ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/121

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-06-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-06-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-06-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 126/2000 «Όροι και προϋποθέσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης των υποψηφίων κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων» (Α 111)».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
1.Στο άρθρο 2 του π.δ. 126/2000 (Α 111) η υποπερίπτωση στστ της περίπτωσης στ αντικαθίσταται ως εξής: «στστ) Εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και εξειδίκευσης των κτηνιάτρων και όσων ασχολούνται με την ταξινόμηση των σφαγίων, την τεχνολογία, την υγιεινή και γενικά την ποιότητα του κρέατος και των προϊόντων του, περιοδικής ενημέρωσης και παροχής τεχνογνωσίας στους αρμόδιους κτηνιάτρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, των Νομαρχιακών και Περιφερειακών Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και των Συνοριακών Σταθμών Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥ.Κ.Ε.), συλλογής, αξιολόγησης και στατιστικής επεξεργασίας των στοιχείων της ταξινόμησης, καθώς και εκπροσώπησης της χώρας μας στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα τεχνολογίας και ποιότητας του κρέατος και των προϊόντων αυτού. 2.Το άρθρο 3 του π.δ. 126/2000 τροποποιείται ως εξής: 1)Στο τέλος της παρ. 1 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: «Σε ειδικά θέματα είναι δυνατόν να καλούνται εξειδικευμένοι εκπαιδευτές από τη Διεύθυνση Υγιεινής, τη Διεύθυνση Εμπορίου, το Πανεπιστήμιο και τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και κατά την κρίση των Σχολών». 2)Στην παρ. 3 η φράση «στον αριθμό της κάθε ομάδας» αντικαθίσταται από τη φράση «στον αριθμό των ατόμων της κάθε ομάδας». 3)Στην παρ. 4 η φράση «έξι χιλιάδων (6.000) δραχμών» αντικαθίσταται από τη φράση «είκοσι πέντε (25) ευρώ». 3.Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 126/2000 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: «Η επιλογή των ενδιαφερομένων γίνεται με βάση την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης τους. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί κατά την κρίση της Σχολής να λαμβάνονται υπόψη αποδεδειγμένες κοινωνικές ανάγκες». 4.Στην παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 126/2000 η φράση «500.000 έως 1.000.000 δραχμών» αντικαθίσταται από τη φράση «δύο χιλιάδες (2.000) έως τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ». 5.Το παράρτημα Ι του π.δ. 126/2000 τροποποιείται ως εξής: 1)Το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. α της παρ. 1 καταργείται. 2)Η υποπερίπτωση δδ της περίπτ. γ της παρ.1 αντικαθίσταται ως εξής: «δδ) Πρακτική εξάσκηση σε κρεοπωλεία ή άλλες εγκαταστάσεις επεξεργασίας κρέατος». 6.Το Παράρτημα ΙΙ του π.δ. 126/2000 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Διαδικασία απόκτησης βεβαίωσης παραδοσιακού κρεοπώλη και παραδοσιακού εκδοροσφαγέα. 1.1)Δικαιολογητικά παραδοσιακού κρεοπώλη: 1) Βεβαίωση εγγραφής από το αντίστοιχο επαγγελματικό σωματείο (όπου αυτό υπάρχει). 2) Αντίγραφο ασφαλιστικού βιβλιαρίου απ’ όπου προκύπτει η ιδιότητα του. 3) Βιβλιάριο υγείας. 4) Βεβαίωση οικονομικών υπηρεσιών απ’ όπου προκύπτει η ενασχόληση του με το αντικείμενο. 5) Άδεια κρεοπωλείου. Ο ενδιαφερόμενος αρκεί να προσκομίζει δύο (2) από τα ανωτέρω δικαιολογητικά. 2)Απαιτούμενα δικαιολογητικά παραδοσιακού εκδοροσφαγέα: Βεβαίωση από τη Δ/νση Κτηνιατρικής της οικείας Νομαρχίας ότι ο ενδιαφερόμενος ασκούσε το επάγγελμα πριν από την 31.12.2000 (όνομα σφαγείου, περιοχή και χρονολογία άσκησης επαγγέλματος) και με το νόμιμο όριο ηλικίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. 2.Μορφή και διάρκεια θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων: 1)Για τον παραδοσιακό κρεοπώλη: 1) Στοιχεία υγιεινής και τεχνολογίας του κρέατος και γενικά των τροφίμων, διατροφής του ανθρώπου, ανατομικής και φυσιολογίας των ζώων, ζωοτεχνίας, ζωοανθρωπονόσοι και επαγγελματικά νοσήματα. 2) Κοπή, αποστέωση και παρουσίαση βοείου, χοιρείου και αιγοπροβείου σφαγίου που θα γίνεται στην έδρα των Σχολών Επαγγελμάτων Κρέατος ή των οικείων νομαρχιακών κτηνιατρικών υπηρεσιών και θα διαρκεί πέντε (5) ημέρες. 2)Για τον παραδοσιακό εκδοροσφαγέα: 1) Στοιχεία υγιεινής και τεχνολογίας του κρέατος , ανατομικής και ζωοτεχνίας, ζωοανθρωπονόσοι και επαγγελματικά νοσήματα. 2) Παρουσίαση της διαδικασίας σφαγής (αναισθητοποίηση, σφαγή, αφαίμαξη, εκσπλαχνισμός, εκδορά, αποτρίχωση, αποπτίλωση και τεμαχισμός), η οποία θα γίνεται όπως στην υποπερίπτ. ββ της προηγούμενης περίπτωσης α και θα διαρκεί 5 ημέρες . 3.Τύπος χορηγούμενης βεβαίωσης: Ο τύπος της χορηγούμενης βεβαίωσης είναι αυτός που περιγράφεται στο Υπόδειγμα ΙΙ του παρόντος διατάγματος. 7.Τα Υποδείγματα Ι και ΙΙ του π.δ. 126/2000 αντικαθίστανται ως εξής:
Άρθρο 2
1.  
  Μέσα σε δύο έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος όλα τα άτομα που ασκούν το επάγγελμα του παραδοσιακού κρεοπώλη πριν από την 31.12.1990 και του παραδοσιακού εκδοροσφαγέα πριν από την 31.12.2000 πρέπει να είναι κάτοχοι βεβαίωσης παραδοσιακού κρεοπώλη ή παραδοσιακού εκδοροσφαγέα αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 126/2000. Στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 1790/1988 «Οργάνωση και λειτουργία Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις» (Α 134). β) Των άρθρων 2 παρ. 3 περίπτ. ζ και 6 παρ. 3 του ν. 2009/1992 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (Α 18). γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α 98). δ) Την υπ’ αριθμ. Υ1/10.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β 513).
 • Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β 1432).
 • Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/4040/24.2.2006 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αναστάσιο Νεράντζη και Ιωάννη Παπαθανασίου» (Β 249).
 • Την υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β 608).
 • Την υπ’ αριθμ. 30356/14.3.2006 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Γιαννόπουλο και Γεώργιο Κωνσταντόπουλο» (Β 311).
 • Την υπ’ αριθμ. Υ132/11.10.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό» (Β 1533).
 • Την υπ’ αριθμ. 29/4.10.2005 γνωμοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 44/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/37876/ΣΤ5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/37876_ΣΤ5 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/Υ1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/Υ1 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/Υ132 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/Υ132 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/30356 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/30356 2006
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/Δ15/Α/Φ19/4040 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/Δ15_Α_Φ19_4040 2006
ΝΟΜΟΣ 1988/1790 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1790 1988
. Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις. 1992/2009 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/126 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/126 2000
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία