ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/97

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-06-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-06-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-06-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π. δ/τος 158/2000 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την μελέτη και κατασκευή Ολυμπιακών Έργων για την διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 (ΕΥΔΕ/ΟΕ 2004)» (ΦΕΚ 139/Α΄/2.6.2000), όπως τροποποιήθηκε με το π. δ/γμα 306/2001 (ΦΕΚ 207/Α΄/21.9.2001).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η διάρκεια λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την μελέτη και κατασκευή Ολυμπιακών Έργων για την διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 (ΕΥΔΕ/ΟΕ 2004), όπως αυτή ορίστηκε με το π. δ/μα 158/2000 (ΦΕΚ 139/Α΄/12.6.2000) και λήγει στις 12.6.2005 παρατείνεται μέχρι 31.12.2005. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 679/1977 (ΦΕΚ 245/Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την παρ. 1 αρ. 23 ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α΄).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α΄ του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α΄), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/ 1992 (ΦΕΚ 154/Α΄) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α΄).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 679/1977 (ΦΕΚ 245/ Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α΄), σύμφωνα με τις οποίες θα καλυφθεί η προκαλούμενη από το διάταγμα δαπάνη.
  • Το υπ’ αριθμ. 4680 οικ/22.10.2004 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων «Ολυμπιακά Έργα 2004» (ΕΥΔΕ/ΟΕ 2004) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
  • Την υπ’ αριθμ. 110/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, και της Αναπληρωτού Υπουργού Πολιτισμού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/Δ/ΜΑ158 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/Δ_ΜΑ158 2000
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία