ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/90

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-06-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

0006-10-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-05-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του άρθρου 2 παράγραφος Α4 του π.δ. 116/2002 και κατάργηση του εισπραττομένου για το έντυπο αυτοκόλλητης θεώρησης ποσού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στην παράγραφο Α4 του άρθρου 2 του π.δ. 116/2002 «Προξενικά τέλη και δικαιώματα» (ΦΕΚ Α΄ 96) διαγράφεται η φράση «Επιπλέον του τέλους, εισπράττεται για κάθε θεώρηση ποσό ΕΥΡΩ 1 - που αντιπροσωπεύει την αξία του εντύπου αυτοκόλλητης θεώρησης (ΕΑΘΕ)».
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από 1.5.2004. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 1 παραγρ. 7 του ν. 2949/2001 «Προξενική διατίμηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 243).
 • Το ν. 2514/1997 «Κύρωση: 1) της Συμφωνίας μεταξύ των Κρατών της Οικονομικής΄Ενωσης του Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με την σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, 2) της Σύμβασης Εφαρμογής της ανωτέρω Συμφωνίας μεταξύ των ιδίων Κρατών-Μελών, 3) των Πρωτοκόλλων και των Συμφωνιών προσχώρησης στις παραπάνω Συμφωνίες: της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Αυστριακής Δημοκρατίας, της Φινλανδικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Δανίας και του Βασιλείου της Σουηδίας, μετά των τελικών πράξεων, πρακτικών, δηλώσεων και κοινών δηλώσεων αυτών» (ΦΕΚ Α΄ 140), με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη το κεκτημένο των Συμφωνιών Schengen, το οποίο αποτελεί ήδη τμήμα του κοινοτικού δικαίου με βάση το Πρωτόκολλο 2 της Συνθήκης του ΄Αμστερνταμ της 2ας Οκτωβρίου 1997 που κυρώθηκε με το ν. 2691/1999 (ΦΕΚ Α΄ 47).
 • Τις αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής των Συμφωνιών Schengen, που εκδίδονται με βάση τα άρθρα 131-132, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 18, 25 της Σύμβασης Εφαρμογής Schengen με τις οποίες ανάμεσα στα άλλα ζητήματα εγκρίνονται το Κοινό Εγχειρίδιο και η Κοινή Προξενική Εγκύκλιος και τα Παραρτήματά τους, στα οποία περιλαμβάνεται και ο Πίνακας των εισπρακτέων τελών θεώρησης σε ευρώ (Απόφαση της 28/4/99 εγγρ. SCΗ/cοm-ex (99) 13) με παράρτημα 12.
 • Το άρθρο 29 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 «Ρύθμιση των Επιμελητηρίων» (ΦΕΚ Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 38).
 • Την υπ’ αριθμ. 14650/Δ/ΟΕ85 (ΦΕΚ 519/Β΄/17.3.2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών».
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται απώλεια εσόδων σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ύψους εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ, λόγω καταργήσεως του τέλους που εισπράττεται ως αντίτιμο της αξίας του εντύπου αυτοκόλλητης θεώρησης σε εναρμόνηση με την κοινοτική πρακτική. Η εν λόγω απώλεια εσόδων πρόκειται να καλυφθεί από την αύξηση του ύψους των τελών, που εισπράττονται από τις προξενικές θεωρήσεις.
 • Την υπ’ αριθμ. 703/8/ΑΣ88 (ΦΕΚ 548/Β/31.3.2004) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών «Επιβολή ενιαίου εισπρακτικού τέλους θεωρήσεων».
 • Τις υπ’ αριθμ. 83/24/2/2004 και 37/22.2.2005 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2008/703 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2008/703 2008
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κύρωση: 1) της Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων των Κρατών της Οικονομικής Ένωσης του Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, 2) της Σύμβασης Ε[...]" 1997/2514 1997
Προξενική διατίμηση και άλλες διατάξεις. 2001/2949 2001
Προξενικά τέλη και δικαιώματα. 2002/116 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία