ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/128

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-07-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-07-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-07-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμμετοχή του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ) στις δαπάνες λειτουργίας Υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    1) Η αμοιβή των υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που θα απασχοληθούν υπερωριακά στην έδρα του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) για τη διενέργεια του κατασταλτικού ελέγχου των οικονομικών διαχειρίσεων 2001-2004, βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προϋπολογισμό του ΜΤΠΥ. 2) Η δαπάνη της προηγουμένης παραγράφου ορίζεται στο συνολικό ποσό των δεκατριών χιλιάδων (13.000,00) ευρώ. 3) Ο χρόνος ελέγχου των παραπάνω χρήσεων δεν δύναται να υπερβεί τους τέσσερις (4) μήνες.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 25 του ν. δ/τος 1265/1972 «Περί ελέγχου των δαπανών του Κράτους, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και άλλων ΝΠΔΔ ως και των λογαριασμών των δημοσίων υπολόγων» (ΦΕΚ Α΄197), όπως συμπεριελήφθη στο άρθρο 89 του π.δ. 774/1980, Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων υπό τον τίτλον «Οργανισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου» (ΦΕΚ Α΄ 189). β) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98). γ) του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ κλπ.» (ΦΕΚ Α΄ 297). δ) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 2386/1996 «Ρυθμίσεις θεμάτων εθνικών κληροδοτημάτων, δημοσίων και ανταλλαξίμων κτημάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄43), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 2443/1996 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄265).
  • Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», (ΦΕΚ Β΄ 1432).
  • Την υπ’ αριθμ. 35121/1.11.2005 (ΦΕΚ Β΄ 1577) κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Δικαιοσύνης, για διενέργεια κατασταλτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έδρα του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), για τις οικονομικές διαχειριστικές χρήσεις των ετών 2001-2004, επειδή συντρέχουν ειδικοί λόγοι που καθιστούν δυσχερή τη μεταφορά και παραμονή των βιβλίων και πρωτότυπων στοιχείων με τα παραστατικά τους, στα γραφεία των αρμοδίων οργάνων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και πληρωμής της σχετικής δαπάνης από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄98)
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) για το έτος 2006 με το συνολικό ποσό των δεκατριών χιλιάδων (13.000,00) ευρώ. Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του ΜΤΠΥ έτους 2006, (ΚΑΕ 0289).
  • Την υπ’αριθμ. 100/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίζουμε :
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/35121 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/35121 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
Ρυθμίσεις θεμάτων εθνικών κληροδοτημάτων, δημοσίων και ανταλλαξίμων κτημάτων και άλλες διατάξεις. 1996/2386 1996
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις. 1996/2443 1996
Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις. 2003/3205 2003
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/1265 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/1265 1972
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/774 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/774 1980
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία