ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/109

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-06-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-06-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-05-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1546 (2004) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι απαγορεύσεις που αφορούν την πώληση ή προμήθεια όπλων και συναφούς υλικού στο Ιράκ, οι οποίες παραμένουν σε ισχύ βάσει των άρθρων 2 και 3 του προεδρικού διατάγματος 250/2005 «Εφαρμογή της απόφασης 1483 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών» (Α΄ 299), δεν τυγχάνουν εφαρμογής, από την 8η Ιουνίου 2004, ημερομηνία υιοθέτησης της υπ’ αριθμ. 1546 (2004) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σε όπλα ή συναφές υλικό, που είναι αναγκαία στην Κυβέρνηση του Ιράκ ή στην πολυεθνική δύναμη για τους σκοπούς της υπ’ αριθμ. 1546 (2004) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Άρθρο 2
1.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 250/2005 «Εφαρμογή της απόφασης 1483 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών» (Α΄ 299), σχετικά με τις καταθέσεις εσόδων από τις πωλήσεις πετρελαίου, πετρελαϊκών προϊόντων και φυσικού αερίου από το Ιράκ προς το ελληνικό έδαφος, παραμένουν σε ισχύ
Άρθρο 3
1.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος 250/2005 «Εφαρμογή της απόφασης 1483 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών» (Α΄ 299), παραμένουν σε ισχύ, με την εξαίρεση ότι τα προνόμια και οι ασυλίες που προβλέπονται στο άρθρο αυτό δεν εφαρμόζονται σε σχέση με οποιαδήποτε αμετάκλητη απόφαση που εκδίδεται βάσει συμβατικής υποχρέωσης που έχει αναλάβει το Ιράκ μετά την 30η Ιουνίου 2004. Στην Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος και στην ως άνω Υπουργό όπως και στους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Δημοσίας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) όπως κυρώθηκε με τον α.ν. 585/1945, (Α΄ 242).
 • Το άρθρο 1, παρ. 1 του α.ν. 92/1967 «περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄ 139).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την από 17.8.2004 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών (Φ:3210Α/13/ΑΣ 995) περί δημοσιεύσεως της υπ’ αριθμ. 1546 (2004) αποφάσεως του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) (Α΄ 158).
 • Το π.δ. 300/1990 «Περί εφαρμογής της αποφάσεως 661 (1990) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)», (Α΄ 126).
 • Το π.δ. 372/1990 «Περί εφαρμογής των αποφάσεων 666 (1990) και 670 (1990) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)», (Α΄ 146).
 • Το π.δ. 250/2005 «Εφαρμογή της απόφασης 1483 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)», (Α΄ 299).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 184/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Δημοσίας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
. Εφαρµογή Αποφάσεώς 661 του Συµβουλίου Ασφαλείας ων Ηνωμενων Εθνών της όης Αυγούστου 1900 για την επιβολή οιχονοµιχων κυρώσεων στο Ιρακ ί 1990/300 1990
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/372 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/372 1990
Εφαρμογή της απόφασης 1483 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2005/250 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1637 (2005) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2006/172 2006
Περί εφαρμογής της απόφασης 1723 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. (Ο.Η.Ε.). 2007/239 2007
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1790 (2007) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. (Ο.Η.Ε.). 2008/172 2008
Εφαρμογή της απόφασης 1859 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. (Ο.Η.Ε.). 2010/17 2010
Εφαρμογή της απόφασης 1905 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2012/3 2012
Εφαρμογή της απόφασης 1956 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2013/134 2013