Ίδρυση Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής
2.  
  Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας του Τμήματος και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών ορίζεται από το έτος για το οποίο καθορίζεται για πρώτη φορά αριθμός εισακτέων
3.  
  Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και την προαγωγή της επιστήμης της Πληροφορικής και ιδίως των εφαρμογών της σε δικτυακό περιβάλλον (σχεδίαση, υλοποίηση, χρήση και αποτίμηση απομακρυσμένων υπηρεσιών που αναπτύσσονται μέσω δικτύων), με έμφαση στην ανάπτυξη δράσεων Τηλεματικής, όπως αυτές που σχετίζονται με τις δικτυακές και διαδικτυακές τεχνολογίες (internet technοlοgies), με εφαρμογές στην εκπαίδευση (τηλεκπαίδευση, δια βίου εκπαίδευση), το ηλεκτρονικό εμπόριο, τη διαχείριση ψηφιακού υλικού, την τηλεϊατρική και τα έξυπνα συστήματα μεταφορών (τηλεματική στις μεταφορές)
Άρθρο 2
1.  
  Ο αριθμός των κατ’ έτος εισακτέων στο Τμήμα και τα του τρόπου εισαγωγής ορίζονται κατά τις περί εισαγωγής σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
2.  
  Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα για τη λήψη του πτυχίου ορίζεται σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών
3.  
  Από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής απονέμονται τίτλοι προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών
Άρθρο 3 "Ίδρυση θέσεων"
1.  
  Για τις ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής ιδρύονται στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο είκοσι μία (21) θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), πέντε (5) θέσεις Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.), εκ των οποίων μία (1) Κλάδου Ι στην κατηγορία Π.Ε. και τέσσερις Κλάδου ΙΙ, από τις οποίες τρεις (3) κατηγορίας Π.Ε. και μία (1) κατηγορίας Τ.Ε., και δέκα πέντε (15) θέσεις Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), εκ των οποίων οκτώ (8) Π.Ε. κατηγορίας, τέσσερις (4) Τ.Ε. κατηγορίας και τρεις (3) Δ.Ε. κατηγορίας.
Άρθρο 4 "Γραμματεία Τμήματος"
1.  
  Στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής συνιστάται Γραμματεία, η οποία παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εν γένει εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του. Η Γραμματεία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, κατά την έννοια του άρθρου 8 του ν. 3260/2004, με το οποίο επανήλθαν σε ισχύ οι παράγραφοι 1-16 του άρθρου 36 του ν. 2190/1994.
Άρθρο 5
1.  
  Η πλήρωση των θέσεων διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος, έως την αυτοδύναμη λειτουργία του, γίνεται με προκήρυξη ή μετάκληση ή μετακίνηση μέλους Δ.Ε.Π., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.
2.  
  Η προκήρυξη για την πλήρωση κενών θέσεων γίνεται με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση της προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2083/1992, όπως ισχύουν κάθε φορά. Η εκλογή γίνεται από ενδεκαμελή εκλεκτορικά σώματα. Σε κάθε εκλεκτορικό σώμα συμμετέχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. που τυχόν υπηρετούν στο Τμήμα και έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν τα μέλη Δ.Ε.Π. είναι λιγότερα από ένδεκα (11) το εκλεκτορικό σώμα συμπληρώνεται με απόφαση της Συγκλήτου ύστερα από κλήρωση από διπλάσιο τουλάχιστο αριθμό μελών Δ.Ε.Π. που ορίζει η ίδια, από κατάλογο τον οποίο εισηγείται η προσωρινή Γενική Συνέλευση. Τα οριζόμενα από τη Σύγκλητο μέλη πρέπει να κατέχουν θέση Δ.Ε.Π. του ίδιου γνωστικού αντικειμένου σε ομοειδή ή συγγενή Τμήματα του ιδίου ή άλλων Πανεπιστημίων και να ανήκουν στις βαθμίδες του Καθηγητή και του Αναπληρωτή Καθηγητή. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν τέτοια μέλη, ορίζονται μέλη Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή και του Αναπληρωτή Καθηγητή του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου. Σε κάθε εκλεκτορικό σώμα προεδρεύει ο Πρόεδρος της προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, ο οποίος μπορεί να είναι και εκλέκτορας. Για τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη, αντίγραφο της οποίας μαζί με τα σχετικά πρακτικά κοινοποιούνται, χωρίς καθυστέρηση στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για κάθε προκηρυσσόμενη θέση Δ.Ε.Π. ορίζεται με απόφαση του εκλεκτορικού σώματος τριμελής εισηγητική επιτροπή, η οποία καταρτίζει και υποβάλλει στην προσωρινή Γενική Συνέλευση ειδικά αιτιολογημένη έκθεση. Για τον ορισμό της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής, την προθεσμία υποβολής εισηγητικής έκθεσης και την κοινοποίηση αυτής εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 6 κεφ. Γ του ν. 2083/1992, όπως κάθε φορά ισχύουν. Μέσα στην προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία συνέρχεται υπό την προεδρία του Προέδρου του Τμήματος, σε κοινή συνεδρίαση, η προσωρινή Γενική Συνέλευση και το εκλεκτορικό σώμα. Για τα λοιπά θέματα που αφορούν στην εκλογή των μελών Δ.Ε.Π. και τα οποία δεν ρυθμίζονται με το παρόν άρθρο εφαρμόζονται αναλόγως οι ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας.
3.  
  Η πλήρωση κενών θέσεων Δ.Ε.Π. με μετάκληση γίνεται με απόφαση της Συγκλήτου ύστερα από πρόταση της προσωρινής Γενικής Συνέλευσης, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 1268/1982, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά. Για τη μετάκληση αποφασίζει ενδεκαμελές εκλεκτορικό σώμα το οποίο συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου ύστερα από κλήρωση από διπλάσιο τουλάχιστον αριθμό μελών Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή του ιδίου γνωστικού αντικειμένου που ορίζει η ίδια από κατάλογο τον οποίο εισηγείται η προσωρινή Γενική Συνέλευση η οποία ταυτόχρονα αναφέρει και όσα μέλη Δ.Ε.Π. μπορούν κατά την κρίση της να περιλαμβάνονται στον κατάλογο. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν Καθηγητές του ίδιου γνωστικού αντικειμένου, ο κατάλογος συμπληρώνεται με Καθηγητές του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου. Του εκλεκτορικού σώματος προεδρεύει ο Πρόεδρος της προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, ο οποίος μπορεί να είναι και εκλέκτορας. Για την πλήρωση θέσης Δ.Ε.Π. με μετάκληση ή για τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος εκδίδεται σχετική κατά περίπτωση διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη, αντίγραφο της οποίας μαζί με τα σχετικά πρακτικά κοινοποιούνται, χωρίς καθυστέρηση στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κατά τα λοιπά για την πλήρωση θέσεων Δ.Ε.Π. με μετάκληση εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας.
4.  
  Η πλήρωση κενών θέσεων Δ.Ε.Π. με μετακίνηση μέλους Δ.Ε.Π. από άλλο Τμήμα του Χαροκοπείου ή άλλου Πανεπιστημίου, γίνεται υπό τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς (αποκλεισμός μετακίνησης μελών Δ.Ε.Π. προς τα Πανεπιστήμια των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης) του άρθρου 5 του ν. 2517/1997 (Α΄ 160), με πράξη του Πρύτανη του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου μέλους Δ.Ε.Π., αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος προέλευσης και της Συγκλήτου του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.
5.  
  Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν αναλόγως και για τη μετακίνηση επιμελητών, βοηθών και επιστημονικών συνεργατών από άλλο Τμήμα του Χαροκοπείου ή άλλου Πανεπιστημίου
Άρθρο 6
1.  
  Έως ότου εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος, η διοίκησή του ασκείται από προσωρινή Γενική Συνέλευση που ορίζεται με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου. Η προσωρινή Γενική Συνέλευση αποτελείται από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη Δ.Ε.Π. των οποίων το γνωστικό αντικείμενο της θέσης είναι σχετικό με την επιστήμη που καλλιεργεί το Τμήμα. Με την ίδια πράξη ορίζεται ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής του οι οποίοι πρέπει να κατέχουν θέση Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Καθήκοντα γραμματέα ασκεί ο γραμματέας του Τμήματος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή διοικητικός υπάλληλος, στην περίπτωση που δεν έχει τοποθετηθεί. Στην προσωρινή Γενική Συνέλευση συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στο Τμήμα και δύο (2) εκπρόσωποι των φοιτητών, εφόσον φοιτούν. Η ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στην προσωρινή Γενική Συνέλευση γίνεται με την διαδικασία του άρθρου 2 παρ. 3 (β) του ν. 1268/1982, όπως ισχύει. Σε περίπτωση μη ανάδειξης η προσωρινή Γενική Συνέλευση λειτουργεί νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 4 του ν. 1268/1982. Η προσωρινή Γενική Συνέλευση ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση Τμήματος (άρθρο 4 ν. 2083/1992), εκτός αυτών που ανατίθενται σε άλλα όργανα ή ορίζονται κατά τρόπο διαφορετικό με το παρόν διάταγμα. Ο Πρόεδρος της προσωρινής Γενικής Συνέλευσης ή ο αναπληρωτής του σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, συμμετέχει στη Σύγκλητο, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
2.  
  Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος έως την αυτοδύναμη λειτουργία του, καταρτίζεται από την Προσωρινή Γενική Συνέλευση και εγκρίνεται από τη Σύγκλητο
3.  
  Έως την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος, η προκήρυξη και πλήρωση θέσεων Ε.Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. γίνεται ύστερα από εισήγηση της προσωρινής Γενικής Συνέλευσης για μεν τις θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π. από τη Σύγκλητο, για δε τις θέσεις Ε.Τ.Ε.Π. από το Πρυτανικό Συμβούλιο, με εφαρμογή ως προς τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των κατά περίπτωση ισχυουσών διατάξεων. Ομοίως, η πρόσληψη Επισκεπτών Καθηγητών, Εντεταλμένων Επίκουρων Καθηγητών, Ειδικών Επιστημόνων και Διδασκόντων με βάση το άρθρο 5 του π.δ. 407/1980, γίνεται με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από εισήγηση της προσωρινής Γενικής Συνέλευσης και απόφαση της Συγκλήτου του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, εφαρμοζομένων ως προς τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία πρόσληψης των οικείων κατά περίπτωση ισχυουσών διατάξεων.
4.  
  Για όσα θέματα δε ρυθμίζονται με το παρόν διάταγμα εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας
Άρθρο 7 "΄Εναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 24 παρ. 2, 50 παρ. 6 και 6 παρ. 6 του ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 87), όπως το τελευταίο άρθρο συμπληρώθηκε με τα εδαφ. α και β της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 173), τροποποιήθηκε με το εδαφ. α της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 2640/1998 «Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 206) και συμπληρώθηκε με το εδαφ. β της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3027/2002 «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανωτάτης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 152). β) Του άρθρου 79, παρ. 5 (δ) του ν. 1566/1985 (Α΄ 167), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 20, παρ. 4 του ν. 2503/1997 (Α΄ 107). γ) Του άρθρου 1, περ. 1, εδ. α΄ του π.δ. 104/2005 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργών κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (Α΄ 137). δ) Των άρθρων 50 παρ. 3 του ν. 1268/1982, 15 παρ. 2(θ) του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78) και του άρθρου 13 παρ 49 του ν. 3149/2003 (Α’ 141). ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Της υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1432).
 • Της υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 608).
 • Τη γνώμη της Συγκλήτου του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (συνεδριάσεις υπ’ αριθμ. 38/7.11.2002 και 61/7.4.2005).
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (συνεδρίαση της 19.12.2005).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος εκτιμάται ότι προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες, με δεδομένο ότι η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας του ιδρυόμενου Τμήματος προγραμματίζεται για το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008: α) Εφάπαξ δαπάνη ύψους 5.300.000 ΕΥΡΩ περίπου για την ανέγερση κτιρίου. β) Δαπάνη ύψους 252.500 ΕΥΡΩ περίπου για καθένα των ετών 2007 έως 2011 για την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού. γ) Ετήσια δαπάνη μετά την πλήρη λειτουργία του ιδρυόμενου Τμήματος ύψους: 1.120.000 ΕΥΡΩ περίπου από την πλήρωση θέσεων προσωπικού, 4.660 ΕΥΡΩ περίπου από την καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης και εξόδων παράστασης, 66.000 ΕΥΡΩ περίπου για τη σίτιση των φοιτητών, 90.000 ΕΥΡΩ περίπου για την αντιμετώπιση των λειτουργικών εξόδων του ιδρυόμενου Τμήματος και 200.000 ΕΥΡΩ περίπου για την προμήθεια συγγραμμάτων. Οι υπό στοιχείο α) και β) δαπάνες καλύπτονται από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγχρηματοδοτούνται από το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. του Δ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, ενώ η δαπάνη για αμοιβές προσωπικού θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Ειδ. Φορέας 19-250, Κ.Α.Ε. Ομάδας 0200). Η δαπάνη για το επίδομα θέσης ευθύνης και τα έξοδα παράστασης η οποία για το οικονομικό έτος 2007 περιορίζεται στα 1.600 ΕΥΡΩ θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υ.Π.Ε.Π.Θ. (Ειδ. Φορέας 19-110, Κ.Α.Ε. 5115). Από το 2008 και μετά η δαπάνη αυτή θα βαρύνει τον ανωτέρω προϋπολογισμό εκάστου οικονομικού έτους στον οποίο και θα εγγράφονται σχετικές πιστώσεις (Ειδ. Φορέας 19-250, Κ.Α.Ε. 0200). Δαπάνη για τη σίτιση φοιτητών ύψους 5.040 ΕΥΡΩ περίπου για το οικονομικό έτος 2007, 18.240 ΕΥΡΩ περίπου για το οικ. έτος 2008, 31.440 ΕΥΡΩ περίπου για το οικ. έτος 2009, 44.640 ΕΥΡΩ περίπου για το οικ. έτος 2010, 57.840 ΕΥΡΩ περίπου για το οικ. έτος 2011 και 66.000 ΕΥΡΩ περίπου για καθένα των οικ. ετών 2012 και εξής θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και θα καλύπτεται με κρατική επιχορήγηση (Ειδ. Φορέας 19-250, Κ.Α.Ε. 2425). Τα λειτουργικά έξοδα του ιδρυόμενου Τμήματος ύψους 90.000 ΕΥΡΩ περίπου ετησίως θα καλύπτονται κατά την πενταετία 2007 - 2011 από τις πιστώσεις του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. του Δ΄ Κ.Π.Σ. Η δαπάνη για την προμήθεια των συγγραμμάτων θα βαρύνει σε ποσοστό 80% τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. εκάστου οικονομικού έτους, στον οποίο και θα εγγράφονται σχετικές πιστώσεις (Ειδ. Φορέας 19-250, Κ.Α.Ε. 1123) και σε ποσοστό 20% τον προϋπολογισμό του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, που θα καλύπτεται από την κρατική επιχορήγηση (Ειδ. Φορέας 19-250, Κ.Α.Ε. 2421).
 • Την υπ’ αριθμ. 131/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2006-07-07 Ίδρυση Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
Τροποποίηση Τύπος
A/2006/137
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/37876/ΣΤ5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/37876_ΣΤ5 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Εκλογή Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 1997/2517 1997
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1998/2640 1998
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2002/3027 2002
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις. 2003/3149 2003
Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης. 2004/3260 2004
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/407 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/407 1980
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργών κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 2005/104 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία