Εφαρμογή της απόφασης 1591 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 2
1.  
  Δεσμεύονται κεφάλαια, άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία και οικονομικοί πόροι που βρίσκονταν στην ελληνική επικράτεια κατά την 29η Μαρτίου 2005, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1591 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ή οποιαδήποτε στιγμή μεταγενέστερα, τα οποία ανήκουν ή ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από τα πρόσωπα που προσδιορίζονται βάσει του άρθρου 1 του παρόντος προεδρικού διατάγματος από την Επιτροπή που έχει συσταθεί σύμφωνα με την υποπαράγραφο 3 (α) της απόφασης 1591 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ή τα οποία κατέχονται από φορείς που ανήκουν ή ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από τέτοια πρόσωπα ή από πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό τους ή σύμφωνα με εντολές τους. Επίσης, απαγορεύεται όπως τα εν λόγω κεφάλαια ή οποιαδήποτε χρηματοοικονομικά στοιχεία και οικονομικοί πόροι τεθούν, αμέσως ή εμμέσως, στη διάθεση ή προς όφελος αυτών των προσώπων ή φορέων από Έλληνες υπηκόους ή από οποιαδήποτε πρόσωπα στην ελληνική επικράτεια.
Άρθρο 3
1.  
  Τα μέτρα που επιβάλλονται με τα άρθρα 1 και 2 του παρόντος προεδρικού διατάγματος άρχονται 30 ημέρες από την 29η Μαρτίου 2005, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1591 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
Άρθρο 4
1.  
  Τα μέτρα που επιβάλλονται με το άρθρο 1 του παρόντος προεδρικού διατάγματος δεν εφαρμόζονται όταν η Επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με την υποπαράγραφο 3 (α) της απόφασης 1591 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, κρίνει, ανάλογα με την περίπτωση, ότι πρόκειται για μετακίνηση η οποία δικαιολογείται για λόγους ανθρωπιστικής ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων θρησκευτικών υποχρεώσεων ή όταν η Επιτροπή κρίνει ότι η εξαίρεση θα προωθούσε τους σκοπούς των αποφάσεων του Συμβουλίου, για τη δημιουργία ειρήνης και σταθερότητας στο Σουδάν και την περιοχή
Άρθρο 5
1.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος προεδρικού διατάγματος δεν εφαρμόζονται σε κεφάλαια, άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία και οικονομικούς πόρους που τα σχετικά Κράτη έχουν κρίνει ότι: α) είναι αναγκαία για βασικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών για τρόφιμα, ενοίκια ή υποθήκες, φάρμακα και ιατρική περίθαλψη, φόρους, ασφάλιστρα και δαπάνες κοινής ωφέλειας ή για την πληρωμή εύλογων επαγγελματικών αμοιβών και την αποζημίωση για πραγματοποιηθέντα έξοδα που σχετίζονται με την παροχή νομικών υπηρεσιών, ή αμοιβές ή χρεώσεις, σύμφωνα με την εκάστοτε εθνική νομοθεσία, για υπηρεσίες συνήθους διατήρησης ή φύλαξης των δεσμευμένων κεφαλαίων, άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων και οικονομικών πόρων, κατόπιν γνωστοποίησης από τα σχετικά Κράτη προς την Επιτροπή που έχει συσταθεί σύμφωνα με την υποπαράγραφο 3 (α) της υπ’ αριθμ. 1591 (2005) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, της πρόθεσης να επιτραπεί, όπου αυτό αρμόζει, η πρόσβαση σε αυτά τα κεφάλαια, άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία και οικονομικούς πόρους και, εφ’ όσον δεν υπάρξει αρνητική απόφαση της Επιτροπής, εντός δύο εργασίμων ημερών από αυτήν τη γνωστοποίηση, β) είναι αναγκαία για έκτακτα έξοδα, εφ’ όσον κάτι τέτοιο έχει γνωστοποιηθεί από τα σχετικά Κράτη στην Επιτροπή η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με την υποπαράγραφο 3 (α) της απόφασης 1591 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και έχει εγκριθεί από την Επιτροπή, ή γ) είναι αντικείμενα δικαστικής, διοικητικής ή διαιτητικής δέσμευσης ή απόφασης. Στην περίπτωση αυτή τα εν λόγω κεφάλαια, άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία και οικονομικοί πόροι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ικανοποίηση αυτής της δέσμευσης ή απόφασης υπό την προϋπόθεση ότι η δέσμευση ή η απόφαση εξεδόθη πριν από την 29η Μαρτίου 2005, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1591 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, δεν είναι προς όφελος ενός προσώπου ή φορέα που έχει οριστεί από την Επιτροπή η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με την υποπαράγραφο 3(α) της απόφασης 1591 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και έχει γνωστοποιηθεί από τα σχετικά Κράτη στην Επιτροπή.
Άρθρο 6 "Τα μέτρα που επιβλήθηκαν με τα άρθρα 1 και 2 του προεδρικού διατάγματος 219/2005 «Εφαρμογή της απόφασης 1556 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών» (Α΄ 262):"
1.  
  Ισχύουν επίσης, από την 29η Μαρτίου 2005, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1591 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, για όλα τα μέρη στη Συμφωνία Κατάπαυσης Πυρός της Ν’ τζαμένα και για οποιαδήποτε άλλα εμπόλεμα μέρη στις πολιτείες του Βορείου Νταρφούρ, του Νοτίου Νταρφούρ και του Δυτικού Νταρφούρ
2.  
  Δεν ισχύουν για τις προμήθειες και τη σχετική τεχνική εκπαίδευση και βοήθεια που απαριθμούνται στο άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος 219/2005 « Εφαρμογή της απόφασης 1556 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών « (Α΄ 262)
3.  
  Δεν ισχύουν για τη βοήθεια και τις προμήθειες που παρέχονται για την υποστήριξη της εφαρμογής της Συνολικής Ειρηνευτικής Συμφωνίας για το Σουδάν
4.  
  Δεν ισχύουν για τις κινήσεις στρατιωτικού εξοπλισμού και εφοδίων εντός της περιοχής του Νταρφούρ, οι οποίες έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων από την Επιτροπή η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με την υποπαράγραφο 3 (α) της απόφασης 1591 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μετά από αίτημα της Κυβέρνησης του Σουδάν. Στην Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος και στην ως άνω Υπουργό, όπως και στους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε την εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) όπως κυρώθηκε με τον α.ν. 585/1945 (Α΄242).
 • Το άρθρο 1 παρ. 1 του α.ν. 92/1967 «περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄139).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄98).
 • Την υπ’ αριθμ. 10.5.2005 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών Φ:3401/28/ΑΣ 587 περί δημοσιεύσεως της απόφασης 1591 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Α΄ 116).
 • Το προεδρικό διάταγμα 219/2005 «Εφαρμογή της απόφασης 1556 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)» (Α΄262).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 10/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2005/219 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/219 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005