ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/9

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-01-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-01-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-01-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 96/1998 (Α~ 85) «Ίδρυση Πανεπιστημιακής Σχολής στην πόλη του Αγρινίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η περίπτωση (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 96/1998 (Α~ 85) αντικαθίσταται ως ακολούθως: β. Η εκλογή γίνεται από ειδικά σώματα εκλεκτόρων, τα οποία ως προς τον αριθμό των μελών τους, τη σύνθεση τους και τις εισηγητικές επιτροπές υπάγονται στις διατάξεις του νόμου και συγκροτούνται με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου και εισήγηση της αντίστοιχης Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης Σε κάθε ειδικό εκλεκτορικό σώμα προεδρεύει ο Πρόεδρος της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, ανεξάρτητα αν είναι ή όχι εκλέκτορας Στα εκλεκτορικά σώματα μετέχουν υποχρεωτικά τα μελή ΔΕΠ που έχουν διοριστεί στο οικείο τμήμα και ανήκουν στην ίδια ή ανώτερη βαθμίδα από αυτή της προκηρυσσόμενης θέσης .
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις αριθμ. 399/2003 και 226/2004 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών,
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων .
 • Τις διατάξεις των άρθρων 50 παρ. 3 και 6 παρ. 6 του Ν. 1268/1982 (Α~ 87) όπως το τελευταίο άρθρο συμπληρώθηκε με το άρθρο 48 παρ. 1 του Ν. 1404/1983 (Α~ 173), αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 παρ. 2 του Ν. 2640/1998 (Α~ 206) και τέλος συμπληρώθηκε με τις παρ. 1β και 1γ του άρθρου 3 του Ν. 3027/2002 (Α~ 152). 2.Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2 εδ. θ του Ν. 2817/2000 (Α~ 78).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α~ 137) όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α~ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2s του Ν. 2469/1997 (Α~ 38).
 • Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 81/2002 (Α~ 52).
 • Τις διατάξεις της αρ. 14650/ΔΙΟΕ85/17.3.2004 Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β~ 519).
 • Τις διατάξεις της αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 Απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β~ 608).
 • Τις διατάξεις της αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/6139/23.3.2004 Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β~ 527).
 • Τη γνώμη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Συνεδρία αριθμ. 856/19.12.2002).
 • Το γεγονός ότι δε γνωμοδότησε το Συμβούλιο Ανωτάτης Παιδείας αν και ζητήθηκε η γνώμη του με το έγγραφο 5859/Β1/20.3.2002 και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 50 παρ. 3 του Ν. 1268/ 1982.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/14650/ΔΙΟΕ85 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/14650_ΔΙΟΕ85 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/37876/ΣΤ5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/37876_ΣΤ5 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1998/2640 1998
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2002/3027 2002
Ίδρυση πανεπιστημιακής Σχολής στην πόλη του Αγρινίου. 1998/96 1998
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία