Ίδρυση Γ΄ Λιμενικού Τμήματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου, ιδρύεται Γ΄ Λιμενικό Τμήμα με έδρα το λιμάνι της Αμαλιάπολης του Δήμου Σούρπης Μαγνησίας
2.  
  Τα όρια της τοπικής αρμοδιότητας του Γ΄ Λιμενικού Τμήματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου, ορίζονται στα δυτικά παράλια του Παγασητικού Κόλπου από το «Χολόρεμα» μέχρι το άκρο «Άγιος Σώστης» του διαύλου Ωρεών Ευβοίας»
Άρθρο 2
1.  
  Η καθ’ ύλη αρμοδιότητα του Λιμενικού Τμήματος περιλαμβάνει:
 1. Την άσκηση από τον Διοικητή, τους Αξιωματικούς και τους Υπαξιωματικούς όλων των αρμοδιοτήτων γενικών ανακριτικών υπαλλήλων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σχετικά με τα αδικήματα που τελούνται στα όρια της τοπικής αρμοδιότητος του Λιμενικού Τμήματος.
 2. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος δεν περιλαμβάνεται η έκδοση Κανονισμού Λιμένων και διοικητικών πράξεων επιβολής προστίμου οι οποίες εκδίδονται από τον Κεντρικό Λιμενάρχη Βόλου κατά τις κείμενες διατάξεις.
 3. Την τήρηση Βιβλίου Εγγραφής Μικρών Σκαφών (Β.Ε.Μ.Σ.).
 4. Την έκδοση αδειών πλόων, αλιείας επαγγελματικών και ερασιτεχνικών σκαφών, την έκδοση ατομικών αδειών επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας καθώς και την τήρηση Βιβλίων Μητρώων αυτών
 5. Τη βεβαίωση Φαρικών Τελών και Υγειονομικών Δικαιωμάτων
 6. Τη βεβαίωση και είσπραξη Πλοηγικών Τελών
 7. Τη βεβαίωση και είσπραξη Λιμενικών Τελών
 8. Την είσπραξη υπέρ Ειδικού Κεφαλαίου Λιμενικής Αστυνομίας από διάθεση εντύπων και βεβαίωση Τελών
 9. Την έκδοση, αντικατάσταση και εξόφληση των ναυτολογίων των Ελληνικών Πλοίων, όπως ορίζεται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις περί Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ), την διενέργεια μεταβολών στα πληρώματα και την θεώρηση των ναυτολογίων κατά τον κατάπλου και απόπλου των εν λόγω πλοίων.
 10. Τις διατυπώσεις κατάπλου και απόπλου πλοίων με ξένη σημαία.
 11. Τη σύνταξη δελτίων ναυτιλιακών πληροφοριών κατά τα ισχύοντα κάθε φορά
 12. Την παρακολούθηση των δρομολογίων των επιβατηγών (Ε/Γ) πλοίων που προσεγγίζουν στην περιοχή αρμοδιότητάς του και την τήρηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν την επιβατική κίνηση
 13. Την εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται σε θέματα έρευνας και διάσωσης καθώς και πρόληψης ή καταστολής θαλάσσιας ρύπανσης
 14. Την εφαρμογή των οργανωτικών διαταγών και εγκυκλίων της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, μετά την ένταξή του στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών του Λιμενικού Σώματος
 15. Την εκτέλεση κάθε άλλου καθήκοντος που ανατίθεται σ’ αυτό από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ) ή το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου
2.  
  Ο Προϊστάμενος του Λιμενικού Τμήματος αλληλογραφεί με τις Κρατικές Αρχές και ιδιώτες για θέματα αρμοδιότητάς του, όπως καθορίζονται παραπάνω. Εξαιρούνται τα έγγραφα που αφορούν θέματα γενικής φύσεως η σύνταξη και η αποστολή των οποίων ενεργείται μέσω του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου.
Άρθρο 3
1.  
  Το Γ΄ Λιμενικό Τμήμα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου υπάγεται διοικητικά στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου, αναφέρεται σ΄ αυτό για κάθε υπόθεση της αρμοδιότητάς του και συμμορφώνεται με τις διαταγές του. Όταν δίδεται ειδική διαταγή αναφέρεται απ΄ ευθείας στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ) και κοινοποιεί τις αναφορές στην Προϊστάμενη Λιμενική Αρχή.
2.  
  Το Λιμενικό Τμήμα εξαρτάται οικονομικά από την Λιμενική Αρχή Βόλου και οι σχετικές δαπάνες λειτουργίας του καταβάλλονται από την Παγία Προκαταβολή αυτής
Άρθρο 4
1.  
  Το παρόν ισχύει ένα μήνα από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 127 παράγραφος 2 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (Α΄ 311).
 • Το άρθρο 29Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με την διάταξη του άρθρου 1 παράγραφος 2 εδάφιο α΄ του ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Το άρθρο 22 παράγραφος 3 του ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).
 • Την υπ’ αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 519).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ποσού δεκατριών χιλιάδων οκτακοσίων (13.800) ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2005 και ποσού χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη 2006 - 2010. Η εν λόγω δαπάνη για το μεν έτος 2004 θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Ειδ. Φ. 41/110 και ΚΑΕ 5115) για δε τα επόμενα οικονομικά έτη από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται ανά έτος για τον σκοπό αυτό στον ανωτέρω προϋπολογισμό (Ειδ. Φ. 41/110 ΚΑΕ 0824).
 • Την υπ’ αριθμ. 82/2005 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/14650/ΔΙΟΕ85 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/14650_ΔΙΟΕ85 2004
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος. 2002/3079 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία