ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/11

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-01-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-01-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-01-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση πάγιας προκαταβολής στην Πρεσβεία της Ελλάδος στη Ρίγα

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Συνιστάται στην Πρεσβεία της Ελλάδος στη Ρίγα της Λεττονίας πάγια προκαταβολή, για την αντιμετώπιση διαφόρων δαπανών, των οποίων η πραγματοποίηση, από την φύση τους, δεν επιδέχεται αναβολή και δεν είναι δυνατή με την κανονική διαδικασία. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 145, του κ.ν. 2594 1998 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (ΦΕΚ Α 62).
  • Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του ν. 2362 1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 247).
  • Τη διάταξη του άρθρου 90 του Κωδικός Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63 2005 (ΦΕΚ Α 98).
  • Τις διατάξεις της υπ αριθμ. ^37930 ΔΙΟΕ1264 14.10.2005 κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β 1432.)
  • Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2080 2.9.1992 (ΦΕΚ Α 153) με το οποίο συνιστάται Πρεσβεία της Ελλάδος στη Ρίγα της Λεττονίας.
  • Το με υπ αριθμ. Φ.080 ΑΣ30 2.2.2005 έγγραφο της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Ρίγα, με το οποίο αιτείται τη σύσταση πάγιας προκαταβολής
  • Την υπ αριθμ. 4694 12.4.2005 αιτιολογημένη εισήγηση της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Εξωτερικών.
  • Το γεγονός, ότι από τη σύσταση πάγιας προκαταβολής στην Πρεσβεία της Ελλάδος στη Ρίγα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας δεν μπορεί, επί του παρόντος, να προσδιορισθεί.
  • Την υπ αριθμ. 284 2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2006-01-26 Σύσταση πάγιας προκαταβολής στην Πρεσβεία της Ελλάδος στη Ρίγα
Τροποποίηση Τύπος
A/2006/9
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία