Κατάργηση Παιδόπολης «Αγία Ελένη» Ιωαννίνων

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η Παιδόπολη «Αγία Ελένη» Ιωαννίνων, που αποτελεί μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ. ΠΕ.) Ηπείρου, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 περ. Ε υποπ. η’ του ν. 3106/2003 και το άρθρο 14 του ν. 3329/2005 καταργείται από της μετατάξεως ή της μεταφοράς του προσωπικού της σε άλλους φορείς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του παρόντος.
Άρθρο 2
1.  
  Το προσωπικό της Παιδόπολης, που καταργείται με το άρθρο 1 του παρόντος, μετατάσσεται ή μεταφέρεται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε κενές οργανικές θέσεις προσωπικού, της ίδιας κατηγορίας, των ίδιων ή συναφών κλάδων - ειδικοτήτων και με την ίδια σχέση εργασίας, των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Δ.Υ.ΠΕ. Ηπείρου ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες των Φορέων και αφού ληφθούν υπόψη τα προσόντα και η τυχόν εκδηλωθείσα προτίμηση των ενδιαφερομένων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές θέσεις, το προσωπικό καταλαμβάνει προσωποπαγείς θέσεις των ανωτέρω Φορέων που συνιστώνται με την απόφαση μετάταξης ή μεταφοράς.
Άρθρο 3
1.  
  Η Δ.Υ.ΠΕ. Ηπείρου υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της καταργούμενης Παιδόπολης «Αγία Ελένη».
Άρθρο 4
1.  
  Η Δ.Υ.ΠΕ. Ηπείρου, στην οποία περιήλθε η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Παιδόπολης «Αγία Ελένη», σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3106/2003 στην οποία προστέθηκε το εδάφιο Α.1 του άρθρου 21 του ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197/Α’) και την παρ. 1 του άρθρου 50 του 3370/2005 (ΦΕΚ 176 τ.Α’) έχει στο εξής την αποκλειστική χρήση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της καταργούμενης Παιδόπολης. Η διαφύλαξη και η διαχείριση του αρχείου του προσωπικού της Παιδόπολης και του λοιπού αρχείου της, πλην του προνοιακού ανατίθεται στη Δ.Υ.ΠΕ. Ηπείρου, του δε προνοιακού στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Ιωαννίνων.
Άρθρο 5
1.  
  Η ισχύς του παρόντος π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. Στον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρ. 1 του ν. 3106/2003 «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 30 τ. Α’). β. του άρθρου 14 και του τελευταίου εδαφίου της παραγρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81 τ.Α’). γ. της παρ.1 του άρθρου 50 του ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 176 τ.Α’). δ.του άρθρ.90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»(ΦΕΚ 98 τ.Α’). 2.Την υπ’αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/6139/23.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 527 τ.Β’).
 • Την υπ’αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432 τ.Β’). 4.Την υπ’αριθμ. 30356/14.3.2006 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Γιαννόπουλο και Γεώργιο Κωνσταντόπουλο» (ΦΕΚ 311 τ.Β’).
 • Την υπ’ αριθμ. 6/7.4.2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας Ηπείρου για κατάργηση της Παιδόπολης «Αγία Ελένη». 6.Το γεγονός ότι η Παιδόπολη έχει ήδη αναστείλει τη λειτουργία της με το υπ’ αριθμ. Π1β/Γ.Π. 84505/9.8.2005 έγγραφο του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 • Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ’αριθμ. 109/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2006-07-13 Κατάργηση Παιδόπολης «Αγία Ελένη» Ιωαννίνων
Τροποποίηση Τύπος
A/2006/143
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/30356 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/30356 2006
Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις. 2003/3106 2003
Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις. 2003/3172 2003
ΝΟΜΟΣ 2005/3329 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/3329 2005
Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις. 2005/3370 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία