ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/91

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-06-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-06-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-05-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 56/2001 «Μεταθέσεις Ειδικού Εκπ/ κού Προσωπικού σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ) και σε Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ)».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το άρθρο 1 του π.δ. 56/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 1
  1.  
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
  1. Μεταθέσεις από ΣΜΕΑ σε ΣΜΕΑ, του ίδιου ή άλλου Νομού.
  2. Μεταθέσεις από ΚΔΑΥ σε ΚΔΑΥ, του ίδιου ή άλλου Νομού.
  3. Μεταθέσεις από ΚΔΑΥ σε ΣΜΕΑ, του ίδιου ή άλλου Νομού.
  4. Μεταθέσεις από ΣΜΕΑ σε ΚΔΑΥ, του ίδιου ή άλλου Νομού.
  5. Μεταθέσεις ειδικών κατηγοριών.
  6. Αμοιβαίες μεταθέσεις.
  2.  
   Οι μεταθέσεις του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ) διακρίνονται σε
  1. Μεταθέσεις από ΣΜΕΑ σε ΣΜΕΑ, του ίδιου ή άλλου Νομού
  2. Μεταθέσεις ειδικών κατηγοριών
  3. Αμοιβαίες μεταθέσεις
Άρθρο 2 "ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ"
1.  
  ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του π.δ. 56/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
  Για την πραγματοποίηση των μεταθέσεων όλων των κατηγοριών των κλάδων του ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, καταρτίζονται μέχρι 15 Φεβρουαρίου κάθε σχολικού έτους πίνακες κενών οργανικών θέσεων κατά νομό και νομαρχία για κάθε κλάδο χωριστά κατά ΣΜΕΑ και ΚΔΑΥ.
Άρθρο 3 "ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ"
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του π.δ. 56/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
  Οι αιτήσεις μετάθεσης υποβάλλονται από τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού μέσα στο μήνα Μάρτιο κάθε έτους.
Άρθρο 4
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του π.δ. 56/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
  Για τη μετάθεση του προσωπικού αυτού του π.δ. απαιτείται υπηρεσία δύο ετών στην κατεχόμενη οργανική θέση μέχρι 31 Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.
Άρθρο 5
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του π.δ. 56/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
  Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση έχουν τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του π.δ. 56/2001, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το παρόν.
2.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του π.δ. 56/2001 αντικαθίσταται ως εξής: Στη συνέχεια συντάσσουν πίνακες κατά κλάδο με το ονοματεπώνυμο του κάθε μέλους Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, καθώς και τις μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους, τους οποίους υποβάλλουν μαζί με τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων στην οικεία διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΕΠΘ το αργότερο μέχρι 10 Απριλίου .
3.  
  Η παράγραφος 5 του άρθρου 6 του π.δ. 56/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
  Το ΥΣΕΕΠ, στο οποίο διαβιβάζονται οι αιτήσεις για μετάθεση συνεδριάζει μέχρι 30 Απριλίου και αφού λάβει υπόψη τις κενές οργανικές θέσεις, τις μονάδες μετάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ. 56/2001 και τις προτιμήσεις των ενδιαφερομένων αποφασίζει για τις μεταθέσεις του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού με την εξής σειρά.Α. Μεταθέσεις ειδικών κατηγοριών Β. Μεταθέσεις από ΣΜΕΑ σε ΣΜΕΑ Γ. Μεταθέσεις από ΚΔΑΥ σε ΚΔΑΥ Δ. Μεταθέσεις από ΚΔΑΥ σε ΣΜΕΑ Ε. Μεταθέσεις από ΣΜΕΑ σε ΚΔΑΥ ΣΤ. Αμοιβαίες μεταθέσεις .
Άρθρο 6
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του π.δ. 56/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
  Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για αμοιβαία μετάθεση έχουν τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις
 1. Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο και να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.
 2. Να έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια υπηρεσίας μέχρι 31 Αυγούστου του έτους διενέργειας των μεταθέσεων από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως τα οποία να έχουν διανυθεί στην οργανική τους θέση.
 3. Η διαφορά της συνολικής υπηρεσίας μεταξύ των αιτούντων την αμοιβαία μετάθεση να μην υπερβαίνει κατά την 31 Αυγούστου του έτους μετάθεσης τα δέκα (10) έτη.
2.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του π.δ. 56/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
  Όσοι μετατίθενται αμοιβαία υπηρετούν υποχρεωτικά για τρία χρόνια στη θέση που τοποθετήθηκαν με τη διαδικασία του άρθρου αυτού.
Άρθρο 7
1.  
  Στις περιπτώσεις α και β του άρθρου 8 του π.δ. 56/ 2001 μετά τις λέξεις «Ειδικού Εκπ/κού», προστίθενται οι λέξεις «και Ειδικού Βοηθητικού».
2.  
  Η περίπτωση γ. του άρθρου 8 του π.δ. 56/2001 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που τα ίδια ή οι σύζυγοί τους πάσχουν από μεσογειακή αναιμία που χρήζει μεταγγίσεων αίματος, λευχαιμία, αιμορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης, ΑΙDS, σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής μορφής, καρκίνο σε μεταστατικό στάδιο, νόσο του Grοhn ή έχουν ποσοστό αναπηρίας 75% και άνω ανεξαρτήτως παθήσεως Για την απόδειξη των λόγων αυτών απαιτείται βεβαίωση Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής στην οποία θα εκτίθεται το ιστορικό της ασθένειας.
Άρθρο 8
1.  
  Το άρθρο 10 της μεταβατικής διάταξης του π.δ. 56/2001 καταργείται.
Άρθρο 9 "ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ"
1.  
  Για το 2005 οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για μετάθεση θα υποβληθούν εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων εκπαίδευσης και των ΚΔΑΥ οφείλουν σε δέκα (10) μέρες να υποβάλουν τους πίνακες και τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων στην οικεία Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής. Το Υ.Σ.Ε.Ε.Π. θα συνεδριάσει εντός μηνός, από τη στιγμή που θα διαβιβαστούν σ’ αυτό οι αιτήσεις μετάθεσης.
Άρθρο 10
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Το άρθρο 4 περ. Δ΄ παρ. 2 του ν. 2817/2000 (Α΄ 78).
 • Το άρθρο 1 παρ. 8 του ν. 3194/2003 (Α΄ 267).
 • Το άρθρο 29Α του ν. 1558/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 96/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις. 2003/3194 2003
Μεταθέσεις Ειδικού Εκπ/κού Προσωπικού σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ) και σε Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ). 2001/56 2001