ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/130

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-07-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-07-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-07-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Υγειονομικός έλεγχος σπέρματος βοοειδών σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 88/407/ΕΟΚ του Συμβου­λίου, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2003/43/ΕΚ του Συμβουλίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 1.Με το παρόν καθορίζονται οι όροι υγειονομικού ελέγχου που εφαρμόζονται στο σπέρμα βοοειδών, το οποίο διατίθεται στο εμπόριο ή εισάγεται από τρίτες χώρες, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 88/407/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 194), όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 90/120/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 71), 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 224), 93/60/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 186) και 2003/43/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 143), τον Κανονισμό (ΕΚ) 806/2003 του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 122) και τις αποφάσεις 2004/101/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε. (Ε.Ε. L 143) και 2004/639/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε. (Ε.Ε. L 292). 2.Από το παρόν διάταγμα δεν θίγονται οι ζωοτεχνικές διατάξεις που διέπουν την οργάνωση της τεχνητής σπερματέγχυσης εν γένει και τη διανομή σπέρματος ειδικότερα. Άρθρο 2 ( 2 της οδηγίας 2003/43/ΕΚ) Για την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος ισχύουν, εφόσον απαιτείται, οι ορισμοί που περιλαμβάνονται στα άρθρα 2 και 20 του π.δ. 308/2000 «υγειονομικοί όροι που διέπουν το εμπόριο ορισμένων ειδών ζώντων ζώων…» (Α΄ 252). Κατά την έννοια του παρόντος διατάγματος νοείται επίσης ως: α) «σπέρμα»: το παρασκευασμένο ή αραιωμένο προϊόν της εκσπερμάτωσης ενός κατοικίδιου βοοειδούς. β) «κέντρο συλλογής σπέρματος»: εγκατάσταση επίσημα εγκεκριμένη και ελεγχόμενη, η οποία βρίσκεται στην επικράτεια κράτους μέλους ή τρίτης χώρας, στην οποία παράγεται σπέρμα προοριζόμενο για την τεχνητή σπερματέγχυση. γ) «κέντρο αποθήκευσης σπέρματος»: εγκατάσταση επίσημα εγκεκριμένη και ελεγχόμενη, η οποία βρίσκεται στην επικράτεια κράτους μέλους ή τρίτης χώρας, στην οποία αποθηκεύεται σπέρμα προοριζόμενο για την τεχνητή σπερματέγχυση. δ) «επίσημος κτηνίατρος»: οι κτηνίατροι, μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, οι οποίοι εκ της θέσεως και των καθηκόντων τους είναι επιφορτισμένοι για την εφαρμογή των όρων του παρόντος διατάγματος. ε) «κτηνίατρος του κέντρου»: ο κτηνίατρος που είναι υπεύθυνος για την καθημερινή τήρηση εντός του κέντρου των όρων του παρόντος διατάγματος. στ) «παρτίδα»: η ποσότητα σπέρματος που συνοδεύεται από το ίδιο πιστοποιητικό. ζ) «χώρα συλλογής»: το κράτος μέλος ή η τρίτη χώρα στην επικράτεια του οποίου συλλέγεται το σπέρμα και από τα οποία αποστέλλεται σε κράτος μέλος. η) «εγκεκριμένο εργαστήριο»: ένα εργαστήριο που βρίσκεται στην επικράτεια κράτους μέλους ή τρίτης χώρας και έχει ορισθεί από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή για να εκτελεί την ή τις εξετάσεις που προβλέπονται στο παρόν διάταγμα. θ) «συλλογή»: ποσότητα σπέρματος, η οποία λαμβάνεται από ένα σπερματοδότη ανεξαρτήτως χρόνου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΙΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Άρθρο 3 ( Το σπέρμα βοοειδών, το οποίο διατίθεται για τους σκοπούς της τεχνητής σπερματέγχυσης, πρέπει να πληροί υποχρεωτικά τους ακόλουθους γενικούς όρους: α) πρέπει να έχει συλλεχθεί ή / και αποθηκευθεί σε κέντρο ή κέντρα συλλογής ή αποθήκευσης εγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 του παρόντος διατάγματος. β) πρέπει να έχει συλλεχθεί από βοοειδή των οποίων η κατάσταση της υγείας είναι σύμφωνη με το παράρτημα Β του παρόντος διατάγματος. γ) η συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και μεταφορά του σπέρματος πρέπει να έχουν γίνει σύμφωνα με τα παραρτήματα Α και Γ του παρόντος διατάγματος. δ) πρέπει, κατά τη μεταφορά του, να συνοδεύεται από υγειονομικό πιστοποιητικό σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του παρόντος διατάγματος. Άρθρο 4 ( Σε περίπτωση διάθεσης σπέρματος από ταύρο, ο οποίος έχει εμβολιασθεί κατά του αφθώδους πυρετού κατά τη διάρκεια των δώδεκα μηνών που προηγούνται της συλλογής, ποσοστό 5% του σπέρματος κάθε συλλογής (με κατώτατο όριο πέντε σωληνάρια), υποβάλλεται στο Ινστιτούτο Αφθώδους Πυρετού σε δοκιμασία απομόνωσης του ιού για ανίχνευση του αφθώδους πυρετού με αρνητικά αποτελέσματα. Άρθρο 5 1.Η κτηνιατρική έγκριση που αναφέρεται στο άρθρο 3 περίπτωση α) χορηγείται από τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μόνον εφόσον τηρούνται οι διατάξεις του παραρτήματος Α και εφόσον το κέντρο συλλογής ή αποθήκευσης σπέρματος είναι σε θέση να τηρεί τις άλλες διατάξεις του παρόντος διατάγματος. Όταν μία ή περισσότερες από τις διατάξεις αυτές παύουν να τηρούνται η έγκριση ανακαλείται. 2.Τα κέντρα συλλογής ή αποθήκευσης σπέρματος, που ανήκουν σε φορείς του Δημοσίου, υποχρεούνται εντός έξι (6) μηνών από της δημοσίευσης του παρόντος, να σχηματίσουν σε 2πλούν φάκελο με τα παρακάτω στοιχεία: 1)Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής υπό κλίμακα 1:10.000 και τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου υπό κλίμακα 1:500. 2)Γενικό σχεδιάγραμμα (κάτοψη) των εγκαταστάσεων με λεπτομερή απεικόνιση και καταγραφή των χώρων. 3)Πίνακα απαρίθμησης και περιγραφής του τεχνικού εξοπλισμού των ειδικών συσκευών και οργάνων του κέντρου με σχεδιάγραμμα τοποθέτησής τους στο χώρο. 4)Τεχνική περιγραφή της λειτουργίας του κέντρου με ιδιαίτερη μνεία στην κατά κεφαλή διαμενόντων ζώων δυναμικότητα, το είδος, το φύλο και τη φυλή αυτών, καθώς επίσης και τη μέση ετήσια παραγωγικότητα ή αποθήκευση σπέρματος. 5)Οτιδήποτε άλλο κρίνεται σκόπιμο και χρήσιμο για να δοθεί σαφής εικόνα για τις υγειονομικές διασφαλίσεις κατά τη λειτουργία του κέντρου. Οι φάκελοι τηρούνται και συμπληρώνονται με τα απαραίτητα στοιχεία στο αρχείο του κέντρου και στο αρχείο της αρμόδιας κεντρικής κτηνιατρικής αρχής. Ο προϊστάμενος της αρμόδιας κεντρικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής και ο προϊστάμενος του αρμόδιου τμήματος, της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνεργασία με τον αρμόδιο προϊστάμενο του κέντρου, υποχρεούνται, μετά από επιτόπια επιθεώρηση να συντάξουν λεπτομερή έκθεση αξιολόγησης – συμμόρφωσης του κέντρου στις απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, δίνεται δικαίωμα προσωρινής λειτουργίας του κέντρου για έξι μήνες. Αν στο διάστημα αυτό δεν επιτευχθεί συμμόρφωση, η λειτουργία του κέντρου αναστέλλεται οριστικά και απαγορεύεται η διάθεση σπέρματος. Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Κτηνιατρικής χορηγείται κτηνιατρική έγκριση λειτουργίας ανάλογης διάρκειας καθώς και κωδικός αριθμός λειτουργίας. Η κτηνιατρική έγκριση λειτουργίας παρατείνεται ή αναστέλλεται με την ίδια διαδικασία. 3. 1)Τα υφιστάμενα κέντρα συλλογής ή αποθήκευσης σπέρματος, που ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου υποχρεούνται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από φάκελο με τα παρακάτω δικαιολογητικά: Ι. Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής υπό κλίμακα 1:10.000 και τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου υπό κλίμακα 1:500. ΙΙ. Γενικό σχεδιάγραμμα (κάτοψη) των εγκαταστάσεων με λεπτομερή απεικόνιση και καταγραφή των χώρων. ΙΙΙ. Πίνακα απαρίθμησης και περιγραφής του τεχνικού εξοπλισμού των ειδικών συσκευών και οργάνων του κέντρου με σχεδιάγραμμα τοποθέτησής τους στο χώρο. ΙV. Τεχνική περιγραφή της λειτουργίας του κέντρου με ιδιαίτερη μνεία στην κατά κεφαλή διαμενόντων ζώων δυναμικότητα, το είδος, το φύλο και τη φυλή αυτών, καθώς επίσης και τη μέση ετήσια παραγωγικότητα / αποθήκευση σπέρματος. V. Οτιδήποτε άλλο κρίνεται σκόπιμο και χρήσιμο για να δοθεί σαφής εικόνα για τις υγειονομικές διασφαλίσεις κατά τη λειτουργία του κέντρου. VΙ. Δήλωση του υπευθύνου κτηνιάτρου του κέντρου συνοδευομένη από σύντομο βιογραφικό σημείωμα, ότι είναι υπεύθυνος για την καθημερινή τήρηση εντός του κέντρου των όρων του παρόντος διατάγματος. VΙΙ. Αποδεικτικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για την κατάθεση παραβόλου 200€ υπέρ του ταμείου της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Για τις αποθήκες σπέρματος δεν απαιτείται το υπό στοιχείο Ι. δικαιολογητικό. Τα νέα ιδρυόμενα κέντρα /αποθήκες υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα ως άνω στοιχεία πριν την έναρξη λειτουργίας τους. 2)Ο φάκελος υποβάλλεται σε διπλούν στη Νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή, μέσω της οποίας ο ένας διαβιβάζεται στην αρμόδια κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής της επόμενης παραγράφου. 3)Η αίτηση και τα δικαιολογητικά, που τη συνοδεύουν, ελέγχονται και αξιολογούνται από τριμελή επιτροπή που συνιστάται στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση με απόφαση του οικείου Νομάρχη και αποτελείται από: - Δύο κτηνιάτρους, της αρμόδιας Νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικής αρχής, οι οποίοι προτείνονται από την ίδια με αναπληρωτές τους. - Έναν εξειδικευμένο κτηνίατρο ή τον αναπληρωτή του, που ορίζονται για το σκοπό αυτό από την αρμόδια κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Έργο της επιτροπής είναι η εξέταση της πληρότητας και καταλληλότητας των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, η διενέργεια αυτοψίας στις εγκαταστάσεις του κέντρου προς διαπίστωση της τήρησης ή μη των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος διατάγματος, η σύνταξη λεπτομερούς έκθεσης αξιολόγησης και γνωμοδότησης, με την οποία εισηγείται προς την αρμόδια Νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή, τη χορήγηση ή μη της αιτούμενης εγκρίσεως. Η γνωμοδότηση της επιτροπής κοινοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο εντός είκοσι (20) ημερών από της υποβολής της σχετικής αίτησης. 4)Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης δίνεται δυνατότητα λειτουργίας για τρεις (3) μήνες. Αν στο διάστημα αυτό δεν έχει επιτευχθεί συμμόρφωση είναι δυνατό να χορηγείται περαιτέρω παράταση 3 μηνών, μη δυνάμενης συνολικά να υπερβεί τους 6 μήνες. Αν στο διάστημα των 6 μηνών δεν επιτευχθεί συμμόρφωση απαγορεύεται η λειτουργία του κέντρου ή της αποθήκης και η διάθεση σπέρματος. 5)Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, χορηγείται η κτηνιατρική έγκριση και ο κωδικός αριθμός λειτουργίας των κέντρων συλλογής / αποθήκευσης σπέρματος, ανάλογης διάρκειας και κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με αποδεικτικό παραλαβής. 6)Η νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή ελέγχει την τήρηση των διατάξεων του παρόντος διατάγματος και λαμβάνει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο όταν μία ή περισσότερες από τις διατάξεις αυτές δεν τηρούνται. Τηρεί φάκελο με πλήρη στοιχεία για κάθε κέντρο συλλογής ή αποθήκευσης σπέρματος, τον οποίο ενημερώνει σχετικά με κάθε αλλαγή και με τα αντίγραφα των εκθέσεων των περιοδικών ελέγχων που πραγματοποιεί ο επίσημος κτηνίατρος. 4.Όλα τα κέντρα συλλογής ή αποθήκευσης σπέρματος που εγκρίνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 καταγράφονται από την αρμόδια κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε ειδικό μητρώο που τηρείται για το σκοπό αυτό. Ο κωδικός αριθμός του κέντρου συλλογής ή αποθήκευσης σπέρματος βοοειδών αποτελείται από: - Το λογότυπο της χώρας ΕL. - Τον κωδικό αριθμό του νομού (00), αποτελούμενο από δύο αριθμούς. - Το χαρακτηριστικό πρόθεμα S.Β.. - Τον αύξοντα αριθμό καταχώρησης του κέντρου συλλογής ή αποθήκευσης σπέρματος (00) στο ειδικό μητρώο, αποτελούμενο από δύο αριθμούς. Η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων γνωστοποιεί τον κατάλογο των κέντρων συλλογής ή αποθήκευσης σπέρματος και τον κωδικό αριθμό κτηνιατρικού μητρώου, καθώς επίσης και κάθε τυχόν μεταβολή αυτού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών. Άρθρο 6 1.Το σπέρμα που διατίθεται για σκοπούς τεχνητής σπερματέγχυσης πρέπει να συνοδεύεται από κτηνιατρικό υγειονομικό πιστοποιητικό που χορηγείται από επίσημο κτηνίατρο, σύμφωνα με το παράρτημα Δ. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει υποχρεωτικά: 1)να συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα και, εφόσον απαιτείται, σε μία από τις επίσημες γλώσσες της χώρας προέλευσης / προορισμού. 2)να συνοδεύει την παρτίδα μέχρι τον προορισμό της, σε πρωτότυπο. 3)να συντάσσεται σε ένα μόνο φύλο χαρτιού. 4)να απευθύνεται σε ένα μόνο παραλήπτη. 2. 1)Με απόφαση της νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικής αρχής, απαγορεύεται η διάθεση παρτίδων σπέρματος, εφόσον διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι δεν έχουν τηρηθεί οι διατάξεις του άρθρου 3. 2)Το σπέρμα δεσμεύεται και υποβάλλεται σε εργαστηριακό έλεγχο για να διαπιστωθεί με βεβαιότητα αν το σπέρμα για το οποίο υπάρχουν υπόνοιες, είναι όντως μολυσμένο από παθογόνους μικροοργανισμούς. 3)Με τις αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α) και β) το σπέρμα μπορεί να επιστρέφεται στο κέντρο συλλογής του, αν τούτο ζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο και δεν αντενδείκνυται για υγειονομικούς λόγους. 3.Αν η χρήση του σπέρματος έχει απαγορευθεί για οποιοδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 περιπτώσεις α) και β) και οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές που ελέγχουν το κέντρο συλλογής δεν επιτρέπουν την επιστροφή του μέσα σε 30 ημέρες, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή, που διενήργησε τον έλεγχο του σπέρματος και που απαγόρευσε τη χρήση του, διατάσσει την καταστροφή του. 4.Οι αποφάσεις, οι οποίες λαμβάνονται από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή, που διενήργησε τον έλεγχο του σπέρματος σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, πρέπει να κοινοποιούνται μαζί με το σχετικό αιτιολογικό, στον ενδιαφερόμενο ή στο νόμιμο αντιπρόσωπό του και στην αρμόδια κεντρική κτηνιατρική αρχή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΙΙΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ Άρθρο 7 ( Η εισαγωγή σπέρματος βοοειδών από τρίτες χώρες, επιτρέπεται μόνο από τις χώρες, οι οποίες περιλαμβάνονται στον κατάλογο των χωρών της απόφασης 2004/639/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε., όπως κάθε φορά ισχύει. Πριν την εισαγωγή του σπέρματος απαιτείται άδεια εισαγωγής, την οποία χορηγεί η νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου. Άρθρο 8 1.Η εισαγωγή σπέρματος επιτρέπεται μόνο από τα κέντρα συλλογής και αποθήκευσης, τα οποία περιλαμβάνονται στους καταλόγους οι οποίοι καταρτίζονται και επικαιροποιούνται σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Μια εγκατάσταση μπορεί να εγγράφεται στους καταλόγους αυτούς μόνον εφόσον η αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας προέλευσης εγγυάται ότι τηρούνται οι όροι που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και την παράγραφο 3 περιπτώσεις β) έως ε). Οι αρμόδιες αρχές των τρίτων χωρών, οι οποίες περιέχονται στον κατάλογο της απόφασης 2004/639/ΕΚ, εγγυώνται ότι οι κατάλογοι κέντρων συλλογής και αποθήκευσης σπέρματος, από τα οποία σπέρμα μπορεί να εισάγεται στη χώρα, καταρτίζονται, επικαιροποιούνται και κοινοποιούνται στην Επιτροπή της Ε.Ε.. Το Ινστιτούτο Αναπαραγωγής και Τεχνητής Σπερματέγχυσης Διαβατών Θεσσαλονίκης, που έχει καθοριστεί ως σημείο επαφής, παραλαμβάνει τους καταλόγους που κοινοποιούνται από την Επιτροπή της Ε.Ε. . Εντός είκοσι εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της Επιτροπής της Ε.Ε., το καθορισθέν σημείο επαφής οφείλει, σε περίπτωση αντίρρησης, να διαβιβάσει εγγράφως, δια μέσου της αρμόδιας κεντρικής Κτηνιατρικής αρχής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τη σχετική διαφωνία στην αρμόδια υπηρεσία της Επιτροπής της Ε.Ε.. Εάν εντός είκοσι εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της Επιτροπής της Ε.Ε., κανένα κράτος μέλος δεν αντιταχθεί στο νέο ή επικαιροποιημένο κατάλογο, οι εισαγωγές από τις εγκαταστάσεις που περιέχονται στον κατάλογο αυτόν επιτρέπονται δέκα εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία δημοσιοποίησής του από την Επιτροπή της Ε.Ε.. 2.Για να περιληφθεί ένα κέντρο συλλογής ή αποθήκευσης σπέρματος τρίτης χώρας στους καταλόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1, λαμβάνεται ιδίως υπόψη ο κτηνιατρικός έλεγχος των συστημάτων παραγωγής σπέρματος στην τρίτη χώρα, οι αρμοδιότητες των κτηνιατρικών υπηρεσιών και η επίβλεψη στην οποία υπόκεινται τα κέντρα συλλογής σπέρματος. 3.Ένα κέντρο συλλογής ή αποθήκευσης σπέρματος εγγράφεται στον ή στους καταλόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μόνο εάν: 1)βρίσκεται σε μια από τις χώρες που αναγράφονται στον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 7, 2)ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των κεφαλαίων Ι και ΙΙ του παραρτήματος Α, 3)έχει λάβει επίσημη έγκριση εξαγωγής προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας, 4)υπόκειται στην επίβλεψη κτηνιάτρου του κέντρου της ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας, 5)υπόκειται σε τακτική επιθεώρηση από επίσημο κτηνίατρο της ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας τουλάχιστον δυο φορές το χρόνο. Άρθρο 9 1.Το σπέρμα πρέπει να προέρχεται από ζώα τα οποία έχουν παραμείνει τουλάχιστον έξι μήνες πριν από τη συλλογή του σπέρματός τους στην επικράτεια τρίτης χώρας που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 7 του παρόντος. 2.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7 και της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η εισαγωγή σπέρματος βοοειδών από τρίτη χώρα επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτό ανταποκρίνεται στις υγειονομικές απαιτήσεις που καθορίζονται από τις ισχύουσες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις. Για τη θέσπιση των παραπάνω υγειονομικών απαιτήσεων, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία: 1)Η κατάσταση, από άποψη υγιεινής της περιοχής που περιβάλλει το κέντρο συλλογής σπέρματος, με ειδική αναφορά στις νόσους του πίνακα Α του Διεθνούς Γραφείου Επιζωοτιών. 2)Η κατάσταση της υγείας της αγέλης στο κέντρο συλλογής σπέρματος, καθώς και οι απαιτήσεις για τη διεξαγωγή εξετάσεων. 3)Η κατάσταση της υγείας του σπερματοδότη και οι απαιτήσεις για τη διεξαγωγή εξετάσεων. 4)Οι προδιαγραφές των εξετάσεων στις οποίες πρέπει να υποβάλλεται το σπέρμα. 3.Όσον αφορά τον καθορισμό των υγειονομικών απαιτήσεων σύμφωνα με την παράγραφο 2 για τη φυματίωση καθώς και τη βρουκέλλωση των βοοειδών εφαρμόζονται σαν βάση αναφοράς τα πρότυπα που ορίζονται από τις διατάξεις του παραρτήματος Α του π.δ. 308/2000 (Α΄ 252). 4.Το άρθρο 4 εφαρμόζεται κατ` αναλογία.. Άρθρο 10 1.Η εισαγωγή σπέρματος στη χώρα, επιτρέπεται μόνον εφόσον προσκομίζεται υγειονομικό πιστοποιητικό, το οποίο συντάσσεται και υπογράφεται από επίσημο κτηνίατρο της τρίτης χώρας συλλογής. Το πιστοποιητικό πρέπει: 1)Να συντάσσεται στη γλώσσα της χώρας προέλευσης και στην Ελληνική γλώσσα. 2)Να συνοδεύει το σπέρμα σε πρωτότυπο. 3)Να συντάσσεται σε ένα μόνο φύλλο χαρτιού. 4)Να απευθύνεται σε ένα μόνο παραλήπτη. 2.Το υγειονομικό πιστοποιητικό πρέπει να αντιστοιχεί στο υπόδειγμα της απόφασης 2004/639/ΕΚ. Άρθρο 11 (Άρθρα 12 και 15 της οδηγίας 88/407/ΕΟΚ όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 1 παρ. 4 της οδηγίας 93/60/ΕΟΚ και από το άρθρο 15 παρ. 2 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ) Οι κανόνες που προβλέπονται από τα Μέρη Β και Γ του π.δ. 420/1993 «Κτηνιατρικοί έλεγχοι στα ζώντα ζώα και προϊόντα ζωικής προέλευσης ….» (Α΄ 179), όπως το Μέρος Γ΄ αντικαταστάθηκε από το π.δ. 120/2000 (Α΄ 109) εφαρμόζονται ιδίως για την οργάνωση και την παρακολούθηση των διενεργητέων ελέγχων από τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές, καθώς και για τα εφαρμοστέα μέτρα διασφάλισης. Άρθρο 12 ( Οι αρμόδιες Κτηνιατρικές αρχές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, παρέχουν κάθε αναγκαία συνδρομή στους πραγματογνώμονες κτηνιάτρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους στην χώρα προκειμένου να εκπληρώσουν την αποστολή τους και λαμβάνουν κάθε μέτρο, που κρίνεται αναγκαίο, για να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου. Άρθρο 13 Τα Ινστιτούτα Αναπαραγωγής και Τεχνητής Σπερματέγχυσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, επιθεωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος και εφόσον πληρούν τις διατάξεις του παρόντος, χορηγείται κτηνιατρική έγκριση λειτουργίας και νέος κωδικός αριθμός, σύμφωνα με την παρ. 4 του ιδίου άρθρου. Άρθρο 14 (Παραρτήματα οδηγίας 88/407/ΕΟΚ όπως αντικαταστάθηκαν από την οδηγία 2003/43/ΕΚ και την απόφαση 2004/101/ΕΚ) Παρατίθενται κατωτέρω τα παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος και έχουν ως ακολούθως: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ 1. Τα κέντρα συλλογής σπέρµατος πρέπει: α) να βρίσκονται υπό τη συνεχή επίβλεψη κτηνιάτρου του κέντρου, εξουσιοδοτηµένου από την αρµόδια αρχή· β) να διαθέτουν τουλάχιστον: i) εγκαταστάσεις για τη στέγαση και την αποµόνωση των ζώων· ii) εγκαταστάσεις για τη συλλογή σπέρµατος, µε ειδικό χώρο για τον καθαρισµό και την απολύµανση ή την αποστείρωση του εξοπλισµού. iii) εγκατάσταση επεξεργασίας σπέρµατος, που δεν πρέπει αναγκαστικά να βρίσκεται στον ίδιο χώρο· iν) εγκατάσταση αποθήκευσης σπέρµατος, που δεν πρέπει αναγκαστικά να βρίσκεται στον ίδιο χώρο· γ) να είναι κατασκευασµένα ή αποµονωµένα µε τέτοιο τρόπο ώστε να εµποδίζεται οποιαδήποτε επαφή µε ζώα έξω από το κέντρο· δ) να είναι κατασκευασµένα µε τέτοιο τρόπο ώστε οι εγκαταστάσεις για τη στέγαση των ζώων και για τη συλλογή, την επεξεργασία και την αποθήκευση του σπέρµατος να μπορούν να καθαρίζονται και να απολυµαίνονται εύκολα· ε) να διαθέτουν εγκαταστάσεις στέγασης των ζώων, οι οποίες να µην επικοινωνούν άµεσα µε τις κανονικές εγκαταστάσεις· στ) να είναι σχεδιασµένα µε τέτοιο τρόπο ώστε η ζώνη όπου στεγάζονται τα ζώα να µην έχει καµία επαφή µε το χώρο επεξεργασίας του σπέρµατος και τα δύο μαζί να µην έχουν καµία επαφή µε το χώρο αποθήκευσης του σπέρµατος. 2. Τα κέντρα αποθήκευσης σπέρµατος πρέπει: α) να βρίσκονται υπό τη συνεχή επίβλεψη κτηνιάτρου του κέντρου, εξουσιοδοτηµένου από την αρµόδια αρχή· β) να είναι κατασκευασµένα ή αποµονωµένα µε τέτοιο τρόπο ώστε να εµποδίζεται οποιαδήποτε επαφή µε ζώα έξω από το κέντρο· γ) να είναι κατασκευασµένα µε τέτοιο τρόπο ώστε οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης να μπορούν να καθαρίζονται και να απολυµαίνονται εύκολα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 1. Τα κέντρα συλλογής πρέπει: α) να επιβλέπονται ώστε να διαµένουν σ ’αυτά μόνο ζώα των οποίων πρέπει να συλλεχθεί το σπέρµα. Μπορούν, ωστόσο, να γίνονται δεκτά και άλλα κατοικίδια ζώα, που είναι απολύτως απαραίτητα για την κανονική λειτουργία του κέντρου συλλογής, εφόσον δεν παρουσιάζουν κανένα κίνδυνο μόλυνσης για τα είδη ζώων από τα οποία πρέπει να συλλεχθεί το σπέρµα και ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις που ορίζει ο κτηνίατρος του κέντρου· β) να επιβλέπονται ώστε να τηρείται μητρώο όλων των βοοειδών, που είναι παρόντα στις εγκαταστάσεις, µε πληροφορίες ως προς τη φυλή, την ηµεροµηνία γέννησης και την ταυτότητα κάθε ζώου, καθώς και μητρώο όλων των ελέγχων για ασθένειες και όλων των εµβολιασµών που πραγµατοποιούνται για κάθε ζώο· γ) να επιθεωρούνται τακτικά από επίσηµο κτηνίατρο, τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, στο πλαίσιο του διαρκούς ελέγχου των όρων έγκρισης και επίβλεψης· δ) να επιβλέπονται ώστε να απαγορεύεται η είσοδος σε µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα. Γίνονται, επιπλέον, δεκτοί επισκέπτες που έχουν άδεια, σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζει ο κτηνίατρος του κέντρου· ε) να απασχολούν τεχνικά άρτιο προσωπικό, ειδικά εκπαιδευµένο στις διαδικασίες απολύµανσης και τις τεχνικές υγιεινής, που επιτρέπουν την πρόληψη της εξάπλωσης των ασθενειών· στ) να επιβλέπονται, ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των ακόλουθων όρων: i) µόνο το σπέρµα που έχει συλλεχθεί σε εγκεκριµένο κέντρο υποβάλλεται σε επεξεργασία και αποθηκεύεται στα εγκεκριµένα κέντρα, χωρίς να έρχεται σε επαφή µε άλλο σπέρµα. Πάντως, το σπέρµα που δε συλλέγεται σε εγκεκριµένα κέντρα μπορεί να υποβάλλεται σε επεξεργασία στα κέντρα αυτά εφόσον: - το σπέρµα αυτό προέρχεται από βοοειδή που ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις του παραρτήµατος Β κεφάλαιο Ι παράγραφος 1 στοιχείο δ), - η επεξεργασία αυτή γίνεται µε διαφορετικό εξοπλισµό ή σε διαφορετική χρονική στιγµή από την επεξεργασία του σπέρµατος που προορίζεται για το ενδοκοινοτικό εµπόριο· στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο εξοπλισµός πρέπει να καθαρίζεται και να αποστειρώνεται µετά τη χρήση, - το σπέρµα αυτό δεν µπορεί να αποτελεί αντικείµενο ενδοκοινοτικού εµπορίου, ούτε µπορεί ποτέ να έρχεται σε επαφή ή να αποθηκεύεται µαζί µε σπέρµα προοριζόµενο για το ενδοκοινοτικό εµπόριο, - το σπέρµα αυτό πρέπει να αναγνωρίζεται µε την επίθεση σήµατος διαφορετικού από το προβλεπόµενο στο σηµείο νii). Κατεψυγµένα έµβρυα µπορούν επίσης να αποθηκεύονται σε εγκεκριµένα κέντρα, εφόσον: - για την αποθήκευση αυτή, υπάρχει άδεια της αρ­µόδιας αρχής, - τα έµβρυα πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 89/556/ΕΟΚ του Συµβουλίου, για τον καθορισµό των υγειονοµικών όρων που διέπουν το ενδοκοινοτικό εµπόριο και τις εισαγωγές εµβρύων κατοικίδιων βοοειδών από τρίτες χώρες, όπως εναρμονίστηκε με το π.δ. 312/1991 (Α΄ 109), - τα έµβρυα αποθηκεύονται σε χωριστούς περιέκτες αποθήκευσης στους χώρους αποθήκευσης του εγκεκριµένου σπέρµατος· ii) η συλλογή, η επεξεργασία και η αποθήκευση του σπέρµατος γίνονται µόνο σε χώρους ειδικούς για το σκοπό αυτό, µε τους πιο αυστηρούς όρους υγιεινής· iii) όλα τα όργανα που έρχονται σε άµεση επαφή µε το σπέρµα ή µε το ζώο σπερµατοδότη κατά τη συλλογή και την επεξεργασία απολυµαίνονται ή αποστειρώνονται κατάλληλα πριν από κάθε χρήση, εκτός των περιπτώσεων οργάνων µιας χρήσης· iν) τα προϊόντα ζωικής προέλευσης που χρησιµο­ποιού­νται κατά την επεξεργασία του σπέρµατος, συ­µπεριλαµβανοµένων των πρόσθετων ή αραιωτικών ουσιών, λαµβάνονται από πηγές που δεν παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία ή έχουν υποβληθεί πριν από τη χρήση σε επεξεργασία που αποτρέπει παρόµοιο κίνδυνο· ν) οι περιέκτες αποθήκευσης και οι περιέκτες µετα­φοράς απολυµαίνονται ή αποστειρώνονται κατάλληλα πριν από κάθε επαναπλήρωση, εκτός των περιπτώσεων περιεκτών µιας χρήσης· νi) ο χρησιµοποιούµενος κρυογόνος παράγοντας δεν έχει προηγουµένως χρησιµοποιηθεί για άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης· νii) κάθε ατοµική δόση σπέρµατος φέρει εµφανές σήµα, που επιτρέπει τον εύκολο προσδιορισµό της ηµεροµηνίας συλλογής του σπέρµατος, της φυλής και της ταυτότητας του ζώου σπερµατοδότη, καθώς και του αριθµού έγκρισης του κέντρου. Τα χαρακτηριστικά και η µορφή του σήµατος που χρησιµοποιείται στην Ελλάδα, κοινοποιείται στην Επιτροπή της Ε.Ε. και στα άλλα κράτη μέλη· νiii) η εγκατάσταση αποθήκευσης πρέπει να τηρεί τους ειδικούς όρους για την επίβλεψη των κέντρων αποθήκευσης σπέρµατος που προβλέπονται στο σηµείο 2. 2. Τα κέντρα αποθήκευσης πρέπει: α) να επιβλέπονται κατά τρόπο ώστε να τηρείται µητρώο για όλες τις κινήσεις σπέρµατος (είσοδοι και έξοδοι από το κέντρο), καθώς και για το καθεστώς των ταύρων σπερµατοδοτών των οποίων το σπέρµα αποθηκεύεται, το οποίο πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος· β) να επιθεωρούνται τακτικά από επίσηµο κτηνίατρο, τουλάχιστον δύο φορές κάθε χρόνο, στο πλαίσιο του διαρκούς ελέγχου των όρων έγκρισης και επίβλεψης· γ) να επιβλέπονται κατά τρόπο ώστε να απαγορεύεται η είσοδος µη εξουσιοδοτηµένων ατόµων. Επιπλέον, οι εξουσιοδοτηµένοι επισκέπτες πρέπει να γίνονται δεκτοί, σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζει ο κτηνίατρος του κέντρου· δ) να απασχολούν τεχνικά άρτιο προσωπικό, ειδικά εκπαιδευµένο στις διαδικασίες απολύµανσης και τις τεχνικές υγιεινής για την πρόληψη της εξάπλωσης των ασθενειών· ε) να επιβλέπονται, ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των ακόλουθων όρων: i) µόνο σπέρµα που έχει συλλεχθεί σε εγκεκριµένο κέντρο σύµφωνα µε το παρόν διάταγμα, αποθηκεύεται σε εγκεκριµένα κέντρα αποθήκευσης, χωρίς να έρχεται σε επαφή µε καµιά άλλη παρτίδα σπέρµατος. Επιπλέον, σε ένα εγκεκριµένο κέντρο αποθήκευσης µπορεί να εισάγεται µόνο σπέρµα προερχόµενο από εγκεκριµένο κέντρο συλλογής ή αποθήκευσης, το οποίο έχει µεταφερθεί υπό συνθήκες που παρέχουν κάθε εγγύηση τήρησης των υγειονοµικών όρων και χωρίς να έλθει σε επαφή µε καµία άλλη παρτίδα σπέρµατος. Επίσης, κατεψυγµένα έµβρυα µπορούν να αποθηκεύονται σε εγκεκριµένα κέντρα, υπό την προϋπόθεση ότι: - για την αποθήκευση αυτή υπάρχει άδεια της αρµόδιας αρχής, η οποία χορηγεί την κτηνιατρική έγκριση λειτουργίας, - τα έµβρυα πληρούν τις απαιτήσεις του π.δ. 312/1991 (Α΄ 109), για τον καθορισµό των υγειονοµικών όρων, που διέπουν το ενδοκοινοτικό εµπόριο και τις εισαγωγές εµβρύων κατοικίδιων βοοειδών από τρίτες χώρες , - τα έµβρυα αποθηκεύονται σε χωριστούς περιέκτες αποθήκευσης στους χώρους αποθήκευσης του εγκεκριµένου σπέρµατος· ii) η αποθήκευση του σπέρµατος γίνεται µόνο σε χώρους ειδικούς για το σκοπό αυτό, µε τους πιο αυστηρούς όρους υγιεινής· iii) όλα τα όργανα που έρχονται σε άµεση επαφή µε το σπέρµα απολυµαίνονται ή αποστειρώνονται κατάλληλα πριν από κάθε χρήση, εκτός των περιπτώσεων οργάνων µιας χρήσης· iν) οι περιέκτες αποθήκευσης και οι περιέκτες µετα­φοράς απολυµαίνονται ή αποστειρώνονται πριν από κάθε επαναπλήρωση, εκτός των περιπτώσεων περιεκτών µιας χρήσης· ν) ο χρησιµοποιούµενος κρυογόνος παράγοντας δεν έχει χρησιµοποιηθεί προηγουµένως για προϊόντα ζωικής προέλευσης· νi) κάθε ατοµική δόση σπέρµατος φέρει εµφανές σήµα που επιτρέπει τον εύκολο προσδιορισµό της ηµεροµηνίας συλλογής του σπέρµατος, της φυλής και της ταυτότητας του ζώου σπερµατοδότη και τον αριθµό έγκρισης του κέντρου συλλογής. Τα χαρακτηριστικά και ο τύπος του σήµατος που χρησιµοποιείται στην Ελλάδα κοινοποιούνται στην Επιτροπή της Ε.Ε. και στα άλλα κράτη μέλη. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΟΡΟΙ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΒΟΟΕΙΔΗ ΠΡΙΝ ΕΙΣΑΧΘΟΥΝ ΣΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ 1. Για τα βοοειδή που εισέρχονται σε κέντρο συλλογής σπέρµατος εφαρµόζονται οι ακόλουθες απαιτήσεις: α) πρέπει να έχουν υποβληθεί σε περίοδο αποµόνωσης τουλάχιστον είκοσι οκτώ ηµερών σε εγκαταστάσεις ειδικά εγκεκριµένες για το σκοπό αυτό από την αρµόδια κτηνιατρική αρχή, στις οποίες υπάρχουν µόνο δίχηλα του ίδιου τουλάχιστον υγειονοµικού χαρακτηρισµού· β) πριν από την είσοδό τους στην εγκατάσταση αποµόνωσης που αναφέρεται στο στοιχείο α), πρέπει να έχουν ληφθεί από αγέλη που αναγνωρίζεται επίσηµα απαλλαγµένη από φυµατίωση και βρουκέλλωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 308/2000 (Α΄ 252). Τα ζώα δεν έχουν διαµείνει προηγουµένως µε αγέλη κατώτερου υγειονοµικού χαρακτηρισµού· γ) προέρχονται από αγέλη επίσηµα απαλλαγµένη από ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών κατά την έννοια του π.δ. 308/2000 (Α΄ 252) ή έχουν γεννηθεί από αγελάδα η οποία υπεβλήθη, µε αρνητικό αποτέλεσµα, σε δοκιµή που πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα Δ κεφάλαιο ΙΙ του π.δ. 308/2000 (Α΄ 252), µετά τον αποχωρισµό των ζώων από τη “µητέρα” τους. Στην περίπτωση ζώων που έχουν γεννηθεί µε µετεµφύτευση εµβρύου, ως “µητέρα” νοείται η δέκτρια του εµβρύου. Αν η απαίτηση αυτή δεν µπορεί να ικανοποιηθεί, το σπέρµα δεν µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο εµπορικών συναλλαγών εφόσον ο σπερµατοδότης δε φτάσει την ηλικία των δύο ετών και δεν υποβληθεί στις δοκιµές του κεφαλαίου ΙΙ παράγραφος 1 στοιχείο γ) του παρόντος, µε αρνητικά αποτελέσµατα· δ) έχουν υποβληθεί, κατά τις 28 ηµέρες πριν από την περίοδο αποµόνωσης που αναφέρεται στο στοιχείο α), µε αρνητικά αποτελέσµατα, στις ακόλουθες δοκιµές, εκτός της δοκιµής ανίχνευσης αντισωµάτων ΙΔΒ /ΒΔ, που αναφέρεται στο σηµείο ν): i) για τη φυµατίωση των βοοειδών, ενδοδερµικό φυµατινισµό σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται στο παράρτηµα Β του π.δ. 308/2000 (Α΄ 252)· ii) για τη βρουκέλλωση των βοοειδών, ορολογική δοκιµασία σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται στο παράρτηµα Γ του π.δ. 308/2000 (Α΄ 252)· iii) για την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών, ορολογική δοκιµασία σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται στο παράρτηµα Δ κεφάλαιο ΙΙ του π.δ. 308/2000 (Α΄ 252)· iν) για την ΜΡΒ /ΜΦΑ, ορολογική δοκιµασία (πλήρης ιός) σε δείγµα αίµατος σε περίπτωση που τα ζώα δεν προέρχονται από αγέλη απαλλαγµένη από ΜΡΒ /ΜΦΑ κατά την έννοια του άρθρου 2.3.5.3 του διεθνούς κώδικα για την υγεία των ζώων· ν) για την ΙΔΒ /ΒΔ: - δοκιµασία αποµόνωσης ιού ή δοκιµή ανίχνευσης αντιγόνων του ιού, και - ορολογική δοκιµασία για τον προσδιορισµό της παρουσίας ή απουσίας αντισωµάτων. Η αρµόδια κτηνιατρική αρχή µπορεί να επιτρέπει τη διενέργεια των δοκιµών που αναφέρονται στο στοιχείο δ) µε δείγµατα που συλλέγονται στο σταθµό αποµόνωσης. Στην περίπτωση αυτή, η περίοδος αποµόνωσης που αναφέρεται στο στοιχείο α) δεν µπορεί να αρχίζει πριν από την ηµεροµηνία δειγµατοληψίας. Ωστόσο, εάν µια από τις δοκιµές που αναφέρονται στο στοιχείο α) δώσει θετικά αποτελέσµατα, το συγκεκριµένο ζώο αποµακρύνεται αµέσως από την εγκατάσταση αποµόνωσης. Σε περίπτωση αποµόνωσης µιας οµάδας, η περίοδος αποµόνωσης που αναφέρεται στο στοιχείο α) δεν µπορεί να αρχίζει για τα υπόλοιπα ζώα πριν από την αποµάκρυνση του ζώου που αντέδρασε θετικά· ε) κατά την περίοδο αποµόνωσης που προβλέπεται στο στοιχείο α) και 21 τουλάχιστον ηµέρες από την εισαγωγή τους στην αποµόνωση (επτά τουλάχιστον ηµέρες από την εισαγωγή τους στην αποµόνωση για την ανίχνευση των Campylοbacter fetus ssp.νenerealis και Τrichοmοnas fοetus), έχουν υποβληθεί στις ακόλουθες δοκιµές µε αρνητικά αποτελέσµατα, εκτός από την ορολογική δοκιµή ανίχνευσης αντισωµάτων ΙΔΒ /ΒΔ [βλέπε σηµείο iii) κατωτέρω]: i) για τη βρουκέλλωση των βοοειδών, ορολογική δοκιµασία σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται στο παράρτηµα Γ του π.δ. 308/2000 (Α΄ 252)· ii) για τη ΜΡΒ/ΜΦΑ, ορολογική δοκιµασία (πλήρης ιός) σε δείγµα αίµατος. Αν ένα ζώο αντιδράσει θετικά σε µια από αυτές τις δοκιµές, πρέπει να αποµακρύνεται αµέσως από το σταθµό αποµόνωσης και τα υπόλοιπα ζώα της ίδιας οµάδας πρέπει να παραµένουν σε αποµόνωση και να υποβάλλονται σε νέα δοκιµασία µε αρνητικά αποτελέσµατα, το νωρίτερο 21 ηµέρες µετά την αποµάκρυνση του ή των οροθετικών ζώων· iii) για την ΙΔΒ / ΒΔ: - δοκιµασία αποµόνωσης του ιού ή δοκιµή ανίχνευσης αντιγόνων του ιού και - ορολογική δοκιµασία για τον προσδιορισµό της παρουσίας ή απουσίας αντισωµάτων. Ένα (οροαρνητικό ή οροθετικό) ζώο µπορεί να εισάγεται στις εγκαταστάσεις συλλογής σπέρµατος µόνον εφόσον δεν επέλθει καµία οροµετατροπή στα ζώα που αντέδρασαν αρνητικά στις ορολογικές δοκιµές πριν εισαχθούν στο σταθµό αποµόνωσης. Σε περίπτωση οροµετατροπής, η περίοδος παραµονής στην αποµόνωση παρατείνεται για όλα τα ζώα που παραµένουν οροαρνητικά µέχρις ότου δεν παρατηρείται στην οµάδα οροµετατροπή για διάστηµα τριών εβδοµάδων. Τα οροθετικά ζώα µπορούν να εισάγονται στις εγκαταστάσεις συλλογής σπέρµατος· iν) για το Campylοbacter fetus ssp. νenerealis: - στην περίπτωση ζώων ηλικίας έως έξι µηνών ή τα οποία έχουν παραµείνει από την ηλικία αυτή σε οµάδα ενός φύλου πριν από την αποµόνωση, µία δοκιµή σε δείγµα κολπικού εκπλύµατος ή ποσθικού υλικού, - στην περίπτωση ζώων ηλικίας τουλάχιστον έξι µηνών τα οποία ενδέχεται να έχουν έλθει σε επαφή µε θηλυκά πριν από την αποµόνωση, δοκιµή τρεις φορές ανά διαστήµατα µιας εβδοµάδας σε δείγµα κολπικού εκπλύµατος ή ποσθικού υλικού· ν) για το Τrichοmοnas fοetus: - στην περίπτωση ζώων ηλικίας έως έξι µηνών ή τα οποία έχουν παραµείνει από την ηλικία αυτή σε οµάδα ενός φύλου πριν από την αποµόνωση, µια δοκιµή σε δείγµα ποσθικού υλικού, - στην περίπτωση ζώων ηλικίας τουλάχιστον έξι µηνών τα οποία ενδέχεται να έχουν έλθει σε επαφή µε θηλυκά πριν από την αποµόνωση, δοκιµή τρεις φορές ανά διαστήµατα µιας εβδοµάδας σε δείγµα ποσθικού υλικού. Αν ένα ζώο αντιδράσει θετικά σε µια από τις προα­ναφερόµενες δοκιµές, πρέπει να αποµακρύνεται αµέσως από την εγκατάσταση αποµόνωσης. Στην περίπτωση οµαδικής αποµόνωσης, η αρµόδια κτηνιατρική αρχή λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για να επανέλθουν τα υπόλοιπα ζώα σε κατάσταση που να τους επιτρέπει να εισέλθουν στο κέντρο συλλογής σπέρµατος σύµφωνα µε το παρόν παράρτηµα· στ) πριν από την αρχική αποστολή σπέρµατος ταύρων που αντέδρασαν θετικά σε δοκιµασία για την ΙΔΒ/ΒΔ, δείγµα σπέρµατος από κάθε ζώο πρέπει να υποβάλλεται σε δοκιµασία αποµόνωσης ιού ή σε δοκιµή ΕLΙSΑ ανίχνευσης αντιγόνων ΙΔΒ/ΒΔ. Στην περίπτωση θετικού αποτελέσµατος, ο ταύρος πρέπει να αποµακρύνεται από το κέντρο και να καταστρέφεται όλο το σπέρµα του. 2. Όλες οι εξετάσεις πραγµατοποιούνται σε εργαστήριο εγκεκριµένο για τις εξετάσεις αυτές. 3. Τα ζώα εισάγονται στο κέντρο συλλογής σπέρµατος µόνο µε ρητή άδεια του κτηνιάτρου του κέντρου. Όλα τα στοιχεία που αφορούν τις εισόδους και εξόδους ζώων από το κέντρο καταγράφονται. 4. Τα ζώα που εισάγονται στο κέντρο συλλογής σπέρµατος δεν πρέπει να παρουσιάζουν κανένα κλινικό σύµπτωµα ασθένειας κατά την ηµέρα της εισόδου τους. Με την επιφύλαξη του σηµείου 5, τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση αποµόνωσης όπως αναφέρεται στο σηµείο 1 στοιχείο α) η οποία, κατά την ηµέρα της αποστολής, πληροί επίσηµα τους ακόλουθους όρους: α) βρίσκεται στο κέντρο µιας περιοχής ακτίνας 10 χιλιοµέτρων, στην οποία από 30 τουλάχιστον ηµέρες δεν υπήρξε κρούσµα αφθώδους πυρετού· β) για τρεις τουλάχιστον µήνες είναι απαλλαγµένη από αφθώδη πυρετό και βρουκέλλωση· γ) είναι από 30 τουλάχιστον ηµέρες, απαλλαγµένη από ασθένειες των βοοειδών οι οποίες πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνονται σύµφωνα µε το παράρτηµα Ε του π.δ. 308/2000 (Α΄ 252). 5. Εφόσον πληρούνται οι όροι της παραγράφου 4 και εφόσον κατά τους δώδεκα προηγούµενους µήνες έχουν εκτελεσθεί οι συνήθεις δοκιµές που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙ, τα ζώα µπορούν να µεταφέρονται από ένα εγκεκριµένο κέντρο συλλογής σπέρµατος σε άλλο όπου επικρατεί ισοδύναµη κατάσταση υγείας, χωρίς αποµόνωση και χωρίς εξετάσεις, εφόσον η µεταφορά εκτελείται απευθείας. Το συγκεκριµένο ζώο δεν πρέπει να έρχεται σε άµεση ή έµµεση επαφή µε δίχηλα χαµηλότερου υγειονοµικού χαρακτηρισµού, το δε χρησιµοποιούµενο µεταφορικό µέσο πρέπει να έχει απολυµανθεί. Εάν η µεταφορά από ένα κέντρο συλλογής σπέρµατος σε άλλο πραγµατοποιείται µεταξύ κρατών µελών, γίνεται σύµφωνα µε την οδηγία 64/432/ΕΟΚ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΒΟΟΕΙΔΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ 1. Όλα τα βοοειδή που διαµένουν σε εγκεκριµένο κέντρο συλλογής σπέρµατος υποβάλλονται τουλάχιστον µία φορά το χρόνο στις ακόλουθες εξετάσεις, µε αρνητικά αποτελέσµατα: α) για τη φυµατίωση βοοειδών, ενδοδερµικός φυµατινισµός σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται στο παράρτηµα Β του π.δ. 308/2000 (Α΄ 252)· β) για τη βρουκέλλωση των βοοειδών, ορολογική δοκιµασία σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται στο παράρτηµα Γ του π.δ. 308/2000 (Α΄ 252)· γ) για την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών, ορολογική δοκιµασία σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται στο παράρτηµα Δ του π.δ. 308/2000 (Α΄ 252) κεφάλαιο ΙΙ· δ) για τη ΜΡΒ /ΜΦΑ, ορολογική δοκιµασία (πλήρης ιός) σε δείγµα αίµατος· ε) για την ΙΔΒ /ΒΔ, ορολογική δοκιµασία ανίχνευσης αντισωµάτων της ΙΔΒ/ΒΔ που εφαρµόζεται µόνο σε οροαρνητικά ζώα. Σε περίπτωση που κάποιο ζώο καθίσταται οροθετικό, κάθε εκσπερµάτωση του ζώου αυτού που έχει συλλεχθεί µετά την τελευταία αρνητική δοκιµή πρέπει είτε να απορρίπτεται είτε να εξετάζεται για ανίχνευση του ιού µε αρνητικά αποτελέσµατα· στ) για το Campylοbacter fetus ssp.νenerealis, δοκιµή σε δείγµα ποσθικού υλικού. Σε δοκιµές υποβάλλονται µόνον οι ταύροι που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή σπέρµατος ή που βρίσκονται σε επαφή µε ταύρους που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή σπέρµατος. Οι ταύροι, οι οποίοι επανεισάγονται για συλλογή µετά από διακοπή άνω των έξι µηνών, υποβάλλονται σε δοκιµές το αργότερο 30 ηµέρες πριν την επανέναρξη της παραγωγής· ζ) για το Τrichοmοnas fοetus, δοκιµή σε δείγµα ποσθικού υλικού. Σε δοκιµές υποβάλλονται µόνον οι ταύροι που χρησιµοποιούνται για παραγωγή σπέρµατος ή που βρίσκονται σε επαφή µε ταύρους που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή σπέρµατος. Οι ταύροι οι οποίοι επανεισάγονται για συλλογή µετά από διακοπή άνω των έξι µηνών υποβάλλονται σε δοκιµές το αργότερο 30 ηµέρες πριν την επανέναρξη της παραγωγής. 2. Όλες οι δοκιµές πραγµατοποιούνται σε εργαστήριο εγκεκριµένο για τις εξετάσεις αυτές. 3. Εάν ένα ζώο αντιδράσει θετικά σε µία από τις παραπάνω δοκιµές, πρέπει να αποµονώνεται και το σπέρµα του που έχει συλλεχθεί από την τελευταία δοκιµή µε αρνητικά αποτελέσµατα δεν επιτρέπεται να διατίθεται στο ενδοκοινοτικό εµπόριο εξαιρουµένου, για την ΙΔΒ/ΒΔ, του σπέρµατος από κάθε εκσπερµάτωση που υποβλήθηκε σε δοκιµές για τον ΙΔΒ/ΒΔ µε αρνητικά αποτελέσµατα. Το σπέρµα που έχει συλλεχθεί από όλα τα άλλα ζώα του συγκεκριµένου κέντρου, από την ηµεροµηνία κατά την οποία έγινε η δοκιµή µε τα θετικά αποτελέσµατα, αποθηκεύεται χωριστά και δεν επιτρέπεται να διατίθεται στο ενδοκοινοτικό εµπόριο µέχρις ότου αποκατασταθεί ο υγειονοµικός χαρακτηρισµός των ζώων του κέντρου αυτού. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ ΟΡΟΙ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ ΤΟ ΣΠΕΡΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ή ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 1. Το σπέρµα πρέπει να προέρχεται από ζώα που: α) δεν παρουσιάζουν κανένα κλινικό σύµπτωµα ασθένειας κατά την ηµέρα της συλλογής του σπέρµατος· β) i) δεν έχουν εµβολιασθεί κατά του αφθώδους πυρετού κατά τη διάρκεια των δώδεκα µηνών πριν από τη συλλογή, ή ii) έχουν εµβολιασθεί κατά του αφθώδους πυρετού κατά τη διάρκεια των δώδεκα µηνών πριν από τη συλλογή. Στην περίπτωση αυτή, το 5%κάθε συλλογής (τουλάχιστο πέντε σωληνάρια) υποβάλλεται σε δοκιµή αποµόνωσης του ιού του αφθώδους πυρετού µε αρνητικά αποτελέσµατα· γ) δεν έχουν εµβολιασθεί κατά του αφθώδους πυρετού κατά τις 30 ηµέρες αµέσως πριν από τη συλλογή· δ) αµέσως πριν από την ηµεροµηνία συλλογής, έχουν παραµείνει σε εγκεκριµένο κέντρο συλλογής σπέρµατος για µια συνεχή περίοδο τουλάχιστον 30 ηµερών στην περίπτωση συλλογών νωπού σπέρµατος· ε) δεν τους επιτρέπεται να οχεύουν· στ) διαµένουν σε κέντρα συλλογής σπέρµατος, τα οποία είναι απαλλαγµένα από αφθώδη πυρετό τουλάχιστον τρεις µήνες πριν και µέχρι 30 ηµέρες µετά τη συλλογή σπέρµατος ή στην περίπτωση νωπού σπέρµατος, µέχρι την ηµεροµηνία αποστολής και τα οποία βρίσκονται στο κέντρο µιας περιοχής ακτίνας 10 χιλιοµέτρων στην οποία επί τριάντα τουλάχιστον ηµέρες δεν έχει εµφανισθεί κρούσµα αφθώδους πυρετού· ζ) διαµένουν σε κέντρα συλλογής σπέρµατος τα οποία επί 30 ηµέρες πριν και µέχρι 30 ηµέρες µετά τη συλλογή του σπέρµατος ή στην περίπτωση νωπού σπέρµατος, µέχρι την ηµεροµηνία αποστολής, είναι απαλλαγµένα από ασθένειες των βοοειδών οι οποίες πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνονται, σύµφωνα µε το παράρτηµα Ε΄ τµήµα Ι του π.δ. 308/2000 (Α΄ 252). 2. Τα αντιβιοτικά που αναφέρονται παρακάτω πρέπει να προστίθενται προκειµένου να επιτευχθούν οι ακόλουθες συγκεντρώσεις στην τελική αραίωση του σπέρµατος: τουλάχιστον: - 500 µg ανά ml τελικής αραίωσης στρεπτοµυκίνη, - 500 δµ ανά ml τελικής αραίωσης πενικιλλίνη, - 150 µg ανά ml τελικής αραίωσης Lincοmycine, - 300 µg ανά ml τελικής αραίωσης Spectinοmycine. Μπορεί να χρησιµοποιούνται εναλλακτικοί συνδυασµοί αντιβιοτικών µε ισοδύναµο αποτέλεσµα κατά των κα­µπυ­λοβακτηρίων, των λεπτοσπείρων και των µυκοπλα­σµάτων. Αµέσως µετά την προσθήκη των αντιβιοτικών αυτών, το αραιωµένο σπέρµα πρέπει να φυλάσσεται σε θερµοκρασία τουλάχιστον 5°C για 45 λεπτά τουλάχιστον. 3. Το σπέρµα που προορίζεται για το εµπόριο πρέπει: α) να αποθηκεύεται, υπό εγκεκριµένες συνθήκες, επί 30 τουλάχιστον ηµέρες πριν από την αποστολή. Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για το νωπό σπέρµα· β) να µεταφέρεται σε φιάλες που έχουν καθαριστεί, απολυµανθεί ή αποστειρωθεί πριν από τη χρήση και οι οποίες έχουν σφραγισθεί και αριθµηθεί πριν από την αποστολή από τις εγκεκριµένες εγκαταστάσεις αποθήκευσης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 1. Το υπόδειγμα πιστοποιητικού του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ1, εφαρμόζεται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο σπέρματος, που συλλέχθηκε σύμφωνα με την Οδηγία 88/407/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2003/43/ΕΚ. 2. Το υπόδειγμα πιστοποιητικού του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ2, εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2005 για το ενδοκοινοτικό εμπόριο των αποθεμάτων σπέρματος, που συλλέχθηκε, υπέστη επεξεργασία ή και αποθηκεύτηκε πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2004 σύμφωνα με τις παλαιές διατάξεις της Οδηγίας 88/407/ΕΟΚ του Συμβουλίου και αποτελεί αντικείμενο εμπορίου μετά την ημερομηνία αυτή. Άρθρο 15 Καταργούμενες διατάξεις Με την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το π.δ. 316/1990 (Α΄ 130) όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του π.δ. 162/1991 (Α΄ 66), του άρθρου 77 του π.δ. 420/1993 (Α΄ 179) και του άρθρου 2 του π.δ. 96/1997 (Α΄ 93) και κάθε αναφορά στις καταργούμενες διατάξεις νοείται ως αναφορά στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος. Άρθρο 16 ( Το παρόν ισχύει από της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις αυτού. Στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανατίθεται η δημοσίευση και η εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 1 και 2 του ν. 248/1914 «Περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής υπηρεσίας» (Α΄ 110), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο μόνο του α.ν. της 23.1.1936 «Περί συμπληρώσεως του ν. 248/1914» (Α΄ 47) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 62 παρ. 1 του ν. 2637/1998 (Α΄ 200).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως η παράγραφος 1 τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και του άρθρου 3 του ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο του 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του υπ’αρ. 63/2005 προεδρικού διατάγματος (Α΄ 98).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την υπ’ αριθμ. Υ-132/11.10.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό» (Β΄ 1533).
  • Την υπ’ αριθ. 57/2006 γνωμοδότηση του Συμβου­λίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/132 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/132 2004
ΝΟΜΟΣ 1914/248 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1914/248 1914
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργ[...]" 1998/2637 1998
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία