ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/139

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-07-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-07-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-07-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 319/1995 «Οργανισμός Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄- 174) και π.δ. 352/1995 «Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων» (Α΄- 187).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 33 του π.δ. 319/1995 «Οργανισμός Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄- 174), προστίθεται εδάφιο, ως εξής: Ειδικότερα οι δόκιμοι της Γ΄ τάξεως μετά τη λήξη της άδειας των θερινών διακοπών μπορεί να παρακολουθούν ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στις σχολές και στα κέντρα εκπαίδευσης των ενόπλων δυνάμεων, που καθορίζονται στην προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 2800/2000, απόφαση των Υπουργών Εθνικής ΄Αμυνας και Δημόσιας Τάξης Οι δόκιμοι πριν την έναρξη της εκπαίδευσης υποβάλλονται σε υγειονομικές εξετάσεις, προκειμένου να κριθεί η ικανότητα συμμετοχής τους σ΄ αυτή Η διάρκεια του προγράμματος εκπαίδευσης καθορίζεται με το γενικό πρόγραμμα εκπαίδευσης .
2.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 34 του π.δ. 319/1995 (διόρθωση ημαρτημένων Α 228/6.11.1995), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 171/2005 (Α΄- 222) και τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του π.δ. 189/2005 (Α΄- 231), κατά το μέρος που αναφέρεται στα μαθήματα χωρίς βαθμό του Β΄ έτους, αντικαθίσταται ως εξής:
  Κοινωνικά – Πολιτιστικά Ζητήματα. 2.
Άρθρο 2
1.  
  Μετά την παρ. 3 του άρθρου 43 του π.δ. 352/1995 «Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄- 187), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 212/1998 (Α΄- 170), προστίθεται παράγραφος 4, ως εξής:
  Οι τριτοετείς δόκιμοι, σε ποσοστό από πέντε τοις εκατό (5%) έως και δέκα τοις εκατό (10%) του αριθμού των εκπαιδευομένων, δύναται κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους εκπαίδευσης να παρακολουθούν ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στις σχολές και στα κέντρα εκπαίδευσης των ενόπλων δυνάμεων, που καθορίζονται στην προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 2800/2000 απόφαση των Υπουργών Εθνικής ΄Αμυνας και Δημόσιας Τάξης. Η διάρκεια του προγράμματος εκπαίδευσης και ο αριθμός των εκπαιδευομένων καθορίζονται με το γενικό πρόγραμμα εκπαίδευσης. Οι δόκιμοι που πρόκειται να παρακολουθήσουν το προαναφερόμενο πρόγραμμα επιλέγονται από τη Σχολή Αστυφυλάκων, με βάση τη συνολική βαθμολογία του 1ου έτους στα μαθήματα Οπλοτεχνικής – Σκοποβολής, Αυτοάμυνας – Αυτοπροστασίας και της επαγγελματικής ικανότητας. Για την επιλογή λαμβάνονται υπόψη η επιθυμία του δοκίμου και η ικανότητά του από υγειονομικής πλευράς για τη συμμετοχή στην ως άνω εκπαίδευση. Προς τούτο οι δόκιμοι, πριν την έναρξη της εκπαίδευσης, υποβάλλονται σε υγειονομικές εξετάσεις .
2.  
  Η παρ. 4 του άρθρου 43 του προαναφερόμενου π.δ., όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 3/1997 (Α΄- 2) αναριθμείται σε παράγραφο 5.
Άρθρο 3 "΄Εναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τα άρθρα 2 παρ. 4 και 3 παρ. 4 του ν. 2226/1994 «Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις» (Α΄- 122).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά ΄Οργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄- 98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 175/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις. 1994/2226 1994
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Οργανισμός Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας. 1995/319 1995
Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων. 1995/352 1995
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 352/1995 «Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων» (Α 187). 1997/3 1997
Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 319/1995 «Οργανισμός Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 174) και π.δ. 352/1995 «Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων» (Α΄ 187). 2005/171 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης αστυνομικού προσωπικού. 2008/113 2008