ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/138

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-07-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-07-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-07-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 100/2003 «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού» (Α΄- 94).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του π.δ. 100/2003 (Α΄-94) αντικαθίσταται ως εξής:
  Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας καθορίζεται ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων που ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες θα πληρωθούν από τους νεοεξερχόμενους Αστυφύλακες κατά Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και Θεσσαλονίκης και Αστυνομική Διεύθυνση Νομού. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται ένα (1) μήνα τουλάχιστον προ της εξόδου στη Σχολή Αστυφυλάκων και στις Υπηρεσίες που θα τοποθετηθούν. Οι Υπηρεσίες αυτές οφείλουν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση να αναφέρουν στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού τις συγκεκριμένες Υπηρεσίες δικαιοδοσίας τους που θα τοποθετήσουν τους νέους Αστυφύλακες, που τους κατανέμονται με απόφαση του Αρχηγού .
2.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του ιδίου ως άνω π.δ. αντικαθίσταται ως εξής: 3 Η Σχολή Αστυφυλάκων κοινοποιεί στους Δοκίμους Αστυφύλακες την απόφαση του Αρχηγού περί κατανομής των θέσεων και καλεί αυτούς να υποβάλουν αιτήσεις, στις οποίες δηλώνουν υποχρεωτικά όλες τις Υπηρεσίες που αναφέρονται στην ανωτέρω απόφαση, κατά σειρά προτίμησής τους Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας κατανέμει αυτούς στις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης και Αστυνομικές Διευθύνσεις Νομών, ανάλογα με τη σειρά εξόδου τους από τη Σχολή και τη σειρά προτίμησής τους
3.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του ιδίου ως άνω π.δ. αντικαθίσταται ως εξής: 4 Η κατά τα ανωτέρω κατανομή των νεοεξερχομένων Αστυφυλάκων επικυρώνεται με απόφαση του Αρχηγού και κοινοποιείται στη Σχολή Αστυφυλάκων και στις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες Όσοι υπάγονται στις κατηγορίες α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος, καθώς και όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις συνυπηρέτησης με συζύγους αστυνομικούς, συνοριακούς φύλακες, ειδικούς φρουρούς, δικαστικούς λειτουργούς, στρατιωτικούς, πυροσβεστικούς υπαλλήλους και λιμενικούς, τοποθετούνται στις προκηρυχθείσες θέσεις κατά προτεραιότητα με βάση την ως άνω αναγραφόμενη σειρά κατά κατηγορία και εφόσον έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία τα απαραίτητα πιστοποιητικά .
4.  
  Η παράγραφος 6 του άρθρου 7 του ιδίου ως άνω π.δ. αντικαθίσταται ως εξής: 6 Τα Συμβούλια Μεταθέσεων των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης, κατανέμουν αυτούς στις Διευθύνσεις δικαιοδοσίας τους με βάση τα υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια που προβλέπονται από την παράγραφο 4 του άρθρου 2 Κατόπιν, τα Συμβούλια Μεταθέσεων των Διευθύνσεων των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης και των Αστυνομικών Διευθύνσεων Νομών τους τοποθετούν στις προκαθορισμένες από αυτές θέσεις με τα ίδια ως άνω κριτήρια
Άρθρο 2
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του π.δ.100/2003 αντικαθίσταται ως εξής: 2 Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας καθορίζεται ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων που ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες θα πληρωθούν από τους νεοξερχόμενους Υπαστυνόμους Β΄, κατά Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και κατά Αστυνομικό Τμήμα ή ισότιμη Υπηρεσία και Αστυνομικό Σταθμό των Αστυνομικών Διευθύνσεων Νομών ή Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων .
2.  
  Η παράγραφος 5 του άρθρου 8 του ιδίου ως άνω π.δ. αντικαθίσταται ως εξής: 5 Τα Συμβούλια Μεταθέσεων των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης κατανέμουν τους Υπαστυνόμους Β΄ που τοποθετούνται σ΄ αυτές, με βάση τα υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια που προβλέπονται από την παράγραφο 4 του άρθρου 2, στις Διευθύνσεις Αστυνομίας ή στις ισότιμες Υπηρεσίες δικαιοδοσίας τους Στη συνέχεια, τα συμβούλια Μεταθέσεων των Διευθύνσεων Αστυνομίας ή ισότιμων με αυτές Υπηρεσιών τοποθετούν αυτούς, με τα ίδια ως άνω κριτήρια, σε κενές θέσεις των Υπηρεσιών τους
Άρθρο 3
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 15 του π.δ. 100/2003 αντικαθίσταται ως εξής: 2 Το πρώτο 10ήμερο του μηνός Ιουλίου με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας καθορίζονται οι κενές οργανικές θέσεις, κατά Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και Θεσσαλονίκης και Αστυνομική Διεύθυνση Νομού, που πρέπει να καλυφθούν από τους νεοπροαχθέντες Αρχιφύλακες .
Άρθρο 4 "΄Εναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφ. δ΄, στ΄ και θ΄ του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄- 152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄- 49).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄- 41).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ - 98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 203/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 100/2003 «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού» (Α΄ 94). 2011/85 2011
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας 2016/75 2016