ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/137

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-07-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-10-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-07-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Αστυνομικού Τμήματος και Τμήματος Ασφαλείας Νέου Φαλήρου και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται Αστυνομικό Τμήμα Νέου Φαλήρου με έδρα το δήμο Πειραιώς και υπάγεται διοικητικά στη Διεύθυνση Αστυνομίας Πειραιώς
2.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του π.δ/τος 1/2001 (Α΄- 1) προστίθεται περίπτωση κ΄ ως εξής:
 1. Αστυνομικό Τμήμα Νέου Φαλήρου
Άρθρο 2 "Διάρθρωση – Αρμοδιότητες"
1.  
  Για τα θέματα που αφορούν τη διάρθρωση, τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα οργάνων της Υπηρεσίας του προηγουμένου άρθρου, καθώς και για όλα τα συναφή με τη λειτουργία της θέματα εφαρμόζονται ανάλογα οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 10 παρ. 1 περίπτ. α΄ και γ΄, 11 και 38 του π.δ/τος 1/2001, όπως το τελευταίο άρθρο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 του π.δ/τος 2/2004 (Α΄- 1).
Άρθρο 3
1.  
  Ιδρύεται Τμήμα Ασφαλείας Νέου Φαλήρου με έδρα το δήμο Πειραιώς και υπάγεται διοικητικά στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πειραιώς
2.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 Β του π.δ/τος 1/2001, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 2 του π.δ/τος 2/2004, προστίθεται περίπτωση ια΄ ως εξής: 1 Τμήμα Ασφαλείας Νέου Φαλήρου
Άρθρο 4 "Διάρθρωση – Αρμοδιότητες"
1.  
  Για τα θέματα που αφορούν τη διάρθρωση, τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα οργάνων της Υπηρεσίας του προηγουμένου άρθρου, καθώς και για όλα τα συναφή με τη λειτουργία της θέματα, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 23ΣΤ και 23Ζ του π.δ/τος 1/2001, τα οποία προστέθηκαν με το άρθρο 2 του π.δ/τος 2/2004 και του άρθρου 38 του π.δ/τος 1/2001, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 του π.δ/τος 2/2004.
Άρθρο 5
1.  
  Τα Α΄, Β΄ και Γ΄ Αστυνομικά Τμήματα Πειραιώς μετονομάζονται σε Αστυνομικά Τμήματα Καλλίπολης, Δημοτικού Θεάτρου και Καμινίων, αντίστοιχα
2.  
  Οι περιπτώσεις γ΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του π.δ/τος 1/2001(Α΄- 1), αντικαθίστανται ως εξής: 1 Αστυνομικό Τμήμα Καλλίπολης. 2 Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου. 3 Αστυνομικό Τμήμα Καμινίων .
Άρθρο 6
1.  
  Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του π.δ/τος 1/2001 (Α΄- 1), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του π.δ/τος 107/2005 (Α΄- 162), αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Α΄ Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Πειραιώς με έδρα τον ομώνυμο δήμο και περιοχή δικαιοδοσίας εκείνη των Αστυνομικών Τμημάτων Καλλίπολης, Δημοτικού Θεάτρου, Καμινίων, Νέου Φαλήρου, Μοσχάτου και Αγίου Ιωάννου Ρέντη
2.  
  Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του π.δ/τος 1/2001, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 3 του π.δ/τος 107/2005, αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Β΄ Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής με έδρα το δήμο Αγίων Αναργύρων και περιοχή δικαιοδοσίας εκείνη των Αστυνομικών Τμημάτων Αγίων Αναργύρων, Άνω Λιοσίων, Αχαρνών, Ιλίου, Ζεφυρίου, Καματερού, Πετρούπολης και Ολυμπιακού Χωριού, καθώς και του Αστυνομικού Σταθμού Θρακομακεδόνων
Άρθρο 7 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την 1η Οκτωβρίου 2006. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 11 παρ. 1 περιπτ. α΄, β΄ και στ΄ του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄- 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄- 49).
 • Τα άρθρα 14 παρ. 7 και 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄- 41).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄- 98).
 • Το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄- 247).
 • Το π.δ. 82/1993 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α΄- 36).
 • Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264 από 14.10.2005 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄- 1432), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄- 204).
 • Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 60.000,00 ευρώ, περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος 2006 και 150.000,00 ευρώ, περίπου για το οικονομικό έτος 2007 και καθένα από τα επόμενα έτη. Οι προαναφερόμενες δαπάνες του έτους 2006 θα αντιμετωπισθούν από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις των Κ.Α.Ε. 0813, 0823, 0824, 0831, 0832, 0851, 0869, 0875, 0899, 1111, 1231, 1311, 1211, 1431, 1699, 1919, 1512, 1711, 1712, 1713, 1723, 1725 και 1729 του εκτελούμενου Π/Υ εξόδων Ε.Φ. 43 – 110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ», ενώ οι δαπάνες του έτους 2007 και επομένων ετών από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στους Κ.Α.Ε. 0813, 0823, 0824, 0831, 0832, 0851, 0869, 0875, 0899, 1111, 1231, 1311, 1512, 1711, 1712, 1713, 1723, 1725 και 1729 των αντίστοιχων κατ΄ έτος Π/Υ εξόδων του ίδιου ως άνω φορέα.
 • Την υπ’ αριθμ. 192/2006 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/5733/ΔΙΟΕ179 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/5733_ΔΙΟΕ179 2006
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και άλλες διατάξεις. 2001/1 2001
Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 1/2001 «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και άλλες διατάξεις (Α΄- 1). 2004/2 2004
Αναδιάρθρωση Αστυνομικών Υπηρεσιών, κατά τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 14/2001 (Α~- 12), π.δ. 1/2001 (Α~- 1) και του π.δ.161/1988 (Α~- 74) και άλλες διατάξεις. 2005/107 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία