ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/107

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-05-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-05-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-05-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Εκπαιδεύσεων και Τμήματος Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας - CΕΡΟL με τροποποίηση διατάξεων π.δ/τος 14/2001 (Α΄ 12).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του π. δ/τος 14/2001 προστίθεται περίπτωση γ΄, ως εξής:
 1. 3ο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Εκπαιδεύσεων
2.  
  Στο άρθρο 11 του ιδίου π.δ/τος προστίθεται παράγραφος 4, ως εξής: 4 Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Εκπαιδεύσεων είναι οι ακόλουθες 1 Η μέριμνα, σε συνεργασία με τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, για την κατάρτιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιμόρφωσης του προσωπικού Αστυνομιών ξένων χωρών. 2 Η μέριμνα, σε συνεργασία με το Τμήμα Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας και τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης για την κατάρτιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιμόρφωσης, στο πλαίσιο συμφωνιών και συνεργασιών μεταξύ των Αστυνομικών Ακαδημιών, σε διακρατικό ή διεθνές επίπεδο. 3 Η προώθηση εισηγήσεων για τη συμμετοχή αστυνομικού προσωπικού σε εκπαιδευτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας και Αστυνομιών ξένων χωρών, καθώς και σε επιτροπές και ομάδες εργασίας. 4 Η συνεργασία με Υπηρεσίες του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, επί θεμάτων διεθνών και ευρωπαϊκών εκπαιδεύσεων. 5 Η μελέτη, επεξεργασία και αξιοποίηση σε εκπαιδευτικό και μετεκπαιδευτικό επίπεδο των εκθέσεων που υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες σε διεθνή και ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα και η δημιουργία σχετικής προς τούτο βάσης δεδομένων. 6 Η παρακολούθηση και αξιολόγηση των εκπαιδεύσεων του προσωπικού σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο και η ταξινόμηση βάσει του γνωστικού τους αντικειμένου. 7 Η ενημέρωση των περιφερειακών αστυνομικών Υπηρεσιών για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. 8 Η ανάπτυξη συνεργασίας σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο με αντίστοιχες αστυνομικές Υπηρεσίες, ως προς το ειδικότερο αντικείμενο της αποστολής της Διεύθυνσης .
3.  
  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 18 του ιδίου π. δ/τος προστίθεται περίπτωση δ΄, ως εξής: 1 Τμήμα Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας - CΕΡΟL
4.  
  Στο άρθρο 18 του ιδίου π.δ/τος προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής: 7 Το Τμήμα Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας - CΕΡΟL, αποτελεί εθνικό σημείο επαφής με την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία, καθώς και με τα αντίστοιχα σημεία επαφής των Αστυνομιών άλλων χωρών και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες 1 Την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας και την υποβολή προτάσεων συμμετοχής αστυνομικού προσωπικού σε επιτροπές και ομάδες εργασίας, που συγκροτούνται στο πλαίσιο αυτής, καθώς και σε άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα που εντάσσονται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας. 2 Την εκπροσώπηση της Ελληνικής Αστυνομίας στις συναντήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας. 3 Την παρακολούθηση, σε συνεργασία με το Τμήμα Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης – ΕURΟΡΟL της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, των εξελίξεων επί θεμάτων αρμοδιότητας Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας, τα οποία εξετάζονται στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και τη μέριμνα για προώθηση και αξιοποίησή τους σε εθνικό επίπεδο. 4 Τη διοργάνωση σεμιναρίων στα πλαίσια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας. 5 Την υποβολή προτάσεων για τη συμμετοχή αστυνομικού προσωπικού ως εκπαιδευτών σε εκπαιδευτικά προγράμματα που εποπτεύονται από την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία. 6 Την ενημέρωση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με τις δραστηριότητες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας. 7 Την ανταλλαγή εκπαιδευτικών εμπειριών και γνώσεων με τις Αστυνομικές Ακαδημίες ξένων κρατών και την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ τους επί θεμάτων αρμοδιότητάς τους, καθώς και τη μέριμνα για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, βάσει των σχετικών συμφωνιών. 8 Την επεξεργασία των στοιχείων που υποβάλλονται από το αστυνομικό προσωπικό στο πλαίσιο της συμμετοχής του στις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας και την εξαγωγή σχετικών πορισμάτων προς το σκοπό αξιοποίησής τους .
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 11 παρ. 1 περιπτ. α΄ και β΄ του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄- 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄- 49).
 • Το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄- 41).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (Α΄- 98).
 • Το π.δ. 82/1993 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α΄- 36).
 • Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 112/2006 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,