ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/134

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-07-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-07-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-07-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 221/2002 «Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Σερρών» (ΦΕΚ Α΄ 207/2002).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Συμπλήρωση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Μελετών – Κατασκευών"
1.  
  Στο άρθρο 4 περ. β΄ του π.δ. 221/2002 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Τη λήψη των αναγκαίων μέτρων και την ανάληψη δράσεων για την εξασφάλιση της ακώλυτης πρόσβασης, διακίνησης και εν γένει εξυπηρέτησης των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), στους χώρους όπου στεγάζονται και λειτουργούν οι Υπηρεσίες του Τ.Ε.Ι. Σερρών».
Άρθρο 2
1.  
  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 13 του π.δ. 221/2002 προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:
 1. Δ.Ε. Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών .
2.  
  Οι κλάδοι ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων και ΤΕ Γραφικών Τεχνών, οι οποίοι προβλέπονται στην παρ. 2 περ. στ΄ και ζ΄ του άρθρου 13 του π.δ. 221/2002, καταργούνται.
Άρθρο 3 "Ανακατανομή θέσεων προσωπικού"
1.  
  Ανακατανέμονται κενές θέσεις προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Σερρών, ως εξής: Εννέα (9) συνολικά κενές θέσεις των κλάδων: α) ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων, τρεις (3) θέσεις, β) ΤΕ Γραφικών Τεχνών, τρεις (3) θέσεις, γ) ΠΕ Μηχανικών, μία (1) θέση, δ) ΠΕ Μεταφραστών – Διερμηνέων, δύο (2) θέσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 14 του π.δ. 221/2002 μεταφέρονται και προστίθενται σε υφιστάμενους κλάδους ως εξής: α) τρεις (3) θέσεις στον κλάδο ΠΕ Διοικητικός – Οικονομικός, β) μία (1) θέση στον κλάδο ΠΕ Βιβλιοθηκονομίας, γ) τρεις (3) θέσεις στον κλάδο ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων και δ) δύο (2) θέσεις στον κλάδο ΔΕ Προσωπικού Η/Υ.
Άρθρο 4
1.  
  Το άρθρο 14 του π.δ. 221/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 14
  1.  
   Οι θέσεις των μονίμων υπαλλήλων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Σερρών ορίζονται κατά κατηγορίες και κλάδους, ως εξής.Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) .
  1. Κλάδος ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός, θέσεις δεκαεννέα (19)
  2. Κλάδος ΠΕ Μηχανικών, θέσεις δύο (2)
  3. Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής, θέσεις τέσσερις (4)
  4. Κλάδος ΠΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων, θέση μία (1)
  5. Κλάδος ΠΕ Βιβλιοθηκονομίας, θέσεις δύο (2)
  6. Κλάδος ΠΕ Ιατρών, θέση μία (1) Β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) .
  7. Κλάδος ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, θέση μία (1) Γ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) .
  2.  
   Οι θέσεις των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατατάσσονται στους βαθμούς Δ΄- Α΄ και οι θέσεις της κατηγορίας ΥΕ στους βαθμούς Ε΄-Β΄.
Άρθρο 5 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 20 του ν.2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 107). β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98). γ)Της παρ.10 του άρθρου 12 του ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 44). δ) Της υπ’ αριθμ. 122450/Ε5/29.10.2004 αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κατανομή θέσεων διοικητικού προσωπικού (Δ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) στα Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Πάτρας, Λάρισας, Κρήτης, Καβάλας, Δυτ. Μακεδονίας, Χαλκίδας, Σερρών, Μεσολογγίου, Καλαμάτας, Λαμίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και στην Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)» (ΦΕΚ Β΄ 1641).
 • Την υπ’αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ Β΄ 527).
 • Την υπ’αριθμ. 37930 /ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β΄ 1432).
 • Την υπ’αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Β΄ 608).
 • Το υπ’ αριθμ. 1293/5.8.2004 έγγραφο του Συμβουλίου ΤΕΙ Σερρών, συνοδευόμενο από το υπ’ αριθμ. 19/22.7.2004 πρακτικό του Συμβουλίου του ΤΕΙ.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ­πολογισμού.
 • Τη υπ’ αριθμ. 116/9.5.2006 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/122450/Ε5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/122450_Ε5 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/37876/ΣΤ5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/37876_ΣΤ5 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις. 2004/3230 2004
Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Σερρών. 2002/221 2002
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία