ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/136

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-07-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-07-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-07-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 456/1983 (Α΄172) κατά το μέρος που αφορά τον καθορισμό ορίων του Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο.) περιοχής ΠΑΡΝΗΘΑΣ του νομού Αττικής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Τροποποιούμε το π.δ. 456/9.11.1983 (Α΄ 172) κατά το μέρος που αφορά στον καθορισμό ορίων του Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο) περιοχής ΠΑΡΝΗΘΑΣ του νομού Αττικής, όπως εμφανίζεται στο μετά του παρόντος συνδημοσιευό­μενο σχεδιάγραμμα, ως εξής: α. Απαγορευμένη Ζώνη (Α.Ζ). ΟΡΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΓΣΑ 1987) Α/Α ΣΥΝΤ/ΝΕΣ Χ ΣΥΝΤ/ΝΕΣ Υ Α/Α ΣΥΝΤ/ΝΕΣ Χ ΣΥΝΤ/ΝΕΣ Υ 1 475172.992 4223707.166 16 475323.643 4223626.185 2 475168.532 4223709.516 17 475323.710 4223614.734 3 475166.741 4223714.381 18 475308.084 4223612.756 4 475165.648 4223729.545 19 475296.191 4223609.889 5 475164.043 4223756.689 20 475269.168 4223604.178 6 475193.439 4223757.491 21 475260.342 4223603.265 7 475208.153 4223757.739 22 475249.308 4223603.719 8 475241.170 4223759.807 23 475224.975 4223604.436 9 475256.451 4223762.726 24 475174.410 4223605.906 10 475307.535 4223762.012 25 475172.863 4223626.589 11 475314.342 4223762.390 26 475171.955 4223635.538 12 475319.026 4223697.194 27 475171.102 4223650.185 13 475320.992 4223669.594 28 475169.477 4223670.142 14 475321.735 4223658.032 29 475168.436 4223685.043 15 475321.901 4223647.506 30 475164.726 4223695.370 β. Επιτηρούμενη (Ε.Ζ) ΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΟΥΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΓΣΑ 1987) Α/Α ΣΥΝΤ/ΝΕΣ Χ ΣΥΝΤ/ΝΕΣ Υ Α/Α ΣΥΝΤ/ΝΕΣ Χ ΣΥΝΤ/ΝΕΣ Υ 1΄ 475159.444 4223705.257 16΄ 475333.641 4223626.622 2΄ 475158.156 4223708.755 17΄ 475333.762 4223605.927 3΄ 475156.868 4223712.252 18΄ 475309.889 4223602.905 4΄ 475155.669 4223728.89 19΄ 475298.397 4223600.134 5΄ 475153.451 4223766.404 20΄ 475270.721 4223594.285 6΄ 475193.218 4223767.489 21΄ 475260.633 4223593.244 7΄ 475207.756 4223767.734 22΄ 475248.955 4223593.725 8΄ 475240.557 4223769.788 23΄ 475224.682 4223594.44 9΄ 475256.025 4223770.718 24΄ 475165.11 4223596.172 10΄ 475307.132 4223772.005 25΄ 475162.901 4223625.711 11΄ 475323.611 4223772.92 26΄ 475161.984 4223634.742 12΄ 475329.001 4223697.908 27΄ 475161.126 4223649.488 13΄ 475330.969 4223670.27 28΄ 475159.505 4223669.388 14΄ 475331.73 4223658.432 29΄ 475158.557 4223682.965 15΄ 475331.895 4223647.993 30΄ 475153.563 4223696.865 Άρθρο 2 Προσαρτάται και αποτελεί μέρος του παρόντος το ακόλουθο σχεδιάγραμμα: ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΧΥΡΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Άρθρο 3 Άρθρο 3 Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού δια­τάγματος.
  • Το άρθρο 1 του α.ν. 376/1936 «Περί μέτρων ασφά­λειας οχυρών θέσεων» (ΦΕΚ Α΄ 456), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
  • Το άρθρο 17 παράγραφος 1 περ. ι΄ του ν. 2292/1995 «Περί Οργάνωσης Λειτουργίας, Διοίκησης και Ελέγχου Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ Α΄ 35).
  • Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
  • Την γνώμη του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου (πρακτικό υπ’ αριθμ. 27/20.7.2000 όπως συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το υπ’ αριθμ. 12/5.4.2001).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την υπ’ αριθμ. 304/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1936/376 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1936/376 1936
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία