ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/104

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-05-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-05-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-05-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας και Αυτοτελούς Γραφείου Διευκόλυνσης Ατόμων με Αναπηρίες.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση υπηρεσιακών μονάδων"
1.  
  Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνιστώνται: α) Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας, η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 1 του π.δ. 356/1990 « Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων και Μονάδος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικής στο Υπουργείο Γεωργίας» (Α 143). β) Αυτοτελές Γραφείο Διευκόλυνσης Ατόμων με Αναπηρίες που υπάγεται στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Άρθρο 2
1.  
  Η Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας είναι αρμόδια για τη μέτρηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, την εκτίμηση των αποτελεσμάτων και τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για την ποιοτική βελτίωση της λειτουργίας του Υπουργείου και των υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτό
2.  
  Η ανωτέρω Διεύθυνση συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Ερευνών και Μετρήσεων Αποδοτικότητας στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται τα θέματα που αφορούν:
  • Στην εφαρμογή συστημάτων και μεθόδων μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των μονάδων του Υπουργείου και των υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτό, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
  • Στη διεξαγωγή ερευνών αποδοτικότητας των ανωτέρω υπηρεσιών, στον προσδιορισμό, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας και ποιότητας και στην προώθηση της κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3230/2004, με την οποία εξειδικεύονται περαιτέρω οι γενικοί και ορίζονται ειδικοί δείκτες.
  • Στην εφαρμογή πολιτικών για τη συγκριτική επίδοση των υπηρεσιών των μονάδων του Υπουργείου και των υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτό, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
  • Στη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του Υπουργείου και των υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτό, ώστε να ανταποκρίνονται πληρέστερα στις ανάγκες των πολιτών
  • Στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των ανωτέρω προτάσεων
  • Στην εισήγηση των αναγκαίων μέτρων για την καθιέρωση συστημάτων διοίκησης ολικής ποιότητας και διαδικασιών αυτοαξιολόγησης (κοινό πλαίσιο αξιολόγησης, διαδικασίες πιστοποίησης βάσει ΙSΟ)
  • Στη σύνταξη εκθέσεων αποτελεσμάτων για τις επιμέρους αξιολογήσεις
  • Στη σύνταξη ετήσιας έκθεσης απολογισμού των αποτελεσμάτων λειτουργίας του Υπουργείου, η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συγχρόνως διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
 2. Τμήμα Τεκμηρίωσης και Καλύτερων Πρακτικών στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται τα θέματα που αφορούν:
  • Στη συλλογή στοιχείων και δεδομένων που αναφέρονται στην αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και ποιότητα των μονάδων του Υπουργείου και των υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτό
  • Στην παρακολούθηση της εξέλιξης και επεξεργασίας των ανωτέρω στοιχείων, καθώς και στην προώθηση της ενημέρωσης με κάθε πρόσφορο μέσο
  • Στη συνεργασία με άλλα κέντρα τεκμηρίωσης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών
  • Στον εντοπισμό των καλύτερων πρακτικών σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
  • Στη συμμετοχή σε διαδικασίες βράβευσης, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
3.  
  Το Αυτοτελές Γραφείο Διευκόλυνσης Ατόμων με Αναπηρίες έχει ως αρμοδιότητα την προώθηση, την παρακολούθηση και το συντονισμό των δράσεων για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας και των άλλων διευκολύνσεων για τα Άτομα με Αναπηρίες (ΑΜΕΑ) στους χώρους ανάπτυξης της δραστηριότητάς τους
Άρθρο 3
1.  
  Της Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ9 Διοικητικού ή ΠΕ1 Γεωπονικού
2.  
  Του Τμήματος Ερευνών και Μετρήσεων Αποδοτικότητας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ10 Οικονομικού ή ΠΕ1 Γεωπονικού, του δε Τμήματος Τεκμηρίωσης και Καλύτερων Πρακτικών προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΠΕ9 Διοικητικού
3.  
  Η ανωτέρω Διεύθυνση και τα Τμήματα αυτής στελεχώνονται εκτός από τους Προϊσταμένους τους και από έντεκα (11) υπαλλήλους προερχόμενους από τους κλάδους ΠΕ1 Γεωπονικού, ΠΕ2 Δασολογικού, ΠΕ3 Κτηνιατρικού, ΠΕ4 Ιχθυολόγων, ΠΕ5 Γεωλόγων, ΠΕ9 Διοικητικού, ΠΕ10 Οικονομικού, ΠΕ11 Μηχανικών ειδικότητας Τοπογράφων Μηχανικών Αγρονόμων, ΠΕ12 Πληροφορικής, ΔΕ4 Διοικητικού-Λογιστικού, ΔΕ12 Χειριστών Η/Υ ή από υπαλλήλους αντιστοίχων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
4.  
  Του Αυτοτελούς Γραφείου Διευκόλυνσης Ατόμων με Αναπηρίες προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ9 Διοικητικού και στελεχώνεται εκτός από τον Προϊστάμενο αυτού και από έξι (6) υπαλλήλους προερχόμενους από τους κλάδους ΠΕ10 Οικονομικού, ΠΕ11 Μηχανικών, ΤΕ7 Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΤΕ6 Διοικητικού-Λογιστικού, ΔΕ4 Διοικητικού-Λογιστικού και ΔΕ12 Χειριστών Η/Υ ή από υπαλλήλους αντιστοίχων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
Άρθρο 4 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του διατάγματος αυτού καταργείται η υποπερίπτωση εε της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 138/1991 «Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας» (Α187)» (Α 57). Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.
 • Τις διατάξεις: α) Των παραγρ. 1 και 4 του άρθρου 6 και της παραγρ.10 του άρθρου 12 του ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις»(Α 44). β) Του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α 107). γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α 98).
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β 527).
 • Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β 1432).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 45.500,00 Εurο περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και 2.630,00 Εurο περίπου για καθένα από τα επόμενα πέντε (5) οικονομικά έτη που θα καλυφθεί από πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον κρατικό προϋπολογισμό στον Ειδικό Φορέα 29/110 και με τους 0227, 1111, 1711, 1713 και 1723 Κ.Α.Ε.
 • Την υπ’ αριθμ. 16/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις. 2004/3230 2004
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/402 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/402 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/356 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/356 1990
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/138 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/138 1991
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία