Σύσταση Τμήματος Ποιότητας και Αποδοτικότητας - Άσκηση Αρμοδιοτήτων Διευκόλυνσης Ατόμων με Αναπηρίες στο Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής συνιστάται Τμήμα Ποιότητας και Αποδοτικότητας, το οποίο υπάγεται στην υφιστάμενη Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού η οποία προβλέπεται στο άρθρο 9 του π.δ.110/2001 (ΦΕΚ 101/Α΄) και ιεραρχείται μετά το Τμήμα Πληροφορικής. Το συνιστώμενο Τμήμα είναι αρμόδιο για τη μέτρηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, την εκτίμηση των αποτελεσμάτων και τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για την ποιοτική βελτίωση της λειτουργίας του Υπουργείου και των υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτό.
2.  
  Στην αρμοδιότητα του ανωτέρω Τμήματος υπάγονται τα θέματα που αφορούν:
 1. Στην εφαρμογή συστημάτων και μεθόδων μέτρησης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των μονάδων του Υπουργείου και των υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτό, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
 2. Στη διεξαγωγή ερευνών αποδοτικότητας των ανωτέρω υπηρεσιών
 3. Στον προσδιορισμό, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας και ποιότητας
 4. Στην εφαρμογή πολιτικών για τη συγκριτική επίδοση των υπηρεσιών των μονάδων του Υπουργείου και των υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτό, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
 5. Στη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του Υπουργείου και των υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτό, ώστε να ανταποκρίνονται πληρέστερα στις ανάγκες των πολιτών
 6. Στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των πιο πάνω προτάσεων
 7. Στην εισήγηση των αναγκαίων μέτρων για την καθιέρωση συστημάτων διοίκησης ολικής ποιότητας και διαδικασιών αυτοαξιολόγησης (κοινό πλαίσιο αξιολόγησης, διαδικασίες πιστοποίησης βάσει ΙSΟ)
 8. Στη σύνταξη εκθέσεων αποτελεσμάτων για τις επιμέρους αξιολογήσεις
 9. Στη σύνταξη ετήσιας έκθεσης απολογισμού των αποτελεσμάτων λειτουργίας του Υπουργείου, η οποία υποβάλλεται στον οικείο Υπουργό και συγχρόνως διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
 10. Στη συλλογή στοιχείων και δεδομένων που αναφέρονται στην αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και ποιότητα των μονάδων του Υπουργείου και των υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτό
 11. Στην παρακολούθηση της εξέλιξης και επεξεργασίας των ανωτέρω στοιχείων, καθώς και στην προώθηση της ενημέρωσης με κάθε πρόσφορο μέσο
 12. Στη συνεργασία με άλλα κέντρα τεκμηρίωσης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών
 13. Στον εντοπισμό των καλύτερων πρακτικών σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
 14. Στη συμμετοχή σε διαδικασίες βράβευσης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
 15. Στην εισήγηση σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης με τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με την οποία εξειδικεύονται περαιτέρω οι γενικοί και ορίζονται ειδικοί δείκτες, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α).
 16. Στην οργάνωση και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης παραπόνων και υποδείξεων
 17. Στη συλλογή, καταγραφή, επεξεργασία, ανάλυση, αξιολόγηση και αξιοποίηση των ανωτέρω υποβαλλόμενων παραπόνων και υποδείξεων
 18. Στην εισήγηση στις αρμόδιες μονάδες που αφορούν τα παράπονα και οι υποδείξεις για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων
 19. Στην παρακολούθηση της εξέλιξης και επεξεργασίας τους, καθώς και στην προώθηση της ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με τα ανωτέρω, αλλά και γενικότερα θέματα που αφορούν στις παρεχόμενες υπηρεσίες από το Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και τις λοιπές δημόσιες υπηρεσίες
 20. Στην εισήγηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση μέτρων για την διαρκή βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων προς τους πολίτες υπηρεσιών, όπως και της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής όπως και της ανταπόκρισης των μονάδων αυτών στις ανάγκες των πολιτών
 21. Στην εισήγηση στη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την βράβευση των υπηρεσιακών μονάδων που διακρίνονται για την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα τους
3.  
  Για τη στελέχωση του Τμήματος Ποιότητας και Αποδοτικότητας από τις θέσεις που κατανέμονται με το άρθρο 2 του π.δ. 106/2003 μεταφέρονται, μία (1) θέση του Κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού, μία (1) θέση του Κλάδου ΠΕ2 Οικονομολόγων-Κοινωνιολόγων, μία (1) θέση του Κλάδου ΠΕ3 Μηχανικών και μία (1) θέση του Κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού Λογιστικού από τα Τμήματα Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών, Πολιτιστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης, Μελετών και Έργων και Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης αντίστοιχα.
4.  
  Στο Τμήμα Ποιότητας και Αποδοτικότητας προΐσταται υπάλληλος των Κλάδων ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ2 Οικονομολόγων-Κοινωνιολόγων ή ΓΙΕ3 Μηχανικών
Άρθρο 2
1.  
  Το Τμήμα Μελετών και Έργων της Δ/νσης Προγραμμάτων, Μελετών και Έργων του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, που προβλέπεται στο άρθρο 10 του π.δ. 110/2001 ασκεί και τις αρμοδιότητες της προώθησης και παρακολούθησης των κάθε είδους ενεργειών του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας και των λοιπών διευκολύνσεων για τα άτομα με αναπηρίες, που επισκέπτονται τους χώρους εργασίας των Υπηρεσιών του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 6 και 12 παρ. 10 του ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 44/Α΄). β) Του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α΄). γ) Του π.δ. 110/2001 (ΦΕΚ 101/Α) «Οργανισμός Υπουργείου Αιγαίου», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το π.δ. 106/2003 (ΦΕΚ 96/Α΄), το π.δ. 125/2003 (ΦΕΚ 108/Α’) και το π.δ. 265/2003 (ΦΕΚ 237/Α΄). δ) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α).
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/6139/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών. Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 527/Β΄).
 • Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/2005 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432/Β΄/14.10.2005).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ποσού 13.000,00 ΕΥΡΩ, η οποία προέρχεται από την αντιμετώπιση των λειτουργικών εξόδων και από το επίδομα της θέσης του Προϊσταμένου της συνιστώμενης οργανικής μονάδας. Η δαπάνη αυτή θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0215 του ιδίου προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. Δ 26/31.1.2006 γνωμοδότηση του Σ.τ.Ε. μετά από πρόταση του Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις. 2004/3230 2004
Οργανισμός του Υπουργείου Αιγαίου 2001/110 2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2003/106 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/106 2003
Τροποποίηση του Π.Δ. 110/2001 «Οργανισμός του Υπουργείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 101 Α/22.05.2001). 2003/125 2003
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2003/265 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/265 2003
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία