Οργάνωση και λειτουργία του Ινστιτούτου Νεολαίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ειδικότεροι σκοποί"
1.  
  Το Ινστιτούτο Νεολαίας, ο σκοπός του οποίου προσδιορίζεται στο άρθρο 17 παρ. 2 του ν. 3369/2005, αναλαμβάνει τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για τη Νέα Γενιά και τη λειτουργία της Κάρτας Νέων ΕURΟ<26. Ακόμη, αναλαμβάνει την εκπόνηση ειδικών μελετών, καθώς και την εκτέλεση προγραμμάτων και έργων που του αναθέτει η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Άρθρο 2
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Νεολαίας ορίζεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και απαρτίζεται από πέντε μέλη. Η θητεία των μελών του είναι τριετής. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προέρχονται από επιστήμονες ή προσωπικότητες αναγνωρισμένου κύρους σε θέματα σχετικά με τους σκοπούς του Ινστιτούτου Νεολαίας. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζονται ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο αναπληρωτής του. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Γραμματέας του Δ.Σ. από υπαλλήλους αποσπασμένους στο Ινστιτούτο.
2.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο του Ινστιτούτου και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση, στη διοίκηση και στη διαχείριση των πόρων του. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:.
 1. Διαμορφώνει την πολιτική του Ινστιτούτου βάσει των εκάστοτε προγραμμάτων που σχεδιάζονται από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναθέτει σε επιστήμονες που προσλαμβάνει ή σε τρίτους την εκτέλεση των προγραμμάτων ή των μελετών ή των άλλων δραστηριοτήτων
 2. Αποφασίζει για την οικονομική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων
 3. Καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Ινστιτούτου
 4. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό του Ινστιτούτου
 5. Αποφασίζει για τις αναγκαίες προμήθειες του Ινστιτούτου
 6. Αποφασίζει για την πρόσληψη του προσωπικού με συμβάσεις για υλοποίηση προγραμμάτων που ανατίθενται στο Ινστιτούτο
 7. Προτείνει για απόσπαση το αναγκαίο προσωπικό από το Δημόσιο και Φορείς του Δημοσίου Τομέα με τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 17 του ν. 3369/2005.
 8. Αποδέχεται δωρεές και πάσης φύσεως οικονομικές ενισχύσεις και καθορίζει τους όρους αποδοχής.
 9. Απονέμει σε πρόσωπα που συμβάλλουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην εκπλήρωση των σκοπών του Ινστιτούτου και ανάλογα με την προσφορά τους τιμητικές διακρίσεις, καθώς και τον τίτλο του χορηγού, δωρητή ή ευεργέτη.
 10. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από επί μέρους ειδικές διατάξεις
3.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου να εκχωρεί αρμοδιότητές του στους Προϊσταμένους των επί μέρους υπηρεσιακών μονάδων του Ινστιτούτου
4.  
  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστούτου ασκεί ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:
 1. Εκπροσωπεί το Ινστιτούτο ενώπιον κάθε Δημόσιας ή Δικαστικής Αρχής, καθώς και έναντι παντός τρίτου
 2. Προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, μεριμνά για την ύπαρξη των σχετικών εισηγήσεων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτού
 3. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από επί μέρους ειδική διάταξη νόμου ή εκχωρείται από το Διοικητικό Συμβούλιο
5.  
  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από τον αναπληρωτή του
Άρθρο 3
1.  
  Το Ινστιτούτο Νεολαίας συγκροτείται από Διεύθυνση, η οποία απαρτίζεται από τα ακόλουθα τμήματα:
 1. Τμήμα Προγραμμάτων
 2. Τμήμα Μελετών - Ερευνών
 3. Τμήμα Διοίκησης
 4. Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
 5. Τμήμα Ανάπτυξης και Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων
2.  
  Η Διεύθυνση του Ινστιτούτου Νεολαίας συντονίζει, κατευθύνει και καθοδηγεί τα επί μέρους Τμήματα από τα οποία συγκροτείται
3.  
  Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων ορίζονται ως ακολούθως:
 1. Το Τμήμα Προγραμμάτων αποδέχεται, εκτελεί, παρακολουθεί και υποστηρίζει τα προγράμματα και άλλες δραστηριότητες, που έχει αναθέσει η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς στο Ινστιτούτο
 2. Το Τμήμα Μελετών - Ερευνών είναι αρμόδιο για την εκπόνηση ή την ανάθεση σε τρίτους εκπόνησης μελετών, παρακολουθεί τις τάσεις της κοινωνίας, τις συμπεριφορές και τις ανάγκες των νέων, εισηγείται θεματικές διερεύνησης, παρακολουθεί την περάτωσή τους και μεριμνά για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων.
 3. Ακόμη, μεριμνά για την έκδοση των δημοσιευμάτων και των λοιπών εντύπων του Ινστιτούτου, καθώς και για την οργάνωση και λειτουργία της βιβλιοθήκης του.
 4. Το Τμήμα Διοίκησης είναι αρμόδιο για όλα τα θέματα διοικητικής υποστήριξης του Ινστιτούτου, υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού και ιδίως για την προώθηση των σχετικών διαδικασιών προκήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου και την κατάρτιση των σχετικών συμβάσεων.
 5. Επίσης προωθεί τις σχετικές διαδικασίες για απόσπαση υπαλλήλων ή λειτουργών ή επιστημόνων - ερευνητών για την στήριξη των επί μέρους υπηρεσιακών οργανικών μονάδων του Ινστιτούτου στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
 6. Επίσης, είναι αρμόδιο για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου, τη δια­κίνηση της αλληλογραφίας του Ινστιτούτου, την τήρηση του πρωτοκόλλου και αρχείου του Ινστιτούτου, τη λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου, τον καθαρισμό των εγκαταστάσεων του Ινστιτούτου και για κάθε άλλη αρμοδιότητα που δεν ανήκει στα άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης.
 7. Το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης είναι αρμόδιο για την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ινστιτούτου, την είσπραξη κάθε εσόδου, τον έλεγχο των δικαιολογητικών, την εκκαθάριση των πάσης φύσεως δαπανών, την καταβολή των αμοιβών και των εν γένει αποζημιώσεων του προσωπικού του Ινστιτούτου και την καταβολή των υπέρ τρίτων κρατήσεων, την προώθηση των διαδικασιών για την προμήθεια των αναγκαίων υλικών και εφοδίων.
 8. Την οικονομική διαχείριση των επί μέρους προγραμμάτων που ανατίθενται στο Ινστιτούτο.
 9. Την τήρηση των αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που αφορά σε θέματα οικονομικής διαχείρισης.
 10. Το Τμήμα Ανάπτυξης και Υποστήριξης Πληροφορια­κών Συστημάτων είναι αρμόδιο για την εν γένει μηχανοργάνωση όλων των Υπηρεσιών του Ινστιτούτου και την υποστήριξη αυτών στις δραστηριότητές τους (επιστημονικές και διοικητικές σε θέματα πληροφορικής)
Άρθρο 4
1.  
  Τα έσοδα του Ινστιτούτου Νεολαίας, από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 17 του ν. 3369/2005 κατατίθενται σε έντοκο Λογαριασμό Τράπεζας και η διαχείρισή τους γίνεται με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Διευθυντή του Ινστιτούτου και τούτου κωλυομένου από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης.
2.  
  Ο έλεγχος των δαπανών διενεργείται με βάση τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, τα οποία τηρούνται από το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης για κάθε πραγματοποιούμενη δαπάνη και χωριστά για κάθε μελέτη ή πρόγραμμα ή άλλο χρηματοδοτούμενο έργο
3.  
  Η οικονομική διαχείριση περιλαμβάνει ετήσια περίοδο, η οποία αρχίζει και λήγει με την αρχή και το τέλος του ημερολογιακού έτους. Η κατά τη δημοσίευση του παρόντος διαχειριστική περίοδος του Ινστιτούτου μπορεί να παραταθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου. Ο ετήσιος απολογισμός και ισολογισμός του Ινστιτούτου καταρτίζεται με τη λήξη του οικονομικού έτους και υποβάλλεται προς έγκριση στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μαζί με αναλυτική έκθεση για τα πεπραγμένα του παρελθόντος έτους και τις προγραμματιζόμενες δράσεις για το νέο έτος.
4.  
  Ο ετήσιος τακτικός έλεγχος των οικονομικών του Ινστιτούτου Νεολαίας γίνεται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, τον οποίο ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 του Προεδρικού Διατάγματος 226/1992 (Α΄ 120). Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής υποβάλλει το αργότερο μέχρι τέλους Ιουνίου την έκθεση ελέγχου του στο Διοικητικό Συμβούλιο και τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με κοινοποίησή της στη Διεύθυνση Επιθεώρησης Νομικών Προσώπων και ΔΕΚΟ της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Επιθεωρητών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε έκτακτους ελέγχους της οικονομικής διαχείρισης του Ινστιτούτου που διενεργούνται στην περίπτωση αυτή από Επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Οι ίδιοι Οικονομικοί Επιθεωρητές μπορούν να διενεργούν ελέγχους στη διαχείριση του Ινστιτούτου κατά τις δια­τάξεις του άρθρου 2 του ν. 2343/1995.
5.  
  Οι προμήθειες επιστημονικού εξοπλισμού, επίπλων και αναλωσίμων ειδών πραγματοποιούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Ινστιτούτου ή τούτου κωλυομένου, του Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης
Άρθρο 5 "Αποσπάσεις"
1.  
  Οι ανάγκες του Ινστιτούτου Νεολαίας καλύπτονται με αποσπάσεις υπαλλήλων, ή λειτουργών ή επιστημόνων - ερευνητών κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 παράγραφος 7 του ν. 3369/2005. Η απόσπαση μπορεί να είναι για πλήρη ή μερική απασχόληση με παράλληλη άσκηση των κύριων καθηκόντων. Ειδικά, σε όσους αποσπασμένους ανατίθενται καθήκοντα Προϊσταμένου οργανικής μονάδας του Ινστιτούτου η απόσπαση είναι για πλήρη απασχόληση. Ο χρόνος απόσπασης θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική θέση για κάθε νόμιμη συνέπεια. Η διάρκεια της απόσπασης μπορεί να είναι μέχρι και τρία (3) έτη με δυνατότητα ανανέωσης για δύο επιπλέον τριετίες, ανάλογα με το αντικείμενο και τη θέση απασχόλησης. Η μισθοδοσία του προσωπικού που αποσπάται βαρύνει για όλο το χρόνο απασχόλησης τον Φορέα στον οποίο ανήκει οργανικά.
Άρθρο 6
1.  
  Στη Διεύθυνση και στα τμήματα αυτής, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος διατάγματος, προΐστανται υπάλληλοι που έχουν τον Α΄ βαθμό και προέρχονται από τους ακολούθους κλάδους:
 1. Της Διεύθυνσης υπάλληλοι των κλάδων Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού, Π.Ε. Εκπαιδευτικών, Π.Ε. Μηχανικών και Π.Ε. Πληροφορικής.
 2. Του Τμήματος Διοίκησης υπάλληλοι του κλάδου Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού.
 3. Του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης υπάλληλοι του κλάδου Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού και, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, υπάλληλοι κλάδου Τ. Ε. Διοικητικού-Λογιστικού.
 4. Των Τμημάτων Προγραμμάτων και Μελετών - Ερευνών υπάλληλοι των κλάδων Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού, Π.Ε. Εκπαιδευτικών, Π.Ε. Μηχανικών και Π. Ε. Πληροφορικής.
 5. Του Τμήματος Ανάπτυξης και Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων υπάλληλοι του κλάδου Π.Ε. Πληροφορικής και, εφόσον δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, υπάλληλοι του κλάδου Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού ή του κλάδου Τ. Ε. Πληροφορικής.
2.  
  Στους υπαλλήλους που τοποθετούνται προϊστάμενοι σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο καταβάλλεται το επίδομα ευθύνης προϊσταμένου κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3205/2003 (Α΄ 297).
Άρθρο 7 "Εσωτερικός Κανονισμός"
1.  
  Μέσα σε έξι (6) μήνες το αργότερο από τη δημοσίευση του παρόντος, καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Ινστιτούτου Νεολαίας, ο οποίος εγκρίνεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα εσωτερικής οργάνωσης, δομής και λειτουργίας του Ινστιτούτου, στα οποία περιλαμβάνονται ιδίως. α) Οι κανόνες λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως η κατάρτιση και αποστολή της ημερήσιας διάταξης, η απαρτία, η λήψη απόφασης, η τήρηση των πρακτικών και κάθε άλλο σχετικό θέμα. β) Ο τρόπος λειτουργίας των επί μέρους υπηρεσιακών μονάδων του Ινστιτούτου. γ) Η διαδικασία επιλογής και ανάθεσης καθηκόντων Προϊσταμένων στις οργανικές υπηρεσιακές μονάδες του Ινστιτούτου (Διεύθυνση και Τμήματα) και καταβολής επιδόματος θέσης ευθύνης. δ) Τα καθήκοντα, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του προσωπικού (αποσπασμένου και με συμβάσεις έργου). ε) Η διαδικασία αξιολόγησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων των προγραμμάτων που κάθε φορά ανατίθενται από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από άλλους φορείς. στ) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επί μέρους διατάξεις ή κρίνεται αναγκαίο κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και αφορά στην εσωτερική λειτουργία του.
Άρθρο 8 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 17 παρ. 8 του ν. 3369/2005 «Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 171). β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). γ) Του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/6139/23.4.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β΄ 527).
 • Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1432).
 • Το γεγονός ότι από την έκδοση του διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη ύψους 41.000 ΕΥΡΩ περίπου, που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ινστιτούτου Νεολαίας και θα αντιμετωπίζεται από την επιχορήγηση του Ινστιτούτου αυτού, από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησσκευμάτων (Ειδ. Φ. 19-630 «Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς»). Επίσης, προκαλείται, επί του ανωτέρω προϋπολογισμού, δαπάνη από την εκπόνηση μελετών, την εκτέλεση προγραμμάτων, τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, την παραγγελία δημοσκοπήσεων κ.λπ., για την εκπλήρωση των ειδικότερων σκοπών του Ινστιτούτου. Η δαπάνη αυτή, που εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα, θα συγχρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο από κοινοτικά προγράμματα.
 • Την υπ’ αριθμ. Δ/67/27.2.2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2006-07-12 Οργάνωση και λειτουργία του Ινστιτούτου Νεολαίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2006/141
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις 1995/2343 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις. 2003/3205 2003
Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης και άλλες διατάξεις. 2005/3369 2005
Περί συστάσεως οργανώσεως και λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και περί των όρων εγγραφής σε Ειδικό Μητρώο και ασκήσεως του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή. 1992/226 1992
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία