ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/126

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-07-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-07-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-07-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση π.δ. 17/1999 «Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 10).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Αντικατάσταση διατάξεων"
1.  
    Οι διατάξεις του άρθρου 17 του π.δ. 17/1999 αντικαθίστανται ως εξής: 17 μαθήματα 1 Τα διδασκόμενα μαθήματα κατά την αρχική επαγγελματική εκπαίδευση των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας, είναι τα ακόλουθα 1 Δημόσια Διοίκηση, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Ηγεσίας. 2 Διπλωματική Πρακτική, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων ιδίως Εθιμοτυπίας και Διπλωματικής Αλληλογραφίας. 3 Προξενική Πρακτική, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων Δημοσίου Λογιστικού. 4 Τεχνικές Διαπραγματεύσεων - Διαχείριση κρίσεων. 5 Εξωτερική Πολιτική (πολιτική, οικονομική, πολιτιστική και λοιπές διαστάσεις) 6 Επικοινωνία. 7 Πληροφορική. 2 Κατά τη διδασκαλία των ανωτέρω μαθημάτων δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική εκπαίδευση και την άσκηση της πολιτικής. 3 Για τα ανωτέρω μαθήματα ορίζεται στο πρόγραμμα σπουδών υπεύθυνος μαθήματος απο το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, ο οποίος σε συνεργασία με τον Διευθυντή της Διπλωματικής Ακαδημίας οργανώνει τη διδασκαλία .
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος"
1.  
    Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει απο τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Εξωτερικών ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παραγράφου 4 και της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 14 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2594/1998 «Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 62).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
  • Την 1/2006 γνωμοδότηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών, που περιλήφθηκε στα πρακτικά της 45ης Συνεδρίασής του της 23ης Ιανουαρίου 2006.
  • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την 149/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση της Υπουργού Εξωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών». 1998/2594 1998
Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών 1999/17 1999
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία