Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2000/79/ΕΚ για την οργάνωση του χρόνου εργασίας του ιπταμένου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός – Στόχοι"
1.  
  Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι: Η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας και ειδικότερα όσον αφορά το Άρθρο 6 του β.δ. 22/1964, προς τις διατάξεις της οδηγίας 2000/79/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2000, σε εκτέλεση ευρωπαϊκής συμφωνίας για την οργάνωση του χρόνου εργασίας του ιπταμένου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας που συνήφθη από την Ένωση Ευρωπαϊκών Αεροπορικών Εταιρειών (ΑΕΑ), την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Μεταφορές (ΕΤF), την Ευρωπαϊκή Ένωση προσωπικού θαλάμου διακυβέρνησης αεροσκαφών (ΕCΑ), την Ευρωπαϊκή Ένωση Αερομεταφορών των περιφερειών Ευρώπης (ΕRΑ) και την Διεθνή Ένωση για τις Ναυλωμένες Πτήσεις (ΙΑCΑ). (ΕΕL 302/57 – 1.12.2000). Οι στόχοι του παρόντος διατάγματος είναι: α) Ο καθορισμός κανόνων που διέπουν το μέγιστο όριο του χρόνου απασχόλησης και χρόνου πτήσεως των ιπταμένων στην πολιτική αεροπορία. β) Η Οργάνωση του χρόνου εργασίας του ιπταμένου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας.
Άρθρο 2 "Ορισμοί"
1.  
  Ως «χρόνος εργασίας» νοείται κάθε περίοδος κατά την διάρκεια της οποίας ο εργαζόμενος ευρίσκεται στην εργασία του, στη διάθεση του εργοδότη και ασκεί τη δραστηριότητα ή τα καθήκοντά του, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή/και πρακτική
2.  
  Ως «ιπτάμενο προσωπικό της πολιτικής αεροπορίας» νοούνται τα μέλη του πληρώματος επιβατικού αεροσκάφους που είναι υπάλληλοι επιχείρησης εγκατεστημένης σε κράτος μέλος
3.  
  Ως «συνολικός χρόνος πτήσης» νοείται ο χρόνος μεταξύ της ώρας κατά την οποία το αεροσκάφος εγκαταλείπει την θέση στάθμευσης με σκοπό της απογείωση έως την ώρα κατά την οποία σταματά στην καθορισμένη θέση στάθμευσης, αφού σταματήσουν όλες οι μηχανές του
Άρθρο 3
1.  
  Το ιπτάμενο προσωπικό της πολιτικής αεροπορίας δικαιούται ετησίας αδείας μετ’ αποδοχών τουλάχιστον 4 εβδομάδων σύμφωνα με τους όρους απόκτησης δικαιώματος και χορήγησης τέτοιας άδειας που προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία ή / και πρακτική
2.  
  Η ελάχιστη περίοδος ετησίας αδείας μετ’ αποδοχών δεν αντικαθίσταται από αντισταθμιστικό επίδομα, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η σχέση εργασίας λήγει
Άρθρο 4
1.  
  Α. Το ιπτάμενο προσωπικό της πολιτικής αεροπορίας υφίσταται υγειονομική εξέταση πριν προσληφθεί και στη συνέχεια κατά τακτά χρονικά διαστήματα, ήτοι: Α.1. Για τα μέλη πληρώματος θαλάμου διακυβερνήσεως αεροσκαφών οι ιατρικές εξετάσεις πραγματοποιούνται με δαπάνες του αερομεταφορέα και τυγχάνουν εφαρμογής τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.105 του άρθρου 2 του π.δ. 247/2002. Η εξέταση πραγματοποιείται κάθε δώδεκα (12) μήνες έως το 40ο έτος της ηλικίας τους και κάθε έξι (6) μήνες εφ’ όσον υπερβούν το 40ο έτος της ηλικίας τους . Α.2. Για τα μέλη πληρώματος θαλάμου επιβατών αεροσκαφών οι ιατρικές εξετάσεις πραγματοποιούνται με δαπάνες του αερομεταφορέα και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 207/2002 περί Κανονισμού Πτητικής Λειτουργίας Δημοσίων Αερομεταφορών – Αεροπλάνα και ειδικότερα στο άρθρο 2, παράγραφος 1.988 και 1.995 αυτού. Η αρχική ιατρική εξέταση και κάθε ιατρική επανεξέταση μελών του θαλάμου επιβατών, πρέπει να πραγματοποιείται από ή υπό την επίβλεψη ιατρών εξειδικευμένων σε θέματα αεροπορικής ιατρικής εξουσιοδοτημένων από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, κατ’ εφαρμογήν του π.δ. 247/2002. Η επανεξέταση πραγματοποιείται κάθε είκοσι τέσσερις (24) μήνες έως το 40ο έτος της ηλικίας τους και κάθε δώδεκα (12) μήνες εφ’ όσον υπερβούν το 40ο έτος της ηλικίας τους. Μετά το πέρας της εξέτασης εκδίδεται ιατρική γνωμάτευση την οποία ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να κοινοποιήσει στον αερομεταφορέα. Κάθε αερομεταφορέας πρέπει να διατηρεί φάκελο με το ιατρικό ιστορικό όλων των μελών πληρώματος θαλάμου επιβατών. Στην ανωτέρω ιατρική γνωμάτευση βεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος:.
 1. Έχει καλή γενική υγεία
 2. Είναι ελεύθερος από κάθε φυσική ή διανοητική ασθένεια, που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα αδυναμία ή ανικανότητα στην εκτέλεση των καθηκόντων του
 3. Έχει φυσιολογική λειτουργία καρδιοαναπνευστικού συστήματος
 4. Έχει κανονική λειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος
 5. Έχει ικανοποιητική οπτική οξύτητα 6/9 με ή χωρίς διορθωτικούς φακούς
 6. Έχει ικανοποιητική ακοή
 7. Έχει κανονική λειτουργία συστήματος ΩΡΛ.
 8. Β. Το ιπτάμενο προσωπικό της πολιτικής αεροπορίας που έχει προβλήματα υγείας που αποδεδειγμένως οφείλονται στη νυκτερινή εργασία μεταφέρεται, εφόσον είναι δυνατό σε πτήσεις ημέρας ή σε εργασία εδάφους, για την οποία είναι κατάλληλο.
2.  
  Κάθε υγειονομική εξέταση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περίπτωση Α1 και Α2 καλύπτεται από το ιατρικό απόρρητο
3.  
  Η υγειονομική εξέταση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περίπτωση Α1 και Α2 μπορεί να διεξαχθεί επίσης στα πλαίσια του εθνικού συστήματος υγείας από εξουσιοδοτημένα Κέντρα Αεροπορικής Ιατρικής
Άρθρο 5
1.  
  Το ιπτάμενο προσωπικό της πολιτικής αεροπορίας τυγχάνει προστασίας όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία του ανάλογη με τη φύση της εργασίας του
2.  
  Οι κατάλληλες υπηρεσίες και μέσα προστασίας και πρόληψης όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία του ιπταμένου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας διατίθενται ανά πάσα στιγμή. Η προστασία και η λήψη μέτρων για την ασφάλεια του ιπταμένου προσωπικού εξασφαλίζονται από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, εκ μέρους της Ελληνικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, οι οποίες αφορούν στον έλεγχο και στην εποπτεία της ασφάλειας των πτήσεων. Η προστασία και η πρόληψη της υγείας του ιπταμένου προσωπικού εξασφαλίζονται από τις παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες του ασφαλιστικού του φορέα, του εθνικού συστήματος υγείας, καθώς επίσης και από ιατρούς εξειδικευμένους σε θέματα αεροπορικής ιατρικής εξουσιοδοτημένους από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, κατ’ εφαρμογήν του π.δ. 247/2002. Επίσης, ο αερομεταφορέας είναι υπεύθυνος για την προστασία και την πρόληψη της ασφάλειας και της υγείας του ιπταμένου προσωπικού, δια της εφαρμογής των διατάξεων του π.δ. 207/2002 και του π.δ. 211/2003, όπως αυτά ισχύουν εκάστοτε και τα οποία αφορούν στην πιστοποίηση και στην λειτουργία των αεροπορικών εταιρειών δημοσίων μεταφορών, αεροσκαφών και ελικοπτέρων αντιστοίχως.
Άρθρο 6
1.  
  Λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ώστε ο εργοδότης, ο οποίος προτίθεται οργανώσει την εργασία σύμφωνα με έναν ορισμένο ρυθμό, να λαμβάνει υπόψη τη γενική αρχή της προσαρμογής της εργασίας στον εργαζόμενο
Άρθρο 7
1.  
  Στις αρμόδιες αρχές, εφόσον το ζητήσουν, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα συγκεκριμένα προγράμματα εργασίας του ιπταμένου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας
Άρθρο 8
1.  
  Ο μέγιστος ετήσιος χρόνος εργασίας, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων περιόδων επιφυλακής για την ανάληψη εργασίας όπως καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, ανέρχεται σε 2000 ώρες από τις οποίες ο συνολικός χρόνος πτήσεων περιορίζεται σε 900 ώρες
2.  
  Ο μέγιστος ετήσιος χρόνος εργασίας πρέπει να κατανέμεται όσον το δυνατόν ομοιόμορφα κατά τη διάρκεια του έτους
Άρθρο 9
1.  
  Με την επιφύλαξη του Άρθρου 3, το ιπτάμενο προσωπικό της πολιτικής αεροπορίας δικαιούται ορισμένων ημερών ελεύθερων από οιαδήποτε υπηρεσία ή επιφυλακή οι οποίες γνωστοποιούνται εκ των προτέρων ως εξής: α) 7 τουλάχιστον τοπικές ημέρες ανά ημερολογιακό μήνα, στις οποίες μπορεί να συμπεριλαμβάνεται κάθε περίοδος ανάπαυσης που απαιτείται από το νόμο, και β) 96 τουλάχιστον τοπικές ημέρες ανά ημερολογιακό έτος, στις οποίες μπορεί να συμπεριλαμβάνεται κάθε περίοδος ανάπαυσης που απαιτείται από το νόμο
Άρθρο 10
1.  
  Το Άρθρο 6 παρ. 6.3.2.1.2., περίπτωση α (ι) του β.δ. 22/1964 αντικαθίσταται ως εξής: χρόνος πτήσεως, μέχρι (10) δέκα ωρών.
Άρθρο 11 "Συμπληρούμενες – Διατηρούμενες διατάξεις"
1.  
  Οι διατάξεις του Άρθρου 6, παρ. 3 του β.δ. 22/1964, κατά το μέρος που αντιβαίνουν στις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του παρόντος, καταργούνται.
Άρθρο 12
1.  
  Οι κατά τα Άρθρα 8 και 9 του παρόντος περιορισμοί στους χρόνους πτήσης, απασχόλησης και ανάπαυσης έχουν εφαρμογή και στα μέλη του θαλάμου επιβατών των αεροσκαφών της πολιτικής αεροπορίας
Άρθρο 13 "Έλεγχος εφαρμογής"
1.  
  Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας έχει την ευθύνη του ελέγχου της εφαρμογής του Παρόντος Προεδρικού Διατάγματος
Άρθρο 14 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η έναρξη ισχύος του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1338/1983 (Α΄ 34), όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 6 παρ.4 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 7 του ν. 1775/1988 (Α΄ 101), 31 του ν. 2076/1992 (Α΄ 130), 19 του ν. 2367/1995 (Α΄ 261) και 22 του ν. 2789/2000 (Α΄ 21), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1338/1983, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Τις υπ’ αριθμ. 132/2005 και 279/2005 Γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2000/79/ΕΕ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/79_ΕΕ 2000
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
Κανονισμός Πτητικής Λειτουργίας Δημοσίων Αερομεταφορών - Αεροπλάνα. 2002/207 2002
Κανονισμός χορήγησης πιστοποιητικού υγείας. 2002/247 2002
Κανονισμός Πτητικής Λειτουργίας Δημοσίων Αερομεταφορών - Ελικόπτερα. 2003/211 2003
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1964/22 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1964/22 1964
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία