Σύστημα πρόσληψης ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας και τρόπος εκπαίδευσης αυτού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι υποψήφιοι για τις θέσεις του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 1. Να είναι Έλληνες πολίτες και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές
 2. Να έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21° ) έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί, προκειμένου για τους κλάδους ΠΕ23 και ΤΕ23, το 30ό έτος της ηλικίας τους και για τον κλάδο ΔΕ23, το 26° έτος της ηλικίας τους.
 3. Γιο τον υπολογισμό της ηλικίας των ανωτέρω ορίων, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης για το κατώτατο όριο και η 31 Δεκεμβρίου για το ανώτατο όριο ηλικίας.
 4. Να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή των εγκλημάτων ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανώμοτης κατάθεσης, απιστίας περί την υπηρεσίαν, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχόμενης από αμέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, περί αλλοδαπών, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, απιστίας δικηγόρου, επαιτείας, αλητείας, δωροδοκίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος τελεσθέντος με δόλο, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών.
 5. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα.
 6. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για την στέρησή τους
 7. Να μην έχουν τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 1666 Α.Κ.).
 8. Να μην έχουν απολυθεί από δημόσια υπηρεσία ή Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζόμενου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
 9. Να έχουν ανάστημα, χωρίς υποδήματα, τουλάχιστον 1,67 μ, οι γυναίκες και 1,70 μ. οι άνδρες.
 10. Να έχουν τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους σε έναν από τους κλάδους ΠΕ23, ΤΕ23 και ΔΕ23
 11. Να διαθέτουν γνώση τουλάχιστον μίας εκ των γλωσσών Αγγλικής, ή Γαλλικής, ή Ιταλικής, ή Γερμανικής, ή Ισπανικής σε επίπεδο τουλάχιστον «Πολύ Καλά» προκειμένου για τους αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ και «Καλά» προκειμένου για τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η γνώση της οποίας πιστοποιείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
 12. Να έχουν γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
 13. Να είναι κάτοχοι ερασιτεχνικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου ή δίκυκλης μηχανής, τουλάχιστον 50 κ.ε. ιβ Να έχουν την ψυχική και σωματική υγεία, η οποία διαπιστώνεται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του παρόντος καθώς και τα διανοητικά προσόντα που τους επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης τους.
2.  
  Οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να συντρέχουν κατά την ημέρα λήξης της προθεσμίας της υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων
Άρθρο 2
1.  
  μ πρόσληψη του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας γίνεται με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια). Κατά το σύστημα αυτό λαμβάνονται υπόψη:.
 1. Ο γενικός βαθμός του Πτυχίου ή του Απολυτηρίου τίτλου σπουδών
 2. Η εντοπιότητα
 3. Η ιδιότητα του πολυτέκνου ή του τέκνου πολυτέκνου
 4. Η γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας πέραν εκείνης που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση κατά το προηγούμενο άρθρο
2.  
  Η κατάταξη των υποψηφίων σε πίνακα κατά σειρά επιτυχίας γίνεται ξεχωριστά για κάθε Ο.Τ.Α., με βάση το άθροισμα της βαθμολογίας που προκύπτει από το γενικό βαθμό του πτυχίου ή του απολυτηρίου τίτλου σπουδών στον οποίο προστίθενται:.
 1. Επτά (7) μονάδες για τους υποψηφίους που είναι δημότες και συγχρόνως κάτοικοι του αντίστοιχου Δήμου
 2. Τρεις (3) μονάδες για όσους είναι πολύτεκνοι ή τέκνα πολυτέκνου
 3. Πέντε (5) μονάδες για την άριστη γνώση ξένης γλώσσας της περ. δ της προηγούμενης παραγράφου.
 4. Τρεις (3) μονάδες για την πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας της περ. δ της προηγούμενης παραγράφου.
 5. Δύο (2) μονάδες για την καλή γνώση ξένης γλώσσας της περ. δ της προηγούμενης παραγράφου.
 6. Η γνώση επιπλέον και άλλων ξένων γλωσσών λειτουργεί προσαυξητικά με αντίστοιχη βαθμολογία εφόσον ο υποψήφιος κατέχει τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών.
3.  
  Η συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή εκατό (100). Η βαθμολογία εξάγεται μέχρι χιλιοστού της μονάδας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος που έχει το μεγαλύτερο βαθμό Πτυχίου ή Απολυτηρίου Λυκείου και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται εκείνος που λαμβάνει μονάδες από τα κριτήρια που προηγούνται κατά σειρά βάσει των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου. Αν, παρά τα ανωτέρω, προκύπτει ισοβαθμία υποψηφίου στην τελευταία θέση του καθοριζόμενου αριθμού προς πρόσληψη, η σειρά αυτών καθορίζεται με κλήρωση που διενεργείται παρουσία των ενδιαφερομένων υποψηφίων, για την οποία συντάσσεται πρακτικό.
Άρθρο 3 "Δικαιολογητικά υποψηφίων"
1.  
  Οι υποψήφιοι υποβάλλουν μέσα στις προθεσμίες που ορίζει η προκήρυξη τα εξής δικαιολογητικά: α) Αίτηση συμμετοχής (στην αίτηση αναγράφεται μεταξύ των άλλων και διεύθυνση κατοικίας, Ταχυδρομικός Κώδικας και απαραιτήτως τηλέφωνο για κάθε ειδοποίηση καθώς και ο ΟΤΑ στον οποίο επιθυμούν να προσληφθούν). β) Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος οποιασδήποτε σχολής ή τμήματος ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, εφόσον πρόκειται για τους κλάδους ΠΕ23 ή ΤΕ23. Για τον κλάδο ΔΕ 23, να κατέχουν: - Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ., οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής, ή - Πτυχίο Α’ ή Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης, οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής - Δικτύων Η/Υ, ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του Ηλεκτρολογικού Τομέα, ή -Απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Λυκείου ή - Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, κλάδων Διοικητικών Υπηρεσιών -Γραμματέων, Οικονομίας, Βιβλιοθηκονομίας, Πληροφορικής ή -Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των τμημάτων Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών, Υπαλλήλων Λογιστηρίου, Υπαλλήλων Διοίκησης, Εμπορικών Επιχειρήσεων, προγραμματιστών ηλεκτρονικών υπολογιστών ή - Απολυτήριο τίτλο Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλο ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή - ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, ή άλλο ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο Σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή αλλοδαπής. γ) Επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου ξένης γλώσσας. δ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητάς τους ε) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α’ 75), όπως ισχύει, ότι: i) δεν έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, ii) δεν έχουν τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση, iii) δεν έχουν απολυθεί από δημόσια υπηρεσία ή Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζόμενου και σε καταφατική περίπτωση να έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση, iν) οι άνδρες ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. ν) ότι, εφόσον έχουν προσληφθεί ως ειδικό ένστολο προσωπικό με τις διατάξεις του π.δ. 23/2002 ή τις παρούσες διατάξεις, έχει παρέλθει πενταετία από τον διορισμό τους. στ) Βεβαίωση του προέδρου του οικείου Συλλόγου Πολυτέκνων, και όπου δεν υπάρχει, του οικείου Ταμείου Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων, θεωρημένη από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας για την ιδιότητα του υποψηφίου ως πολύτεκνου ή ως τέκνου πολυτέκνου. ζ) Βεβαίωση δημοτικότητας και μόνιμης κατοικίας, η οποία να έχει εκδοθεί το αργότερο τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης. η) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αντίστοιχης άδειας οδηγήσεως. θ) Πιστοποίηση γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών κατά την ισχύουσα νομοθεσία.
Άρθρο 4 "Περιεχόμενο Προκήρυξης"
1.  
  Για την πρόσληψη εκδίδεται προκήρυξη από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας για τους ΟΤΑ κάθε νομού ή νομαρχίας, χωριστά. Στην προκήρυξη ορίζονται τα εξής: α) Ο αριθμός των θέσεων για κάθε ΟΤΑ β) Τα απαιτούμενα προσόντα γ) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν μαζί με την αίτηση. δ) η προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών καθώς και η αρχή στην οποία θα υποβληθούν. ε) Ο χρόνος έναρξης της εξέτασης των υποψηφίων και ο τόπος (κατάστημα) της εξέτασης. στ) Η διαδικασία της πρόσληψης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η προκήρυξη αποστέλλεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στον τοπικό τύπο, στους δήμους καθώς και στο γραφείο ΟΑΕΔ που υπάρχουν στο νομό, για την όσο το δυνατόν ευρύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων και περίληψη της δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την οριζόμενη έναρξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Άρθρο 5
1.  
  Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 3 μέσα στην προθεσμία που ορίζει η προκήρυξη στη Διεύθυνση Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης της Περιφέρειας, για όσους ΟΤΑ υπάγονται στο νομό ή νομαρχία που είναι η έδρα της Περιφέρειας, και στην κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης της Περιφέρειας προκειμένου για τους ΟΤΑ που υπάγονται στους λοιπούς νομούς ή νομαρχίες της Περιφέρειας
2.  
  Οι ανωτέρω Διευθύνσεις των Περιφερειών:
 1. Ελέγχουν τα δικαιολογητικά για την εμπρόθεσμη υποβολή τους, καθώς και για την ακρίβεια, την πληρότητα και τη σύνταξή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος και τις σχετικές διατάξεις και οδηγίες
 2. Τακτοποιούν τα δικαιολογητικά σε υποφακέλους ανά υποψήφιο και στη συνέχεια σε φακέλους ανά ΟΤΑ
 3. Διαβιβάζουν το φάκελο με τους υποφακέλους των υποψηφίων για κάθε ΟΤΑ στον γραμματέα της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 6 του παρόντος διατάγματος.
 4. Για κάθε ΟΤΑ, συντάσσεται κατάσταση στην οποία αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων και τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται χωριστά για κάθε ένα υποψήφιο.
 5. Η κατάσταση αυτή συντάσσεται σε δύο αντίτυπα από τα οποία το ένα παραμένει στην αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας, στην οποία έχουν κατατεθεί η αίτηση και τα δικαιολογητικά και το άλλο συνοδεύει απαραιτήτως το φάκελο των υποψηφίων για κάθε ΟΤΑ που περιέχει τους υποφακέλους αυτών.
Άρθρο 6
1.  
  Η Επιτροπή Επιλογής υποψηφίων συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας στην έδρα της Περιφέρειας και αποτελείται από:
 1. τον Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας, ως Πρόεδρο
 2. Έναν Διευθυντή της Περιφέρειας
 3. Έναν υπάλληλο της Περιφέρειας κατηγορίας ΠΕ τουλάχιστον με βαθμό Β’
 4. Τον προϊστάμενο των Διοικητικών Υπηρεσιών του οικείου Δήμου και ελλείψει αυτού, υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ, και ελλείψει αυτού κατηγορίας ΤΕ και ελλείψει αυτού κατηγορίας ΔΕ
 5. Έναν καθηγητή σωματικής αγωγής, που υποδεικνύεται από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της έδρας της Περιφέρειας.
 6. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ως γραμματέας της Επιτροπής υπάλληλος της Περιφέρειας, κατηγορίας ΠΕ.
 7. Ο Πρόεδρος, τα μέλη και ο γραμματέας της επιτροπής αυτής ορίζονται με τους αναπληρωτές τους.
2.  
  Για κάθε νομό ή νομαρχιακό διαμέρισμα συγκροτείται μία Επιτροπή σύμφωνα με τα ανωτέρω, η οποία διαφοροποιείται, ως προς την σύνθεσή της, για κάθε ΟΤΑ με τη συμμετοχή σ’ αυτήν του μέλους της περ. δ’ της παρ. 1.
3.  
  Η αποζημίωση του Προέδρου, των μελών και του γραμματέα της Επιτροπής Επιλογής καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
Άρθρο 7
1.  
  Για κάθε ΟΤΑ καταρτίζεται ιδιαίτερος πίνακας σειράς κατάταξης των υποψηφίων για πρόσληψη, που πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος. Ο πίνακας αυτός καταρτίζεται από την επιτροπή του προηγούμενου άρθρου και αναρτάται στο κεντρικό κατάστημα της Περιφέρειας και στο κατάστημα του οικείου Ο.Τ.Α. Από την ίδια επιτροπή καταρτίζεται πίνακας υποψηφίων που δεν πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.
2.  
  Μετά την κατάρτιση του πίνακα κατάταξης της προηγούμενης παραγράφου οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται σε αυτόν, καλούνται να προσέλθουν, κατά τη σειρά κατατάξεώς τους στην Επιτροπή Επιλογής, μετά παρέλευση δέκα (10 τουλάχιστον ημερών από την ανάρτησή του, η οποία μετράει το ανάστημα κάθε υποψηφίου και συντάσσει σχετικό πρακτικό. Όσοι έχουν το προβλεπόμενο ανάστημα παραπέμπονται σε Δημόσιο Νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις από παθολόγο, οφθαλμίατρο και σε ακτινογραφία θώρακος στην οποία επικολλάται και Φωτογραφία του υποψηφίου. Οι ανωτέρω υγειονομικές εξετάσεις υπογράφονται από τον αρμόδιο γιατρό και το γνήσιο της υπογραφής αυτού θεωρείται από το αρμόδιο όργανο. Στη συνέχεια τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, προκειμένου να εκδώσει πιστοποιητικό ότι έχουν τη σωματική υγεία που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης τους. Όσοι κρίνονται ικανοί από την Υγειονομική Επιτροπή καλούνται να προσέλθουν στην Επιτροπή Επιλογής, προκειμένου να υποβληθούν στις αθλητικές δοκιμασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν:.
 1. Δρόμο 100 μ. σε χρόνο 16΄΄ (μία προσπάθεια).
 2. Δρόμο 1.000 μ. σε χρόνο 4 και 20΄΄ (μία προσπάθεια).
 3. Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1.00 μ. (τρεις προσπάθειες).
 4. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3.60 μ. (τρεις προσπάθειες).
 5. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).
3.  
  Οι υποψήφιοι έχουν την υποχρέωση να προσέρχονται έγκαιρα στο χώρο της εξέτασης, αφού λάβουν σχετική ειδοποίηση και να είναι εφοδιασμένοι με την αστυνομική τους ταυτότητα
4.  
  Οι υποψήφιοι που δεν προσέρχονται για εξέταση, ή αποχωρούν πριν να εξετασθούν, αποκλείονται απ’ αυτήν με απόφαση της Επιτροπής Επιλογής. Η Επιτροπή Επιλογής μπορεί, να αναβάλει την εξέτασή τους σε άλλο χρόνο, όχι όμως πέραν του χρόνου που καθορίζεται για τη διενέργεια των αθλητικών δοκιμασιών.
5.  
  Οι υποψήφιοι που δεν προσέρχονται για εξέταση για λόγους που δεν οφείλονται σε δική τους υπαιτιότητα και εφόσον δηλώσουν, πριν από την εξέταση, την αδυναμία τους να συμμετάσχουν σε αυτή, λόγω πρόσκαιρης ανικανότητας, η οποία πρέπει να πιστοποιείται από διευθυντή κλινικής δημόσιου νοσοκομείου, μπορούν να συμμετάσχουν στην εξέταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία λήξης των αθλητικών δοκιμασιών. Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής ο υποψήφιος διαγράφεται από τους πίνακες της παρ. 6 του άρθρου 7 του π.δ. 135/2006.
Οι υποψήφιοι που δεν προσέρχονται για εξέταση για λόγους που δεν οφείλονται σε δική τους υπαιτιότητα και εφόσον δηλώσουν πριν την εξέταση την αδυναμία τους να συμμετάσχουν σε αυτή λόγω πρόσκαιρης ανικανότητας, η οποία θα πιστοποιείται από δημόσια έγγραφα, μπορούν να συμμετάσχουν στην εξέταση σε χρόνο που ορίζεται από την Επιτροπή Επιλογής
6.  
  Μετά το πέρας των εξετάσεων η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει πίνακες όσων πληρούν ή μη τις προϋποθέσεις, στους οποίους περιλαμβάνονται, κατά στήλη, και όλα τα σχετικά με την εξέτασή τους στοιχεία (ανάστημα, αθλητικές επιδόσεις). Οι πίνακες αυτοί δημοσιεύονται αμέσως με τοιχοκόλληση στο κατάστημα που γίνεται η εξέταση, όμοιοι δε πίνακες κοινοποιούνται τόσο στον οικείο Δήμο όσο και στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.
Άρθρο 8
1.  
  Μετά την κατάρτιση του πίνακα της παραγράφου 6 του προηγούμενου άρθρου, οι υποψήφιοι καλούνται από την Επιτροπή της επόμενης παραγράφου, το αργότερο εντός πέντε ημερών και σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο για να υποβληθούν σε τεστ προσωπικότητας (Μinnesοta Μultifacing Ρersοnality Ιnνentοry) και σε συνέντευξη. Με την ανωτέρω διαδικασία ερευνάται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η δομή της προσωπικότητας, η σκέψη και η αντίληψη. Η συνέντευξη διενεργείται μετά το πέρας των ψυχοτεχνικών δοκιμασιών οπότε και συντάσσεται αυτοτελές πρακτικό εξατομικευμένης κρίσης για κάθε υποψήφιο στο οποίο αναφέρεται η τελική κρίση της Επιτροπής με αιτιολογημένη κρίση κάθε μέλους αυτής. Οι υποψήφιοι που δεν προσέρχονται για τις ψυχοτεχνικές δοκιμασίες για λόγους που δεν οφείλονται σε δική τους υπαιτιότητα και εφόσον δηλώσουν πριν την εξέταση την αδυναμία τους να συμμετάσχουν σε αυτή λόγω πρόσκαιρης ανικανότητας, η οποία θα πιστοποιείται από δημόσια έγγραφα, μπορούν να συμμετάσχουν στην εξέταση σε χρόνο που ορίζεται από την Επιτροπή του άρθρου αυτού.
2.  
  Οι ψυχοτεχνικές δοκιμασίες διενεργούνται ενώπιον Τριμελούς Επιτροπής, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Πρόεδρος της Επιτροπής αυτής είναι ψυχολόγος ή ψυχίατρος που προέρχεται είτε από δημόσιο νοσοκομείο, είτε από την Ελληνική Αστυνομία. Μέλος της Επιτροπής είναι ένας Διευθυντής της Περιφέρειας, και ένας υπάλληλος του κλάδου ΠΕ23 και ελλείψει αυτού του κλάδου ΤΕ23 και ελλείψει αυτού του κλάδου ΔΕ23 που υπηρετεί σε Δήμο της οικείας Περιφέρειας. Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί υπάλληλος κλάδων ΠΕ23, ΤΕ23 και ΔΕ23 στους ΟΤΑ της Περιφέρειας, μέλος της Επιτροπής ορίζεται ένας αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας που υποδεικνύεται από τον Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης της έδρας της Περιφέρειας. Εάν ορισθεί μέλος της επιτροπής αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής δεν θα προέρχεται από την Ελληνική Αστυνομία. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Περιφέρειας κατηγορίας ΠΕ. Ο Πρόεδρος, τα μέλη και ο γραμματέας της επιτροπής αυτής ορίζονται με τους αναπληρωτές τους.
3.  
  Για κάθε νομό ή νομαρχιακό διαμέρισμα συγκροτείται μία Επιτροπή σύμφωνα με τα ανωτέρω
4.  
  Μετά το πέρας και των ψυχοτεχνικών δοκιμασιών του άρθρου αυτού η Επιτροπή καταρτίζει πίνακες όσων πληρούν ή μη τις προϋποθέσεις, στους οποίους περιλαμβάνονται, κατά στήλη, και όλα τα σχετικά με την εξέταση τους στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού. Οι πίνακες αυτοί δημοσιεύονται αμέσως με τοιχοκόλληση στο κατάστημα που γίνεται η εξέταση, όμοιοι δε πίνακες κοινοποιούνται τόσο στο Δήμο όσο και στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.
5.  
  Η αποζημίωση του Προέδρου, των μελών και του γραμματέα της Επιτροπής της παρ. 2 καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 9
1.  
  Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή Επιλογής προβαίνει στην κατάρτιση του τελικού πίνακα κατάταξης για τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί για κάθε ΟΤΑ. Προς τούτο η Επιτροπή αυτή λαμβάνει υπόψη της:.
 1. Τον πίνακα σειράς κατάταξης των υποψηφίων ο οποίος έχει καταρτισθεί από αυτή σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7,.
 2. Τον πίνακα καταλλήλων ή μη ο οποίος έχει καταρτισθεί από αυτή σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 7,.
 3. Τον πίνακα καταλλήλων ή μη ο οποίος έχει καταρτισθεί από την Επιτροπή του άρθρου 8 σύμφωνα με την παρ. 4 του ιδίου άρθρου.
2.  
  Ο τελικός πίνακας κατάταξης για κάθε ΟΤΑ περιλαμβάνει τους υποψηφίους των πινάκων της περ. β’ και γ’ της προηγούμενης παραγράφου, κατά την σειρά κατατάξεως τους στον πίνακα της περ. α΄ της ίδιας παραγράφου. Ο πίνακας έχει ισχύ για ένα (1) έτος και δημοσιεύεται με ανάρτηση του στο κατάστημα της οικείας Διεύθυνσης της Περιφέρειας που έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά των υποψηφίων. Όμοιοι πίνακες κοινοποιούνται στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας και στον οικείο ΟΤΑ.
Άρθρο 10 "ι. Οι επιτυχόντες της προκήρυξης καλούνται από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας να παρουσιασθούν για εκπαίδευση σε συγκεκριμένη ημέρα στις Σχολές Δημοτικής Αστυνομίας. Η πρόσκληση αυτή κοινοποιείται στον επιτυχόντα με τρόπο που αποδεικνύει ότι αυτ [...]"
2.  
  Στους εκπαιδευόμενους κατά το χρόνο της φοίτησης παρέχεται σίτιση, διαμονή και στολή. Στους ανωτέρω καταβάλλονται αποδοχές που καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, όπως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Στους εκπαιδευόμενους παρέχεται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από το Δημόσιο. Μετά την επιτυχή περάτωση της εκπαίδευσης εκδίδεται βεβαίωση η οποία τίθεται στον υπηρεσιακό φάκελο του υπαλλήλου.
3.  
  Οι εκπαιδευόμενοι διορίζονται στους ΟΤΑ για τους οποίους έχουν προκηρυχθεί οι θέσεις εφόσον έχουν αποφοιτήσει επιτυχώς από τις Σχολές Δημοτικής Αστυνομίας. Στην περίπτωση αυτή ο Δήμος υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών να εκδώσει την πράξη διορισμού, η οποία θα ανατρέχει στην ημερομηνία αποφοίτησης από τη Σχολή. Στη συνέχεια το προσωπικό αυτό καλείται για ορκωμοσία. Ο χρόνος φοίτησης στις Σχολές Δημοτικής Αστυνομίας λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας και είναι χρόνος πραγματικής υπηρεσίας με όλες τις συνέπειες.
4.  
  Το ειδικό ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας μπορεί να στέλλεται για επιμόρφωση με εντολή και δαπάνες του οικείου ΟΤΑ και σε Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, ανάλογα με τις ειδικότερες ανάγκες αποστολής τους και του ΟΤΑ στον οποίο υπηρετούν. 5, Το ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας που διορίστηκε με τη διαδικασία του π.δ. 23/2002 (Α΄ 19) ή διορίζεται με τη διαδικασία των προηγούμενων άρθρων, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων με τις παρούσες διατάξεις, πριν την παρέλευση πενταετίας απέ την ημερομηνία διορισμού του. Μετά το πέρας της πενταετίας από το διορισμό τους, μπορούν να λάβουν μέρος σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων ένστολου προσωπικού και σε αυτή την περίπτωση δεν επαναλαμβάνεται η εκπαίδευση, εφόσον αυτή έχει προηγηθεί.
6.  
  Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για παραίτηση από θέση του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, πριν την παρέλευση της δεκαετίας, θα πρέπει ο υπάλληλος να επιστρέψει τη δαπάνη εκπαίδευσης του στον οικείο ΟΤΑ. Ο καταλογισμός της δαπάνης θα γίνει με πράξη του Διευθυντή της Οικονομικής Υπηρεσίας του οικείου Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).
Άρθρο 11
1.  
  Το ειδικό ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας φέρει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ειδική ενδυμασία της οποίας ο τύπος, τα διακριτικά και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζεται ο τύπος ειδικής ταυτότητας του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, δηλωτική της ιδιότητάς του και του ειδικού διακριτικού σήματος
Άρθρο 12 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος, καταργούνται τα άρθρα 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,16 με την επιφύλαξη του άρθρου 10 παρ. 1 του παρόντος, και 17 του π.δ.23/2002 (Α’ 19).
Άρθρο 13 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος, αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 3 του π.δ. 410/1995 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (Α΄ 231), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 8 του ν.2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107) και του άρθρου 26 παρ. 1 εδαφ. α του ν. 2819/2000 (Α΄ 84).
 • Τις διατάξεις του π.δ. 23/2002 (Α΄ 19), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 5 και 12 του ν. 3274/2004 (Α’ 195/19.10.2004) «Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού».
 • Τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος που διατυπώθηκε στην 27/3.2.2006 απόφασή του.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98). 5 Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/6139/23.3.2004 (Β΄ 527) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». 6 Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ­πολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 126/2006 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, και ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δημόσιας Τάξης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2006-07-20 Σύστημα πρόσληψης ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας και τρόπος εκπαίδευσης αυτού.
Τροποποίηση Τύπος
A/2006/153
2008-12-23 Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.
Τροποποίηση Τύπος
Οι υποψήφιοι που δεν προσέρχονται για εξέταση για λόγους που δεν οφείλονται σε δική τους υπαιτιότητα και εφόσον δηλώσουν, πριν από την εξέταση, την αδυναμία τους να συμμετάσχουν σε αυτή, λόγω πρόσκαιρης ανικανότητας, η οποία πρέπει να πιστοποιείται από διευθυντή κλινικής δημόσιου νοσοκομείου, μπορούν να συμμετάσχουν στην εξέταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία λήξης των αθλητικών δοκιμασιών.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής ο υποψήφιος διαγράφεται από τους πίνακες της παρ. 6 του άρθρου 7 του π.δ. 135/2006.
Αντικατάσταση
A/2008/263
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Ίδρυση Εταιρείας Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε. προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2819 2000
Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. 2004/3274 2004
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/410 1995
Αρμοδιότητες, σύστημα πρόσληψης, προσόντα, καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας. 2002/23 2002
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2006/135 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/135 2006