Σύσταση Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας και Αυτοτελούς Γραφείου Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων συνιστάται Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας, η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Προγράμματος, που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του π.δ. 340/1990 (ΦΕΚ 135 Α΄).
2.  
  Η συνιστώμενη Διεύθυνση είναι αρμόδια για την μέτρηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, την εκτίμηση των αποτελεσμάτων και τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και των φορέων που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων
3.  
  Η Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
 1. Τμήμα Ερευνών και Μετρήσεων Αποδοτικότητας
 2. Τμήμα Τεκμηρίωσης και Καλύτερων Πρακτικών
4.  
  Οι αρμοδιότητες των ανωτέρω Τμημάτων περιγράφονται ως εξής:
 1. Τμήμα Ερευνών και Μετρήσεων Αποδοτικότητας:
  • Η εφαρμογή συστημάτων και μεθόδων μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων ή φορέων που εποπτεύονται από αυτή, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
  • Η σχεδίαση συστημάτων, μεθόδων μέτρησης και η διεξαγωγή ερευνών αποδοτικότητας των ανωτέρω υπηρεσιών
  • Ο προσδιορισμός, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας
  • Η εφαρμογή πολιτικών για την συγκριτική επίδοση των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων και των φορέων που αυτή εποπτεύει, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
  • Η εισήγηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση μέτρων για τη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και της ανταπόκρισής τους στις ανάγκες των πολιτών
  • Η σύνταξη εκθέσεων αποτελεσμάτων για τις επί μέρους αξιολογήσεις, όπως και η σύνταξη ετήσιας έκθεσης απολογισμού της δράσης της υπηρεσίας, η οποία υποβάλλεται στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων και συγχρόνως διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
  • Η εισήγηση των αναγκαίων μέτρων για την καθιέρωση συστημάτων διοίκησης ολικής ποιότητας και διαδικασιών αυτοαξιολόγησης (κοινό πλαίσιο αξιολόγησης, διαδικασίες πιστοποίησης βάσει του Διεθνούς Οργανισμού Πιστοποιήσεως -ΙSΟ)
  • Η εισήγηση, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, για την προώθηση της απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3230/2004, με την οποία απόφαση εξειδικεύονται περαιτέρω οι γενικοί και ορίζονται ειδικοί δείκτες μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών.
 2. Τμήμα Τεκμηρίωσης και Καλύτερων Πρακτικών
  • Η συλλογή στοιχείων και δεδομένων που αναφέρονται στην αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και ποιότητα των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων και των φορέων που αυτή εποπτεύει
  • Η παρακολούθηση της εξέλιξης και η επεξεργασία των ανωτέρω στοιχείων καθώς και η προώθηση της ενημέρωσης των πολιτών με κάθε πρόσφορο μέσο
  • Η συνεργασία με άλλα κέντρα τεκμηρίωσης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών
  • Η εισήγηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση μέτρων για τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων προς τους πολίτες υπηρεσιών, όπως και της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων και των φορέων που αυτή εποπτεύει, καθώς και της ανταπόκρισης των υπηρεσιών αυτών στις ανάγκες των πολιτών
  • Ο εντοπισμός των καλύτερων πρακτικών σε θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων και η εισήγηση για την εφαρμογή τους από τις οικείες υπηρεσίες
  • Η συμμετοχή σε διαδικασίες βράβευσης, μετά από συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
  • Η εισήγηση στη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, για τη βράβευση των υπηρεσιακών μονάδων ή φορέων που διακρίνονται για την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά τους
  • Η οργάνωση και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης παραπόνων και υποδείξεων των υπηρεσιών και των πολιτών
  • Η συλλογή, καταγραφή, επεξεργασία, ανάλυση, αξιολόγηση και αξιοποίηση των ανωτέρω υποβαλλόμενων παραπόνων και υποδείξεων
  • Η εισήγηση στις αρμόδιες υπηρεσίες ή φορείς, τους οποίους αφορούν τα παράπονα και οι υποδείξεις, για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων
Άρθρο 2
1.  
  Στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων συνιστάται Αυτοτελές Γραφείο Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), το οποίο υπάγεται στη Διεύθυνση Κτιριακών Έργων, που προβλέπεται στο άρθρο 13 του π.δ. 69/1988 (ΦΕΚ 28 Α΄).
2.  
  Το ως άνω Γραφείο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) Την μέριμνα για την καταγραφή των υφιστάμενων προβλημάτων προσβασιμότητας και λοιπών διευκολύνσεων για τα Άτομα με Αναπηρία (υπαλλήλους και εξυπηρετούμενους πολίτες) στους χώρους που αναπτύσσουν την δραστηριότητά τους οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων. ββ) Τη μελέτη και εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων διοικητικών και νομοθετικών μέτρων εκτέλεσης έργων εξασφάλισης της προσβασιμότητας και λοιπών διευκολύνσεων των πιο πάνω ατόμων. γγ) Την προώθηση, κατεύθυνση και συντονισμό των ενεργειών, καθώς και την παρακολούθηση και τον έλεγχο των εκτελούμενων έργων, για την εφαρμογή των πιο πάνω μέτρων και την άμεση συμμόρφωση προς τις υφιστάμενες υποχρεώσεις που προβλέπονται από σχετικές διατάξεις. δδ) Την σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών (όπως για τη διαμόρφωση κτιρίων και την προμήθεια εξοπλισμού), τεχνικών δελτίων έργου, αρχιτεκτονικών και λοιπών μελετών, επιχειρησιακών προγραμμάτων δράσης και προϋπολογισμού δαπάνης, για την εκτέλεση των αναγκαίων έργων προσβασιμότητας και λοιπών διευκολύνσεων των Ατόμων με Αναπηρίες, στους χώρους που αναπτύσσουν την δραστηριότητά τους υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων και των εποπτευόμενων από αυτή φορέων. εε) Την ανάπτυξη συνεργασίας με το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθώς και με άλλους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών, στοιχείων τεχνογνωσίας και την αμοιβαία συνδρομή στα παραπάνω θέματα.
Άρθρο 3
1.  
  Στη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων και στα Τμήματα αυτής προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ όλων των κλάδων
2.  
  Στο Γραφείο Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Άρθρο 4 "Καταργούμενες διατάξεις."
1.  
  Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργούνται: α) Το εδάφιο πέμπτο της περιπτώσεως β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του π.δ. 184/1991 «Σύσταση οργανικών μονάδων και Κλάδου Επιθεωρητών στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 72 Α΄) β) Η υπ’ αριθμ. ΔΟ/Ο/1/43/Φ.1094/8.5.2001 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Σύσταση Γραφείου Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών (ΓΕΠΠΟ) στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ Β΄ 524).
Άρθρο 5 "Έναρξη ισχύος."
1.  
  Η ισχύς του Προεδρικού Διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Της παρ. 1 του άρθρου 6 και της παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους μέτρησης της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 44). β) Του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 107). γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ Β΄ 527).
 • Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β΄ 1432), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 (ΦΕΚ Β΄ 204) όμοια απόφαση.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται επί του κρατικού προϋπολογισμού, δαπάνη ύψους 43.000 ΕΥΡΩ περίπου, κατά το οικονομικό έτος 2006 και 14.000 ΕΥΡΩ περίπου, για κάθε επόμενο οικονομικό έτος, η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται κατ’ έτος προς τούτο στον προϋπολογισμό του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Ειδ. Φ. 31-120/ΚΑΕ ομάδων 0200, 0800).
 • Τις υπ’ αριθμ. 302/2005 και 124/2006 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/5733/ΔΙΟΕ179 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/5733_ΔΙΟΕ179 2006
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις. 2004/3230 2004
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/69 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/69 1988
9 Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων και Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασµού και Ανάλυσης Πολιτικής ατο Υπουργείο Περιβαλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων και στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων ΄Έργων του Υπουργείου Περιβαλλοντος, Χωροταξίας χαι Δηµοσίων “Έργων. 1990/340 1990
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/184 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/184 1991
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία