναρξη του πλου και εκείνοι των επόμενων φυλακών να έχουν επαρκώς αναπαυθεί και να είναι από κάθε άποψη κατάλληλοι για την εκτέλεση της υπηρεσίας.
Άρθρο 16
1.  
  Κατ εξαίρεση άδεια ναυτολόγησης (Άρθρο 15 της Οδηγίας 2001/25) 1.Σε περιστάσεις εξαιρετικής ανάγκης, αν δεν προξενείται κίνδυνος σε πρόσωπα, περιουσία ή το περιβάλλον, χορηγείται κατ εξαίρεση άδεια ναυτολόγησης σύμφωνα με το π.δ. 455/1983 (Α΄ 171) ,όπως ισχύει, που επιτρέπει σε συγκεκριμένο ναυτικό να υπηρετήσει σε συγκεκριμένο πλοίο, για ορισμένη χρονική περίοδο, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους έξι μήνες, µε ειδικότητα, άλλη από εκείνη του χειριστή ραδιοεπικοινωνιών, εκτός αν αυτό προβλέπεται από τους οικείους κανονισμούς ραδιοεπικοινωνιών, για την οποία δεν κατέχει το κατάλληλο πιστοποιητικό, µε την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο στο οποίο χορηγείται η κατ εξαίρεση άδεια έχει επαρκώς κατάλληλα προσόντα προς κάλυψη της κενής θέσης κατά τρόπο ασφαλή. Πάντως, κατ εξαίρεση άδεια ναυτολόγησης δεν χορηγείται σε πλοίαρχο ή πρώτο μηχανικό, εκτός περιστάσεων ανωτέρας βίας αλλά και τότε μόνο για την ελάχιστη δυνατή χρονική περίοδο. 2.Κάθε κατ εξαίρεση άδεια ναυτολόγησης παρεχόμενη για κάποια θέση θα χορηγείται µόνο σε πρόσωπο το οποίο κατέχει το απαιτούμενο πιστοποιητικό προς πλήρωση της αμέσως κατώτερης θέσης. Αν, για την πλήρωση της κατώτερης θέσης, δεν απαιτείται πιστοποιητικό, η κατ εξαίρεση άδεια μπορεί να χορηγηθεί σε πρόσωπο του οποίου τα προσόντα και η πείρα είναι σαφώς ισοδύναμα µε τις απαιτήσεις για την κάλυψη της θέσης, με την προϋπόθεση ότι, αν το πρόσωπο αυτό δεν κατέχει κατάλληλο πιστοποιητικό, υποχρεούται να υποβληθεί σε εξέταση θεωρούμενη ότι αποδεικνύει ότι τέτοια κατ εξαίρεση άδεια μπορεί να χορηγηθεί χωρίς κίνδυνο. Επιπλέον οι Λιμενικές Αρχές θα εξασφαλίζουν ότι η θέση για την οποία πρόκειται θα πληρωθεί από κάτοχο κατάλληλου πιστοποιητικού το ταχύτερο δυνατό.
Άρθρο 17 "Ευθύνες για την εκπαίδευση και αξιολόγηση (Άρθρο 16 της Οδηγίας 2001/25)"
1.  
  ιδίαν εκτίμηση του εκπαιδευτικού προγράμματος και σαφή αντίληψη των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών στόχων για το συγκεκριμένο τύπο εκπαίδευσης που εκτελείται
 1. Η εκπαίδευση η οποία αναφέρεται στο άρθρο 4 του παρόντος ,παρέχεται από τις Δημόσιες Σχολές Ε.Ν ή από άλλους εκπαιδευτικούς φορείς υπό την έγκριση και εποπτεία του ΥΕΝ/ ΔΕΚΝ.
 2. Η ΔΕΚΝ οργανώνει και εποπτεύει τις απαιτούμενες εξετάσεις
 3. Η ΔΕΚΝ, οι Λιμενικές Αρχές και οι Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους , χορηγούν τα πιστοποιητικά ικανότητας που αναφέρονται στο άρθρο 11
 4. Η κατ εξαίρεση άδεια ναυτολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 16 του παρόντος, χορηγείται υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από το π.δ. 455/ 1983 (Α΄171) περί χορήγησης κατ εξαίρεση άδειας ναυτολόγησης σε ναυτικούς που δεν κατέχουν κατάλληλο αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας , όπως αυτό κάθε φορά ισχύει .
2.  
  Εκπαίδευση και αξιολόγηση : i) τις κατάλληλες οδηγίες για τις τεχνικές διδασκαλίας που αφορούν τη χρήση προσομοιωτών και ii) πρακτική πείρα χειρισμού στο συγκεκριμένο τύπο προσομοιωτή που χρησιμοποιείται.
 1. η όλη εκπαίδευση και αξιολόγηση των ναυτικών:
 2. 1.είναι διαρθρωμένη σύµφωνα µε τα εγκεκριμένα από την ΔΕΚΝ προγράμματα σπουδών συμπεριλαμβανομένων εκείνων των μεθόδων και μέσων παράδοσης, των διαδικασιών και του υλικού των κύκλων μαθημάτων που είναι αναγκαία για την επίτευξη των καθορισμένων προτύπων ικανότητας και 2.εκτελείται,παρακολουθείται,αξιολογείται και υποστηρίζεται από πρόσωπα µε τα κατάλληλα προσόντα, σύμφωνα µε τα στοιχεία δ), ε) και στ) της παραγράφου αυτής.
 3. οποιοδήποτε πρόσωπο διενεργεί αξιολόγηση ικανότητας ναυτικού εν υπηρεσία είτε επί του πλοίου είτε στην ξηρά, µε σκοπό την απόκτηση των προσόντων που απαιτούνται για πιστοποίηση θα διαθέτει:
 4. οι εκπαιδευτές, επόπτες και υπεύθυνοι αξιολόγησης διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για τους συγκεκριμένους τύπους και επίπεδα εκπαίδευσης ή αξιολόγησης της ικανότητας των ναυτικών είτε επί του πλοίου είτε στην ξηρά, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία
 5. οποιοδήποτε πρόσωπο εκπαιδεύει ναυτικό εν υπηρεσία είτε επί του πλοίου είτε στην ξηρά, µε σκοπό την απόκτηση των προσόντων που απαιτούνται για την πιστοποίηση σύµφωνα µε το παρόν διάταγμα , θα διαθέτει:
3.  
  τις κατάλληλες οδηγίες σχετικά µε τις μεθόδους και την πρακτική αξιολόγησης
4.  
  πρακτική πείρα αξιολόγησης και 5.αν διενεργεί αξιολόγηση που περιλαμβάνει τη χρήση προσομοιωτών, πρακτική πείρα αξιολόγησης στο συγκεκριμένο τύπο προσομοιωτή , η οποία θα έχει αποκτηθεί υπό την εποπτεία και τις απαιτήσεις έμπειρου υπευθύνου αξιολόγησης.
 1. Οι κύκλοι εκπαίδευσης των Δημοσίων Σχολών Ε.Ν. ή των αναγνωρισμένων από το ΥΕΝ Σχολών Ε.Ν. καθώς και τα προσόντα που αποκτώνται στα ανωτέρω εκπαιδευτικά ιδρύματα για την έκδοση πιστοποιητικού, τα προσόντα και η πείρα των εκπαιδευτών και των υπεύθυνων αξιολόγησης καλύπτονται από την εφαρμογή των διατάξεων των προτύπων ποιότητας του άρθρου 10.
 2. Τέτοια προσόντα, πείρα και εφαρμογή προτύπων ποιότητας συμπεριλαμβάνουν την κατάλληλη εκπαίδευση σε τεχνικές διδασκαλίας, καθώς και τις μεθόδους και την πρακτική εκπαίδευσης και αξιολόγησης και πληρούν όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις των στοιχείων δ), ε) και στ) της παρούσης παραγράφου.
Άρθρο 18
1.  
  Επικοινωνία επί του πλοίου (Άρθρο 17 της Οδηγίας 2001/25 - άρθρο 1 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2003/103)) α) Με την επιφύλαξη των παραγράφων β) και δ) του παρόντος άρθρου, σε όλα τα πλοία που φέρουν την Ελληνική σημαία , υπάρχουν ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα μέσα για την αποτελεσματική προφορική επικοινωνία σχετικά µε την ασφάλεια, μεταξύ όλων των µελών του πληρώματος του πλοίου, ιδίως όσον αφορά την ορθή και έγκαιρη λήψη και κατανόηση μηνυμάτων και οδηγιών. β) σε όλα τα επιβατηγά πλοία που φέρουν την Ελληνική σημαία και σε όλα τα επιβατηγά πλοία τα οποία αρχίζουν ή / και τερματίζουν τον πλου τους σε λιμένα της Ελληνικής επικράτειας προκειμένου να εξασφαλιστεί αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ του πληρώματος για θέματα ασφαλείας ,ορίζεται γλώσσα εργασίας η οποία καταχωρείται στο ημερολόγιο του πλοίου. Η εταιρεία ή ο πλοίαρχος, κατά περίπτωση, ορίζουν την κατάλληλη γλώσσα εργασίας. Κάθε ναυτικός θα οφείλει να κατανοεί και, αν χρειαστεί, να δίδει διαταγές και οδηγίες και να προβαίνει σε αναφορές στη γλώσσα αυτή. Εάν η γλώσσα εργασίας δεν είναι η Ελληνική, όλα τα σχέδια και οι κατάλογοι των οποίων απαιτείται η ανάρτηση περιλαµβάνουν μετάφραση στη γλώσσα εργασίας. γ)Ο ΚΕΕΠ και οι Λιμενικές Αρχές στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους ελέγχουν εάν σε όλα τα επιβατηγά πλοία το προσωπικό που στους πίνακες κατανομής πληρώματος έχει οριστεί να βοηθήσει τους επιβάτες σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, είναι ευχερώς αναγνωρίσιμο και έχει ικανότητες επικοινωνίας επαρκείς για το σκοπό αυτό, λαμβανομένου υπόψη ενός κατάλληλου και επαρκούς συνδυασμού οποιωνδήποτε από τα ακόλουθα κριτήρια: i) της γλώσσας ή των γλωσσών που αντιστοιχούν στις κύριες εθνικότητες μεταξύ των επιβατών οι οποίοι συνήθως ταξιδεύουν σε μια συγκεκριμένη διαδρομή, ii) της ικανότητας χρησιμοποίησης στοιχειώδους αγγλικού λεξιλογίου για τις βασικές οδηγίες ώστε να επιτρέπει την επικοινωνία µε επιβάτη που χρειάζεται βοήθεια, ανεξάρτητα από το εάν ο επιβάτης και το συγκεκριμένο µέλος του πληρώματος ομιλούν κοινή γλώσσα, iii) της ενδεχόμενης ανάγκης επικοινωνίας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, µε άλλο τρόπο (π.χ. µε επίδειξη ή χειρονομίες ή επισήμανση των θέσεων αναγραφής των οδηγιών, των σταθμών συγκέντρωσης, των σωστικών συσκευών ή των οδών διαφυγής), εφόσον η λεκτική επικοινωνία είναι πρακτικά ανεφάρμοστη, iν) της έκτασης της παροχής πλήρων οδηγιών ασφαλείας στους επιβάτες στη μητρική τους γλώσσα ή τις μητρικές τους γλώσσες, ν) των γλωσσών στις οποίες μπορούν να μεταδίδονται ανακοινώσεις σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή γυμνασίων ώστε να παρέχεται αποφασιστικής σημασίας καθοδήγηση στους επιβάτες και να διευκολύνονται τα µέλη του πληρώματος κατά την παροχή βοήθειας στους επιβάτες. δ) Επί των πετρελαιοφόρων, των δεξαμενόπλοιων χημικών και των υγραεριοφόρων δεξαμενόπλοιων που φέρουν την Ελληνική σημαία , ο πλοίαρχος, οι αξιωματικοί και οι κατώτεροι ναυτικοί είναι σε θέση να επικοινωνούν μεταξύ τους σε κοινή γλώσσα ή κοινές γλώσσες εργασίας. ε) Επιπλέον θα πρέπει να υπάρχουν τα προβλεπόμενα , ανάλογα με την κατηγορία τους, από την ισχύουσα κάθε φορά Διεθνή Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στην Θάλασσα - Σύμβαση S.Ο.L.Α.S.- ( π.δ. 474/1991 (Α΄175) και την υπ’ αριθ. 1218.38/ 1/98/ 25.6.1998 Υ.Α (Β΄704), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τηλεπικοινωνιακά μέσα για την επικοινωνία μεταξύ του πλοίου και των κατά ξηρά Ελληνικών Αρχών. Οι επικοινωνίες πρέπει να εκτελούνται, σύμφωνα με το κεφάλαιο V κανονισμός 14 παράγραφος 4 της σύμβασης SΟLΑS. στ) Ο ΚΕΕΠ και οι αρμόδιες Λιμενικές Αρχές ελέγχουν σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 88/1997 (Α΄ 90),όπως τροποποιήθηκε, εάν τα πλοία που φέρουν σημαία άλλη πλην της Ελληνικής , συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 19 "Αναγνώριση πιστοποιητικών (Άρθρο 18 της Οδηγίας 2001/25 - άρθρο 1 παράγραφος 3 της Οδηγίας 2003/103) 1.Η μεταξύ των κρατών µελών αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 5 και των οποίων είναι κάτοχοι ναυτικοί υπήκοοι κρα [...]"
3.  
  Σε ναυτικούς που δεν είναι κάτοχοι των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 5 είναι δυνατόν να επιτραπεί να υπηρετούν σε πλοία που φέρουν την Ελληνική σημαία , υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί απόφαση για την αναγνώριση του κατάλληλου πιστοποιητικού τους μέσω της διαδικασίας που καθορίζεται κατωτέρω:
 1. Όταν το ΥΕΝ προτίθεται να αναγνωρίσει, µε θεώρηση, κατάλληλα πιστοποιητικά που έχουν χορηγηθεί από τρίτη χώρα σε πλοίαρχο, αξιωµατικό ή χειριστή ραδιοεπικοινωνιών, για να υπηρετήσουν επί πλοίων που φέρουν την Ελληνική σημαία, υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αιτιολογηµένη αίτηση για αναγνώριση της εν λόγω τρίτης χώρας.
 2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επικουρούµενη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (Οργανισµός), και µε την ενδεχόµενη συµµετοχή κάθε ενδιαφεροµένου κράτους µέλους, συγκεντρώνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ και διενεργεί αξιολόγηση των συστηµάτων εκπαίδευσης και πιστοποίησης της τρίτης χώρας για την οποία έχει υποβληθεί αίτηση αναγνώρισης, προκειµένου να διαπιστώσει κατά πόσον η εν λόγω χώρα ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις της σύµβασης SΤCW και κατά πόσον ελήφθησαν τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη της απάτης όσον αφορά τα πιστοποιητικά.
 3. η απόφαση σχετικά µε την αναγνώριση τρίτης χώρας λαµβάνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός τριών μηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για αναγνώριση.
 4. Η αναγνώριση, εφόσον χορηγηθεί, ισχύει υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 20.
 5. αν δεν ληφθεί απόφαση σχετικά µε την αναγνώριση της ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας εντός της προθεσµίας που ορίζεται στο στοιχείο (β), το ΥΕΝ μπορεί να αποφασίσει να αναγνωρίσει την τρίτη αυτή χώρα µονοµερώς, µέχρις ότου ληφθεί η σχετική απόφαση
 6. το ΥΕΝ δύναται να αποφασίσει, όσον αφορά τα πλοία που φέρουν την Ελληνική σημαία, να θεωρήσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από τρίτες χώρες, αναγνωρισµένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που περιέχονται στα σηµεία 4 και 5 του παραρτήµατος ΙΙ
 7. εξακολουθούν να ισχύουν οι αναγνωρίσεις πιστοποιητικών που εξέδωσε αναγνωρισµένη τρίτη χώρα και έχουν δηµοσιευτεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C, πριν από τις 14.6.2005.
 8. Οι αναγνωρίσεις αυτές μπορούν να χρησιµοποιηθούν από όλα τα κράτη µέλη, εκτός αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις ανακαλέσει µεταγενέστερα, δυνάµει του άρθρου 20.
 9. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να καταρτίζει και να ενηµερώνει κατάλογο των τρίτων χωρών που έχουν αναγνωριστεί ο οποίος δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C. 4.Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 6, οι Λιμενικές Αρχές μπορούν, εάν οι περιστάσεις το απαιτούν, να επιτρέψουν σε ένα ναυτικό να υπηρετήσει υπό ιδιότητα, πλην της ιδιότητας του αξιωματικού ραδιοεπικοινωνιών ή του χειριστή ραδιοεπικοινωνιών, εκτός αν αυτό προβλέπεται από τους εθνικούς κανονισμούς ραδιοεπικοινωνιών, μέχρι τρεις μήνες, σε πλοίο που φέρει την Ελληνική σημαία, ενώ κατέχει κατάλληλο και έγκυρο πιστοποιητικό το οποίο έχει εκδοθεί και θεωρηθεί δεόντως από τρίτη χώρα αλλά δεν έχει ακόμα αναγνωρισθεί δια θεωρήσεως από την χώρα μας ώστε να θεωρείται κατάλληλο για υπηρεσία σε πλοίο που φέρει την Ελληνική σημαία .
 10. Θα πρέπει όμως να υπάρχουν ευχερώς διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία για το ότι έχει υποβληθεί αίτηση για θεώρηση στις αρµόδιες αρχές.
Άρθρο 20 "Ανάκληση της αναγνώρισης (Άρθρο 1 παράγραφος 4 -παρεμβαλλόμενο άρθρο 18α της Οδηγίας 2003/103)"
1.  
  Με την επιφύλαξη των κριτηρίων που καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ, εφόσον το ΥΕΝ θεωρήσει ότι αναγνωρισµένη τρίτη χώρα δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις της σύµβασης SΤCW, ενηµερώνει αµέσως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά , αιτιολογώντας επαρκώς τη θέση του
2.  
  Με την επιφύλαξη των κριτηρίων που καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ, εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρήσει ότι αναγνωρισµένη τρίτη χώρα δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις της σύµβασης SΤCW, ενηµερώνει αµέσως τα κράτη µέλη σχετικά, αιτιολογώντας επαρκώς τη θέση της
3.  
  Εφόσον το ΥΕΝ σκοπεύει να ανακαλέσει θεωρήσεις όλων των πιστοποιητικών που εκδίδονται από τρίτη χώρα ενηµερώνει αµέσως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα λοιπά κράτη µέλη σχετικά µε την πρόθεσή του, την οποία και αιτιολογεί
4.  
  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επικουρούµενη από τον Οργανισµό, επανεξετάζει την αναγνώριση της αντίστοιχης τρίτης χώρας, προκειµένου να διαπιστώσει κατά πόσον η χώρα αυτή δεν συµµορφώθηκε προς τις απαιτήσεις της σύµβασης SΤCW
5.  
  Αν υπάρχουν ενδείξεις ότι ένα συγκεκριµένο ίδρυµα ναυτικής κατάρτισης δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις της σύµβασης SΤCW, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοινοποιεί στην ενδιαφερόμενη χώρα ότι η αναγνώριση των πιστοποιητικών της ανακαλείται εντός διαστήµατος δύο μηνών, εκτός αν ληφθούν μέτρα που διασφαλίζουν την τήρηση όλων των απαιτήσεων της σύµβασης SΤCW
6.  
  Η απόφαση σχετικά µε την ανάκληση της αναγνώρισης λαµβάνεται εντός δύο μηνών από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης από το κράτος µέλος. Τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη λαµβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την εκτέλεση της απόφασης.
7.  
  Οι θεωρήσεις που βεβαιώνουν την αναγνώριση των πιστοποιητικών τα οποία εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 6, πριν από την ηµεροµηνία κατά την οποία λαµβάνεται η απόφαση ανάκλησης της αναγνώρισης της τρίτης χώρας, εξακολουθούν να ισχύουν. Ωστόσο, οι ναυτικοί που κατέχουν τέτοιες θεωρήσεις δεν μπορούν να ζητήσουν θεώρηση η οποία να τους αναγνωρίζει υψηλότερα προσόντα, εκτός αν αυτή η αναβάθµιση βασίζεται µόνο σε συµπληρωµατική εµπειρία υπηρεσίας στη θάλασσα.
Άρθρο 21 "Έλεγχος από το κράτος του λιμένα (Άρθρο 19 της Οδηγίας 2001/25) 1.Ανεξαρτήτως της σημαίας, τα πλοία, πλην των εξαιρουμένων δια του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος , ενόσω ευρίσκονται σε λιμένα της Ελληνικής Επικράτειας υπόκεινται σε έλεγχο από τον [...]"
2.  
  Οι ανωτέρω αρχές, κατά τη διενέργεια του ελέγχου σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος , εξασφαλίζουν ότι εφαρµόζονται όλες οι σχετικές διατάξεις και διαδικασίες τις οποίες ορίζει το π.δ. 88/1997 ( Α΄ 90), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 22
1.  
  Διαδικασίες ελέγχου από το κράτος του λιμένα (Άρθρο 20 της Οδηγίας 2001/25) 1.Με την επιφύλαξη του π.δ. 88/1997 (Α΄90), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , ο έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές σε λιμένα της Ελληνικής επικράτειας, σύμφωνα µε το άρθρο 21 περιορίζεται στα ακόλουθα: -εξακρίβωση ότι όλοι οι ναυτικοί οι υπηρετούντες επί του πλοίου, οι οποίοι απαιτείται να έχουν πιστοποίηση σύµφωνα µε τη σύµβαση SΤCW, είναι κάτοχοι καταλλήλου πιστοποιητικού ή έγκυρης κατ εξαίρεση άδειας ναυτολόγησης ή αποδεικνύουν ότι σχετική αίτηση για θεώρηση που θα βεβαιώνει την αναγνώριση έχει υποβληθεί στην αρµόδια αρχή του κράτους της σημαίας, -εξακρίβωση ότι οι αριθμοί και τα πιστοποιητικά για τους ναυτικούς που υπηρετούν στο σκάφος είναι σύμφωνοι µε τις απαιτήσεις ασφαλούς επάνδρωσης που έχουν καθοριστεί από την αρμόδια Αρχή του Κράτους της Σημαίας . 2.Αξιολόγηση σύμφωνα µε το τμήμα Α του κώδικα SΤCW, της ικανότητας των ναυτικών του πλοίου να τηρούν πρότυπα τήρησης φυλακής, όπως απαιτείται από τη σύμβαση SΤCW ,γίνεται εάν υπάρχουν σαφείς λόγοι ότι αυτά τα πρότυπα δεν τηρούνται επειδή συντρέχει ένας από τους ακόλουθους λόγους: -το πλοίο συγκρούστηκε, προσάραξε ή εξόκειλε, -έγινε απόρριψη ουσιών από το πλοίο εν πλω, αγκυροβολημένο ή προσορμισμένο, η οποία είναι παράνομη σύµφωνα µε τις διεθνείς συμβάσεις, -το πλοίο έκανε ελιγμούς κατά τρόπο αντικανονικό ή επισφαλή χωρίς να τηρούνται τα συνήθη μέτρα που έχουν θεσπιστεί από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό ή τις πρακτικές και διαδικασίες ασφαλούς ναυσιπλοΐας, -το πλοίο διακυβερνάται κατά τρόπο που ενδεχομένως θα προξενήσει κίνδυνο σε πρόσωπα, περιουσία ή το περιβάλλον, -το πιστοποιητικό αποκτήθηκε δολίως ή ο κάτοχός του δεν είναι το πρόσωπο για το οποίο το πιστοποιητικό είχε αρχικά εκδοθεί, -το πλοίο φέρει σηµαία τρίτης χώρας η οποία δεν έχει επικυρώσει τη σύµβαση SΤCW ή ο πλοίαρχος, οι αξιωματικοί ή οι κατώτεροι ναυτικοί έχουν πιστοποιητικά εκδοθέντα από τρίτη χώρα η οποία δεν έχει επικυρώσει τη σύµβαση SΤCW . 3.Ανεξάρτητα από την επαλήθευση του πιστοποιητικού, η αξιολόγηση δυνάμει της παραγράφου 2 μπορεί να απαιτεί από το ναυτικό να αποδεικνύει τα προσόντα του στον τόπο εκτέλεσης των καθηκόντων του. Αυτή η απόδειξη μπορεί να περιλαμβάνει εξακρίβωση του ότι πληρούνται οι επιχειρησιακές απαιτήσεις όσον αφορά τα πρότυπα τήρησης φυλακών και ότι το επίπεδο ικανοτήτων του ναυτικού επιτρέπει άμεση αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
Άρθρο 23
1.  
  Κράτηση (Άρθρο 21 της Οδηγίας 2001/25) Με την επιφύλαξη του π.δ 88/97 (Α΄90) ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι ακόλουθες ελλείψεις, εφόσον διαπιστωθεί από τους αρμόδιους επιθεωρητές του ΚΕΕΠ ή των αρμοδίων Λιμενικών Αρχών που διενήργησαν τον έλεγχο ότι θέτουν σε κίνδυνο πρόσωπα, περιουσία ή το περιβάλλον, αποτελούν, σύµφωνα µε το παρόν διάταγμα, τον μοναδικό λόγο για τον οποίο κρατείται ένα πλοίο: α) οι ναυτικοί δεν έχουν πιστοποιητικό, κατάλληλο πιστοποιητικό, έγκυρη κατ εξαίρεση άδεια ναυτολόγησης ή αποδεικτικά στοιχεία ότι έχει υποβληθεί αίτηση για θεώρηση του κατάλληλου πιστοποιητικού στις αρμόδιες αρχές του κράτους της σημαίας. β) µη συμμόρφωση προς τις ισχύουσες απαιτήσεις του κράτους της σημαίας για ασφαλή επάνδρωση. γ) µη συμφωνία των ρυθμίσεων φυλακών γέφυρας και μηχανής προς τις απαιτήσεις που καθορίζονται για το πλοίο από το κράτος της σημαίας. δ) απουσία σε τηρούμενη φυλακή προσώπου µε προσόντα κατάλληλα για να χειριστεί εξοπλισμό βασικό για την ασφαλή ναυσιπλοΐα, τις ραδιοεπικοινωνίες ασφαλείας ή την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης. ε) έλλειψη αποδείξεων της επαγγελματικής ικανότητας όσον αφορά τα ανατεθειμένα σε ναυτικούς καθήκοντα σχετικά µε την ασφάλεια του πλοίου και την πρόληψη της ρύπανσης, στ) αδυναμία να υπάρξουν, τόσο για την πρώτη φυλακή κατά την έναρξη του πλου όσο και για τις επακόλουθες, πρόσωπα που έχουν επαρκώς αναπαυθεί και είναι οπωσδήποτε κατάλληλα να αναλάβουν υπηρεσία.
Άρθρο 24 "Μεταβατικές διατάξεις (Άρθρο 24 της Οδηγίας 2001/25)"
1.  
  Από την 1η Φεβρουαρίου 2002, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΕΝ δεν εκδίδουν, δεν αναγνωρίζουν και δεν θεωρούν πιστοποιητικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις που εφαρµόζοντο πριν από την 1η Φεβρουαρίου 1997, όσον αφορά τους ναυτικούς που έχουν αρχίσει εγκεκριμένη θαλάσσια υπηρεσία και εγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης ή εγκεκριμένο εκπαιδευτικό κύκλο μαθημάτων πριν από την 1η Αυγούστου 1998
2.  
  Από την 1η Φεβρουαρίου 2002, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΕΝ δεν ανανεώνουν και δεν επανεπικυρώνουν πιστοποιητικά και θεωρήσεις κατά τις διατάξεις οι οποίες εφαρμόζονταν πριν από την 1η Φεβρουαρίου 1997
Άρθρο 25
1.  
  Κυρώσεις (Άρθρο 25της Οδηγίας 2001/25) Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 1314/1983 ( Α΄ 2).
Άρθρο 26
1.  
  Παραρτήματα Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος διατάγματος τα πιο κάτω Παραρτήματα Ι και ΙΙ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ SΤCW ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ.
Άρθρο 27 "Κατάργηση διατάξεων"
1.  
  Από την δημοσίευση του παρόντος διατάγματος καταργούνται οι διατάξεις του π.δ. 210/ 1996 (Α΄165), των άρθρων 1 έως και 12 του π.δ 295/1999 ( Α΄266) καθώς και του άρθρου 11 του π.δ. 3/2005( Α΄ 2).
Άρθρο 28 "Ισχύς"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν άλλως ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο Άρθρο1 "της Οδηγίας 2001/25) Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος νοούνται ως: 1.πλοίαρχος:το πρόσωπο που έχει τη διακυβέρνηση του πλοίου. 2. αξιωµατικός :το µέλος του πληρώματος, εκτός του πλοιάρχου, το οποίο κατέχει δίπλωμα Εμπορικού Ναυτικού καθώς κα [...]"
32.  
  ΥΕΝ: Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας
33.  
  ΔΕΚΝ: Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας
34.  
  ΚΕΕΠ: Ο Κλάδος Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας
35.  
  Λιμενικές Αρχές : Τα Κεντρικά Λιμεναρχεία , Λιμεναρχεία, Υπολιμεναρχεία καθώς και οι Έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων
36.  
  Σχολές Ε.Ν.: Οι Ακαδημίες Ε.Ν.(ΑΕΝ), τα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Ε.Ν.( ΚΕΣΕΝ), και οι Δημόσιες Σχολές Σωστικών-Πυροσβεστικών Μέσων ( ΔΣΕΝ-ΣΠΜ) .
37.  
  Κράτος Μέλος: Κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Άρθρο ΑΡΘΡΟ4
1.  
(Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2001/25) 1.Οι κανονισμοί που αναφέρονται στο παρόν παράρτηµα συµπληρώνονται από τις υποχρεωτικές διατάξεις που περιλαμβάνονται στο μέρος Α του κώδικα SΤCW ,εξαιρουμένου του κανονισμού VΙΙΙ /2 του κεφαλαίου VΙΙΙ. Οποιαδήποτε αναφορά σε απαίτηση που περιέχεται σε κανονισμό αποτελεί επίσης αναφορά στο αντίστοιχο τµήµα του μέρους Α του κώδικα SΤCW . 2.Το μέρος Α του κώδικα SΤCW περιέχει πρότυπα ικανότητας τα οποία απαιτούνται από τους υποψήφιους για την έκδοση και επανεπικύρωση των πιστοποιητικών ικανότητας σύµφωνα µε τις διατάξεις της διεθνούς σύµβασης SΤCW .Για να διευκρινιστεί η σχέση μεταξύ των εναλλακτικών διατάξεων πιστοποίησης του κεφαλαίου VΙΙ και των διατάξεων πιστοποίησης των κεφαλαίων ΙΙ ,ΙΙΙ και ΙV ,οι ικανότητες οι οποίες καθορίζονται στα πρότυπα ικανότητας ομαδοποιούνται καταλλήλως : α) στους ακόλουθους επτά λειτουργικούς τομείς: 1.Ναυσιπλοΐα2.Χειρισµός και στοιβασία φορτίου 3.Έλεγχος της λειτουργίας του πλοίου και μέριμνα για τα άτοµα που βρίσκονται επ αυτού 4.Ναυτική μηχανολογία 5.Ηλεκτρολογία,ηλεκτρονική και μηχανολογία συστημάτων ελέγχου 6.Συντήρηση και επισκευή 7.Ραδιοεπικοινωνίες1)στα ακόλουθα επίπεδα ευθύνης: 1.Επίπεδο διευθυντικών καθηκόντων 2.Λειτουργικό επίπεδο 3.Επίπεδο υποστήριξης. Οι λειτουργικοί τομείς και τα επίπεδα της ευθύνης προσδιορίζονται από υποτίτλους στους πίνακες προτύπων ικανότητας των κεφαλαίων ΙΙ ,ΙΙΙ και ΙV του μέρους Α του κώδικα SΤCW . 3.Οι Κανονισμοί των Κεφαλαίων ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V, VΙ και VΙΙ της Διεθνούς Σύμβασης Για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978 όπως τροποποιήθηκε , αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Παραρτήματος ,όπως έχουν δημοσιευθεί με το π.δ. 132/1997 ( Α΄116). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΩΣΕΙ ΠΙΣΤΟ-ΠΟΙΗΤΙΚΟ Ή ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ
Άρθρο ΑΡΘΡΟ19 "ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, ΣΤΟΙΧΕΙΟ α) (Παράρτημα της Οδηγίας 2003/103)"
1.  
  Η τρίτη χώρα πρέπει να είναι συµβαλλόµενο μέρος της Διεθνούς Σύµβασης SΤCW
2.  
  Η τρίτη χώρα πρέπει να έχει λάβει από την Επιτροπή Ναυτιλιακής Ασφάλειας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού χαρακτηρισµό, σύµφωνα µε τον οποίο έχει αποδείξει ότι εφαρµόζει πλήρως και εξ ολοκλήρου τις διατάξεις της Διεθνούς Σύµβασης SΤCW
3.  
  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επικουρούµενη από τον οργανισµό και µε την ενδεχόµενη συµµετοχή κάθε ενδιαφερόµενου κράτους µέλους, πρέπει να έχει επιβεβαιώσει, µε όλα τα αναγκαία μέτρα, στα οποία είναι δυνατόν να περιλαµβάνεται η επιθεώρηση των εγκαταστάσεων και των διαδικασιών, ότι τηρούνται πλήρως οι απαιτήσεις σχετικά µε τα πρότυπα ικανότητας, την έκδοση και θεώρηση πιστοποιητικών και την τήρηση μητρώων, καθώς και ότι έχει θεσπιστεί σύστηµα προτύπων ποιότητας σύµφωνα µε τον κανονισµό Ι/8 της σύµβασης SΤCW
4.  
  Το κράτος µέλος πρόκειται να συµφωνήσει την ανάληψη δέσµευσης από την τρίτη χώρα για την άµεση κοινοποίηση κάθε σηµαντικής µεταβολής των ρυθµίσεων για την εκπαίδευση και την πιστοποίηση που παρέχεται σύµφωνα µε τη σύµβαση SΤCW
5.  
  Το κράτος µέλος έχει θεσπίσει μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι ναυτικοί οι οποίοι υποβάλλουν προς αναγνώριση πιστοποιητικά για καθήκοντα σε διευθυντικό επίπεδο έχουν κατάλληλη γνώση της ναυτικής νοµοθεσίας του κράτους µέλους ως προς τα καθήκοντα τα οποία τους επιτρέπεται να εκτελούν
6.  
  Σε περίπτωση που κράτος µέλος επιθυµεί να συµπληρώσει την αξιολόγηση της συµµόρφωσης τρίτης χώρας µε την αξιολόγηση ορισµένων εκπαιδευτικών ναυτικών ιδρυµάτων, πρέπει να ενεργήσει σύµφωνα µε τις διατάξεις του τµήµατος Α-Ι/6 του κώδικα SΤCW
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1998/1218.38/1/98 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/1218_38_1_98 1998
ΝΟΜΟΣ 1980/1045 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1045 1980
ΝΟΜΟΣ 1983/1314 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1314 1983
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1975/591 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/591 1975
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/455 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/455 1983
Ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών σύμφωνα με την Οδηγία 94/58/ΕΚ/22.11.94 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 1996/210 1996
Επιβολή των διεθνών προτύπων στα πλοία που χρησιμοποιούν κοινοτικούς λιμένες ή πλέουν στα ύδατα δικαιοδοσίας της Ελλάδας και έχουν σχέση με την ασφάλεια των πλοίων, την πρόληψη ρύπανσης και τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί των πλοίων (έλεγχος [...]" 1997/88 1997
Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιωμάτων υπηρεσίας στα πλοία. 1998/243 1998
Εφαρμογή απαιτήσεων για τήρηση φυλακής των ναυτικών. 1998/281 1998
Τροποποίηση του Π.Δ. 210/96 (Α 165) σύμφωνα με την Οδηγία 98/35/ΕΚ του Συμβουλίου της 25.5.98 «για την τροποποίηση της Οδηγίας 94/58/ΕΚ σχετικά με το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών». 1999/295 1999
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2005/3 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/3 2005