ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/124

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-07-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-07-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-07-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 3577/92 και την Οδηγία 98/18 του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1998.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Στο άρθρο 164 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίοο (ν.δ. 187/1973) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Οι διατάξεις των παραπάνω εδαφίων δεν εφαρμόζονται στα επιβατηγά πλοία για τα οποία εφαρμόζεται το άρθρο 3 της Οδηγίας 98/18 (ΕΕL 144/1998) όπως ενσωματώθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 103/1999 (Α΄ 110), υπό τους όρους ότι τα πλοία πληρούν τις κατά περίπτωση απαιτήσεις του άρθρου 6(α) της Οδηγίας 98/18 ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2003/1924 (ΕΕL 123/2003) ΕΚ και όπως ενσωματώθηκε με το άρθρο 2 παρ. 3 του π.δ.τος 66/2005 (Α΄ 100) καθώς και των απαιτήσεων των άρθρων 6, 8 και 9 της Οδηγίας 2003/25/ΕΚ όπως ενσωματώθηκαν με τα άρθρα 6, 8 και 9 του π.δ/τος 52/2005 (Α΄ 79).
Άρθρο 2
1.  
    Στην παράγραφο 2(γ) του άρθρου τρίτου του νόμου 2932/2001 (Α΄ 145) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Οι διατάξεις των παραπάνω εδαςήων δεν εφαρμόζονται στα επιβατηγά πλοία για τα οποία εφαρμόζεται το άρθρο 3 της Οδηγίας 98/18 (ΕΕL 144/1998) όπως ενσωματώθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 103/1999 (Α΄ 110), υπό τους όρους ότι τα πλοία πληρούν τις κατά περίπτωση απαιτήσεις του άρθρου 6(α) της Οδηγίας 98/18 ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2003/24 (ΕΕL 123/2003) ΕΚ και όπως ενσωματώθηκε με το άρθρο 2 παρ. 3 του π.δ/τος 66/2005 (Α΄ 100) καθώς και των απαιτήσεων των άρθρων 6, 8 και 9 της Οδηγίας 2003/25/ΕΚ όπως ενσωματώθηκαν με τα άρθρα 6, 8 και 9 του π.δ/τος 52/2005 (Α΄ 79).
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του παρόντος προεδρικού διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 (Α΄ 34), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), β) του άρθρου 4 του ν. 1338/1983 (Α΄ 34), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του ν. 1775/1988 (Α΄ 101), 31 του ν. 2076/1992 (Α΄ 130), 19 του ν. 2367/1995 (Α΄ 261) και 22 του ν. 2789/2000 (Α΄ 21) και του άρθρου 48 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312).
  • Το άρθρο 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 63/2005 «κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την υπ’ αριθμ. 125/23.5.2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, αποφασίζουμε τα εξής:
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1998/98/18ΕΕL144 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/98_18ΕΕL144 1998
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/2003/1924ΕΕL123 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/2003_1924ΕΕL123 2003
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/2003/24ΕΕL123 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/2003_24ΕΕL123 2003
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις. 2001/2932 2001
Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2005/3427 2005
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
«Κανόνες και πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία σύμφωνα με την οδηγία 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1998». 1999/103 1999
Ειδικές απαιτήσεις ευστάθειας για επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία (rο-rο) σύμφωνα με την Οδηγία 2003/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Απριλίου 2003 (L 123/ 22/ 17.5.2003). 2005/52 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 103/1999 Κανόνες και πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία σύμφωνα με την Οδηγία 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1998 (Α΄ 110) όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση του με το π.δ. 309/2003 (Α΄ 261), σε συμμό[...]" 2005/66 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία