ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/141

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-07-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-07-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-07-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατάργηση Προεδρικών Διαταγμάτων και απαγόρευση της συνέχισης της χρήσης του τίτλου «Επιμελητήριο».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Απαγορεύεται η συνέχιση της χρήσης της λέξης Επιμελητήριο» στα κατωτέρω σωματεία, διότι δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν. 2081/1992 :.
 1. ΕΛΛΗΝΟ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ,
 2. ΕΛΛΗΝΟ-ΡΟΥΜΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ,
 3. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΝΩΝ,
 4. ΕΛΛΗΝΟ-ΙΡΑΚΙΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ και
 5. ΕΛΛΗΝΟ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΗ ΕΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2.  
  Το π.δ. 232/1993 «Χρησιμοποίηση του όρου Επιμελητήριο» στον ΕΛΛΗΝΟ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ» (94 Α), το π.δ. 7/1994 «Χρησιμοποίηση του όρου «Επιμελητήριο» στο ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ» (3 Α΄), το π.δ. 179/1996 «Χρησιμοποίηση του όρου «Επιμελητήριο» στο ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΝΩΝ» (136 Α), το Π.Δ. 306/1997 « Χρήση του όρου «Επιμελητήριο» στην ΕΛΛΗΝΟ-ΙΡΑΚΙΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» (215 Α΄), το π.δ. 289/2001 «Χρήση του όρου «Επιμελητήριο» από την ΕΛΛΗΝΟ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΗ ΕΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» (199 Α΄), καταργούνται.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος προεδρικού διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 6 παρ. 3 του ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (154 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 παρ. 3 του ν. 3419/2005 (297 Α΄), ως και την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του ν. 2081/1992.
 • Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (98 Α΄).
 • Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/4040724.2.2006 Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αναστάσιο Νεράντζη και Ιωάννη Παπαθανασίου» (249 Β΄).
 • Τα έγγραφα μας με αριθ. Κ1-2857/20.12.2005 και Κ1-302/2.2.2006 για υποβολή στοιχείων που αφορούν την λειτουργία των ανωτέρω σωματείων.
 • Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.
 • Την υπ’ αριθμ. 167/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/Δ15/Α/Φ19 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/Δ15_Α_Φ19 2006
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας. 2005/3419 2005
Χρησιμοποίηση του όρου «Επιμελητήριο» στον Ελληνοβουλγαρικό Σύνδεσμο. 1993/232 1993
Χρήση τουόρου «Επιμελητήριο» στην «ΕΛΛΗΝΟΪΡΑΚΙΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ». 1997/306 1997
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία