ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/127

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-07-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-07-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-07-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Γενική Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Διάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης τηςΓενικής ΓραμματείαςΈρευνας και Τεχνολογίας"
1.  
  Η Γενική Διεύθυνση, η οποία συστάθηκε στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 3419/6.12.2005 (εφεξής Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Τεχνολογίας), απαρτίζεται από τις υπηρεσιακές μονάδες που προβλέπονται στο π.δ. 248/1989, όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 179/1992, 147/1994 και 128/1997, καθώς και στο π.δ. 368/1987, όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 335/1989, ως ακολούθως:.
 1. Τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού
 2. Τη Διεύθυνση Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων
 3. Τη Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών και Φορέων
 4. Τη Διεύθυνση Τεχνολογικής Ανάπτυξης
 5. Τη Διεύθυνση Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας
 6. Τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Οργάνωσης
 7. Τη Διεύθυνση Διοικητικού
 8. Την Τεχνική Υπηρεσία
 9. Το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων
 10. Το Αυτοτελές Τμήμα Εκδόσεων-Συνεδρίων & Εκθέσεων
 11. Την Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού
2.  
  Οι υπηρεσιακές μονάδες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, διαρθρώνονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των π.δ. 248/1989 και 368/1987, όπως ισχύουν, και έχουν τις αρμοδιότητες που καθορίζονται, αντίστοιχα, προς κάθε υπηρεσιακή μονάδα, από τις διατάξεις αυτές. Ειδικότερα:.
 1. Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού, που διαρθρώνεται από τα τμήματα και ασκεί τις αρμοδιότητες που κατανέμονται στα τμήματα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 2 του π.δ 248/1989, όπως ισχύει.
 2. Η Διεύθυνση Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων, που διαρθρώνεται από τα τμήματα και ασκεί τις αρμοδιότητες που κατανέμονται στα τμήματα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 3 του π.δ 248/1989, όπως ισχύει.
 3. Η Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών και Φορέων, που διαρθρώνεται από τα τμήματα και ασκεί τις αρμοδιότητες που κατανέμονται στα τμήματα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 4 του π.δ. 248/1989, όπως ισχύει.
 4. Η Διεύθυνση Τεχνολογικής Ανάπτυξης, που διαρθρώνεται από τα τμήματα και ασκεί τις αρμοδιότητες που κατανέμονται στα τμήματα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 5 του π.δ. 248/1989, όπως ισχύει.
 5. Η Διεύθυνση Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας, που διαρθρώνεται από τα τμήματα και ασκεί τις αρμοδιότητες που κατανέμονται στα τμήματα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. 248/1989, όπως ισχύει.
 6. Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Οργάνωσης, που διαρθρώνεται από τα τμήματα και ασκεί τις αρμοδιότητες που κατανέμονται στα τμήματα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 7 του π.δ. 248/1989, όπως ισχύει.
 7. Η Διεύθυνση Διοικητικού, που διαρθρώνεται από τα τμήματα και ασκεί τις αρμοδιότητες που κατανέμονται στα τμήματα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 8 του π.δ 248/1989, όπως ισχύει.
 8. Η Τεχνική Υπηρεσία, που διαρθρώνεται από τα τμήματα και ασκεί τις αρμοδιότητες που κατανέμονται στα τμήματα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 9 του π.δ. 248/1989, όπως ισχύει.
 9. Το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων, που ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 5 του π.δ. 147/1994.
 10. Το Αυτοτελές Τμήμα Εκδόσεων-Συνεδρίων και Εκθέσεων, που διαρθρώνεται από τα γραφεία και ασκεί τις αρμοδιότητες που κατανέμονται στα γραφεία αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 10 του π.δ. 248/1989, όπως ισχύει.
 11. Η Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, η οποία στελεχώνεται και ασκεί αρμοδιότητες σύμφωνα με την κοινή υπουργικη απόφαση 5439/1985
Άρθρο 2
1.  
  Γενικός Διευθυντής της Γενικής ΔιεύθυνσηςΈρευνας και Τεχνολογίας 1) Της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Τεχνολογίας προΐσταται Γενικός Διευθυντής, ο οποίος επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του ν.3260/2004. Ο Γενικός Διευθυντής έχει τις ακόλουθες, ιδίως, αρμοδιότητες: α) Εποπτεύει τη λειτουργία όλων των Διευθύνσεων και Αυτοτελών τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Τεχνολογίας, προγραμματίζει και συντονίζει το έργο αυτών με σκοπό την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία τους. β) Μεριμνά για την εξειδίκευση και εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στους τομείς της επιστημονικής έρευνας και τεχνολογίας καθώς και για την προώθηση των θεμάτων επιστημονικής έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας. γ) Μεριμνά για την προώθηση των θεμάτων και την επίλυση των προβλημάτων των υποκείμενων οργανικών μονάδων, σε συνεργασία με τους προϊσταμένους αυτών, ασκώντας τις αναγκαίες, προς τούτο, παρεμβάσεις και παρέχοντας τις κατάλληλες οδηγίες. δ) Μεριμνά για την προβολή των δραστηριοτήτων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. ε) Μεριμνά για τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας με τις υπηρεσίες άλλων Υπουργείων και φορείς της ημεδαπής και αλλοδαπής. στ) Υποβάλλει στα υπερκείμενα όργανα προτάσεις και εισηγήσεις επί θεμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και στο Γενικό Γραμματέα αυτής έκθεση απολογισμού των δραστηριοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Τεχνολογίας.
Άρθρο 3 "Τμήμα Ποιότητας και Αποδοτικότητας τηςΔιεύθυνσης Πληροφορικής και Οργάνωσης"
1.  
  Στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας συνιστάται Τμήμα Ποιότητας και Αποδοτικότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 12 παράγραφος 10 του ν. 3230/2004.
2.  
  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του π.δ 248/1989, όπως ισχύει, προστίθενται τα εξής: «Τμήμα Δ΄ Ποιότητας και Αποδοτικότητας».
3.  
  Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του π.δ. 248/1989, όπως ισχύει, προστίθενται τα εξής:«
 1. Τμήμα Δ’ Ποιότητας και Αποδοτικότητας
  • Εφαρμόζει συστήματα και μεθόδους μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.), σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
  • Αναπτύσσει και εφαρμόζει πολιτικές για την συγκριτική απόδοση των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
  • Εισηγείται, παρακολουθεί και αξιολογεί μέτρα για τη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και της ανταπόκρισής τους στις ανάγκες των πολιτών
  • Προσδιορίζει, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, δείκτες μέτρησης της αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας και ποιότητας και μεριμνά για την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 του ν. 3230/2004, με την οποία εξειδικεύονται, περαιτέρω, οι γενικοί και ορίζονται ειδικοί δείκτες.
  • Εισηγείται τα αναγκαία μέτρα για την καθιέρωση συστημάτων διοίκησης ολικής ποιότητας και διαδικασιών αυτοαξιολόγησης (κοινό πλαίσιο αξιολόγησης, διαδικασίες πιστοποίησης με βάση τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποιήσεως – ΙSΟ)
  • Συντάσσει εκθέσεις αποτελεσμάτων για τις επιμέρους αξιολογήσεις
  • Συντάσσει ετήσια έκθεση απολογισμού των αποτελεσμάτων λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, η οποία υποβάλλεται στο Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας και στον Υπουργό Ανάπτυξης, και, συγχρόνως διαβιβάζεται στην Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
  • Συλλέγει και επεξεργάζεται στοιχεία και δεδομένα, που αναφέρονται στην αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και ποιότητα των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας
  • Συνεργάζεται με άλλα κέντρα τεκμηρίωσης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών
  • Εντοπίζει τις καλύτερες πρακτικές σε θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
  • Εισηγείται για την βράβευση των υπηρεσιακών μονάδων ή φορέων που διακρίνονται για την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά τους
  • Οργανώνει και θέτει σε λειτουργία ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης παραπόνων και υποδείξεων ενδιαφερομένων φορέων και πολιτών»
Άρθρο 4 "Μετονομασία του Τμήματος Μελετών τηςΤεχνικής Υπηρεσίας σε τμήμα Μελετών καιΔιευκόλυνσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ)"
1.  
  Το τμήμα Μελετών, το οποίο υπάγεται στην Τεχνική Υπηρεσία η οποία προβλέπεται στο άρθρο 1 του π.δ. 368/1987, μετονομάζεται σε τμήμα Μελετών και Διευκόλυνσης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ). Μετά την περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του π.δ. 368/1987, προστίθενται τα ακόλουθα: «δ) Η καταγραφή των υφισταμένων προβλημάτων προσβασιμότητας των ΑμεΑ (υπαλλήλων και εξυπηρετούμενων πολιτών), στους χώρους όπου αναπτύσσεται η δραστηριότητα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.). ε) Η μελέτη και εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων διοικητικών και νομοθετικών μέτρων εκτέλεσης έργων εξασφάλισης της προσβασιμότητας και λοιπών διευκολύνσεων των ανωτέρω ατόμων, όπως της εύκολης προσέγγισης (χώροι στάθμευσης, πεζοδρόμια), εισόδου και κίνησης εντός των κτιρίων όπου λειτουργούν υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας της Γ.Γ.Ε.Τ. (θύρες, διάδρομοι, ανελκυστήρες), δημιουργίας των αναγκαίων προϋποθέσεων για την ανεμπόδιστη εξυπηρέτηση των ΑμεΑ, με συμβατικές και σύγχρονες μεθόδους (κατάλληλες θυρίδες εξυπηρέτησης και συναλλαγής από ένα σημείο, πρόσβασης σε εφαρμογές ηλεκτρονικής διοίκησης για πληροφόρηση και εξυπηρέτηση), διευκόλυνσης στη χρήση των ψυκτών νερού, των τηλεφώνων κοινού, καθώς και διαμόρφωσης ειδικών χώρων υγιεινής. στ) Ο συντονισμός των αναγκαίων ενεργειών για την άμεση συμμόρφωση προς την προβλεπόμενη από την παράγραφο 10 του άρθρου 12 του ν. 3230/2004 υποχρέωση, όπως επίσης, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των εκτελούμενων έργων, για την εφαρμογή των παραπάνω μέτρων διευκόλυνσης των ΑμεΑ. ζ) Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών (για τη διαμόρφωση κτιρίων και την προμήθεια εξοπλισμού), τεχνικών δελτίων έργου, αρχιτεκτονικών και λοιπών μελετών, επιχειρησιακών προγραμμάτων δράσης και προϋπολογισμού δαπάνης, για την εκτέλεση των αναγκαίων έργων προσβασιμότητας και λοιπών διευκολύνσεων των ΑμεΑ, στους χώρους που αναπτύσσουν τη δραστηριότητά τους οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. η) Η παρακολούθηση των εξελίξεων της τεχνολογίας και της νομοθεσίας στα πιο πάνω θέματα και η μέριμνα για την εισαγωγή και εφαρμογή, από τις υπηρεσίες της Γ.Γ.Ε.Τ, ανάλογων μεθόδων και πρακτικών. θ) Η συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και με άλλους φορείς, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών, στοιχείων, τεχνογνωσίας και την αμοιβαία συνδρομή στα παραπάνω θέματα, για την ανάπτυξη προσβάσιμων κέντρων πληροφόρησης των ΑμεΑ, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) και των πολιτών στην κατανόηση των αναγκών και των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και για την κωδικοποίηση της σχετικής νομοθεσίας που αφορά στα άτομα αυτά ι) Η παρακολούθηση και ο συντονισμός της εφαρμογής των σχετικών με την προσβασιμότητα των ΑμεΑ δράσεων από τους φορείς που υπάγονται στην εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας».
Άρθρο 5 "Προϊστάμενοι Τμημάτων"
1.  
  Α) Του Τμήματος Ποιότητας και Αποδοτικότητας της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Οργάνωσης, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Ειδικού Προσωπικού ή ΠΕ Ειδικού Λειτουργικού Προσωπικού ή ΠΕ Θετικών Επιστημών ή ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Μεταλλειολόγων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Αρχιτεκτόνων ή Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Τεχνικών ή ΠΕ Πληροφορικής και ΠΕ Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, όλων των ειδικοτήτων. Β) Του τμήματος Μελετών και Διευκόλυνσης ΑμεΑ της Τεχνικής Υπηρεσίας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, Ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Πολιτικών Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών.
Άρθρο 6
1.  
  Ο αριθμός των οργανικών θέσεων όλων των υπηρεσιακών μονάδων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Τεχνολογίας, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, καθώς και η στελέχωσή τους, καθορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 13 έως 40 του π.δ. 248/1989 και το άρθρο 2 του π.δ. 368/1987, όπως ισχύουν.
Άρθρο 7 "Ισχύς"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 34 του ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 297Α΄). β) Του άρθρου 20 του ν.2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107 Α΄). γ) Του άρθρου 6 και του άρθρου 12, παρ. 10 του ν.3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 44 Α΄) δ) Του ν.1514/1985 «Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας» (ΦΕΚ 13 Α΄), όπως ισχύει. ε) Του π.δ 248/1989 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας» του Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας (ΦΕΚ 116Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ 179/1992 (ΦΕΚ 81 Α΄), π.δ. 147/1994 (ΦΕΚ 115 Α΄) και π.δ 128/1997 (ΦΕΚ 115 Α΄). στ) Του π.δ 368/1987 «Οργάνωση, Αρμοδιότητες και Λειτουργία της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΓΓΕΤ» (ΦΕΚ 163 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ 335/89 (ΦΕΚ 155 Α΄). ζ) Των άρθρων 51 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄). η) Της υπ’ αριθμ. 5439/16.5.1985 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών στο ΥΠΕΤ και στους εποπτευόμενους από αυτό φορείς για την αξιοποίηση των κονδυλίων της έρευνας». (ΦΕΚ 298 Β΄).
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 527 Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 17398/2005 απόφαση (ΦΕΚ 1284 Β΄).
 • Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432 Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ179/13.2.2006 (ΦΕΚ 204 Β΄) όμοια απόφαση.
 • Το γεγονός ότι για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον έτος 2006 ποσού ύψους 56.000 ΕΥΡΩ και αναλογικά για τα επόμενα 5 έτη. Επιπλέον, προκαλείται εφάπαξ δαπάνη 5.000 ευρώ, περίπου, για τον εξοπλισμό του γραφείου του Γενικού Διευθυντή. Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπισθούν από τις σχετικές πιστώσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης (Ειδικός Φορέας 35130, Κ.Α.Ε. 1711).
 • Την υπ’ αριθμ. 165/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1985/5439 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/5439 1985
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/17398 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/17398 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/5733/ΔΙΟΕ179 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/5733_ΔΙΟΕ179 2006
ΝΟΜΟΣ 1985/1514 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1514 1985
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις. 2004/3230 2004
Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης. 2004/3260 2004
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας. 2005/3419 2005
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/368 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/368 1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/248 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/248 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/335 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/335 1989
Τροποποίηση του Π.Δ. 248/89 (ΦΕΚ/116 Α) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας». 1992/179 1992
Τροποποίηση του Π.Δ. 248/1989 (ΦΕΚ 116 Α) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 179/1992 (ΦΕΚ 81 Α). 1994/147 1994
Τροποποίηση του άρθρου 5 του Π.Δ. 147/1994 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας». 1997/128 1997
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία