ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/142

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-07-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-07-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-07-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π. δ/τος 159/2000 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Εργων για την μελέτη και κατασκευή Ειδικών Συγκοινωνιακών Έργων του Λεκανοπεδίου Αττικής (ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ)» (Α΄ 139/12.6.2000).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η διάρκεια λειτουργίας της «Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την μελέτη και κατασκευή Ειδικών Συγκοινωνιακών Έργων του Λεκανοπεδίου Αττικής (ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ)» όπως αυτή ορίστηκε με το Π.Δ/μα 159/2000 (Α΄ 139/12.6.2000) παρατείνεται για μια διετία, ήτοι μέχρι 12.6.2008. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 679/1977 (Α΄ 245), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την παρ. 1 αρ. 23 ν. 1418/1984 (Α΄ 23).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του π. δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 679/1977 (ΦΕΚ 245/Α΄) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις παραγράφους 2- και -3-του-άρθρου 5 του ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α΄), σύμφωνα με τις οποίες θα καλυφθεί η προκαλούμενη από το διάταγμα δαπάνη.
  • Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ/οικ/256/13.2.2006 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Ειδικών Συγκοινωνιακών Έργων του Λεκανοπεδίου Αττικής της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
  • Την υπ’ αριθμ. 153/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/Δ/ΜΑ159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/Δ_ΜΑ159 2000
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία