Οργάνωση και λειτουργία της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Μορφή, Επωνυμία, έδρα, σφραγίδα"
1.  
  Η Διεθνής Ακαδημία Ελευθερίας που ιδρύθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3113/2003 (Α’ 42) αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με έδρα το Μεσολόγγι, την Ιερή Πόλη της Ελευθερίας και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Πολιτισμού (άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 3113/2003).
2.  
  Η σφραγίδα του είναι στρογγυλή και αναγράφει περιμετρικά τις λέξεις « Διεθνής Ακαδημία Ελευθερίας » και στο κέντρο της φέρει απεικόνιση της Ελευθερίας
Άρθρο 2 "Σκοποί Σκοπός της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας είναι:"
1.  
  Η μελέτη και η έρευνα του φαινομένου της Ελευθερίας από θεσμικής, φιλοσοφικής, ιστορικής, ιατρικής, επιστημολογικής, κοινωνικής και κάθε άλλης πλευράς
2.  
  Η συνεργασία με Πανεπιστήμια και γενικά με Πνευματικά Ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού
3.  
  Η διοργάνωση συνεδρίων, διαλέξεων, σεμιναρίων και πάσης φύσεως επιμορφωτικών εκδηλώσεων για εκπαιδευτικούς, μαθητές, φοιτητές, καθώς και για όλους τους πολίτες
4.  
  Η δραστηριοποίηση σε εκπαιδευτικούς τομείς στα πλαίσια της εκπαιδευτικής νομοθεσίας και των σκοπών της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας
5.  
  Η συνεργασία με φιλοσόφους, επιστήμονες και ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών για την προώθηση επιμορφωτικών δράσεων και την διεθνή προβολή της Ελευθερίας
6.  
  Η συνεργασία με διεθνείς Οργανισμούς, καθώς και με τους αντίστοιχους φορείς των κρατών-μελών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).
7.  
  Η δημιουργία μόνιμου συνεδριακού κέντρου με έμφαση στα συνέδρια που αναφέρονται στην τεράστια εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης και κυρίως στη βιολογία, η οποία συνδέεται με την ελευθερία, την βιοηθική και τα ανθρώπινα δικαιώματα
8.  
  Η οργάνωση Βιβλιοθήκης και η κατάρτιση βιβλιογραφίας με την συγκέντρωση, καταγραφή και κατάταξη κατά ενότητες βιβλίων, περιοδικών και γενικά έντυπου υλικού, που αναφέρονται στην Ελευθερία κατά το πέρασμα των αιώνων. Επίσης η οργάνωση τμημάτων φωνοθήκης, φωτογραφιοθήκης, ταινιοθήκης και έργων τέχνης, με θέμα την Ελευθερία. Ψηφιοποιημένο όλο το παραπάνω αναφερόμενο υλικό θα διατίθεται μέσω των σύγχρονων τεχνολογιών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών (διαδίκτυο, πολυμέσα κ.λ.π.).
9.  
  Η δημιουργία Διεθνούς Μουσείου Ελευθερίας των Λαών, όπου θα αναδεικνύονται οι ιστορικοί τους αγώνες για την ελευθερία, σε συνεργασία με κάθε Κράτος. Για το μουσειακό υλικό που αναφέρεται στην Ελλάδα δημιουργούνται δύο τμήματα, από τα οποία το ένα αναφέρεται στην ιστορία των Ελλήνων και το άλλο στην ιστορία της Ιερής Πόλης της Ελευθερίας, του Μεσολογγίου.
10.  
  Η καθιέρωση Διεθνών Πολιτιστικών και Αθλητικών Εκδηλώσεων, τα «Ελευθέρια», μέσω των οποίων θα αναδεικνύονται οι πολιτιστικές αξίες της Ελευθερίας
11.  
  Η καθιέρωση απονομής Διεθνών Βραβείων Ελευθερίας σε προσωπικότητες της πολιτικής, της φιλοσοφίας, της ιστορίας και γενικά των επιστημών, των γραμμάτων και των τεχνών, καθώς και σε Πανεπιστήμια, Πνευματικά Ιδρύματα και Οργανώσεις, που προωθούν την ιδέα της ελευθερίας
12.  
  Η χορήγηση υποτροφιών για την προώθηση μελετών που αναφέρονται στην ελευθερία, οι οποίες θα χορηγούνται με απόφαση της Συγκλήτου
13.  
  Η ανέγερση μετά από διεθνή διαγωνισμό αγάλματος της Ελευθερίας
Άρθρο 3 "Μέλη"
1.  
  Μέλη της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας εκλέγονται προσωπικότητες της Φιλοσοφίας, των Επιστημών, των Γραμμάτων και των Τεχνών. Τα μέλη της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας διακρίνονται σε τακτικά, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα και είναι ισόβια. Τα τακτικά μέλη της Ακαδημίας αποτελούνται από είκοσι ένα Έλληνες και δέκα Αλλοδαπούς.
2.  
  Τα τακτικά μέλη, με την εξαίρεση των ιδρυτικών μελών της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας του άρθρου 17 του παρόντος, εκλέγονται από την Ολομέλεια
3.  
  Τα τακτικά μέλη φέρουν τον τίτλο «Ακαδημαϊκός της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας ». Τα αντεπιστέλλοντα και τα επίτιμα μέλη αντίστοιχα φέρουν τον τίτλο «Αντεπιστέλλον μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας» και «Επίτιμο μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας».
4.  
  Τα τακτικά μέλη μετέχουν στην Ολομέλεια με δικαίωμα ψήφου. Τα αντεπιστέλλοντα και τα επίτιμα μετέχουν των συνεδριάσεων της Ολομέλειας χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Άρθρο 4 "Όργανα Διοίκησης"
1.  
  Τα όργανα Διοίκησης της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας είναι η Ολομέλεια και η Σύγκλητος
Άρθρο 5 "Ολομέλεια"
1.  
  Η Ολομέλεια είναι το ανώτατο όργανο της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας και έχει αρμοδιότητα για όλα τα θέματα της λειτουργίας και της δράσης της, πλην εκείνων, που δια του παρόντος ανατίθενται στη Σύγκλητο, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα
2.  
  Συνέρχεται ανά εξάμηνο μετά από πρόσκληση της Συγκλήτου, η οποία γνωστοποιείται στα μέλη της τριάντα μέρες πριν και σ’ αυτήν μετέχουν όλα τα μέλη της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας. Σε κάθε συνεδρίαση για την διεξαγωγή των εργασιών, εκλέγεται Προεδρείο.
3.  
  Η Ολομέλεια βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά τακτικά της μέλη. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, ορίζεται άλλη ημερομηνία σύγκλησης εντός δεκαπέντε η μερών και στην περίπτωση αυτή συνεδριάζει έγκυρα οσαδήποτε μέλη και αν παρίστανται.
4.  
  Κάθε πέντε (5) χρόνια η Ολομέλεια διενεργεί αρχαιρεσίες για την εκλογή νέας πενταμελούς Συγκλήτου. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας εκλέγονται απευθείας από την Ολομέλεια.
5.  
  Στην τακτική ετήσια σύνοδο της, η Ολομέλεια:
 1. εγκρίνει ή όχι τον απολογισμό του παρελθόντος έτους και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, αφού λάβει γνώση των πεπραγμένων της Συγκλήτου και απαλλάξει της ευθύνης τα μέλη της
 2. συζητεί και αποφασίζει για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη
6.  
  Οι αποφάσεις της Ολομέλειας λαμβάνονται από την πλειοψηφία των παρόντων μελών
7.  
  Κάθε μέλος μπορεί να ψηφίζει βάσει εξουσιοδότησης και για ένα ακόμη μέλος, που κωλύεται να παρευρεθεί στην Ολομέλεια
8.  
  Οι ψηφοφορίες είναι φανερές, εκτός των προσωπικών θεμάτων, της έγκρισης του απολογισμού, της εκλογής τακτικών, αντεπιστελλόντων και επίτιμων μελών και της εκλογής των μελών της Συγκλήτου
9.  
  Όταν κριθεί σκόπιμο ή αναγκαίο η Σύγκλητος μπορεί να συγκαλέσει έκτακτη σύνοδο για την συζήτηση ειδικώς του προσδιοριζόμενου θέματος Ως προς την σύγκληση, απαρτία, συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων ισχύουν τα προβλεπόμενα για την τακτική σύνοδο. Έκτακτη σύνοδος συγκαλείται ειδικά και στην περίπτωση θανάτου ή παραίτησης του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου ή του Γεν. Γραμματέα, για την εκλογή νέου.
10.  
  Για την εκπλήρωση των σκοπών της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας η Ολομέλεια δύναται να συνιστά Επιτροπές από μέλη της ή μη. Η οργάνωση και λειτουργία των Επιτροπών ρυθμίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό της.
11.  
  Σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης μέλους της Ολομέλειας μετά τη συγκρότηση της σε σώμα, η αντικατάσταση του γίνεται από την Ολομέλεια
12.  
  Μέλος της Ολομέλειας που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τέσσερις συνεχείς συνεδριάσεις της, θεωρείται ότι υπέβαλε σιωπηρή παραίτηση και η Ολομέλεια προβαίνει σε αντικατάσταση του. Δεν θεωρείται αδικαιολόγητη απουσία η συμμετοχή μέλους με εξουσιοδότηση.
13.  
  Η ιδιότητα του μέλους της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας δεν μεταβιβάζεται και δεν κληρονομείται
Άρθρο 6 "Σύγκλητος"
1.  
  Η Διεθνής Ακαδημία Ελευθερίας διοικείται από τη Σύγκλητο, η οποία είναι 5μελής και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και δύο μέλη
2.  
  Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου μέλους της Συγκλήτου η αντικατάσταση του γίνεται από τους επιλαχόντες υποψηφίους των αρχαιρεσιών της Ολομέλειας με βάση τη σειρά επιτυχίας τους
3.  
  Συνεδριάζει νόμιμα εφόσον παρίστανται τουλάχιστον τρία μέλη και αποφασίζει με την πλειοψηφία των παρόντων μελών της
4.  
  Η Σύγκλητος συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα ή κάθε φορά που ο Πρόεδρος το κρίνει επιβεβλημένο ή όταν το ζητήσουν τρία μέλη της εγγράφως από τον Πρόεδρο
5.  
  Μέλος της Συγκλήτου που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τέσσερις συνεχείς συνεδριάσεις της, θεωρείται ότι υπέβαλε σιωπηρή παραίτηση και η αντικατάσταση του γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος
Άρθρο 7 "Αρμοδιότητες της Συγκλήτου Η Σύγκλητος έχει τις εξής αρμοδιότητες:"
1.  
  Διοικεί την Διεθνή Ακαδημία Ελευθερίας και διαχειρίζεται γενικά τις υποθέσεις και την περιουσία της σύμφωνα με τον Νόμο, το παρόν Π.Δ. και τον Εσωτερικό Κανονισμό και φροντίζει για την επίτευξη των σκοπών της.
2.  
  Συγκαλεί την Ολομέλεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5
3.  
  Συντάσσει τον ετήσιο απολογισμό και προϋπολογισμό
4.  
  Εκτελεί τις αποφάσεις της Ολομέλειας
5.  
  Προσλαμβάνει και απολύει το πάσης φύσεως σχέσεων εργασίας προσωπικό και γενικά ασχολείται με θέματα που αφορούν στην λειτουργία και στην δραστηριότητα της Ακαδημίας, εκτός από εκείνα για τα οποία είναι αρμόδια η Ολομέλεια
6.  
  Ορίζει ένα από τα μέλη της ως αναπληρωτή του Γεν. Γραμματέα, στην περίπτωση κωλύματος του.
7.  
  Συντάσσει τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας της, ο οποίος μετά την αποδοχή του από την Ολομέλεια, υποβάλλεται προς έγκριση στον Υπουργό Πολιτισμού
Άρθρο 8 "Αρμοδιότητες του Προέδρου"
1.  
  Ο Πρόεδρος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. Εκπροσωπεί τη Διεθνή Ακαδημία Ελευθερίας ενώπιον κάθε δικαστικής ή διοικητικής αρχής και στις σχέσεις της με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
 2. Συγκαλεί και διευθύνει τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις της Συγκλήτου.
 3. Οι προσκλήσεις για μεν τις τακτικές συνεδριάσεις στέλνονται στα μέλη της τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, για δε τις έκτακτες τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν.
 4. Ευθύνεται για την νομότυπη διεξαγωγή των συζητήσεων της Συγκλήτου
 5. Συνυπογράφει με τον Γεν.
 6. Γραμματέα τα έγγραφα και την ετήσια έκθεση των πεπραγμένων της Συγκλήτου.
 7. Καταρτίζει με τη σύμπραξη του Γεν.
 8. Γραμματέα την ημερήσια διάταξη των θεμάτων που θα συζητηθούν στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου, την οποία και συνυπογράφει.
 9. Θέμα που δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, δεν συζητείται, εκτός εάν πρόκειται για επείγουσα υπόθεση και σύμφωνη σει γι’ αυτό η πλειοψηφία των παρόντων μελών της.
 10. Δύναται, όποτε κρίνει σκόπιμο, να αναθέτει την εισήγηση ορισμένων θεμάτων σε άλλο μέλος της Συγκλήτου
2.  
  Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου τον αναπληρώνει στα καθήκοντα του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο Γενικός Γραμματέας, εκτός των περιπτώσεων για τις οποίες ρητώς αναφέρεται η σύμπραξη Προέδρου ή Αντιπροέδρου και Γεν. Γραμματέα.
Άρθρο 9 "Αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα"
1.  
  Ο Γενικός Γραμματέας έχει τις εξής αρμοδιότητες:
 1. Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα που απευθύνονται προς τρίτους.
 2. Επίσης την ετήσια έκθεση των πεπραγμένων, την ημερήσια διάταξη, καθώς και τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Συγκλήτου.
 3. Επιμελείται της σύνταξης των πρακτικών της Συγκλήτου
 4. Έχει την ευθύνη για την τήρηση του μητρώου των μελών και των λοιπών τηρούμενων βιβλίων
 5. Φροντίζει για την φύλαξη των αρχείων, των βιβλίων και της σφραγίδας και ευθύνεται για την καταστροφή ή την απώλεια τους
 6. Αναπληρώνει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος τους
 7. Έχει την εποπτεία του Διοικητικού και Οικονομικού Τομέα της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας
 8. Εισπράττει τα έσοδα εκδίδοντας και υπογράφοντας σχετικές διπλότυπες αποδείξεις
 9. Ενεργεί τις πληρωμές με βάση εντάλματα πληρωμής, που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το Νόμο και συνυπογραφεί από τον Πρόεδρο
 10. Καταθέτει τα έσοδα σε ένα από τα πιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με το Νόμο, έχοντας την ευχέρεια να παρακρατεί από αυτά ένα ποσό, που είναι αναγκαίο για την πληρωμή έκτακτων και επειγουσών δαπανών, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου
 11. Αναλαμβάνει τις καταθέσεις μετά από έγγραφη έγκριση του Προέδρου
 12. Φροντίζει για την κατάρτιση του ετήσιου Απολογισμού και Προϋπολογισμού, τους οποίους υποβάλλει στη Σύγκλητο
2.  
  Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ο Γενικός Γραμματέας αναπληρώνεται από το νόμιμο αναπληρωτή του
Άρθρο 10 "Πόροι Πόροι της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας είναι:"
1.  
  Οι επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Κράτη και Διεθνείς Οργανισμούς
2.  
  Οι χορηγίες από φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ιδιώτες
3.  
  Οι πάσης φύσεως δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες κ.λ.π. που περιέρχονται σ’ αυτήν.
4.  
  Τα έσοδα από την εκμετάλλευση των πάσης φύσεως πόρων
5.  
  Τα έσοδα που προκύπτουν από τηλεοπτικά και άλλα δικαιώματα, καθώς και από πωλήσεις εντύπων, εκδόσεων και πάσης φύσεως προϊόντων της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας
6.  
  Τυχόν επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό
Άρθρο 11 "Βιβλία και στοιχεία Η Διεθνής Ακαδημία Ελευθερίας τηρεί υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:"
1.  
  Βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας
2.  
  Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Συγκλήτου
3.  
  Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Ολομέλειας
4.  
  Βιβλίο λογιστικής παρακολούθησης στο οποίο καταχωρούνται με χρονολογική σειρά και με λογιστική τάξη όλα τα έσοδα και τα έξοδα που πραγματοποιούνται στη διάρκεια της οικονομικής χρήσης, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων
5.  
  Βιβλίο μητρώου μελών
6.  
  Βιβλίο μητρώου υποτρόφων, στο οποίο καταχωρούνται τα ονόματα των υποτρόφων, η Σχολή που φοιτούν, ο χρόνος και το ποσό της υποτροφίας κάθε υποτρόφου, καθώς και τα λοιπά στοιχεία που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 34 του κανονιστικού διατάγματος της 18/23 Αυγ. 1941.
7.  
  Βιβλίο-μητρώο χορήγησης βραβείων και οικονομικών ενισχύσεων
8.  
  Στελέχη αριθμημένων διπλοτύπων αποδείξεων είσπραξης και ενταλμάτων πληρωμής θεωρημένα από τον πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα.
9.  
  Εκτός από τα παραπάνω βιβλία και στοιχεία, η Σύγκλητος αποφασίζει την τήρηση και άλλων βιβλίων και στοιχείων, τα οποία κρίνει ότι είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση της διαχείρισης της περιουσίας της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας και της εκπλήρωσης των σκοπών της
Άρθρο 12 "Οικονομική Διαχείριση και Έλεγχος"
1.  
  Η οικονομική διαχείριση γίνεται μέσω του Διοικητικού και Οικονομικού Τομέα, όπως ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό
2.  
  Τα εντάλματα πληρωμών υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους.
3.  
  Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης ασκείται ετησίως από ορκωτό ελεγκτή του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με το π.δ. 226/1992 «Περί συστάσεως, οργανώσεως και λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και περί των όρων εγγραφής σε Ειδικό Μητρώο και ασκήσεως του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή » (ΦΕΚ Α’ 120).
Άρθρο 13 "Εσωτερικός Κανονισμός"
1.  
  Ειδικότερα ζητήματα που σχετίζονται με τη διοικητική οργάνωση, την οικονομική διαχείριση και την λειτουργία της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας για την εκπλήρωση των σκοπών της ρυθμίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό της, που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού
Άρθρο 14 "Τροποποίηση Οργανισμού"
1.  
  Το παρόν π.δ. τροποποιείται ή συμπληρώνεται με π.δ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3113/2003, ύστερα από πρόταση της Συγκλήτου ή απόφαση των ? των μελών της Ολομέλειας ή σύμφωνα με τις εκάστοτε εφαρμοστέες νόμιμες διαδικασίες.
Άρθρο 15 "Διάλυση Ν.Π.Ι.Δ.- Τύχη της περιουσίας του"
1.  
  Το Νομικό πρόσωπο διαλύεται με Νόμο
2.  
  Σε περίπτωση διάλυσης η περιουσία του εκκαθαρίζεται και διατίθεται σύμφωνα με το Νόμο
Άρθρο 16 "Μεταβατική Διάταξη"
1.  
  Ως ιδρυτικά μέλη της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας ορίζονται τα ακόλουθα έντεκα τακτικά μέλη, τα οποία είναι κατ’ αλφαβητική σειρά τα εξής: ΑΡΒΕΛΕΡ-ΓΛΥΚΑΤΖΗ Ελένη, ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ Χρήστος, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ Γεώργιος, ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Μίκης, ΚΑΖΑΝΑΣ Γεράσιμος, ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ Γιάννης, ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ Αλίκη, ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Κώστας, ΣΕΚΕΡΗΣ Κώστας, ΤΣΑΤΣΟΣ Δημήτρης, ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Κώστας
2.  
  Εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, ο Υπουργός Πολιτισμού συγκαλεί τα ιδρυτικά μέλη σε ολομέλεια και εκλέγουν την προσωρινή Σύγκλητο, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα και δύο μέλη της, που προέρχονται από τα ιδρυτικά μέλη.
3.  
  Η προσωρινή Σύγκλητος, συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση της Ολομέλειας των ιδρυτικών μελών και παρουσιάζει κατάλογο υποψηφίων για την εκλογή των υπολοίπων τακτικών μελών. Στη συνέχεια συγκαλεί πάλι έκτακτη συνεδρίαση της Ολομέλειας, όπου εκλέγει τη Σύγκλητο, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος.
4.  
  Σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης ιδρυτικού μέλους πριν από τη συγκρότηση της Ολομέλειας, η αντικατάσταση του γίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού
Άρθρο 17 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Πολιτισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 1 του ν. 3113/2003 « Ίδρυση ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ και ρύθμιση συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α’ 42). β) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα » (ΦΕΚ Α’ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών » (ΦΕΚ Β’ 1432).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού στην περίπτωση κατά την οποία επιχορηγηθεί η Ακαδημία. Η δαπάνη αυτή θα αντιμετωπίζεται με εγγραφή σχετικής πίστωσης στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού (Φορέας 21-110 ΚΑΕ. 2500).
 • Τις υπ’ αριθμ. 20/2006 και 96/2006 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Πολιτισμού,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2006-05-31 Οργάνωση και λειτουργία της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2006/107
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
Ίδρυση ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ και ρύθμιση συναφών θεμάτων. 2003/3113 2003
Περί συστάσεως οργανώσεως και λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και περί των όρων εγγραφής σε Ειδικό Μητρώο και ασκήσεως του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή. 1992/226 1992
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία